OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3km od

Transkrypt

OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3km od
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia 0050.Z.20.2015
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 5 lutego 2015r.
OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu kandydata w odległości do 3km od danego przedszkola/szkoły
Ja ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że…………………..………………………...……………………… kandydat do
imię i nazwisko kandydata do przedszkola
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mieszka w odległości do 3 km od
siedziby przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
(Odległość mierzona od wyjścia z miejsca zamieszkania, drogami publicznymi lub ścieżkami
ogólnodostępnymi do wejścia do przedszkola/szkoły).
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Podobne dokumenty