7. Pracownik nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających

Transkrypt

7. Pracownik nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających
WYCINEK
Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie
Szczytno, dnia 20 lutego 2015 r.
L.dz.A-545/2015
Egz. nr ............
ZARZĄDZENIE NR 12/2015
KOMENDANTA- REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie
§ 1.
Wprowadzam do stosowania regulamin korzystania z poczty elektronicznej Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Komendant-Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr Piotr Bogdalski
WYCINEK
Załącznik
do Zarządzenia nr 12/2015
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 20 lutego 2015 r.
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W
SZCZYTNIE
Postanowienia ogólne
§ 3.
7. Pracownik nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających
dane osobowe za pośrednictwem Systemu Poczty Elektronicznej
z wyłączeniem danych pracownika wysyłającego wiadomości.