Racjonalne używanie nawozów chemicznych i

Transkrypt

Racjonalne używanie nawozów chemicznych i
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Racjonalne uŜywanie
nawozów chemicznych i
organicznych
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Z.1.2
Egzemplarz nr 1
Strona 1 z 2
Data
Racjonalne uŜywanie nawozów chemicznych i organicznych
2.1
Ogólne zasady
Firma powinna posiadać politykę , która obejmuje zasady uŜywania nawozów
chemicznych i organicznych w zgodzie z kodem postępowania. Stosowanie nawozów
powinno odbywać się na zalecanym poziomie, tak, aby utrzymywać Ŝyzność gleby na
optymalnym poziomie produkcyjności, przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.
Stosowanie nawozów opiera się na analizie zasobności gleby. pH gleby i poziom
podstawowych składników pokarmowych jak fosfor, potas i magnez powinny być brane pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu nawozów. Zaleceń do stosowania
pestycydów powinna udzielać odpowiednio wykwalifikowana osoba , która to opiera się na
przeprowadzonych analizach. Formularz zgodności zakupionej ilości z ilością uŜytą powinien
znajdować się na miejscu, w celu okazania zaaplikowanych dawek zgodnie z zaleceniami oraz,
powinna przedstawiać Ŝe dany sprzęt jest odpowiednio skalibrowany. Kopia certyfikatu
naszego doradcy, jego zalecenia oraz wyniki analiz powinny być trzymane w biurze.
2.2
Stosowanie azotu
Stosowanie azotu powinno odbywać się w okresie od późnej wiosny, ale w taki sposób,
aby zapobiec jego wymywaniu z gleby (np. przed wystąpieniem deszczu lub przed
deszczowaniem). JeŜeli uŜywany jest nawóz naturalny to nie moŜe być stosowane więcej niŜ
250kg/ha. Obszar ochronny, obszar przeznaczony dla dzikiego Ŝycia oraz ujęcia wodne nie
będą traktowane Ŝadnymi nawozami dzięki tworzeniu pąsów ochronnych. Pasy ochronne to
wszystkie obszary aktualnie nie obsadzone roślinnością, a takŜe wszystkie ścieŜki wokół farmy
(zobacz mapę firmy). Stosowanie nawozu powinno odbywać się według odpowiednich metod.
Przy stosowaniu azotu powinno się mieć na uwadze zapotrzebowanie roślin, zawartości
składnika w roślinę, rodzaj nawozu, a takŜe późniejsze jego wymywanie. JeŜeli nawóz azotowy
stosowany jest w innym czasie niŜ wiosna, naleŜy przeprowadzić analizę liści w okresie późnej
wiosny i lata.
2.3
Stosowanie fosforu, potasu i magnezu
Próbki gleby powinny być oddane do analizy przeprowadzanej przez odpowiednio
wyspecjalizowane laboratorium. Próbki gleby powinny być pobrane zima lub wczesna wiosna
w zaleŜności od wymogów. Reprezentatywna próbka powinna zostać pobrana z obojętnie,
jakiego pola i oddana do analizy. Wszystkie pola większe niŜ 5ha musza być analizowane
corocznie, a wszystkie pola mniejsze niŜ 5ha powinny być analizowane przynajmniej, co 3 lata.
RównieŜ sprzęt do aplikowania nawozów musi być odpowiednio konserwowany i uŜywany w
celu jego dobrego działania. Formularze dotyczące kalibracji oraz przeprowadzonych
konserwacji musza być przechowywane w biurze.
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Racjonalne uŜywanie
nawozów chemicznych i
organicznych
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
2.4
Podpis
Z.1.2
Egzemplarz nr 1
Strona 2 z 2
Data
Nawozy naturalne i organiczne
(Nigdy nie były stosowane Ŝadne nawozy naturalne i organiczne)
2.5
Stosowanie nawozów
Sprzęt do aplikacji nawozów musi być regularnie konserwowany i kalibrowany.
Formularz przeprowadzonych konserwacji musi być przechowywany w biurze.
2.6
Magazynowanie nawozów
Budynki magazynowe (lub pojemniki na ciecze) powinny być nieuszkodzone,
bezpieczne i zlokalizowane w takim miejscu, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia w
okoliczności jakiegoś wypadku. Nawozy musza być zawsze przechowywane pod zadaszeniem.
StraŜ poŜarna nie musi być powiadomiona dopóki niebezpieczne środki chemiczne nie
przekraczają 25 ton. Nawozy zakwalifikowane jako utleniające się są transportowane według
określonych przepisów, przez licencjonowana firmie. JeŜeli wymagane są licencje na transport
nawozów, wtedy kopia takiej licencji będzie przechowywana w biurze.
2.7
Instrukcje stosowania i formularze
Instrukcje dla stosowania nawozów są udzielane przez odpowiednio wykwalifikowana
osobę. Operator będzie pouczony o sposobie wykonywania zabiegu. Operator musi porównać
stosowana dawkę z dawka zalecana w instrukcji. Data, roślina, pole, sprzęt, operator, typ,
dawka i czas musza być zapisane na odpowiednich formularzach i przechowywane w biurze.

Podobne dokumenty