Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Grodziskiego z dnia 2 kwietnia

Transkrypt

Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Grodziskiego z dnia 2 kwietnia
Zarządzenie Nr 11/2007
Starosty Grodziskiego
z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie: korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grodzisku
Wielkopolskim w czasie podróży służbowej na terenie kraju z pojazdu
nie będącego
własnością pracodawcy.
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. W przypadku konieczności odbycia przez pracownika podróży służbowej na terenie
kraju, pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie
podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W przypadku wyrażenia zgody przez pracodawcę na odbycie podróży służbowej
pojazdem, o którym mowa w § 1, pracodawca zawiera z pracownikiem umowę cywilnoprawną. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty