LISTA.1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii. Pojęcie mola

Transkrypt

LISTA.1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii. Pojęcie mola
LISTA.1. Podstawowe prawa i pojęcia chemii. Pojęcie mola,
skład
procentowy związku chemicznego, określanie elementarnych i rzeczywistych
wzorów
chemicznych.
Literatura:
1. W Ufnalski, Podstawy obliczeń chemicznych z programami
komputerowymi, WNT Warszawa 1999, rozdz. 2.2; 4.1
2. L. Jones, P. Atkins, “Chemia ogólna”, PWN Warszawa 2004,
rozdz. 2.1 – 2.13
3. A. Śliwa. Obliczenia chemiczne
4. K.M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich.
1. Pewien nowoczesny detektor materiałów wybuchowych jest w stanie wykryć
-15
już 5 fg trotylu (1 fg = 110 g). Ile co najmniej cząsteczek TNT musi
zawierać badana próbka? (Odp. ok. 10 milionów cząsteczek)
2. Oblicz, ile atomów poszczególnych pierwiastków znajduje się w 1,5 dm 3
czystego kwasu propionowego, jeśli wiadomo, że jego gęstość wynosi 0,99
g/cm3. (Odp. 3,61025 atomów węgla, 2,41025 atomów tlenu i 7,21025 atomów
wodoru)
3. Ile moli bezwodnej soli znajduje się w 250,0 g Na2SO4•10H2O? Oblicz
zawartość procentową wody w tym związku. (Odp. 0,776 mol; 55,9% wody)
4. Oblicz zawartość procentową poszczególnych pierwiastków w ałunie glinowopotasowym o wzorze KAl(SO4)212H2O. Napisz wzór tlenkowy minerału i
określ, ile procent stanowi w nim tlenek potasu.
5. Tlenek pewnego pierwiastka o wzorze MO2 zawiera 25,97% tlenu. Określ, jaki
metal tworzy ten tlenek.
6. Który ze związków magnezu (wchodzących w skład dostępnych w aptekach
preparatów) charakteryzuje się największą zawartością procentową tego
pierwiastka?
a) dwuwodny mleczan magnezu C6H10MgO62H2O , b) dolomit
CaCO3MgCO3,
c)
czterowodny
wodoroasparagninian
magnezu
C8H12MgN2O84H2O, d) tlenek magnezu MgO.
8. Ustal wzór elementarny i rzeczywisty związku o składzie elementarnym:
54,53% C, 9,15% H, zawierającego ponadto 2 atomy tlenu w cząsteczce.
9. W ortoklazie K2OxAl2O3ySiO2 tlenek potasu stanowi 16,9% wag., a Al2O3 –
18,3% wag. Wyznacz współczynniki x i y we wzorze minerału.
10. Chemik stwierdził, że 4,69 g siarki połączyło się z fluorem, tworząc 15,81 g
gazu. Jaki jest wzór empiryczny (elementarny) powstałego gazu?
11. Cząsteczka chlorofilu a – zielonego barwnika roślin – zawiera w centrum
atom magnezu, wiadomo ponadto, że zawartości procentowe pozostałych
pierwiastków są następujące: 73,93% C, 8,12% H, 6,27% N i 8,95% O. Jaki
jest wzór rzeczywisty tego związku? (Odp. C55H72MgN4O5)
12. Związek składający się wyłącznie z węgla i chloru zawiera 10,15% węgla.
Jaki jest wzór rzeczywisty tego związku, jeśli każda jego cząsteczka waży
3,9310-22g?
(Odp. C2Cl6)
13. Uwodniony siarczan(VI) sodu ogrzewano do całkowitej utraty wody
krystalizacyjnej, w wyniku czego masa próbki zmniejszyła się o 55,9%.
Wyznacz wzór hydratu.
14. Dwa węglowodory mają taki sam skład elementarny: 89,9% C oraz 10,1%
H. Ustal ich wzory rzeczywiste, wiedząc że ich gęstości względem wodoru
są odpowiednio równe: 40,0 i 60,0.
15. Podczas spalania 1,1056 g pewnego związku organicznego, zawierającego
C, H i O otrzymano 2,1125 g CO2 i 1,2971 g H2O. Wyprowadź wzór
elementarny tego związku.
16. Pewien związek składa się z węgla, wodoru, azotu i tlenu. W wyniku
spalenia próbki tego związku o masie 1,2791 g otrzymano 1,5987 g CO2
oraz 0,7705 g H2O. Na podstawie innej analizy ustalono, że próbka tego
związku o masie 1,6252 g zawiera 0,2159 g azotu. Ustal wzór elementarny
tego związku. (Odp. C3H7O3N)
7. Wyznacz wzór elementarny węglowodoru, zawierającego 94,34% węgla. Jaki
jest wzór rzeczywisty związku, jeśli masa molowa wynosi 178,23 g/mol?
1