pobierz pdf

Transkrypt

pobierz pdf
Załącznik nr 1
Formularz oferty
Załącznik nr 4a do Regulaminu
………………………………………………
(miejscowość, data)
Pieczątka oferenta
OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące Doposażenie pracowni
przedmiotowych w ramach Projektu . pn.:„Moja szkoła- moją szansą – zajęcia
pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów Gimnazjum NR 1
w Radoszycach”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
składam ofertę następującej treści:
1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:
cenę brutto: …………………….. zł
słownie: .....................................................................................................
cenę netto: …………………….. zł
2. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2017r.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego.
4. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
jakie ponosi zamawiający.
Załączniki do oferty:
1. ………………………………
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty