ROZ-S3-16 3. Karta przedmiotu ważna od roku akade

Komentarze

Transkrypt

ROZ-S3-16 3. Karta przedmiotu ważna od roku akade
Z1-PU7
(pieczęć wydziału)
WYDANIE N1
Strona 1 z 3
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: ANTROPOLOGIA KULTURY
2. Kod przedmiotu: ROZ-S3-16
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia niestacjonarne
6. Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
(SYMBOL WYDZIAŁU) ROZ
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: SOCJOLOGIA REGIONÓW PRZEMYSŁOWYCH
9. Semestr: V
10. Jednostka prowadząca przedmiot: ROZ-2
11. Prowadzący przedmiot: dr Aldona Musiał
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
przedmioty wspólne
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
16. Cel przedmiotu: Celem zajęć jest przedstawienie Studentom zagadnień i problemów dotyczących wielowymiarowych
aspektów funkcjonowania kultury jako zjawiska związanego z człowiekiem i tworzącego jego profil psycho-społeczny. Zajęcia
mają wskazać cechy charakterystyczne kultury, w tym cechy kultury europejskiej i innych kultur lokalnych, także proces
kształtowania się świadomości uczestnika każdej kultury. Celem zajęć jest pokazanie, że kultura to narzędzie świadomego i
celowego przekształcania sfery ludzkiego myślenia.
17. Efekty kształcenia:1
Nr
Opis efektu kształcenia
Ma podstawową wiedzę o charakterze
nauk społecznych, ich miejscu w
systemie nauk i relacjach do innych
nauk
Ma podstawową wiedzę o różnych
rodzajach struktur i instytucji
społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych,
ekonomicznych), w szczególności ich
istotnych elementach
Potrafi prawidłowo interpretować
zjawiska społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne, ekonomiczne) w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla
studiowanego przedmiotu
Potrafi rozpoznawać osobliwości
kultur lokalnych
1
należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia
Metoda sprawdzenia
Forma
Odniesienie do efektów
efektu kształcenia prowadzenia zajęć dla kierunku studiów
Egzamin
Wykład +
S1_WO1
Ćwiczenia
Egzamin
Wykład +
Ćwiczenia
S1_UO1
Egzamin
Wykład +
Ćwiczenia
S1_U17
Egzamin
Wykład+
Ćwiczenia
S1_U17
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
W. 10h Ćw. 20h
19. Treści kształcenia:
Wykład:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Antropologiczna definicja kultury
Przedmiot antropologii – różnorodność kultur
Człowiek jako istota biologiczna
Proces hominizacji. Pojęcie ludzkości
Człowiek wobec środowiska naturalnego
Kulturowy aspekt gospodarki pierwotnej człowieka
Dystrybucja dóbr w gospodarce pierwotnej
Instytucje społeczeństwa pierwotnego
Zróżnicowanie struktury społecznej
Kultura ludowa jako pierwotny model kultury
Seminarium:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pojęcie kultury. Sposoby interpretacji i definiowania kultury
Natura a kultura. Opozycja dwóch porządków organizujących świat człowieka
Szukanie barbarzyńcy. Istota uniwersalizmu kulturowego
My i oni. Pojęcie wspólnoty. Integracja i tożsamość grupy
Czas święty i mity. Struktura mitu
Sacrum. Profanum. Obrzędy i symbole
Globalizacja a nowa lokalność
Płeć kulturowa. Seksualność. Feminizm
Społeczeństwo współczesne. Nowoczesność
Nowoczesne pojęcie czasu
20. Egzamin: tak
21. Literatura podstawowa:
1. Antropologia kultury, red. Mencwel A., Warszawa 2005
2. Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000
3. Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996
4. Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998
5. Filipiak M., Socjologia kultury, Lublin 2002
6. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004
7. Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 2005
8. Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984
9. Lechte J., Panorama współczesnej myśli humanistycznej, Warszawa 1999
10. Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 2009
11. Malinowski B., Kultura i jej przemiany, Warszawa 2000
12. Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2002
13. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998
Sztompka P., Socjologia, 2003
22. Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997
Kołakowski L., Kultura i fetysze, Warszawa 2002
Łoch E., (red.) Modernizm i feminizm, Lublin 2001
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Forma zajęć
1
Wykład
2
Ćwiczenia
3
Laboratorium
/
4
Projekt
/
5
Seminarium
/
6
Inne
/
Suma godzin
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
20/40
10/20
30/60
24. Suma wszystkich godzin: 90
25. Liczba punktów ECTS: 4
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 4
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty) 1
26. Uwagi:
Zatwierdzono:
…………………………….
…………………………………………………
(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub
dyrektora jednostki międzywydziałowej)