instruktor

Transkrypt

instruktor
DYREKCJA
CENTRUM SPORTU I REKREACJI
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko
instruktora
w Centrum Sportu i Rekreacji.
O stanowisko instruktora może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej,
spełniająca wymogi zawarte w art. 109, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
I.
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ukończone studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku
fizjoterapia.
Ukończone studia min. I-go stopnia na kierunku kosmetologia.
Ukończony kurs instruktora Pilates.
Ukończony kurs masażu: klasycznego, sportowego, relaksacyjnego, izometrycznego,
odchudzającego.
Wymagany minimum roczny staż pracy w charakterze fizjoterapeuty.
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
II. Wykaz wymaganej dokumentacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
Życiorys
Kwestionariusz osobowy
Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych,
dydaktycznych oraz innych na polu organizacji i popularyzacji nauki
Odpisy dyplomów ukończonych studiów
Kserokopia certyfikatów i legitymacji instruktorskich
Oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku obcym nowożytnym
Oświadczenie, zgoda na nienormowany czas pracy.
Oświadczenie stwierdzające, że UP im. KEN będzie podstawowym miejscem pracy.
III. Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
pokój nr 11, ul. Ingardena 4, 30 – 060 Kraków; telefon /012/ 662-66-48
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.06.2016r.
Dyrekcja Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wyboru kandydata.
DYREKTOR
CSiR
mgr Piotr Pastuszko