Kosynier-Bukowski-luty-2013

Komentarze

Transkrypt

Kosynier-Bukowski-luty-2013
Numer 2 (234) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742
MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
LUTY 2013
Bukowianka swemu miastu
i jego mieszkańcom
Na Koncercie Noworocznym 27 stycznia
artystka p. Roma Jakubowska Handke
spełniła obietnicę sprzed lat.
Dla bukowian zaśpiewała najpiękniejsze
arie z operetek i musicali.
Udane ferie
Jako pierwsi bukowscy uczniowie
odpoczywali w czasie ferii. Wygraliśmy.
Pogoda sprzyjała zabawom na świeżym
powietrzu. Górka zjazdowa na stadionie
cieszyła się dużym powodzeniem
W NUMERZE:
Stanowisko RMiG Buk w sprawie
gospodarki odpadami
Śpiewajcie i grajcie Mu
26 stycznia 2013r.
Powiatowe Kolędowanie
Nowe zasady meldunkowe
„Kolędo nasza leć”
– XIII Powiatowe kolędowanie
Noworoczny koncert
z bukowianką
Strzelanie o Puchar Opłatkowy
w KŻR
Chór Bel Canto
Z życia PTTK „Senior”
Świąteczne spotkanie
interkulturowe
Wielki sukces zbiórki krwi
w Niepruszewie
Wizyta Holendrów
z gminy Sint-Michelsgestel
Turniej wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych
Chór Soli Deo
Laureaci regionalnego festiwalu
Nowe taryfy opłat
za wodę i ścieki
Pierwszy polonez w ZSP w Buku
Ferie
150 rocznica
Powstania Styczniowego
Chór Amici Canti
Święto Trzech Króli
w Niepruszewie
Opłatek u pszczelarzy
Dakowskie Betlejem
Promocja książki o udziale
Wielkopolan z sąsiedniej gminy
w Powstaniu Wielkopolskim
Wręczenie dyplomów
GOAP
Stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29.01.2013r.
w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi oraz opłat za
odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
Od 1 lipca 2013r. na podstawie
przepisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie całej Polski zacznie
obowiązywać nowy system zbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami przejmą w całości
gminy, a w odniesieniu do gminy Buk
i dziewięciu gmin sąsiednich (w tym
miasto Poznań) zadania te przejmie
Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
z siedzibą w Poznaniu /w skrócie ZM
GOAP/.
Przystąpienie gmin do związku
miało na celu sprawniejsze i bardziej
ekonomiczne wykonywanie zadań
nałożonych przez ustawodawcę w tym
zakresie w porównaniu do sytuacji,
gdzie poszczególne gminy wykonywałyby te zadania samodzielnie.
Aktualnie napływające informacje
z obrad związku GOAP powodują
jednak duży niepokój mieszkańców
i brak zrozumienia dla planowanych
działań w zakresie zarówno sposobu
naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami, jak i wysokości stawki tej
opłaty. Kwestie te są niezmiernie ważne, ponieważ stanowią w istocie nowe
obciążenie finansowe dla właścicieli
nieruchomości w formie tzw. podatku śmieciowego – płaconego na rzecz
gminy, który zastąpi dotychczasowy
system płatności na rzecz przedsiębiorców zbierających odpady.
Związek GOAP, podobnie jak inne
gminy w Polsce, ma w najbliższych
dniach dokonać wyboru jednej z czterech dostępnych metod naliczania
stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: od gospodarstwa domowego, od powierzchni lokalu, od
zużycia wody lub w przeliczeniu na
mieszkańca nieruchomości. Wg informacji medialnych, związek GOAP
planuje przyjęcie metody naliczenia
stawki za gospodarowanie odpadami
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2 (234) luty’ 13
i to na nierealnym poziomie 15 zł „od
głowy” miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, a 20 zł za odpady
zmieszane. Ta metoda w momencie
jej przyjęcia przez związek, pozornie
wydawać by się mogła racjonalna
i najlepsza. Tymczasem należy ją uznać
jako najgorszą z możliwych, a przy
tym niesprawiedliwą ze społecznego
punktu widzenia. Jak bowiem można
przyrównywać np. ilość wytwarzanych
śmieci przez niemowlaka czy dziecko
do dorosłej osoby, albo samodzielnie
gospodarujących emerytów do aktywnych zawodowo mieszkańców, czy też
wreszcie osoby samotnie zamieszkujące do rodzin wielodzietnych. Ponadto
liczba mieszkańców podawana w deklaracjach właścicieli nieruchomości
do wyliczenia opłaty w odniesieniu
do liczby mieszkańców (wg systemu
ewidencji ludności) prawdopodobnie
spadłaby drastycznie. Trudno bowiem
oczekiwać, że właściciele nieruchomości w sposób rzetelny podawaliby
rzeczywistą liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
w tym studentów lub osób czasowo
przebywających poza stałym miejscem
zamieszkania, czy też pracujących
czasowo za granicą. Tak przyjęta
metoda, przy planowanej wysokości
opłaty, spowodowałaby w naszej gminie wzrost opłat za odbiór odpadów
na poziomie 300 - 400%! Należy przy
tym zaznaczyć, że mieszkańcy powiatu zrzeszeni w innym związku mają
ponosić dużo mniejsze opłaty. Taka
ogromna podwyżka uderzyłaby przede wszystkim w rodziny wielodzietne
i w mieszkańców wsi. Dla tak drastycznie podniesionych opłat nie może być
akceptacji, bo mieszkańcy powinni
ponosić opłaty za wywóz odpadów wg
realnie uzasadnionych stawek.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada
Miasta i Gminy Buk zobowiązuje
Burmistrza Miasta i Gminy Buk, jako
reprezentanta naszej gminy w obradach związku GOAP, do zarekomendowania i przyjęcia przez ZM GOAP
na najbliższych posiedzeniach związku
następujących postulatów:
1. Przyjąć na obszarze działania związku międzygminnego GOAP - do
określenia wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, metodę opartą na opłacie od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną
w zależności od tego czy gospodarstwo
jest jedno- czy wieloosobowe. W przypadku zadeklarowania zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata
miesięczna wynosiłaby: dla gospodarstwa jednoosobowego – 15 zł, a dla
wieloosobowego – 30 zł. W przypadku
braku deklaracji o zbieraniu odpadów w sposób selektywny (odpady
zmieszane), opłaty te byłyby wyższe
o 40%i wynosiłyby odpowiednio: 21
zł i 42 zł.
2. Zagwarantować właścicielom nieruchomości na obszarze działania
związku, w ramach stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanie i odbiór worków
foliowych do selektywnej segregacji
odpadów oraz pokrycie tego kosztu ze
zbieranych opłat.
3. Wobec braku zdefiniowania przez
ustawodawcę poszczególnych i istotnych pojęć podanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
należy uznać za konieczne zdefiniowanie ich przez ZM GOAP w podejmowanych uchwałach. Powinno to zapobiec
ewentualnym późniejszym sporom
w zakresie stosowania przyjętych rozwiązań. Ustawa nie definiuje bowiem
(między innymi) takich pojęć jak:
gospodarstwo domowe, powierzchnia
lokalu mieszkalnego, mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość, zbieranie
odpadów w sposób selektywny, katalog
usług jakie właściciel nieruchomości
ma otrzymać w zamian za uiszczenie
opłaty.
Należy ponadto mieć na względzie, że nadrzędnym celem wyboru
optymalnej metody ustalenia stawki
za zagospodarowanie odpadów jest
możliwie najmniejsze obciążenie
strona z obrad sesji
kosztami mieszkańców, przy jednoczesnym zorganizowaniu optymalnie
sprawnego i maksymalnie szczelnego
systemu zbierania opłat. Odwołanie
się do liczby osób w gospodarstwie
nie jest przy tym tożsame z liczbą osób
zamieszkujących daną nieruchomość
i nie powinno budzić wątpliwości
prawnych, ponieważ wspomniana
ustawa nie definiuje pojęcia „gospodarstwo domowe” i pozostawia w tym
zakresie pewną swobodę interpretacyjną. Tak przyjęta metodyka określenia
w ysokości podatku śmieciowego
wydaje się społecznie sprawiedliwa,
uczciwa i obiektywna, a zarazem tania,
czytelna oraz skuteczna w zastosowaniu i późniejszej kontroli. Nie jest przy
tym zbyt radykalna dla mieszkańców
w odniesieniu do dotychczas obowiązującego systemu. Ponadto nie będzie
absorbować odpowiednich służb do
rozstrzygania, czy dane gospodarstwo
jest dwu-, trzy-, cztero-, itd. osobowe,
a skupi się jedynie na rozdziale gospodarstw jedno- od wieloosobowych. Pojęcie „wieloosobowe” rozumiane byłoby jako średni wyróżnik gospodarstw
ponad jednoosobowych. Taki podział
między gospodarstwami domowymi
jedno- i wieloosobowymi wydaje
się więc racjonalny w zastosowaniu,
a ponadto czytelny w późniejszej windykacji i egzekucji opłat.
Należy ponadto zaznaczyć, że dopiero na ostatnim posiedzeniu Sejm RP
przyjął nowelizację wspomnianej ustawy, w zakresie możliwości zapewnienia
przez gminy pojemników i worków do
zbierania odpadów komunalnych oraz
pokrycie tego kosztu z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Wg
jeszcze obowiązujących przepisów, to
wyłącznie właściciele na swój koszt są
zobowiązani wyposażyć nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki
do gromadzenia odpadów.
Niniejsze stanowisko Rady Miasta
i Gminy Buk należy dostarczyć do
członków związku GOAP, przedstawić
na najbliższych posiedzeniach związku
GOAP, dostarczyć do Przewodniczących Rady Gmin wchodzących w skład
związku GOAP, a ponadto umieścić na
stronie internetowej gminy Buk oraz
w miejscowej prasie .
W dniu 29 stycznia 2013r. odbyła się
XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXVIII sesji Rady Miasta
i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 20 grudnia
2012r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk
między sesjami.
III. Podjęcie Uchwał.
1/ Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
przy drodze wojewódzkiej nr 307 pomiędzy węzłem autostradowym Buk,
a ulicą leśną w Niepruszewie.
2/ Udzielenie pomocy finansowej
w 2013r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarno-
wiec” w Gminie Stęszew.
3/ Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Buku – następcy prawnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Buku.
4/ Przyjęcie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Buk.
IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Interpelacje i wnioski radnych.
VI. Komunikaty.
VII. Zakończenie.
Zbyt wysokie opłaty za wodowanie łodzi wędkarskich
W trakcie sesji jeden z mieszkańców domagał się urealnienia opłat za korzystanie ze slipu łodzi wędkarskich na
marinie w Niepruszewie. Dotychczasowa stawka 40 zł za
jednorazowe wodowanie to stawka zaporowa i ogranicza
korzystanie z obiektu, który powstał za publiczne pieniądze.
Burmistrz obiecał przyjrzeć się sprawie i dać odpowiedź
do kolejnej sesji.
Zastoiska wody na ul. Górczaka
Mieszkańcy ul. Górczaka w Buku prosili o rozwiązanie
problemu wody zalewającej ulicę oraz braku oświetlenia.
Burmistrz odpowiedział, że przy okazji zmian w budżecie
zostanie wprowadzona do realizacji budowa oświetlenia
solarnego. Kwestia odwodnienia ulicy zależy tylko od
zgody samych mieszkańców na poprowadzenie rury przez
ich nieruchomość. Przypomniał, że w zeszłym roku żaden
z mieszkańców się na to nie zgodził.
Wolna sprzedaż nieruchomości komunalnych
Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa prosił o zastanowienie w jaki sposób uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną gminy
poprzez dodanie informacji geodezyjnych i zdjęć nieruchomości. Zwrócił uwagę na wolną sprzedaż działek komunalnych.
