Wiesław Siwiński Małgorzata Paczyńska-Jędrycka e-mail

Transkrypt

Wiesław Siwiński Małgorzata Paczyńska-Jędrycka e-mail
Przedmiot:
Metodologia pracy naukowej
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Specjalność:
Kod:
Rok/Semestr: II
stopień, 1/1
Tryby: S/NS
Wszystkie
Liczba godzin / semestr 15/8
Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: -
Punkty ECTS: 2
Laboratoria: -
Projekty: -
Seminaria: -
Wykładowca: Wiesław Siwiński
Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
e-mail: [email protected]
Katedra:
Turystyki i Rekreacji
e-mail: [email protected]
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
przedmiot z grupy treści ogólnych
Cele:






Przedmiot i zadania metodologii nauki,
Metodologiczne podstawy badań w dziedzinie rekreacji i turystyki,
Etapy badań społecznych prowadzonych w dziedzinie turystyki i rekreacji,
Przykłady raportów z badań społecznych w dziedzinie turystyki i rekreacji,
Dobór metod, technik i narzędzi badawczych w pracy magisterskiej,
Zagadnienia dotyczące budowy i struktury pracy
Opis przedmiotu:
Założenia metodologiczne stosowane w rekreacji i turystyce.
Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy naukowej – pomoc w pisaniu pracy
magisterskiej.
Forma prowadzenia zajęć:
wykłady
Metody oceny:
Przygotowanie do zajęć, aktywność, kolokwium zaliczeniowe
Bibliografia:
1. Siwiński W., 2010. Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie
rekreacji i turystyki. WSHIG - PSNARIT, Poznań.
2. Siwiński W., 1997. Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej
i turystyki (zarys problematyki). AWF, Poznań.
3. Siwiński W., 2000. Metodyka pisania prac dyplomowych i magisterskich w dziedzinie
rekreacji i turystyki. Poznań.
4. Siwiński W., Tauber R.D., 2006. Metodologia badań naukowych. WSHiG, Poznań.