Jubileusz 60-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Transkrypt

Jubileusz 60-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
WYDAR ZEN I A
Jubileusz 60-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej
i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
i specjalistów w obszarze szeroko
rozumianych fortyfikacji. Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji
w ciągu kolejnych lat kształcił oficerów na potrzeby wojsk inżynieryjnych, wojsk lotniczych i obrony
powietrznej kraju, służby inżynieryjno-budowlanej, służby komunikacji
wojskowej, służby topograficznej
oraz szefostwa służby meteorologicznej. Nauczyciele w mundurach, oprócz pracy dydaktycznej,
podejmowali prace naukowo-badawcze. Różnorodność prowadzonych specjalności kształtowała
kierunki zainteresowań badawczych
kadry. Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji powstał 1 września
2006 r. na mocy uchwały Senatu
WAT z 18 maja 2006 r., w wyniku
przekształcenia Wydziału Inżynierii,
Chemii i Fizyki Technicznej. Od
roku 2005 na czele Wydziału stoi
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki.
Uroczyste obchody Jubileuszu
rozpoczęły się w czwartek 8 września br. spotkaniem dziekanów
wydziałów prowadzących studia na kierunkach: budownictwo
oraz geodezja i kartografia, którzy
przyjechali na specjalne zaproszenie z całej Polski. Po spacerze
po Kampusie Wojskowej Akademii
Technicznej goście spotkali się
PR zeglĄ d bu d ow l an y 11/2011
z Jego Magnificencją Rektorem
– Komendantem WAT gen. bryg.
prof. dr. hab. inż. Zygmuntem
Mierczykiem w Kawiarni „Domu
Asystenta”.
Następnego dnia – 9 września br.
uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się od zwiedzania Sali
Tradycji WAT, a następnie w sali
konferencyjnej. Przybyłych gości
bardzo serdecznie powitał dziekan Wydziału prof. dr hab. inż.
Ireneusz Winnicki, który oficjalnie, uroczyście otworzył obchody 60-lecia Wydziału. Po wystąpieniu Jego Magnificencji Rektora
–
Komendanta
Wojskowej
Akademii Technicznej gen. bryg.
prof. dr. hab. inż. Zygmunta
Mierczyka oraz wystąpieniach
gości honorowych, nastąpiło uroczyste wręczenie medali okolicznościowych oraz medali dla osób
zasłużonych dla Wydziału. Po krótkiej przerwie na kawę zaproszono gości na wykład „Wydział
Inżynierii Lądowej i Geodezji –
jego historia, czasy współczesne
oraz perspektywy rozwoju” autorstwa prof. Ireneusza Winnickiego.
Po wykładzie wszystkich gości
zaproszono na piknik na terenie
strzelnicy pistoletowej WAT przy
ulicy Galileusza w Warszawie.
R YNE K BUDOWLANY
60-letnia historia obecnego Wy­działu Inżynierii Lądowej i Geodezji
ma wiele wątków. Nazwa i struktura Wydziału zmieniały się często,
a najstarszym kierunkiem obejmującym pełne 60 lat jest budownictwo (na początku istnienia była
to inżynieria wojskowa i infrastruktura obronna), ponad 55 lat liczy geodezja i kartografia (zwana wcześniej
topografią), a 40 lat ma meteorologia (wojskowa). W okresie 1951–
2011 Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji przeżywał burzliwe chwile. W tym czasie były wielkie sukcesy i osiągnięcia, ale także porażki i zastój. Najważniejsze, że były
także lata spokojnej, rzetelnej pracy.
Akademia rozrosła się i nabrała znaczenia nie tylko w obszarze
obronności kraju, ale i w gospodarce narodowej, stając się uczelnią znaną, o wysokim autorytecie
naukowym i wychowawczym.
Pierwszy etap rozwoju Wydziału
Inżynierii Lądowej i Geodezji to rok
1950, w którym powołano grupę
organizacyjno-przygotowawczą
Wojskowej Akademii Technicznej,
w skład której weszli oficerowie
Wojska Polskiego oraz zespół specjalistów z ZSRR. Na dowódcę grupy
wyznaczono gen. bryg. inż. Floriana
Grabczyńskiego, a patronem uczelni został gen. Jarosław Dąbrowski.
1 października 1951 r. roku do zajęć
przystąpiło 700 słuchaczy pierwszych trzech lat studiów na pięciu
fakultetach, z tym że na pierwszy
rok przyjęto słuchaczy ze środowisk
cywilnych oraz spośród oficerów
i podoficerów, natomiast na drugi
i trzeci rok przyjęto słuchaczy odpowiednich lat z kompanii akademickich przy Politechnice Gdańskiej
i Warszawskiej.
Prekursorem Wydziału Inżynierii
Lądowej i Geodezji był Fakultet
Wojsk Inżynieryjnych, którego celem
było kształcenie oficerów, saperów
9