Burmistrz tłumaczył, że problemem w ich sprzedaży są wyceny nieruchomości dokonywane przez biegłych. Do tych cen
gmina musi doliczyć 23% podatku VAT. To zawyża cenę działek komunalnych i obniża ich konkurencyjność. – Nie będę
obniżał cen, bo każde obniżanie cen sprawia, że pojawiają się podejrzenia i kontrole – powiedział burmistrz. W 2012
r. gmina sprzedała tylko 5 działek budowlanych, a prywatni właściciele, którzy nie są zobowiązani do odprowadzania
podatku VAT około 100 działek.
strona 2 (234) luty’ 13
z obrad sesji
Gmina pełna obaw o skutki
„ustawy śmieciowej”
Burmistrz powiedział, że jest pełen
obaw. Samorządowcy przez ostatnie
12 miesięcy na każdym spotkaniu
ze stroną rządową mówili, że ustawa
śmieciowa jest niedopracowana i prosili o przesunięcie terminu jej wejścia
w życie. Gmina Buk miała dotychczas
jedne z najkorzystniejszych dla mieszkańców stawek za odbiór odpadów.
Jest to skutek posiadania własnego
wysypiska, w niewielkiej odległości
oraz doskonałych wyników w segregacji odpadów, który to współczynnik
wynosi 76,9 kg na mieszkańca. To
jest wynik na europejskim poziomie.
Jestem za tym żeby to wszystko co wypracowaliśmy zachować – powiedział
burmistrz. Radna Elżbieta Batura
apelowała do burmistrza, żeby walczył
w związku o nie zaprzepaszczenie tych
dokonań.
Kończy się era gospodarki śmieciowej prowadzonej samodzielnie przez
gminy. Zadanie to przejmują związki
międzygminne. Rozwiązania narzu-
cane w tzw. „ustawie śmieciowej” bez
wątpienia wpłyną na znaczny wzrost
kosztów odbioru odpadów. Radna
Elżbieta Tonder pytała, co w sytuacji
kiedy gmina Buk nie będzie zadowolona z działalności związku? Obowiązuje
nas 6 miesięczny okres wypowiedzenia, konsekwencje są zapisane w statucie. Natomiast jaka byłaby przyszłość
samodzielnej gospodarki odpadami
tego dziś nikt nie powie dlatego, że jest
wiele niewiadomych – odpowiedział
burmistrz.
Od 1 lipca 2013r. ustanie możliwość oddawania na składowiska
odpadów nieposortowanych. Śmieci
nieposortowane obowiązkowo trafią
najpierw do sortowni, a na składowisko
pojadą odpady których dalej nie da się
przetwarzać. –Dla mnie obowiązek
wywożenia śmieci na sortownię to
nabijanie kasy sortowniom których
jest kilka – powiedział radny Ireneusz
Białas. Dyrektywy unijne wymagają
osiągnięcia określonych wyników
segregacji odpadów. Te związki międzygminne, które ich nie spełnią będą
płacić określone kary, które zostaną
przerzucone na ceny za śmieci. Skończy się także bezpłatny odbiór gruzu.
Od 1 lipca właściciel ponosi wszystkie
opłaty związane z produkcją śmieci.
W następstwie wprowadzenia
„ustawy śmieciowej” zagrożona jest
także egzystencja setek małych zakładów „komunalnych” odbierających
odpady. Z wieloma prywatnymi zakładami, które nie prowadzą pełnej
księgowości zakłady komunalne mogą
przegrać. A jak przegrają to trzeba będzie zwalniać ludzi, sprzedawać sprzęt
i oddawać środki unijne pozyskane na
zakup śmieciarki. Lobby prywatnych
firm śmieciowych wygrało w sejmie
postępowanie w sprawie tej ustawy
– podsumował burmistrz.
Wiceprzewodniczący Tomasz
Plewa zauważył, że zaszła dziwna
sytuacja, w której burmistrz tłumaczy
nowe zasady gospodarki odpadami.
Prosił wzorem innych gmin o zaproszenie członka zarządu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej.
Oczyszczamy więcej ścieków
Radny Tadeusz Raburski podzielił się swoimi wątpliwościami dotyczącymi
opłat za wodę i ścieki. Mówił, że część mieszkańców nie oddaje ścieków i dopóki
nie będzie metody rozliczania wszystkich mieszkańców to podwyżki będą wątpliwe. Burmistrz ripostował mówiąc, że wszyscy którzy są podpięci do kanalizacji
oraz wywożą ścieki ponoszą za to opłaty. A że mamy mieszkańców, którzy pobierają wodę, a nie odprowadzają ścieków to wiemy. Od półtora roku prowadzone
są postępowania wyjaśniające w tej sprawie w stosunku do osób, które pobierają
wodę, a nie odprowadzają ścieków. Każda wieś jest osobno sprawdzana. Wszczęte
były postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji. W ubiegłym
roku w skali gminy zużyto 5.000m³ mniej wody, a oddano 30.000m³ ścieków
więcej. Te dane pokazują, że system się systematycznie uszczelnia. Koszty zawarte
w taryfie ZGK Sp. z o.o. są spowodowane także tym, że spółka zgodnie z prawem
jest zobowiązana finansować wykonanie nowych przyłączy.
Kanalizacja w Dobieżynie na
pierwszym miejscu listy rezerwowej
Wniosek gminy o dofinansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w Dobieżynie na ul. Bukowskiej i Otuskiej
w ramach WRPO, działanie 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa został oceniony pozytywnie, zdobywając 73,69%
maksymalnej liczby punktów. Z uwagi
na brak wystarczającej wysokości środków unijnych został umieszczony na
pierwszym miejscu listy rezerwowej
projektów przeznaczonych do dofinansowania. Radna Alicja Króliczak
pytała czy wobec powyższego możliwa będzie realizacja tej inwestycji
w 2013r.? Budowy w 2013r. na pewno
nie będzie. Burmistrz przypomniał, że
przedsięwzięcie miało być rozłożone
na lata 2013 – 2014. Jeśli powstaną
oszczędności po przetargach w projektach zatwierdzonych do sfinansowania,
to projekt będzie realizowany – To
jest wartość inwestycji rzędu 3 mln
zł, z czego dofinansowanie stanowi
85% kosztów kwalifikowanych. Warto
poczekać – dodał.
Burmistrz nie zgadza się na umorzenie śledztwa
W odpowiedzi na umorzenie przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku
Wlkp. śledztwa w sprawie nielegalnej wycinki 268 szt. drzew na terenie folwarku
w Niepruszewie, z uwagi na brak wykrycia sprawców, burmistrz złożył zażalenie
na postanowienie prokuratury do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Radna
Elżbieta Batura nie kryła swojego oburzenia decyzją prokuratury. Zwróciła uwagę,
że często słyszy się o karaniu ludzi za nielegalną wycinkę pojedynczych drzew,
a przypadku Niepruszewa organy ścigania umarzają śledztwo. Wiceprzewodniczący Tomasz Plewa dodał, że bezsilność bardzo boli. Jest to naprawdę bulwersujące.
W kontekście karania rowerzystów za przekroczenie prędkości, umorzenie sprawy
nielegalnej wycinki 268 szt. jest niezrozumiałe.
2 (234) luty’ 13
strona wiadomości
Wieści
z Ratusza
Sprawozdanie Burmistrza Miasta
i Gminy Buk z podjętych czynności,
w ydanych Zarządzeniach, Opiniach,
Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym,
ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, oraz innymi ustawami kompetencyjnymi za okres od dnia 20 grudnia
2012 roku do dnia 28 stycznia 2013
roku, złożona na Sesji Rady w dniu
29 stycznia 2013 roku.
Podatki i opłaty lokalne.
1. Umorzył n/w podatki i opłaty
lokalne:
- łączne zobowiązanie pieniężne
w kwocie 356,00 zł (rata I i II 2012
roku) – jednej osobie fizycznej z uwagi
na trudna sytuację materialną rodziny podatnika.
Budżet 2012 roku.
1. Wydał Zarządzenie Nr 152/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/100/2011
Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27
grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2012 rok.
Powyższym zarządzeniem dokonał
zmian w budżecie miasta i gminy Buk
na 2012 rok.
Zwiększył dochody budżetu gminy:
1. Różne rozliczenia 34 188 zł
a/ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jst 34 188 zł
środk i został y usta lone dla jst
z uwzględnieniem liczby dzieci
uczęszczających w 2012r. do różnego
typu jednostek wychowania przedszkolnego według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując
stawkę na dziecko w wysokości 77 zł
2. Pomoc społeczna 700 zł
a/ pozostała działalność 700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
z przeznaczeniem realizacje rządostrona Łatwiej się zameldować
lub wymeldować
Od nowego roku łatwiej się zameldować lub wymeldować. Pomogła w tym zmiana przepisów, która
upraszcza i ułatwia załatwienie spraw
meldunkowych w urzędzie miasta.
Ułatwienia weszły w życie 1 stycznia
2013 i wynikają ze zmian w ustawie
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki nim powstało tzw. jedno
okienko, w którym mieszkańcy mogą
załatwić wszystkie sprawy związane
z meldunkiem podczas jednej wizyty
w urzędzie.
Od tego roku nie musimy już
najpierw wymeldować się w jednym
urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym miejscu, w którym
będziemy dokonywać meldunku. Przy
zameldowaniu nie trzeba już podawać
informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie trzeba już pokazywać książeczki wojskowej. Oprócz
tego wszystkie powyższe sprawy może
za nas załatwić pełnomocnik.
Dłuższy będzie także termin na
zgłoszenie meldunku. Z obowiązują-
cych do tej pory 4 dni, termin wydłużono do 30 dni. Ponadto z początkiem
nowego roku znikł obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz
obywateli Unii Europejskiej na pobyt
czasowy, nie przekraczający trzech
miesięcy.
Podsumowując, aby się zameldować potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty (odpis
skrócony aktu urodzenia w przypadku
osoby niepełnoletniej), dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
(np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni)
oraz potwierdzenie pobytu w lokalu
na formularzu meldunkowym dokonane przez właściciela mieszkania. Do
wymeldowania potrzebny jest jedynie
dowód osobisty.
Sprawy meldunkowe w Buku można załatwiać w pokoju nr 1 Urzędu
Miasta i Gminy w Buku przy ul. Ratuszowej 1 w poniedziałki w godz. od
800 do 1600 i w pozostałe dni tygodnia
w godz. od 700 do 1500.
INFORMACJA
INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuję, że Zarządzeniem Nr 8/13 z dnia 9
stycznia 2013r. sporządzono i podano do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
1041/7, 1041/10, 1041/12, 1041/13, 1041/14,
1041/15, 1041/16, 1041/17, 1041/18, 1041/19,
1041/20 o łącznej pow. 4,9988 ha obrębu
Buk, zapisanej w KW Nr 33874 i 3659 SR
w Grodzisku Wlkp.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Buk tel. 0618140671.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Buk od
10.01.2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Buk informuję, że Zarządzeniem Nr 14/13 z dnia 23 stycznia
2013r. sporządzono i podano do
publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Dobieżyn cz.
dz. 119 o pow. 0,2300 ha i obrębu
Dakowy Suche cz. dz. 29 o pow.
0,3825 ha
Sz cz e gó łowe i n for mac je
o przedmiocie dzierżawy można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Buk tel. 061-8140671.
Wykaz wywieszono na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Buk od dnia 24 stycznia 2013r.
2 (234) luty’ 13
wiadomości
Komunikat
Burmistrza Miasta i Gminy Buk
o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Buk
realizowanych w 2013 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr
XI/50/07 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 maja 2007 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.07.2007r. Nr 111,
poz. 2607) w sprawie zasad i trybu
postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla
obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków nie stanowiących
własności Gminy Buk, osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku mogą
składać wnioski o udzielenie dotacji na
2013r. na wyżej opisane prace.
Zgodnie z powyższą Uchwałą osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
posiadające tytuł prawny do zabytku
przy ubieganiu się o uzyskanie dotacji
zobowiązani są do złożenia pisemnego
wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Wnioski,
które zostaną złożone, będą rozpatrzone w ramach budżetu Miasta i Gminy
Buk na rok 2013, aż do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten cel.
Jednocześnie informuję, iż na powyższy cel planowane jest przeznaczenie kwoty nie większej niż 50 000 zł.
Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej
posiadającej tytuł prawny do zabytku
realizującej zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy
wniosek wraz z kopią decyzji o jego
wpisie do rejestru oraz tytułem prawnym do użytkowania zabytku,
c) zakres planowanych do wykonania
prac uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku
robót budowlanych zatwierdzony przez
właściwy organ projekt budowlany,
d) termin i miejsce realizacji,
e) kosztorys określonych we wniosku
prac,
f) określenie wysokości dotacji, o którą
ubiega się wnioskodawca,
g) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych
do innych jednostek sektora finansów
publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
h) wykaz prac wykonywanych w przedmiocie objętym wnioskiem w ciągu
ostatnich 5-ciu lat z podaniem wysokości poniesionych wydatków,
i) inne dane uzasadniające celowość
realizacji zadania.
Należy podkreślić, iż zakres remontu podlega uzgodnieniu z właściwym
konserwatorem zabytków. Ponadto
wykonywanie robót budowlanych
polegających na remoncie istniejących
obiektów budowlanych wpisanych do
rejestru zabytków wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę, o które należy
wystąpić do Starosty Poznańskiego
(z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego
18).
Rekrutacja do Przedszkola
Dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku informuje,
iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 odbywać się będzie
od 01 do 29 marca 2013. Karty zgłoszeń będzie można pobrać ze stron
www.przedszkole-halabala.pl. www.buk.gmina.pl.
lub w biurze przedszkola.
2 (234) luty’ 13
wego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne 700 zł
Razem 34 888 zł
Zwiększył wydatki budżetu gminy:
1. Oświata i wychowanie 34 188 zł
a/ pozostała działalność 34 188 zł
wydatki bieżące 34 188 zł (środki
przeznaczone na bieżącą działalność
działu oświata)
2. Pomoc społeczna 700 zł
a/ Wspieranie rodziny 700 zł
wydatki bieżące 700 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
z przeznaczeniem realizacje rządowego programu wspierania osób
pobierających – 700 zł
Razem 34 888 zł
Informacja dodatkowa:
1. W dziale 801 rozdział 80101 – szkoły podstawowe dokonał się przesunięcia kwoty 13 439 zł z wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane oraz kwotę 20 150 zł
z świadczeń na rzecz osób fizycznych
na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane dot. Szkoły Podstawowej
w Szewcach i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niepruszewie.
W dziale 852 rozdział 85212 –świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalno rentowe
z ubezpieczenia społecznego dokonał
przesunięć kwoty 2 000 zł z świadczeń
na rzecz osób fizycznych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
W dziale 900 rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi dokonał przesunięcia kwoty 2 000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane.
2. Wydał Zarządzenie Nr 153/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku (zmieniające Zarządzenie Nr 10/2012)
w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy
Buk na 2012 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 154/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku (zmieniające Zarządzenie Nr 11/2012)
strona wydarzenia
w sprawie: zatwierdzenia Planu
Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2012 rok.
Budżet 2013 roku.
1. Wydał Zarządzenie Nr 4/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Buk na
2013 rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 5/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na 2013 rok.
Mienie Komunalne.
1. Wydał Zarządzenie Nr 149/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
oraz wyznaczenia Przewodniczącego
Komisji oraz jej członków.
2. Wydał Zarządzenie Nr 150/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania przetargów i rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości oraz wyznaczenia
Przewodniczącego Komisji oraz jej
członków.
3. Zatwierdził Protokół z nieodbytego
przetargu na sprzedaż nieruchomości
– działek budowlanych w Niepruszewie z uwagi na brak wpłaty wadium.
4. Wydał Zarządzenie Nr 2/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego zbycia na rzecz
ENEA SA urządzeń oświetlenia
drogowego:
- 4 szt. opraw oświetleniowych w m.
Wygoda na kwotę 3 677,30 zł, 4 szt.
opraw oświetleniowych w m. Szewce
na kwotę 3,677,30 zł, jednej oprawy
oświetleniowej w m. Buk ul. Dobieżyńska na kwotę 913,32 zł.
5. Wydał Zarządzenie Nr 6/2013
z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
w Niepruszewie. Wyznaczył termin
strona XIII Powiatowy
Koncert Kolęd
Już 13 lat Bukowska Fara rozbrzmiewa chóralnym śpiewem kolęd. Zjeżdża
się mniej lub więcej chórów z terenu Powiatu Poznańskiego, by zaśpiewać najpiękniejsze kolędy. A coroczne kolędowanie honorowym patronatem obejmuje
ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita
Poznański. 26 stycznia 2013r., dzięki
gościnności gospodarzy: proboszcza ks.
Andrzeja Szczepaniaka, wicestarosty
Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego, burmistrza MiG Buk Stanisława
Filipiaka, przewodniczącego RMiG
Buk Andrzeja Jankowskiego, mogliśmy
uczestniczyć w trzynastym religijnokulturalnym spotkaniu. W koncercie
wystąpiły trzy chóry.
Pierwszy zaprezentował się chór
SOLI DEO działający 13 lat przy parafii
w Suchym Lesie, pod batutą p. Lucyny Dudkiewicz. Chór 7 lat wspólnie
z Ośrodkiem Kultury w Suchym Lesie
jest organizatorem corocznego festiwalu Muzyki Sakralnej. Chórzyści zaśpiewali 7 pięknych polskich kolęd.
Drugi wystąpił chór Bel Canto
zrzeszający śpiewaków amatorów
i pasjonatów śpiewu z gminy Dopiewo.
Chór działa od 2004r. a dyrygentką jest
p. Elżbieta Węgielewska. Chórzyści
uwielbiają wojaże koncertowe po Europie, zarówno po stronie wschodniej jak
i zachodniej. W koncercie zaśpiewali 6
pięknie brzmiących kolęd.
Ostatni wystąpił zespół kameralny
AMICI CANTI z Buku działający od
1996r. pod batutą p. Leszka Górki.
W czasie zespół zmieniał swój skład,
dziś jest to grupa 16 „przyjaciół śpiewu” i „łowców nagród” w różnych
ogólnopolskich koncertach i festiwalach. Zaśpiewali 6 kolęd a najbardziej
podbili serca słuchaczy kolędą „Kolędo
nasza leć” w muzycznym opracowaniu
Piotra Kuźniaka z Trubadurów.
W Powiatow ym Kolędowaniu
nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy
chórzyści zawsze starają się zaśpiewać
jak najpiękniej a publiczność dziękuje
im gromkimi brawami. Dziękując
chórzystom i dyrygentom burmistrz
Stanisław Filipiak na ręce dyrygentów
wręczył stajenki betlejemskie autorstwa bukowianina Romana Czeskiego
oraz dyplomy uznania.
W imieniu księdza arcybiskupa
serdeczne słowa podziękowania dla
chórzystów i dyrygentów skierował ks.
prałat Jan Stanisławski, w swych rozważaniach podkreślił wartości religijne
i kulturowe koncertu, bo prawdziwa
kultura łączy się z prawdziwą wiarą.
Na koniec ks. kanonik Andrzej
Szczepaniak przekazał słowa podziękowania i zaprosił do wspólnego
śpiewu kolędy „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” a p. burmistrz wykonawców
koncertu zaprosił na poczęstunek.
J.S.
zdj. na okładce
MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Fundacja FAMILIJNY POZNAŃ
oraz URZĄD MIASTA I GMINY W BUKU
w ramach projektu „Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie dofinansowanie
UDA-POKL.05.04.02-00-419/10-00) zapraszają na
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W BUKU
najbliższy termin: 15 lutego, 1 marca, 15 marca 2013r.
Obowiązują wcześniejsze zapisy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku
(okienko Gminnego Centrum Informacji, Budynek „A”, parter).
2 (234) luty’ 13
wydarzenia
Noworoczny koncert
z bukowianką
Zaledwie minął rok a 27 stycznia
2013r. a mieszkańcy w MiG wypełnili bukowską halę, by wysłuchać
koncertu. Przybyli zaproszeni goście
a wśród nich złote pary małżeńskie.
Publiczność powitała grupa baletowa
Teatru Muzycznego pięknym układem
choreograficznym w takt „Cesarskiego
walca” J. Straussa w wyk. orkiestry pod
bat. Przemysława Neumanna. Przybyłych na koncert powitał burmistrz
Stanisław Filipiak a szczególnie wicemarszałka wielkopolskiego Wojciecha
Jankowiaka, Honorowego Obywatela
m. Buk Eugeniusza Jakubowskiego
z rodziną oraz złotych jubilatów, którym zadedykował koncert. W artystycznym repertuarze rozbrzmiewała
muzyka J. Straussa i F. Lehara i piękne
arie znanych oper, operetek i musicali
w wykonaniu znakomitych artystów
a grupa baletowa bawiła publiczność
tańcem polek, tanga i kankana. Pomimo miłej zabawy bukowianie wyczekiwali, kiedy na scenie ukaże się p.
Roma Jakubowska-Handke. Artystka
mieszka i występuje w Szczecinie, ale
współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu i w Warszawie. Za całokształt
pracy od wojewody szczecińskiego
dwukrotnie otrzymała „Bursztynowy
pierścień”. Nagle zerwały się gromkie
brawa, gdy prowadzący koncert tajemniczo zapowiedział wejście solistki na
scenę i w jej wykonaniu arię z Hrabiny
Maricy „Gdzie mieszka miłość”. Po
arii moment wspomnień bukowianki,
która z serdecznością powiedziała:
tutaj miałam wspaniałe dzieciństwo,
miłych kolegów i przyjaciół. W jej wykonaniu wysłuchaliśmy jeszcze dwóch
arii z Wesołej wdówki i z Paganiniego
a na pożegnanie z musicalu My Fair
Lady „Przetańczyć całą noc”. Ale bukowianie byli nieustępliwi w brawach,
no i nie obyło się bez bisu.
Dziękujemy wszystkim artystom
i organizatorom za mile spędzone
chwile.
J.S.
Spotkania noworoczne
Początek stycznia to czas wydłużonego świętowania bożonarodzeniowego. Miło jest składać życzenia, łamać się
opłatkiem z przyjaciółmi, znajomymi.
Pośpiewać kolędy, porozmawiać, wypić
kawę, czyli po prostu spotkać się.
6 stycznia 2013r. – świętowali człon-
2 (234) luty’ 13
kowie Koła Emerytów i Rencistów
w Szewcach.
12 stycznia 2013r. – uroczyste spotkanie mieszkańców miejscowości
Dakowy Suche.
30 stycznia 2013r. – spotkanie opłatkowe KERiI oraz KGW w Dobieżynie
przetargu na dzień 14 marca 2013
roku. Przedmiotem sprzedaży jest 1
działka w Parku Przemysłowym Buk
– Nr 297/88 – pow. 2,7856 ha – cena
wywoławcza 2 000 000 zł netto.
6. Wydał Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia
09 stycznia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości ogłoszenia o siódmym
przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w Szewcach. Wyznaczył termin przetargu na dzień 12 lutego 2013 roku.
Przedmiotem sprzedaży są 3 działki
budowlane.
7. Wydał Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia
09 stycznia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz
podaje się do publicznej wiadomości
na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia
2013 roku do dnia 30 stycznia 2013
roku poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Buk, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz
stronie internetowej gminy.
8. Wydał Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia
09 stycznia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości ogłoszenia o siódmym
przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w Niepruszewie. Wyznaczył termin przetargu na dzień 15 marca 2013 roku.
Przedmiotem sprzedaży są 2 działki
w Parku Przemysłowym Buk:
Nr 297/84 – pow. 3,0117 ha – cena
wywoławcza 2 400 000 zł netto
Nr 297/87 – pow. 3,5814 ha – cena
wywoławcza 2 800 000 zł netto
9. Wydał Zarządzenie Nr 12/2013
z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: przejęcia na rzecz Miasta i Gminy Buk sieci wodociągowej wraz
z przyłączami wzdłuż działki Nr 67/7
w m. Otusz w drodze darowizny. Sieć
wodociągowa wybudowana została
an odcinku 930,75 mb. Wartość darowizny ustala się na kwotę 109,470,00
zł brutto.
10. Wydał Zarządzenie Nr 14/2013
z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie:
sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz
strona wydarzenia
podaje się do publicznej wiadomości
na okres 21 dni tj. od dnia 24 stycznia 2013 roku do dnia 13 lutego 2013
roku poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
Buk, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz
stronie internetowej gminy.
11. Wydał Zarządzenie Nr 15/2013
z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: podania do publicznego wglądu
kart inwentaryzacyjnych i spisów
inwentaryzacyjnych, na okres 30 dni
tj. od dnia 24 stycznia 2013 roku do
dnia 22 lutego 2013 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Buk oraz stronie
internetowej gminy.
Jednostki organizacyjne gminy.
1. Podjął Uchwałę Nr 2/XII/2012
Zgromadzenia Wspólników Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Buku
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika
do podpisania umowy z Członkami
Zarządu w zakresie umowy o zwrot
kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego nie
będącego własnością pracodawcy
w osobie Pani Aleksandry Wawrzyniak.
2. Wydał Zarządzenie Nr 1/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku – Kierownika Jednostki Urzędu MIG Buk
w sprawie: zatwierdzenia planu urlopów pracowników Urzędu MIG Buk
na 2013 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 2/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku – Kierownika Jednostki Urzędu MIG
Buk w sprawie: zatwierdzenia planu
wykorzystania urlopu zaległego za
2013 rok.
4. Wydał Zarządzenie Nr 3/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku – Kierownika Jednostki Urzędu MIG Buk
w sprawie: zatwierdzenia rocznego
limitu kilometrów na realizację zadań Urzędu Miasta i Gminy Buk na
2013 rok. Zatwierdza się roczny limit
na realizacje zadań w wysokości 30
000 km.
5. Wydał Zarządzenie Nr 4/2013
z dnia 07 stycznia 2013 roku – Kierownika Jednostki Urzędu MIG Buk
w sprawie: ustalenia pogotowia kasostrona 10
Strzelanie
o Puchar Opłatkowy
Tradycyjnie pierwsze zajęcia Klubu
Żołnierzy Rezerwy w nowym roku rozpoczęły się spotkaniem opłatkowym
i strzelaniem z broni pneumatycznej
o „Puchar Opłatkowy”. Zajęcia odbyły
się 10.01.2013r. Na wstępie Prezes Klubu Henryk Ligocki powitał Burmistrza
Miasta i Gminy Buk mgr Stanisława
Filipiaka, Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Buk mgr Andrzeja
Jankowskiego i wszystkich członków
przybyłych na to spotkanie. Następnie
złożył życzenia noworoczne gościom,
wszystkim kolegom i ich rodzinom.
Po czym łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia. Burmistrz
podsumował ubiegłoroczne dokonania
i osiągnięcia gminy, a także wspomniał
o przyszłych planach. Następnie zaczęliśmy konsumpcję, którą przygotował
nasz kwatermistrz. Po niej odbyły się
zawody strzeleckie. W wyniku sportowej rywalizacji Puchar Opłatkowy
zdobył kol. Leszek Szała zdobywając
27 pkt. II miejsce zdobył kol. Janusz
Krzyżański uzyskując 27 pkt. i III
miejsce kol. Marek Dakowski 22 pkt.
Chciałem wspomnieć o bardzo ciekawym spotkaniu, które odbyło się
miesiąc wcześniej w grudniu. Kolega
Paweł Andrzejewski przyniósł na spotkanie wykonany i uruchomiony przez
niego silnik cieplny Stirlinga, który
przetwarza energię cieplną w energię
mechaniczną, bez procesu wewnętrznego spalania paliwa. Energią do uruchomienia tego silnika była szklanka
gorącej wody. Wynalazcą silnika był
szkocki duchowny Robert Stirling,
który opatentował go w 1816 roku.
H.R.
Z życia Koła PTTK
„Senior” w Buku
08 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z Walnym
Zebraniem wyborczym Koła „Senior”
im. Wandy Niegolewskiej przy oddziale PTTK w Buku.
Skład osobowy wybrano następująco:
Maria Kaźmierska – prezes
Kazimiera Kowalska – v-ce prezes
Jan Sikorski – sekretarz
Elżbieta Cicha – opiekun koła
Stanisław Bendowski – członek
Jan Gielnik – członek
Stefan Turowski- członek
Komisja rewizyjna:
Barbara Gurgas – przewodnicząca
Hanna Molenda- v-ce przewodnicząca
Genowefa Sworek- sekretarz
Genowefa Wróblewska- członek
Paweł Pewiński – członek
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy śpiewie kolęd i smacznym
poczęstunku.
Elżbieta Cicha
2 (234) luty’ 13
wydarzenia
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE INTERKULTUROWE
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W BUKU
wego na 2013 rok.
6. Wydał Decyzję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku Sp.
z o.o. w sprawie: udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Buk.
Obrona Cywilna.
1. Wydał Zarządzenie Nr 13/2013
z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu szkolenia
obronnego dla Miasta i Gminy Buk
na 2013 rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 1/2013
– Szefa Obrony Cywilnej Miasta
i Gminy Buk w sprawie: zatwierdzenia planu działania w zakresie obrony
cywilnej w 2013 roku.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku
oraz zaproszeni goście spotkali się
przed Świętami Bożego Narodzenia
w nieco niekonwencjonalny sposób,
bowiem przy stole wielokulturowym. Z tej okazji młodzież szkoły
przygotowała tradycyjne świąteczne
potrawy goszczące na stołach w Polsce, Niemczech, Anglii i na Ukrainie
oraz przedstawiła bożonarodzeniowe
zwyczaje i tradycje reprezentowanych
krajów. Uczniowie klas zawodowych
wiedli prym w gotowaniu, szczególnie
potraw stołu wschodniego, na którym
znalazły się m.in. pierogi z soczewicą,
do tego sos czosnkowy i grzybowy, kutia, barszcz ukraiński, uszka. Na stole
polskim królowała ryba oraz pierniki
i makowiec. Natomiast młodzież prezentująca tradycje niemieckie i angielskie skupiła się na oprawie zewnętrznej
świąt tak bardzo celebrowanej w tych
krajach. Dlatego tak wiele znalazło się
tam ozdób, łańcuchów z prezentami
i życzeniami, łakoci i smakołyków.
Szkoła pachniała świątecznymi zapachami, rozbrzmiewała kolędami, a panująca atmosfera przypominała domową. Uczniowie, nauczyciele i goście
stworzyli jedną wielką rodzinę, dającą
poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
Prawo wodne.
1. Wydał Obwieszczenie z dnia 08
stycznia 2013 roku o w yłożeniu
do publicznego wglądu Projektu
Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
Miasta i Gminy Buk w 2013 roku,
w dniach od 09 stycznia 2013 roku do
dnia 31 stycznia 2013 roku w siedzibie
Urzędu MIG Buk.
Ochrona Przyrody.
1. Złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na postanowienie Prokuratury Rejonowej
w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 grudnia
2012 roku – Syg. Akt DS.683/123
w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego wycięcia łącznie 268 szt.
drzew w miejscowości Niepruszewo
wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.
Działalność pożytku publicznego
i wolontariat.
1. Wydał Zarządzenie Nr 151/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2 (234) luty’ 13
strona 11
zbiórka krwi
2. Zatwierdził Protokół z posiedzenia
Komisji Konkursowej opiniującej
oferty w otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Środki otrzymują:
- PTTK O/ Buk – Prowadzenie Izby
Muzealnej w Buku – 10 000 zł
- OSP Buk – Prowadzenie orkiestry
dętej Miasta i Gminy Buk – 35 000
zł
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki
– Organizacja szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla osób
po mastektomii – 15 000 zł
Wydał Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia
21 stycznia 2013 roku w sprawie: podziału w/w środków.
Sport.
1. Wydał Zarządzenie Nr 10/2013
z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie:
ustalenia wzoru wniosku o przyznanie Nagród Sportowych Burmistrza
Miasta i Gminy Buk dla sportowców
za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2. Wydał Komunikat w sprawie wymogów formalnych i zasad naboru
wniosków o przyznanie Nagród
Sportowych za 2012 rok. Ustalił termin składania wniosków na dzień 15
lutego 2013 roku.
WIELKI SUKCES ZBIÓRKI
KRWI W NIEPRUSZEWIE!
„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi,
którym należy się wdzięczność wszystkich,
będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.”
/Jan Paweł II/
8 stycznia przy remizie OSP w Niepruszewie odbyła się szeroko zakrojona akcją informacyjną zbiórka krwi
dla 4-letniego Eryka Stachowiaka oraz
nauczycielki ZSP w Niepruszewiep. Renaty Gorońskiej. Akcja zgromadziła blisko stu chętnych do oddania
cząstki siebie, co było nie lada zaskoczeniem zarówno dla organizatorów
jak i personelu Stacji Krwiodawstwa.
Krew oddali nie tylko mieszkańcy
Niepruszewa, ale także okolicznych
miejscowości. Każdy z uczestników akcji mógł spokojnie wypełnić formularz,
ogrzać się i napić kawy w strażackiej
remizie.
Krew jest lekiem, którego niczym
nie można zastąpić. Dzięki Państwa udziale udało się zebrać ponad
22 000 ml krwi. Ogromne zainteresowanie wymusiło przedłużenie akcji
z planowanych czterech do dziewięciu
godzin. Słuszna idea wynagrodziła
wszelkie niedogodności.
Dziękujemy za dar serca oraz
cierpliwość, które umożliwiły przeprowadzenie akcji!
Oświata.
1. Wydał Zarządzenie Nr 1/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku ( zmiana
Zarządzenie Nr 60/2012) w sprawie:
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. pułk. Kazimierza Zenktelera na rok szkolny
2012/2013.
2. Informuję, że Miasto i Gmina
Buk w 2012 roku nie osiągnęła wymaganych średnich wynagrodzeń
w stopniach awansu zawodowego:
nauczyciel stażysta, nauczyciel dyplomowany. Różnica ta wynosi 80
291,14 zł.
3. Wydał Zarządzenie Nr 16/2013
z dnia 25 stycznia 2013 roku (zmiana
Zarządzenia Nr 56/2012) w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnestrona 12
2 (234) luty’ 13
zbiórka krwi
Przecież każdy
z nas potrzebuje krwi
Ot, taki truizm.
Kto o tym myśli na co dzień?
Niewielu.
Dopiero, gdy … No właśnie, dopiero gdy wypadek, nagłe zachorowanie,
złowieszcza diagnoza otwierają nam
oczy i pada: „potrzebna będzie krew”
– wtedy zaczynamy myśleć … Bywa
tak, że ze zgrozą dowiadujemy się, że
owej krwi po prostu nie ma. Ależ jak
to nie ma??? Nie ma dla mojej Mamy?
Dla mojego Dziecka??? No niestety,
tak zwyczajnie. Nie ma. Krew oddają
ludzie ludziom, dzielą się życiem jak
kromką chleba. Więc jak nie ma tych
ludzi wystarczająco dużo, to krwi tez
nie ma, to taka czysta matematyka,
tylko o wymiarze dosłownie ludzkim.
My, jako Ludzkość -wysyłamy sondy
na Marsa, ale krwi wyprodukować jakoś nie potrafimy; ciekawe - prawda?
Gdy potrzeba krwi, a jej nie ma,
zaczyna się prawdziwy dramat.
Tak było i z nami. Maleńki okruszek, nasz trzymiesięczny synek Wojtuś okazał się mieć skomplikowaną
wadę serca odziedziczoną niespodziewanie po pra pra pradziadkach. Gdy
się dowiedziałam, po prostu zabrakło
mi powietrza. Po kilku tygodniach
wrócił oddech - postanowiliśmy zrobić
„coś” dla Dzieciaków takich jak on,
które bez czyjejś bezinteresowności
nie miałyby szans przeżycia. Przed
każdym takim maluchem są operacje, a one bez sporego zapasu krwi są
nie do zrealizowania. Skrzyknęliśmy
przyjaciół i znajomych – tak powstała
społeczna grupa „Wojtusiaki – Wojtuś
i inne Dzieciaki”, zarejestrowana pół
roku później jako Fundacja Małych
I Dużych – Wojtusiaki.pl
I tak oto zbieramy krew dla potrzebujących dzieci już ponad dwa lata.
I jest nam z tym super!
Jesteśmy kilkudziesięcioosobową
grupą ludzi o kompletnie różnych
zawodach, wieku, poglądach na wiele
2 (234) luty’ 13
spraw, ale posiadających jedną wspólną
cechą: lubimy pomagać i tyle.
Organizujemy zbiórki krwi połączone z plenerowymi festynami, uczymy pierwszej pomocy, uwrażliwiamy,
promujemy rzetelną wiedzę dotyczącą
krwiodawstwa i transplantologii,
walczymy z mitami, zachęcamy do
wolontariatu, dzielenia się z drugim
sobą. Wyprodukowaliśmy duży koncert charytatywny w Auli UAM, by
pomóc dojrzeć potrzebujących.
