.................................................. (pieczęć Oferenta) REGON NIP e

Transkrypt

.................................................. (pieczęć Oferenta) REGON NIP e
..................................................
(pieczęć Oferenta)
REGON
NIP
e-mail
adres internetowy
Telefon
Faks
Województwo:
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia usług zdrowotnych
- oferujemy wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla SP ZOZ w Niemcach, ul.
Zielona 1, 21-025 Niemce.
CENA OGÓŁEM:
NETTO: .............................zł
(słownie: ......................................................................................................................................zł)
Podatek VAT: ................ zł (słownie: .........................................................................................zł)
BRUTTO: .........................zł
(słownie: ……..….......................................................................................................................zł)
zgodnie z formularzem cenowym
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz Szczegółowymi warunkami
konkursu.
2. Proponujemy zawarcie umowy na okres 3 lat. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30
dni, od chwili otwarcia ofert,
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem konkursu.
4. Oferta została złożona na .............. stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz
z załącznikami do oferty są ponumerowane od nr .......... do nr .............
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
-
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Data ..........................
.................................................................
(podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) oferenta
1

Podobne dokumenty