Białystok, dnia ……………………

Komentarze

Transkrypt

Białystok, dnia ……………………
Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2016
Dotyczy:
Upgrade Altium Designer do najnowszej wersji z
subskrypcją +24 miesiące
w ramach Projektu „Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów
autogazem”
Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020
Strona 1 z 4
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest aktualizacja oprogramowania do projektowania
układów elektronicznych w postaci jednej licencji sieciowej sześciostanowiskowej wraz z 24
miesięczna subskrypcją o parametrach co najmniej takich, jak podane poniżej:
1. Oprogramowanie w postaci zintegrowanej aplikacji pozwalającej na aktualizacje
oprogramowania Altium Designer do najnowszej wersji, zawierającej edytor schematu,
symulator obwodów, edytor PCB, edytor CAM oraz inne moduły pozwalające na tworzenie
projektów PCB, projektów FPGA, projektów wbudowanych i projektów skryptowych oraz
zarządzanie dokumentacją projektową.
2. Licencjonowanie – licencja sieciowa pozwalająca na jednoczesne uruchomienie
oprogramowania na 6 komputerach.
3. Darmowa aktualizacja oprogramowania przez 24 miesiące od daty zakupu znacząco
podnosząca wydajność pracy.
4. Import plików projektowych i bibliotek Protel 99SE (*.ddb), Allegro PCB (*.brd i *.alg),
CADSTAR (*.csa, *.cpa, *.lib), CircuitMaker 2000 (*.ckt, *.lib), DxDesigner, Orcad (*.dbc,
*.dsn, *.max, *.olb, *.llb), PADS (*.asc, *.d, *.txt), P-CAD (*.sch, *.pcb, *.lia, *.lib).
5. Zapis plików w formacie Protel 99 (*.sch, *.pcb) i Altium Designer (*.schdoc, *.pcbdoc).
6. Obsługa bibliotek zintegrowanych oraz bazodanowych.
7. Obsługa bezpośredniego połączenia do bazy danych dostawców komponentów.
8. Wbudowana kontrola wersji SVN oraz zarządzanie dokumentacją projektową.
9. Interfejs do firmowej bazy danych (np. ODBC) oraz serwerów Altium Vault.
10. Edytor PCB sterowany regułami.
11. Obsługa fontów True Type na PCB.
12. Możliwość wstawiania kodów paskowych na PCB
13. Wsparcie dla elementów dotykowych Atmel QTouch, biblioteki do schematu i PCB.
14. Możliwość pracy z PCB w trybie 3D z detekcją kolizji pomiędzy elementami.
15. Import oraz eksport modeli 3D elementów, eksport modelu 3D PCB w formacie STEP.
16. Wbudowany moduł CAM oferujący możliwości weryfikacji i edycji plików CAM.
17. Automatyczne wykrywanie błędów na płytce w edytorze CAM.
18. Generacja danych wyjściowych CAM w formacie Gerber, NC Drill, ODB++.
19. Wbudowany system analizy obwodów kompatybilny ze SPICE.
20. Wbudowany analizator integralności sygnałów.
21. Obsługa wariantów montażowych z wizualizacją wariantów na schemacie, PCB i
wydrukach.
22. Obsługa interaktywnego prowadzenia ścieżek na PCB (tryby przepychania, otaczania,
automatycznego kończenia ścieżki, zarówno dla pojedynczych połączeń i magistral).
23. Obsługa par różnicowych, prowadzenie ścieżek z kontrolą impedancji falowej,
wyrównywanie długości połączeń.
24. Wbudowany autorouter topologiczny z obsługa reguł projektowych z edytora PCB.
25. Obsługa płyt uruchomieniowych NanoBoard i innych układów poprzez JTAG.
26. Wbudowane narzędzia do projektowania systemów na FPGA.
27. Obsługa komponentów typu „no BOM”, „mechanical”.
Strona 2 z 4
28. Możliwość tworzenia raportów porównawczych obudów elementów na PCB z
bibliotekami z których pochodzą
29. Możliwość zachowywania fragmentów płytki PCB i odpowiadających im fragmentów
schematów do ponownego wykorzystania w przyszłości.
30. Możliwość tworzenia projektów wielokanałowych.
31. Możliwość importowania globalnych ustawień programu.
32. Zapewnienie szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania dla 3 osób.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
a. Oferent składający zamówienie nie może być wykluczony z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert.
4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych
zawartych w ofercie.
5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania
konkursowego.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
 cena – 90% (0 – 90 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 90 pkt
 atrakcyjność oferty (m.in. bezpłatne pakiety wdrożeniowe, szkolenia) – 10% (0 – 10
punktów).
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 22.02.2016 r.
2. Oferty należy składać pocztą na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15181 Białystok lub emailem na adres [email protected]
3. Wiążąca jest data wpływu oferty.
5. DODATKOWE INFORMACJE
Strona 3 z 4
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Strona 4 z 4