Współpracujemy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, wieloma podmiotami i organizacjami pozarządowymi,
fundacjami i stowarzyszeniami. Najbliżej nam do Stowarzyszenia Nasze Serce
prof. Wojtalika – to on ratuje malutkie
serduszka oraz Drużyny Szpiku propagującej dawstwo szpiku.
Jesteśmy grupą ludzi, którzy dobrze sie bawią robiąc całkiem sporo
dobrego. Jest wśród nas mnóstwo
krwiodawców, ale są i tacy, którzy
dzielić się krwią nie mogą. Ważne
jest jednak by działać, tworzyć dobry
klimat wokół krwiodawstwa, by nigdy
i dla nikogo krwi nie zabrakło.
Oddaj krew do Banku, bo nigdy
nie wiadomo kiedy będziesz na debecie…
Łączę wyrazy szacunku
Ewa Kończal-Zarzycka
Fundacja Małych i Dużych
- Wojtusiaki.pl
Prezes Zarządu
go Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie na rok szkolny 2012/2013.
4. Odbył spotkanie z Dyrektorami SP
Buk, Przedszkola Hałabały i Przedszkola Sióstr w sprawie założeń do
organizacji nowego roku szkolnego
2013/2014. Od 01 września 2013 roku
nie będzie klasy zerowej w SP Buk.
PROW 2007 – 2013
1. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia udziału środków własnych
w realizacji zadania – Budowa Targowiska w ramach PROW złożył rezygnację z realizacji Umowy. Z dniem
05 grudnia 2012 roku umowa uległa
rozwiązaniu.
WRPO 2007 – 2013.
1. Informuję, że wniosek Miasta
i Gminy Buk, działanie 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa w zakresie
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w Dobieżynie
ul. Bukowska i ul. Otuska w wyniki
dokonanej oceny uzyskał wynik
pozytywny. Wniosek otrzymał 19,16
pkt. co stanowi 73,69% maksymalnej
liczby punktów możliwej do uzyskania. W wyniku oceny końcowej
wniosek Miasta i Gminy Buk został
zakwalifikowany na listę rezerwową
(poz. 1 listy).
Inwestycje – Remonty.
1. Wydał Zarządzenie Nr 3/2013
z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie: harmonogramu prowadzenia
przeglądów gwarancyjnych zadań inwestycyjnych i remontowych w 2013
roku.
2. Informuję, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu poinformowało,
że wniosek Miasta i Gminy Buk
w sprawie dofinansowania remontu
ul. Dobieżyńskiej będzie rozpatrzony w terminie późniejszym, tzn. po
uzyskaniu oszczędności w budżecie
powiatu na 2013 rok w zakresie inwestycji drogowych.
3. Informuję, że wniosek Miasta
i Gminy Buk złożony do Wojewody
Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych dot. budowy drogi
strona 13
komunikat
w Parku Przemysłowym Buk został
umieszczony na liście pod poz. 45.
4. Informuję, że wniosek Miasta
i Gminy Buk złożony do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w sprawie
wsparcia budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej
z ul. Jana Pawła II został zaopiniowany negatywnie. Urząd Marszałkowski
stoi na stanowisku, że zadanie winno
być sfinansowane w całości z budżetu
Gminy.
Sprawy różne.
1. Odwiedził i odznaczył Jubilatów
50–lecia pożycia małżeńskiego medalami przyznanymi przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie
małżeńskie:
P. Genowefa i Leon Jarmuszyńscy
- Buk
P. Janina i Lech Suchorscy - Wielkawieś
2. Brał udział w spotkaniach opłatkowo–noworocznych: Prezydenta
Poznania, Starosty Poznańskiego,
LGD Źródło, GZKiOR, Koła Żołnierzy Rezerwy
3. Uczestniczył w spotkaniu z P.
Senator Jadwigą Rotnicką w sprawie
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Stanisław Filipiak
Burmistrz
Nie ma zgody na budowę sygnalizacji świetlnej na obwodnicy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu nie zgodził się na sfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul.
Jana Pawła II (obwodnica). Radny
Tomasz Giełda pytał, czy gminie przysługują jakieś środki odwoławcze w tej
sprawie? Burmistrz odpowiedział, że
gmina wystosowała pismo z prośbą w
tej sprawie i odwołanie nie jest możliwe. Trzeba będzie pukać do różnych
drzwi. Radny Ireneusz Białas pytał
czy znany jest koszt budowy świateł na
skrzyżowaniu? Odpowiedź: Kosztorys
inwestorski opiewa na 350 tyś. zł.
strona 14
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ust.
1 pkt.11, art. 46 pkt. 2 i art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr
199, poz. 1227 ze zmianami),
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK
postanawia
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji:
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017–2020.
UZASADNIENIE
Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta i Gminy Buk na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017–2020 wynika
z faktu, że projektowana aktualizacja
dokumentu dotyczy ochrony środowiska
i jest kontynuacją i aktualizacją działań
przyjętych do realizacji w Programie
ochrony środowiska dla Miasta i Gminy
Buk na lata 2009-2012 z perspektywą na
lata 2013–2016 przyjętym Uchwałą Nr
XLIV/271/09 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 października 2009r.
Projekt Programu został uzupełniony o zagadnienia wynikające z przyjętego uchwałą powiatowego programu
ochrony środowiska (Program ochrony
środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata
2016-2019, uchwała nr XIX/162/IV/2012
z dnia 21 czerwca 2012) oraz wojewódzkiego projektu programu obejmującego
lata 2012-2015.
Niniejszy Projekt Programu będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania
środowiskiem w skali gminy. Planuje
się, że zarządzanie programem będzie
realizowane z wyników monitorowania
procesów zachodzących w kwalifikowanych obszarach analizy - w otoczeniu
realizowanej polityki ekologicznej. Ww.
dokument nie wpłynie ujemnie w żadnym wypadku na środowisko naturalne
w mieście i gminie, wręcz przeciwnie
stwarza ramy instytucjonalne, które
pozwolą w należyty sposób chronić poszczególne komponenty środowiska na
terenie Miasta i Gminy oraz podejmować
działania w celu jego poprawy. Zapisy
dokumentu nie stanowią zagrożenia dla
zdrowia ludzi i dla środowiska. Realizacja
zapisów projektu Programu Ochrony
Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 nie spowoduje
również wystąpienia oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
Niniejszy dokument nie wpływa negatywnie na poszczególne formy ochrony
przyrody.
Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, o którym mowa, dotyczy
projektu dokumentu stanowiącego
niewielkie modyfikacje w ustaleniach
Przyjętego Programu Ochrony Środowiska oraz dotyczy obszarów w granicach
Gminy Buk.
Zgodnie z wymogami art. 48 ww.
ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko decyzję
o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko opracowywanego dokumentu poprzedzono analizą rozwiązań
proponowanych w projekcie oraz wystąpieniem pismami z dnia 14 listopada
2012r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229,
61-485 Poznań oraz Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z siedzibą ul.
Noskowskiego 23, 61-705 Poznań.
Stosownie do zapisu art. 49 cyt. na
wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
2 (234) luty’ 13
komunikat
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozważając możliwość odstąpienia
od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Buk na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017–2020 wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:
1) Charakter działań przewidzianych
w projekcie Programu Ochrony Środowiska w szczególności:
a) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach a w szczególności:
– Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
– Strategii rozwoju Miasta i Gminy Buk,
– Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 20122015,
– Planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015,
– Programu ochrony środowiska dla
Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019,
b) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności
w celu wspierania zrównoważonego
rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa
wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska.
2) Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia,
czas trwania, zasięg, częstotliwość
i odwracalność oddziaływań polegało
w każdym z proponowanych działań na
minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Zawarte propozycje wprowadzają ramy postępowania
w programach sektorowych takich jak
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy, gminnych strategii, planów lub
programów w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki
i wykorzystywania terenu,
b) nie zaobserwowano możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych
lub transgranicznych,
c) prawdopodobieństwo wystąpienia
ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia
2 (234) luty’ 13
dla środowiska na wskutek zaproponowanych ograniczeń wpłyną wyłącznie
pozytywnie na poszczególne komponenty środowiska.
3) Przeanalizowano cechy obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem na
środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach
naturalnych lub posiadające znaczenie
dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe
na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska
wprowadzając zapisy ograniczające
negatywny wpływ presji człowieka na
środowisko w tym ograniczające intensywność wykorzystywanie terenu,
b) przeanalizowane istniejące formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające
ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Nie zaobserwowano negatywnych
skutków realizacji Programu na wzmiankowane komponenty.
Zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji planowanych
zadań na lata 2013-2016.
Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 względem zapisów
Programu Ochrony Środowiska na lata
2009-2012 różnią się zaktualizowaniem
charakterystyki stanu komponentów środowiska na terenie Miasta i Gminy Buk
oraz określeniem nowych celów zgodnie
z wymogami obowiązującego prawa oraz
dokumentami wyższego rzędu.
Pozostałe cele i działania pozostały
bez zmian.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu w wyniku
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie sprawy
w piśmie z dnia 18 stycznia 2013r. znak
WOO-III.410.717.2012.JM stwierdził, że
projekt aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na
lata 2013-2016 z perspektywą na lata
2017–2020 nie wymaga przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w dniu 30 listopada 2012r. znak
DN-NS.9012.5.649.2012 wydał Opinię
Sanitarną, w której wyraził pozytywną
opinię w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla
projekt aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na
lata 2013-2016 z perspektywą na lata
2017–2020.
Po otrzymaniu powyższych uzgodnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstąpienie od przeprowadzenia
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stało się możliwe.
W oparciu o art. 48 ust. 4 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr
199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz
Miasta i Gminy Buk jest zobowiązany do
podania do publicznej wiadomości bez
zbędnej zwłoki informacji o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko opracowywanego projektu dokumentu.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ww.
ustawy z dnia 3 października 2008r.
przez podanie do publicznej wiadomości
w przypadku dokumentu wymagającego
udziału społeczeństwa – rozumie się także ogłoszenie w prasie o odpowiednim do
rodzaju dokumentu zasięgu.
Wobec powyższego treść niniejszego
obwieszczenia zostanie zamieszczona
w gazecie lokalnej „KOSYNIER BUKOWSKI”.
Jednocześnie informuję, że z treścią
pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z dnia 18 stycznia
2013r. znak WOO-III.410.717.2012.JM
oraz Opinią Sanitarną Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektor
Sanitarny w Poznaniu z dnia 30 listopada 2012r. znak DN-NS.9012.5.649.2012
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu
aktualizacji Programu można zapoznać
się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy
Buk przy ul. Ratuszowej 1 w Referacie
Inwestycji i Planowania w pok. nr 21 (tel.
61 -8140671 w. 42) w terminie do dnia 22
lutego 2013r.
strona 15
wizyta
Zachwyt i niespodzianka.
Wizyta delegacji z holenderskiej gminy Sint-Michielsgestel
Od 31 stycznia do 3 lutego gościliśmy w Buku delegację z holenderskiej
gminy Sint-Michielsgestel, w skład
której weszli: burmistrz Jan Pommer,
członek Zarządu Gminy Henk van
Roosmalen, przewodnicząca Fundacji
Sint-Michielsgestel – Buk Joke van Doorn, Jozef van den Donk, Ge Immens.
Wizyta holenderskich gości nie doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie Anny Hoevenaars-Gonstal, która
od początku współpracy z naszymi
partnerami pełni rolę tłumacza.
Choć pogoda nas nie rozpieszczała,
mieliśmy możliwość pokazania naszym gościom, w jaki sposób zmienia
się obraz naszej gminy, szczególnie
w zakresie rozwoju przemysłu, oświaty
i turystyki oraz troski o środowisko.
Członkowie delegacji obejrzeli niepruszewską marinę, oczyszczalnię
ścieków, a także zwiedzili firmę Hempel, która stanowi doskonały dowód
na atrakcyjność inwestycyjną naszej
gminy, związaną z rozbudowanym
węzłem autostradowym. Wielu wzruszeń dostarczyła wizyta w przedszkolu
Krasnala Hałabały, gdzie holenderskich gości wyjątkowo ciepło przyjęły
strona 16
dzieci z grupy pani Sławomiry Polcyn.
