Jubileusz 80-lecia Zbigniewa Skorwidera

Transkrypt

Jubileusz 80-lecia Zbigniewa Skorwidera
CIECHOCI¡SKIE JUBILEUSZE
Jubileusz 80-lecia
Zbigniewa Skorwidera
W sobot´ 1 grudnia w Kompleksie Balneologicznym Jana Paw∏a II w Sanatorium „Pod T´˝niami”
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka wraz z Burmistrzem Ciechocinka i Dyrekcjà Sanatorium,
zorganizowa∏o uroczyste obchody 80-lecia urodzin Zbigniewa Skorwidera. ˚yciorys Jubilata przedstawi∏
Marian Gawinecki Prezes TPC, po czym wr´czy∏ Jubilatowi wraz z Jerzym Sobierajskim, Przewodniczàcym
Rady Miejskiej, przyznanà z tej okazji z∏otà statuetk´ „Leonarda”.
Na uroczystoÊci przybyli zaproszeni goÊcie z w∏adzami samorzàdowymi Ciechocinka i Aleksandrowa,
reprezentanci ˚nina, gdzie poprzednio mieszka∏ Jubilat,
przedstawiciele organizacji kombatanckich, Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego, Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego, cz∏onkowie i w∏adze TPC i inni.
El˝bieta Pietrzykowska odczyta∏a wiersz Józefa Adamczyka z okazji jubileuszu Jubilata. Spotkanie umila∏
Êpiewem pan Wies∏aw Bednarek.
Pan Zbigniew Skorwider urodzi∏ si´ 1 grudnia
1927 r. w rodzinie poznaƒskich drukarzy. W roku 1937
rodzina przenios∏a si´ do ˚nina, gdzie ojciec i starszy
brat znaleêli zatrudnienie w drukarni.
Tam w wieku 10 lat Jubilat jako uczeƒ szko∏y powszechnej, wstàpi∏ do harcerstwa, gdzie by∏ zast´powym,
a nast´pnie dru˝ynowym „Orlàt”. Jego dru˝yna zajmowa∏a si´ osobami niepe∏nosprawnymi - weteranami I
wojny, polegajàcymi na pomocy w zakupach, sprzàtaniu
itp. W wakacje 1939 r. na apel Choràgwi Poznaƒskiej,
dru˝yna Jubilata budowa∏a fortyfikacje na Pa∏ukach.
W 1941 r. „Orl´ta” zorganizowa∏y tajne nauczanie, a
niektórych nauczycieli osobiÊcie zwerbowa∏ Jubilat.
Po kapitulacji Francji w 1941 r., Niemcy przywieêli do
˚nina oko∏o 300 jeƒców wojennych, którym dru˝yna
„Orlàt”, ju˝ w ramach Szarych Szeregów, organizowa∏a
do˝ywianie i innà pomoc. W 1943 r. Jubilat by∏ aresztowany i wywieziony jako robotnik do fabryki samolotów w Bremey, gdzie pracowa∏ jako tokarz. Wraz z
6 kolegami uda∏o im si´ uciec z niewoli i dotarli do
Warszawy przed koƒcem Powstania Warszawskiego.
Jubilat spotka∏ tam brata i siostr´.
Jubilat w styczniu 1945 r. powróci∏ do ˚nina, gdzie
pierwszy starosta Franciszek Ebel, stworzy∏ Stra˝ Obywatelskà. Jubilat wraz z kolegami z harcerstwa wstàpi∏
do niej. S∏u˝y∏ jednak tylko 10 dni, gdy˝ nowa w∏adza
przemianowa∏a jà na Milicj´ Obywatelskà, z którà rozsta∏ si´ w maju 1945 r. W tym czasie by∏ 2 - krotnie
ranny w potyczkach z Niemcami. W 1948 r. ukoƒczy∏
Liceum Handlowe w Poznaniu, a potem pracowa∏ jako
praktykant w ksi´garni w ˚ninie. Dzia∏a∏ te˝ w harcerstwie w dru˝ynie im. Jana Kiliƒskiego, gdzie opiekowano
si´ inwalidami wojennymi i wspó∏pracowano ze Zwiàzkiem Inwalidów Wojennych. W 1950 r. zawieszono
dzia∏alnoÊç harcerstwa i Zw. Inwal. Woj.
