Schemat połączeń U.S ae175 nowe logo

Transkrypt

Schemat połączeń U.S ae175 nowe logo
attuator
interfejs
AE 171
RPM
8
minus (-) cewki
zap³onowej
lub
obrotomierz
7
5
1
0
4
6
3
2
wielozawór
2
211
bia³y
szary
czujnik
temperatury
sonda
lambda
zielony
fioletowy
pomarañczowy
reduktor-parownik
niebieski
z³¹cze
diagnostyczne
niebiesko-¿ó³ty
czujnik
po³o¿enia
przepustnicy
TPS
br¹zowy
TESTERPROGRAMATOR
AE 215
Leonardo XL
AE 175
lub
czerwony
+12V
po "kluczyku"
(-)
masa
czarny
AER 930L
AER 930R
sensor rezerwy
+12V
G
R
akumulator
(+)
sensor rezerwy
prze³¹cznik
ze wskaŸnikiem
rezerwy
kod: AE 750R
czerwono-czarny
sensor rezystancyjny
kod: AE 81090R
sensor 0-90Ohm
od³¹czenie wtryskiwaczy
lub
od³¹czenie "pamiêci"
¿ó³ty
¿ó³ty
sensor 9-cio progowy ma³y
kod: AE 81050R
AE 81050L
sensor Elpigaz
G
prze³¹cznik
ze wskaŸnikiem
iloœci gazu
kod: AE 750W
7,5A
OK
7,5A
*
345
0
ESC
1
01 9
11
8 76
komputer
PC
SCHEMAT PO£¥CZEÑ UK£ADU STERUJ¥CEGO LEONARDO XL (kod: AE 175).