Był także czas na wizytę w bukowskiej
Szkole Podstawowej, gdzie podjęto ważną dyskusję o dostrzeganej w Holandii
potrzebie powrotu do dyscypliny oraz
konieczności budowania autorytetu
nauczyciela. Ważnym punktem programu było także zwiedzanie budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
W piątkowe popołudnie odbyły się
rozmowy dotyczące kształtu przyszłej współpracy obu gmin. Podczas
spotkania roboczego mieliśmy okazję
obejrzeć film, przygotowany z inicjatywy burmistrza Jana Pommera, o sytuacji Polaków pracujących w Holandii.
Dzięki zaangażowaniu burmistrza
Pommera film ten został wyemitowany w holenderskiej telewizji, stając
się częścią kampanii zmieniającej
negatywny stereotyp Polaka. Bardzo
interesująca była także prezentacja
dotycząca demografii, perspektyw ekonomicznych i rozwoju przemysłowego
Buku, przedstawiona przez burmistrza
Stanisława Filipiaka.
W sobotę był czas na zwiedzanie
poznańskiej Katedry, genialnego
rezerwatu archeologicznego Genius
Loci, a także na spotkanie z członkami
Bukowskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Współpracy z Zagranicą. Goście wyjeżdżali zachwyceni tempem rozwoju
i pozytywnymi zmianami, jakie mogli
zaobserwować w Buku i Poznaniu.
Uznali także, że dzięki autostradzie A2
droga z Sint-Michielsgestel do Buku
jest krótsza o 40 km i … 2 godziny.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, których zaangażowanie
i energia umożliwiły zorganizowanie
wizyty holenderskiej delegacji: burmistrzowi Stanisławowi Filipiakowi,
zastępcy burmistrza Aleksandrze
Wawrzyniak, Hubertowi Wejmannowi, kierownictwu firmy Hempel,
dyrektor Przedszkola Krasnala Hałabały Hannie Gorzaniak, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Buku Kamili
Kasei, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Karolinie Wawrzyniak,
Piotrowi Andrzejewskiemu, a także
wszystkim członkom Bukowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy
z Zagranicą.
Anna Krzemińska
2 (234) luty’ 13
wydarzenia
Turniej Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych
9 stycznia drużyny reprezentujące klasy piąte i szóste
bukowskiej Szkoły Podstawowej
rywalizowały w Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,
organizowanym przez Magdalenę
Pecold. Oprócz doskonałej zabawy uczniowie mieli okazję poznać interesujące fakty z zakresu
geografii, kultury, obyczajowości
czy kuchni krajów, w których
język angielski jest używany na
co dzień. Atmosfera turniejowych zmagań była tak gorąca,
że na policzkach wielu uczniów
pojawiły się wypieki, a podczas
przeliczania końcowej punktacji
było słychać przyspieszone bicie
serc. Zanim zawodnicy poznali
wyniki, musieli jeszcze przedstawić przygotowane przez siebie plakaty, prezentujące słynne
postacie, związane z kulturą, historią czy sportem, takie jak:
Neil Armstrong, David Beckham czy Lucy Maud Montgomery. Najlepszymi ekspertami w zakresie wiedzy o krajach
anglojęzycznych okazali się uczniowie klas 6a i 6c, drugie
miejsce przypadło reprezentantom klasy 6b, zaś na ostatnim
stopniu podium stanęli zawodnicy z klasy 5c.
A.K.
LAUREACI REGIONALNEGO FESTIWALU
W niedzielę 20 stycznia 2013r. odbył
się XIII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem tej cyklicznej
imprezy byli jak co roku: Stowarzyszenie
Współpracy z Zagranicą Gminy Lwówek
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku. Konkurs miał charakter
przeglądu zespołów amatorskich, chórów
i solistów. Uczestnicy rywalizowali ze sobą
w kategoriach: soliści, zespoły, chóry w 3
kategoriach wiekowych do 12 lat, od 1218 lat i powyżej 18 lat. Specjalna nagroda
przewidziana była za najlepsze wykonanie
kolędy zagranicznej.
Uczestników oceniało jury w składzie:
Bogumiła Tarasiewicz-adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ma tytuł
2 (234) luty’ 13
doktora w dziedzinie wokalistyki. Bartłomiej Stankowiak – dyrygent i prodziekan
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Anna Kierzuń-Wojciechowska - wykładowca szkoły muzycznej
w Gorzowie Wlkp.
Jurorzy zgodnie zdecydowali że na
pierwsze miejsce i tytuł laureata zasłużyli
reprezentanci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku w trzech kategoriach:
Anna Korczyńska (soliści od 12-18 lat),
Aleksandra Korytowska z zespołem Pastel
(zespoły od 12-18 lat), natomiast statuetkę
za najlepsze wykonanie kolędy zagranicznej otrzymała Katarzyna Kowalska.
Nagrodzone wokalistki uczą się sztuki
wokalnej u Pana Dariusza Starosty.
B. K.
strona 17
opłaty
KOMUNIKAT
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Uchwały Nr XXVIII/198/2013 Rady
Miasta i Gminy Buk z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku – następcy
prawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku
Uprzejmie informuje odbiorców usług, że od dnia 10 marca 2013r. do dnia 9 marca 2014r. będą obowiązywały nowe taryfy opłat za wodę i ścieki
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
L.p.
0
1
2
3
4
5
Taryfowa
Cena/ stawka opłaty
grupa
Wyszczególnienie
netto
z VAT
odbiorców
1
2
3
4
Grupa 1 cena za dostarczoną wodę
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej
3,93
4,24
Grupa 2 cena za dostarczoną wodę
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej
1,95
2,11
Grupa 3 cena za dostarczoną wodę
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej
2,35
2,54
Grupa 4 cena za dostarczoną wodę
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej
5,89
6,36
Grupa 5 Cena za dostarczoną wodę
3,10
3,35
stawka opłaty abonamentowej
1,98
2,14
Jednostka
miary
5
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
5.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków
L.p.
0
1
Lp.
Taryfowa
grupa
odbiorców
1
Grupa 1
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
netto
z VAT
Jednostka
miary
2
3
4
5
cena za odprowadzone ścieki
5,33
5,76
zł/m3
opłata abonamentowa
3,09
3,34
zł/odbiorcę/miesiąc
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Zaopatrzenie w wodę
1.
Grupa 1
2.
Grupa 2
3.
Grupa 3
4.
Grupa 4
5.
Grupa 5
6.
Grupa 1
strona 18
Właściciele, zarządcy oraz odbiorcy usług posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości,
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalony w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Odbiorcy usług rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wodomierza dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Odbiorcy usług w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych,
usługowych handlowych rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy
zainstalowanych w lokalach.
Odbiorcy usług rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wodomierza sprzężonego.
Gmina rozliczana za ilość zużytej wody do celów przeciwpożarowych.
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.
Odprowadzanie ścieków
Wszyscy odbiorcy usług korzystający z kanalizacji.
2 (234) luty’ 13
wydarzenia
Bukowianie znów hojni
Finalnie udało nam się zabrać 24057,40 złotych na
ratowanie dzieci oraz godnej opieki seniorów.
Pierwszy polonez w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Buku
Długo przygotowywali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Buku do pierwszego najważniejszego
balu. Pierwszy rocznik bukowskiego
ogólniaka świętował swoje tradycyjne
100 dni do matury 18 stycznia br. Uczniowie i rodzice organizując zabawę za
priorytet przyjęli stworzenie rodzinnej
atmosfery, jaka, podkreślić należy,
panuje w szkole na co dzień. Dyrektor
szkoły Karolina Wawrzyniak pogratulowała trzecioklasistom osiąganych
przez nich sukcesów, począwszy od
tych wymagających pracy nad sobą,
podejmowania kolejnych wyzwań
i osiągania wyznaczonych celów, po te
związane z karierą zawodową. „Życzę
Wam, Kochani Uczniowie, odwagi
stawiania sobie wymagań, odwagi bycia ponad przeciętność, odwagi bycia
zwycięzcami w życiu… Przed Wami
2 (234) luty’ 13
całe życie. To niezwykłe wyzwanie,
piękna perspektywa, ale także ogromna odpowiedzialność.”
Odtańczony przez cały rocznik
polonez wywarł ogromne wrażenie na
nauczycielach, rodzicach i zaproszonych gościach, którzy w dalszej części
zaproszeni zostali do wspólnego tańca.
W imieniu klasy Sonia Filipiak podziękowała wychowawczyni Barbarze
Tomkowiak za poświecenie dla nich
każdej chwili, a nauczycielce wychowania fizycznego Bernadecie HalaszHypkiej za instruktaż taneczny.
Zaczęło się przysłowiowe „odliczanie” do najważniejszego egzaminu,
egzaminu dojrzałości, egzaminu maturalnego, tak właściwie to do sprawdzianu wiedzy i umiejętności zdobytych
i usprawnionych przez 3 lata licealnej
edukacji. Czas ten to niewątpliwie
okres wielu refleksji, rozterek, wątpliwości, ale także patrzenia na człowieka
stojącego obok i zajrzenie w głąb siebie.
„Pobyt w tej szkole to nie tylko nauka,
to również czas spędzony z rówieśnikami, to próba współżycia w środowisku
ludzi z różnymi problemami. Jestem
w tej szkole najdłużej i nie żałuję, ponieważ spotkałam ludzi, dzięki którym
i z którymi czuję się dobrze, wiem, że
jestem wartościowym człowiekiem.
Jest to także czas pokonywania samego siebie, współistnienia z tymi,
którzy z pozoru inni, są tacy sami,
niezależnie czy są uczniami liceum czy
szkoły zawodowej” - powiedziała jedna
z trzecioklasistek.
Życzymy naszej młodzieży potwierdzenia zdobytych umiejętności,
satysfakcji z osiągniętych wyników
oraz zapamiętania…
strona 19
FERIE
MIŁO, SZYBKO PŁYNIE CZAS…
FERIE Z FANTAZJĄ W MGOK-u
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku przez
całe dwa tygodnie ferii odbywały się zajęcia pod hasłem
„Ferie z fantazją”. Program był tak ułożony, aby żadne
dziecko się nie nudziło. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat licznie
przybywały na zajęcia.
Poranna gimnastyka i zabawy ruchowe, każdego ranka
wprowadzały dzieci w dobry humor. Zabawa jednak na tym
się nie kończyła, gdyż po ćwiczeniach następowały zajęcia
tematyczne – każdego dnia inne..
I tak pierwszego dnia czas spędzaliśmy na zabawach
ruchowych, jak również robiliśmy prace z wykorzystaniem
tuszu. W kolejnym dniu dzieci robiły eksperymenty na siłę
odśrodkową – kolorowe karuzele z koralików, guzików
Kolejny tydzień to kolejne ciekawe zajęcia.
Poniedziałek był dniem babci - dlatego dzieci chętnie
robiły laurki dla swoich dziadków. Każda laurka inna, ciekawa i robiona z serca. Na wtorkowych zajęciach gościliśmy
naszych bajkowych przyjaciół. Dzieci chętnie opowiadały
o swoich ulubionych książkach – nie tylko bajkach, a nawet czytały ich fragmenty. Środa była dniem sportowym.
Współzawodnictwo bardzo się wszystkim spodobało.
Czwartek dzieci spędziły na robieniu masek karnawałowych
i tasiemek. Środa upłynęła nam pod hasłem samoobrony
– gościliśmy panią Sylwię z Bukowskiej Policji i panią Agatę. Panie pokazały jak w bardzo prosty sposób obronić się
przed napastnikiem. Czwartek był dniem talentów – Pani
Magda – nasza rytmiczka – uczyła nas jak wykorzystać instrumenty do zabawy. Niektóre instrumenty były nieznane
i tym chętniej dzieci na nich grały. Piątek był dniem teatru.
Dzieci robiły kukiełki z drewnianych łyżek, a następnie
w grupach przedstawiały krótkie scenki.
strona 20
z wykorzystaniem piórek i brokatu. Po tych zajęciach wszyscy mieli we włosach piórka i mienili się brokatem.