W latach 1962-1966 pe∏ni∏ funkcj´ Przewodniczàcego Prezydium Rady Narodowej w ˚ninie. Z jego
inicjatywy powsta∏o w ˚ninie ko∏o PTTK, ko∏o PZF
(wiceprezes), ˚niƒskie Towarzystwo Naukowe, odrestaurowano zabytkowà Baszt´ , gdzie powsta∏o póêniej
Muzeum Ziemi Pa∏uckiej, odby∏ si´ zlot turystów Jesieƒ
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI grudzieƒ 2007
na Pa∏ukach. Zreorganizowa∏ Szlak Piastowski, rozszerzajàc go na woj. bydgoskie. Sprawi∏, ˝e oÊrodek PTTK
w ˚ninie sta∏ si´ najlepszy i najbogatszy w kraju.
Nawiàza∏ wspó∏prac´ z w∏oskim miastem Guastaka
- jako miasto bliêniacze, co by∏o ewenementem w latach 60-tych. Zleci∏ skomponowanie kantaty i hejna∏u
˚nina, rozbrzmiewajàcego teraz z Wie˝y Ratuszowej.
W 1963 jako przewodniczàcy komitetu obchodów 700
-lecia ˚nina, z Jego inicjatywy wybudowano amfiteatr,
który do dziÊ s∏u˝y mieszkaƒcom ˚nina. Na jubileusz
700-lecia sprowadzi∏ pomnik Chopina z Marcinkowa
Dolnego. Decyzjà Rady Miasta ˚nina z 29.XII.2005 r.
otrzyma∏ tytu∏ Honorowego Obywatela ˚nina.
W 1966 r. Jubilat przyby∏ do Ciechocinka, gdzie
najpierw pracowa∏ jako kierownik ksi´garni przy ul.
Broniewskiego. Z inicjatywy Jubilata w 1967 r. reaktywowano Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka, w
którym otrzyma∏ legitymacj´ Nr.1. W latach 1984-1990
by∏ Prezesem TPC, obecnie jest Honorowym Prezesem
TPC i Przewodniczàcym Kapitu∏y medalu Lorentowicza
oraz zespo∏u TPC ds. promocji faktów historycznych.
W 1972 zosta∏ Przewodniczàcym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechocinku, a po reorganizacji
paƒstwowej w 1975 r. zosta∏ Naczelnikiem Ciechocinka.
Funkcje tà pe∏ni∏ do 1978 r.
Z Jego inicjatywy zorganizowano w Ciechocinku
Festiwal Folkloru Kujaw - na miejsce Festiwalu Orkiestr
Symfonicznych Polski Pó∏nocnej. By∏ inicjatorem
powstania Dobrzyƒsko - Kujawskiego Towarzystwa
Kulturalnego we W∏oc∏awku.
W 1978 zosta∏ dyrektorem Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Turystycznego na dawne woj. w∏oc∏awskie
i p∏ockie. W 1983 r. przeszed∏ na emerytur´.
W 1986 by∏ przewodniczàcym Komitetu Obchodów
150-lecia Uzdrowiska i 80 Lecia TPC. Z Jego inicjatywy
ustanowiono: medal im. S. Staszica za zas∏ugi dla miasta, medal im. L. Lorentowicza za wybitne zas∏ugi dla
Uzdrowiska i medal poÊwi´cony Okr´gowej Wystawie
Filatelistycznej „Zdrowie - Turystyka - Rekreacja”. Zainicjowa∏ i doprowadzi∏ do powstania pomnika dr R.
Ignatowskiego.
Przez 40 lat Jubilat by∏ przewodnikiem PTTK i oprowadza∏ wiele wycieczek po Polsce. Prowadzi∏ szkolenia
dla przewodników PTTK w Spale w latach 1967-68.
By∏ wieloletnim cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego PTTK
i ZG Stowarzyszenia Ksi´garzy Polskich.
Rada Miasta Ciechocinka na wniosek TPC nada∏a
Jubilatowi 12.XI.2004 r. tytu∏ Honorowego Obywatela
Miasta.
Wojciech Krzysztof Jankowski
26
fot. J. Giza