ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Rzeźby

Transkrypt

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Rzeźby
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta na Wydziale Rzeźby
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie Wyzszym ( Dz. U. Nr 164, poz' 1365, z póżn.
zmianami) /na podstawie Statutu ASP w Gdańsku z dnia 1 marca 201'2r'/
Kandydat powinien spełniać następujące warunki
:
1. Posiadać stopień doktora (lub równowazny)
2. Zna1omośćjęzyka obcego
3. Dorobek artystyczny w zakresie rzeżbY
Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko adiunkta do Dziekana Wydziału Rzeźby'
2. Kwestionariusz osobowY wraz z fotografią
3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztukl
piękne lub równowazny
4. Życiorys zawodowy
5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
6. Wykaz publikacji
7. Deklarację kandydata, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem
pracy w przypadku wygrania konkursu.
B.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
9. Referencje bezpośredniego przełozonego
Przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna na posiedzeniu Komisji Konkursowej.
Termin składania podań do dnia L4 czerutca 2o13r.
Zgłoszenie na konkurs nalezy kierować: Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku,
ul. Plac Wałowy 15, B0-821 Gdańsk, pokoj2o2
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 czerwca 2o13
r.
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6
. 80-836 Gdańsk . tel.:
58 301 28 01 o faks: 58 301 22 00
. www.asp.gda.pl

Podobne dokumenty