A na zakończenie dzieci licznie przybyły na balik. Ciekawe konkursy i zabawy sprawiły, że uczestnikom wcale do
domu się nie spieszyło.
2 (234) luty’ 13
FERIE
Ferie z Misiem Uszatkiem i Rumcajsem
Podczas ferii zimowych bukowska biblioteka zapraszała
młodsze dzieci do czytelni. Czekali na nie bohaterowie bajek
i to nie tych znanych obecnie
z filmów, ale sam Rumcajs i miś
Uszatek, których bardziej pamiętają rodzice dzieci przybyłych na
spotkania. Biblioteka promuje
klasykę literatury dziecięcej
i dlatego uczestnicy mogli posłuchać opowieści o misiu Uszatku
i mniej im znanym rozbójniku
Rumcajsie. Żeby dzieci dobrze
2 (234) luty’ 13
utrwaliły sobie bajkowe postacie dostały zadanie, aby je ubrać
z pomocą kredek i bibuły. Efekt
zdolności i pomysłów został
zaprezentowany na wystawie
w czytelni, a podczas oglądania
filmów z bajkami można było
schrupać ciasteczka i lizaki. Jak
każdego roku licznie zjawiły się
dzieci z Przedszkola Sióstr. Uczniom przez całe ferie biblioteka
wypożyczała książki, a także
oferowała darmowe korzystanie
z Internetu.
strona 21
rocznica
W 150 rocznicę Powstania Styczniowego 1863r.
Samorządy lokalne w całym województwie zaplanowały wydarzenia
związane z uczczeniem 150 rocznicy.
Mamy zaszczyt włączyć się w te uroczystości jako oddział PTTK w Buku.
Muzeum Ziemi Bukowskiej posiada pamiątki po powstańcach z 1863r.
Walenty Czerkawski był związany
z rodziną Degórskich i Rudnickich
z Buku zamieszkałych przy Placu
Przemysława 24. Zachowana gazeta
z roku 1935 oraz zdjęcia i wiersze
autora świadczą o tych wydarzeniach
(materiały zachowane przy likwidacji
mieszkania Janiny Starkowskiej potomka tejże rodziny patriotycznej).
Kurier Poznański donosił czwartek
25 lipca 1935r. – „Pogrzeb powstańca
z 1863 śp. Walentego Czerkawskiego
pogrzeb sędziwego Weterana z Powstania Styczniowego śp. Podporucznika
Walentego Czerkawskiego odbył się
wczoraj na cmentarzu garnizonowym
z honorami wojskowymi. Asystę pełnił pluton 15 pułku ułanów poznańskich.
Ostatni hołd powstańcowi z 1863r.
złożyło liczne obywatelstwo naszego
miasta i organizacje powstańcze oraz
byli wojskowi z sztandarami. W orszaku pogrzebowym poprzedzanym
przez orkiestrę 15 ułanów poznańskich
niesiono stary sztandar powstańczy
z walk 1848 i 1863r.”
Elżbieta Cicha
Z pamięci o bliskich utkana jest nasza tożsamość
Promocja książki „Powstańcy Wielkopolski z parafii Tomic i Słupi
W 2012 roku została wydana książka autorstwa Grażyny Sielickiej, mieszkanki gminy Stęszew, pt. „Powstańcy
Wielkopolscy z parafii Tomice i Słupia”. Jej wydawcą jest
gmina Stęszew. Książka ta opisuje m.in. zarys dziejów Powstania Wielkopolskiego oraz Powstańców Wielkopolskich
z parafii Tomice i Słupia.
2 grudnia odbyło się spotkanie promujące książkę „Powstańcy Wielkopolscy z parafii Tomice i Słupia”.
Udział w nim wzięli krewni i przyjaciele powstańców
strona 22
Wielkopolskich oraz osoby, które pomogły w napisaniu
książki. Niedzielne spotkanie było żywą okazją do kontaktu
autora z czytelnikiem oraz wspomnień o przodkach, czyli
Powstańcach Wielkopolskich. Po zakończonej uroczystości
wszyscy goście przejechali na cmentarz parafialny w Tomicach, by pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
złożyć wiązanki kwiatów oraz zapalić znicze jako symbol
pamięci.
Wieści Stęszewskie
2 (234) luty’ 13
Rocznica
„Nikt im iść nie kazał!
Poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk,
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli
Za co idą walczyć, komu płacić:
Że idą spłacić swój ojczyźnie dług”
Żeby Polska była Polską!
Spotkanie z okazji rocznicy Powstania
Wielkopolskiego i promocji książki
Burmistrz gminy Stęszew oraz
Rady Sołeckie wsi: Słupia, Piekary,
Januszewice, Bielawy i Zemsko zaprosiły na promocję książki Grażyny
Sielickiej „Powstańcy Wielkopolscy
z parafii Słupia i Tomice”. Niezwykła
uroczystość odbyła się 13 stycznia
w świetlicy wiejskiej w Słupi. Przybyły władze samorządowe, bliżsi
i dalsi krewni walczących o wolność
Wielkopolski powstańców, a także ci,
którzy wspierali autorkę w zbieraniu
dokumentów i przekonywujących
dowodów bohaterstwa Poznaniaków
w walce z wrogiem. Miłą niespodziankę sprawił przybywając na uroczystość
minister rolnictwa Stanisław Kalemba
pochodzący z Piekar. Bliskość wiosek
i współudział w patriotycznym zrywie
2 (234) luty’ 13
przed laty zadecydował, że w rocznicowym spotkaniu licznie reprezentowana była bukowska gmina. Przybył p.
Zygmunt Pospieszny z Szewc, p. Jacek
Osowski, p. Teresa Króliczak, a także
p. Stanisław Osowski syn Tomasza
i Stanisławy z domu Kucner od lat aktywny członek Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19
w Poznaniu. Ostatnie lata poświęcił
na dokumentowaniu udziału w zwycięskim zrywie wielu uczestników;
z jego pracy korzystało wielu autorów
historycznych publikacji. W czasie spotkania wręczył „Orędownik”
– ilustrowane czasopismo narodowe
i katolickie z roku 1936, w którym
obszernie zrelacjonowano jak Słupia
uczciła bohaterów Powstania Wielko-
polskiego przenosząc zwłoki czterech
powstańców do nowego grobowca.
Przekazane materiały wzbogacą izbę
muzealną. Na spotkaniu autorka dzieliła się wrażeniami w czasie zbierania
informacji o ich pisemnym przekazaniu czytelnikom. Spotkanie miało dla
przybyłych ważne znaczenie: wspomnienia o przodkach przekonały, że
poświęcenie sprzed lat zaowocowało
wolną, niepodległą Ojczyznę. Kwiatom
złożonym, jako hołd powstańcom pod
pomnikiem „Poległym za Wolność”
przy kościele parafialnym w Słupi
towarzyszyło zbiorowe odśpiewanie
„Roty” Marii Konopnickiej i niezmienne od lat motto: „Służąc Ojczyźnie
jesteśmy ocaleni”.
M.R.
strona 23
spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe w sołectwie Wygoda – Wysoczka - Żegowo
6 stycznia w święto Trzech Króli
tradycyjnie Rada Sołecka zaprosiła
emerytów rencistów oraz członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich do sali
wiejskiej na spotkanie opłatkowe.
W spotkaniu uczestniczyło prawie 40
osób. Uroczystość uświetnili swą obecnością Ks. Kanonik Roman Janecki
proboszcz parafii pod wezwaniem Św.
Wawrzyńca w Niepruszewie, dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Ojca Ignacego
Cieślaka w Dobieżynie oraz zespół
Pana Jana Nowaka z Dobieżyna.
Przybyłych na spotkanie opłatkowe przywitał sołtys wsi Wygoda
– Wysoczka – Żegowo Tadeusz Łysiak. Uroczystość rozpoczęły dzieci
ze Szkoły w Dobieżynie z klasy 4 i 6
pod kierownictwem Pani Mirosławy
Zimnej. Przedstawione Jasełka były
dostosowane do czasów teraźniejszych
i dostarczyły wiele wzruszeń radości
oraz przemyśleń. Ewelina Króliczak
zaśpiewała kolędę Maluśki – Maluśki.
Nagłośnienie przygotował i nad nim
czuwał Pan Paweł Króliczak. W drugiej części uroczystości sołtys Tadeusz
Łysiak i Ks. Kanonik Roman Janecki
złożyli obecnym życzenia przede
wszystkim dużo zdrowia uśmiechu
radości na co dzień wzajemnej miłości
i życzliwości oraz wiary w drugiego
człowieka. Następnie wszyscy wzięli do
ręki opłatek i składali sobie nawzajem
życzenia dzieląc się nim. A że opłatek
ma szczególną moc łamiąc się nim
jak chlebem czujemy swą bliskość jak
w rodzinie, atmosfera była iście rodzinna. Po życzeniach przyszedł czas
na śpiewanie kolęd i piosenek biesiadnych przy akompaniamencie zespołu
Pana Jana Nowaka. Wszyscy obecni
mile spędzili czas przy wspólnej kawie
i słodkościach, które przygotowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
W tej miłej atmosferze szybko minęło
popołudnie przy wspólnych śpiewach
oraz tańcach. Po raz kolejny świąteczny nastrój wraz z oprawą artystyczną
zintegrowały środowisko sołectwa Wygoda – Wysoczka – Żegowo z nadzieją,
że spotkamy się znów za rok.
Red
Skarby z domowej szuflady
Rok 1947. Parafialna świątynia spalona. Zniszczony Dom
Katolicki i parafialne salki. Wydaje się, że nie ma warunków,
a jednak dzięki zaangażowaniu
młodych wikariuszów odradza
się religijne życie najmłodszych
bukowian.
Ponad 40 chłopców w różnym wieku gromadzi się w trzech
Kołach Ministrantów. Dumny
jest ówczesny proboszcz ks. Antoni Chilomer z zaangażowania
w pracę duszpasterską księży:
E. Jęczkowskiego i W. Nowaka. Dzisiaj dorośli bukowianie
z rozrzewnieniem wspominają
tamte powojenne lata, gdy nie
było żadnych dóbr materialnych,
a obfitowało w najwartościowsze
ideały życie duchowe mieszkańców.
Szufladę otworzył były bukowianin, obecnie mieszkaniec
Poznania p. Ksawery Kostrzewski.
Na zdj. pierwszy po wojnie
kościelny p. Świergiel
strona 24
2 (234) luty’ 13
Psycholog radzi
Zaburzenia lękowe w depresji
Obniżenie nastroju często łączy
się z lękiem. Czasem trudno jest
oddzielić zaburzenia lękowe od
depresyjnych i trudno jest wskazać
pacjentów, którzy chorują tylko na
depresję bez odczuwania lęku lub
chorują tylko na zaburzenia lękowe
bez objawów obniżonego nastroju.
Współwystępowanie tych stanów
jest częstym zaburzeniem spotykanym w gabinecie psychologa.
O stopniu zależności depresji i zaburzeń lękowych świadczyć mogą
objawy występujące jednocześnie
w kryteriach diagnostycznych obu
chorób. Są to: drażliwość, niepokój,
bezsenność, męczliwość, trudności
w koncentracji, dolegliwości somatyczne. Chorzy, u których występują oba zaburzenia jednocześnie, są
w gorszym stanie, odczuwają więcej
dolegliwości. Problemy finansowe, ważne wydarzenia rodzinne,
w pracy, osobiste – wszystko to
może wywoływać lub potęgować
zarówno objawy depresji, jak i zaburzenia lękowe.
