Spis treści: Przedmowa do drugiego wydania polskiego Przedmowa

Transkrypt

Spis treści: Przedmowa do drugiego wydania polskiego Przedmowa
Spis treści:
Przedmowa do drugiego wydania polskiego
Przedmowa
Wprowadzenie
Wykaz skrótów
1.System handlu w ujęciu perspektywicznym
1.1.Handel, wzrost i globalna integracja
1.2.Polityka handlowa i umowy handlowe
1.3.Funkcje wielostronnego systemu handlu
1.4.Od GATT do WTO
1.5.Wyzwania dotyczące globalnej współpracy w handlu
1.6.Polecana literatura
2.Światowa Organizacja Handlu
2.1.Obszar działania, funkcje i struktura WTO
2.2.Podejmowanie decyzji
2.3.Przejrzystość: notyfikacja i nadzór
2.4.Akcesja (art. XII WTO)
2.5.WTO a inne organizacje międzynarodowe
2.6.Podmioty pozarządowe a WTO
2.7.Wnioski
2.8.Polecana literatura
3.Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie reguł
3.1.Przesłanki utworzenia organu rozstrzygania sporów
3.2.Procedury rozstrzygania sporów w WTO
3.3.Funkcjonowanie systemu
3.4.Zagadnienia systemowe i pytania
3.5.Krajowe aspekty egzekwowania postanowień
3.6.Wnioski
3.7.Polecana literatura
4.Forum negocjacyjne
4.1.Przegląd rund negocjacyjnych
4.2.Wielostronna liberalizacja handlu
4.3.Grupy interesów i lobbing
4.4.Wzajemność a mechanizm negocjacji
4.5.Typologia kluczowych aspektów negocjacji handlowych
4.6.Polecana literatura
5.Handel towarowy
5.1.Taryfy: artykuły I i II GATT
5.2.Równość traktowania: artykuł III GATT
5.3.Restrykcje ilościowe, kursy walutowe i licencjonowanie importu
5.4.Klauzule związane z odprawą celną
5.5.Subsydia
5.6.Państwowe przedsiębiorstwa handlowe
5.7.Normy techniczne i standardy produktów
5.8.Środki sanitarne i fitosanitarne
5.9.Działania inwestycyjne związane z handlem
5.10.Wnioski
5.11.Polecana literatura
6.Wielostronne porozumienia handlowe w konkretnych sektorach
6.1.Rolnictwo
6.2.Tekstylia i odzieŜ
6.3.Porozumienie o technologii informatycznej
6.4.Wnioski
6.5.Polecana literatura
7.Handel usługami
7.1.Zagadnienia koncepcyjne i empiryczne
7.2.Bariery i potencjalne korzyści z reformy
7.3.GATS
7.4.Porozumienia sektorowe
7.5.Poszerzenie GATS: od Rundy Urugwajskiej do Doha
7.6.Wyzwania na przyszłość
7.7.Wnioski
7.8.Polecana literatura
8.Ochrona własności intelektualnej
8.1.Własność intelektualna a handel międzynarodowy
8.2.Konwencje międzynarodowe i GATT
8.3.Negocjacje Rundy Urugwajskiej
8.4.Reguły WTO dotyczące praw własności intelektualnej
8.5.WdraŜanie i spory
8.6.Runda Doha
8.7.Wnioski
8.8.Polecana literatura
9.Środki ochronne i wyjątki
9.1.Renegocjacje ustępstw
9.2.Zwolnienia
9.3.Nadzwyczajne środki ochronne
9.4.Działania antydumpingowe
9.5.Środki przeciwdziałania subsydiom importowym
9.6.Restrykcje handlowe związane z równowaŜeniem bilansu płatniczego
9.7.Ochrona młodego przemysłu
9.8.Wyjątki ogólne
9.9.Wnioski
9.10.Polecana literatura
10.Preferencyjne porozumienia handlowe i integracja regionalna
10.1.Motywacje preferencyjnych porozumień handlowych
10.2.Rygory WTO
10.3.Bloki handlowe a system handlu
10.4.Wnioski
10.5.Polecana literatura
11.Porozumienia kilkustronne
11.1.Zamówienia rządowe
11.2.Porozumienie o lotnictwie cywilnym
11.3.Coraz więcej klubów w WTO?
11.4.Polecana literatura
12.Kraje rozwijające się i podlegające transformacji
12.1.Udział krajów rozwijających się
12.2.Doha: nowe spojrzenie na specjalne i zróŜnicowane traktowanie
12.3.Poza SDT: program Aid for trade (reformy)
12.4.Rozszerzanie członkostwa: akcesje do WTO
12.5.Wnioski
12.6.Polecana literatura
13.Ku pogłębionej integracji? Program "Handel plus"
13.1.Rywalizacja na rynkach jako kryterium
13.2.Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych
13.3.Polityka wobec konkurencji
13.4.Ułatwienia w handlu
13.5.Polityka ochrony środowiska
13.6.Polityka społeczna i standardy rynku pracy
13.7.Regulacje krajowe
13.8.Wnioski
13.9.Polecana literatura
14.Legitymizacja, spójność i sprawowanie władzy
14.1.Przemysł a kształtowanie polityki handlowej
14.2.Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie
14.3.Podejmowanie decyzji w WTO
14.4.Spójność polityki krajowej
14.5.Wnioski
14.6.Polecana literatura
15.Dokąd zmierza WTO?
Aneks 1: Członkostwo w GATT/WTO w 2008 roku
Aneks 2: Ekonomia polityki handlowej - podstawowe pojęcia
Literatura
Indeks
Spis rysunków
Spis tabel