SEKO Kosztorys - Kosztorys - Remont krawężnika i schodów w parku

Transkrypt

SEKO Kosztorys - Kosztorys - Remont krawężnika i schodów w parku
Lp
1
Kod
Opis, lokalizacja i wyliczenia
Jm.
Ilości
składowe
Razem
Roboty drogowe
452331402
Plac przed budynkiem Amfiteatru i Biblioteki
CPV
.Remont
nawierzchni placu oraz schodów na nasypie
ziemnym .
2
KNNR 6 Rozebranie krawężników betonowych na
0806-0200 podsypce
cementowo-piaskowej
m
38,000
Na obwodzie placu przed amfiteatrem -11+11+16
38
3
KNNR 6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o
0805-0700 wymiarach
50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
m
38,000
m2
170,500
11,00 x15,5 -plac j/w .
170,5
4
KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
0212-0200 niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
m2
170,500
m3
2,608
/2,0x3,3+2,3x2,8/x0,2 - stare schody na nasypie
ziemnym .
2,608
5
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-1100 samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
16,25
6
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0108-1200 samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km wywóz
na dalsze 3 km
Krotność=3
16,25
7
m3
2,608
m3
m3
16,250
16,250
m3
m3
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
m3
0206-0500 podsiębiernymi
0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii
IV
(B.I.nr 8/96)- kotytowanie pod chodnik .
16,250
16,250
43,013
11,1x15,5x0,25
43,013
8
43,013
KNR 2-01 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze m3
0214-0401 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowył.5-10t
po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr
8/96)
Krotność=6
43,013
9
m3
KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
0113-0100 łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm
-11.1x15,5
172,05
10 KNNR 6 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
0404-0500 podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane
zaprawą
cementową
38
m3
43,013
43,013
m2
m2
172,050
172,050
m
m
38,000
38,000
11 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 m2
0502-0201 cm,kolorowej,układane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane
piaskiem (
bruk antiko) .
172,05
m2
172,050
172,050
12 KNR 2-21 Stopnie schodów z bloków kamiennych na
m3
0605-0300 podbudowie
z betonu żwirowego - wykonanie dwóch biegów
schodowych - odtworzenie w tej samej lokalizacji
.
2,608
13 KNNR 2 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym
1301-0400 proste
obustronne - Dostawa , montaż oraz
zabezpieczenie
antykorozyjne
10
m3
2,608
2,608
m
m
10,000
10,000

Podobne dokumenty