Objawy lękowe w depresji
Lęk może być jednym z głównych objawów depresji. Ma on
wtedy najczęściej charakter uogólniony, nazywany jest lękiem wolno
płynącym. Może pojawiać się bez
widocznej przyczyny lub towarzyszy sytuacjom, które normalnie lęku
nie wyzwalają. Pacjenci skarżą się
na kołatanie serca, duszność, przewlekłe dolegliwości bólowe, poczucie napięcia, niepokoju. Lęk może
osiągać znaczne rozmiary, ujawniać
się jako pobudzenie ruchowe. Pojawiają się też strach przed tym, co się
za chwilę stanie, zaburzenia koncentracji, snu. Przy współistnieniu
myśli samobójczych, w przypadku
silnego lęku i pobudzenia, ryzyko
próby samobójczej jest duże. Lęk
może też w ystępować jako tzw.
maska depresji. Objawy smutku,
obniżonej akty wności są wtedy
nieodczuwa lne przez pacjenta,
2 (234) luty’ 13
a dominuje uczucie uogólnionego
lęku, z lękiem przewlekłym lub jego
napadami. Można powiedzieć, że
nie tylko lęk występuje w depresji,
lecz także depresja występuje w zaburzeniach lękowych. Przewlekły
lęk, niepokój, nerwicowe objawy
somatyczne, napady paniki mogą
szybko prowadzić do dołączenia się
do tych objawów apatii, zniechęcenia, obniżonego nastroju. Objawy
depresji występujące w przebiegu
zaburzeń lękowych, do niedawna
znane pod terminami „depresja
nerwicowa” lub „nerwica depresyjna”, obecnie klasyfikuje się jako
„dystymia”. Charakteryzuje się ona
przewlekłym przebiegiem oraz niezbyt nasilonymi zaburzeniami depresyjnymi. Samopoczucie chorych
może być zmienne, zależne od tego,
co dzieje się w ich otoczeniu.
Kto choruje na zaburzenia
lękowe?
Współw ystępowanie stanów lękowo-depresyjnych to nie tylko
domena psychiatrii. Równie często
obserwuje się je u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, łuszczycą czy nadciśnieniem lub bólem
zamostkowym. Mogą pojawić się
jako reakcja na daną chorobę somatyczną, poczucie niesprawności
fizycznej, umysłowej, problemy
w pracy, inwalidztwo, zagrożenie
życia. Wszystkie te stany mogą
skutkować obniżeniem nastroju
oraz lękiem przed śmiercią lub
postępem choroby. Szczególnie
istotne staje się to w przypadku
osób starszych, u których sam wiek
jest czynnikiem ryzyka wystąpienia
depresji. W połączeniu z nierzadko
licznymi chorobami somatycznymi, stosowanymi lekami, samotnością nasilającą lęk i obniżeniem
nastroju powoduje to, że depresja
z lękiem często występuje u osób
w podeszłym wieku. Zaburzenia
depresyjno-lękowe spotyka się często także u osób uzależnionych od
alkoholu. Ich sytuacja społeczna,
rodzinna, w pracy, zdrowotna może
wyzwalać depresję. Czasem to alkohol staje się ucieczką od lęku, wtedy
uzależnienie ma charakter wtórny
do zaburzeń lękowych. Kolejną
grupą, w której szczególnie często
występują zaburzenia depresyjne
oraz lękowe, są kobiety, szczególnie
w wieku rozrodczym. Schorzenia te
obserwuje się u nich kilkakrotnie
częściej niż u mężczyzn.
Wiele leków przeciwdepresyjnych ma także działanie przeciwlękowe, więc znajdują one zastosowanie w leczeniu zaburzeń depresyjno-lękowych, a nawet samego
lęku. Leki uspokajająco-nasenne
stosuje się tylko pomocniczo, przede wszystkim na początku leczenia.
Pomagają one zmniejszyć odczuwany lęk, niepokój, bezsenność do
momentu, kiedy właściwe leki przeciwdepresyjne zaczną działać. Dopuszczalny jest tylko krótkotrwały
okres stosowania leków uspokajających i nasennych, ponieważ
nadmierne ich stosowanie szybko
grozi uzależnieniem. Są one także
leczeniem niewłaściwym, ponieważ
działają tylko objawowo, a nie na
przyczynę dolegliwości depresyjno-lękowych. Farmakoterapia jest
tylko elementem wspomagającym,
a podstawą leczenia powinna być
psychoterapia indywidualna.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają
lęków, obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń psychosomatycznych,
mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu
życiowego. Prowadzi również terapię par. Gabinet Psychologiczny
- 660-140-488
lub malgorzataremlein.pl
strona 25
Elegant do junka
Drzwi – część III
Witam mój kochany Junku!
Pisze do Ciebie Twój elegancki
Junek z Mosiny. Chciałem jeszcze
parę słów wspomnień o tych drzwiach
w naszym pokoju na dole, gdzie mieliśmy sypialnię. One co prawda dzieliły
mieszkanie nasze od pani Krajewskiej,
ale było przez nie wszystko dokładnie
słychać. W poprzednich listach napisałem jak my ze Zbiniem ryczeli niby woły
niegolewskie, a pani gospodyni waliła
do drzwi, że nie może spać (nynać),
a później opisałem ci dokładnie (durch
a durch) jak my pani Krajewskiej cały
dzień graliśmy na nosie, a ona za to ze
złości grała nam wieczorem radiem
(grajotkiem) na cały regulator, że nie
mogliśmy z kolei my spać. W tym liście
będzie o tym jak ona nie mogła spać, bo
u nas był hałas (rejwach). I tak w kółko
Macieju: raz my, raz ona, znowu my
a za jakiś czas ona. Kabaret jak babcię
drypcium.
Mama raz wpadła na taki pomysł:
- Janek – powiada do ojca – Ty zaproś
tych swoich kolegów do nas, a nie tam
będziecie się ciągle po Galasowy knajpie
szwędać, posiedzicie sobie, gorzałki się
kupi, a ogórki kiszone mam.
Długo nie trwało, w sobotę pod
wieczór przyszło trzech kolegów, rozsiedli się przy stole a w pokoju ciasnota, że przejść nie szło. My ze Zbiniem
wykąpani już musieliśmy leżeć pod
pierzynami, bo inaczej do łóżek dojść
nie szło, taki ścisk panował. Pamiętasz
to? Oczywiście musieliśmy obowiązkowo spać. Tej, a jak tu spać, metr od nas
przy stole usiedli, zaraz zapalili sobie
po „sporcie”, jeden Władek nie palił
i dawaj nalewać po kieliszku. Popijali
sobie (pociungali) „tatę z mamą”, czyli
gorzałkę czystą zmieszaną z sokiem
wiśniowym, ale naszykowaną wcześniej
(wyrychtowaną rychli), żeby się dobrze
„przegryzła”. Ojciec co jakiś czas na
początku odwracał się do nas i pytał
się „śpicie, szarki? Macie spać, bo się
robi późno”. Więc my ze Zbiniem nic
tylko (jyno) udawaliśmy, że śpimy jak
cholipa. A kto tu mógł spać, dymówa
w pokoju coraz większa, co chwilę (co
po chwiółkę) głośne toasty, no normalstrona 26
nie jak to w knajpie było, nie.
Aha, byłbym zapomniał. Ci
koledzy ojca przynosili nam
zawsze jakieś słodycze, żebyśmy za to lepiej mogli spać
i nie płakali (dudlali) że nie
możemy spać, tak jakby co. Przeważnie
to były ciastka „pti berki” duża paczka,
jedna na dwóch i lizaki (lizajki) na
patyczku, takie koguciki czerwone. Ale
radocha. Raz nawet przynieśli butelkę
(flaszkę) oranżady, ale tylko raz, bo
jak my ją zaraz otworzyli po pierzyną
żeby się napić (aby się natutać) to nam
połowa się wylała na prześcieradło.
Mniejsza o szczegóły. Te ciastka zaraz
podzieliliśmy na pół i trzeba je było
zjeść (sfutrować – ześrutować) póki
jeszcze nie spaliśmy. Niech ktoś spróbuje jeść takie kruche ciasteczka, aby
nie nakruszyć, pod pierzyną po ciemku,
leżąc. Normalnie się nie da. Jak spadnie
kawałeczek na prześcieradło między
dwóch, to szybciej go można rozdusić
niż poszukać palcami aby zjeść, więc
chcąc nie chcąc od rana leżeliśmy w tych
okruszkach, które nas kłuły w plecy
(żgały w krybuny). A jeszcze oprócz
leżenia musieliśmy też spać, a spać się
nie dało. Teraz te lizaki. Zbiciu swoja
lizajkę chapsnął na raz i miał spokój, a ja
musiałem powolutku ją lizać (cyckać,
nuplać) i całe ręce (cołkie pazury) okleiły mi się tym słodkim, więc wszystko
mi się do nich lepiło.
W tym czasie (bez tyn czas) przy
stole zrobiło się całkiem wesoło, o ojciec Janek, co czasem wywijas był jak
diaski, wyciągnął (wyjół) organki
i zaczął grać. Najpierw „głęboką studzienkę”, co była głęboko kopana i to
nie tam jedną zwrotkę, gdzie tak jedną zwrotkę, koniecznie wszystkie do
samego końca. A jeszcze czasem tak
w połowie im kompletnie (komplet)
zaschło w gardłach i musieli je zmoczyć,
później zaraz „tam daaalekooo za mgłą,
jest rodzinny mój dooooom i przerwa
i chlup do ten głupi dziób i wszystkie
rybki śpią w jezioooorze i ciuralllalaciurallala”. W tym momencie okazało
się, że Krajeścina za drzwiami to była
ta rybka co spać nie mogła i dawaj w te
drzwi do od swojej strony walić pięścią,
żeby się uspokoili, bo się zrobiło późno
i łubudu, łubudu, łubudu. Wielkie mi
tam halo. Tutaj nikt nie mógł spać,
a ona, patrzcie ją, od razu zrobiła się
taka ważna. „Zawołam zaraz milicję
i z wami zrobią porządek. Samól przyjdzie i wam pałą wlepi, że popamiętacie
jak się nie uspokoicie” (uskromnicie).
Całe towarzystwo było akurat przy którejś tam zwrotce „o dzieweczce co szła
do laseczka i była bardzo rada, bardzo ci
raaaadaaa”. Wszystko pięknie brzmiało,
tylko Krajeścina wcale nie była rada ani
na moment, bo w te drzwi waliła czymś
twardym chyba, bo pięścią za cicho łubudu, łubudu, łubudu. A my tu pod pierzyną mieliśmy spać (mielimy garować),
w plecy nas kłuły resztki ciastek, palce
mi się do wszystkiego kleiły od lizajki
i co było robić? Gdyby ze strachu zacząć
ryczeć jak sto wołów niegolewskich to
i tak nikt by nas nie usłyszał. Tymczasem przy stole biesiadnym kończyła się
kolejna ćwiartka, jedna z ostatnich, bo
wszyscy jak jeden mąż, bez organków
zaintonowali swój hymn., swoją najważniejszą pieśń: „murarze, murarzeeee,
jak pięknieeee muuuuurujooooommm,
jak pięknie murują”. Jak dziś to słyszę,
chociaż leżałem pod pierzyną, ale ona
niewiele odgłosów tłumiła. W drzwi
z drugiej strony łubudu i łubudu, a ten
Bobiś hałhał, hał, hał.
Widziałeś, to był kabaret i tak
pamiętam wszystko dokładnie i taki
dom zaorali. Od tego czasu drzwi mi się
kojarzą wcale nie z pukaniem do nich,
tylko z waleniem łubudu, łubudu. Taka
nasza kołysanka z Przykopu, a całość
to taka dobranocka w starym stylu,
tylko ona miała jeden feler, że w czasie
gdy „leciała” w realu to zasnąć nie szło.
W następnym liście też o tych drzwiach,
ale bardziej optymistycznie. Poczekaj
tylko wszystko dokładnie opiszę.
Pozdrawiam serdecznie
Twój Romciu
2 (234) luty’ 13
FERIE
Ferie 2013 stały pod znakiem gier i zabaw
W pierwszym jak i w drugim tygodniu ferii zimowych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Buku zorganizował w hali
ogólnorozwojowe zajęcia dla
dzieci. W zajęciach każdego dnia
uczestniczyło blisko 100 dzieci,
które poznawały tajniki zespołowych gier sportowych. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się
skoczne i wesołe gry i zabawy.
Turniej rycerski przyniósł wszystkim wiele zadowolenia
i równie dużo sportowej rywalizacji. Kolorowy paraszut
i zabawa w ratowników i rekiny wywoływała zawsze dużo
pozytywnych emocji wśród
uczestników. Dodatkowo
każdy mógł sprawdzić swoją
celność w rzutach do kosza
i rzutach karnych. Prócz hali
sportowej OSiR w Buku na
stadionie miejskim przygotował lodowisko na którym
dzieci mogły pojeździć na
łyżwach, a na stadionowej górce jak co roku panowało
„szaleństwo” na kołach śnieżnych - snowtubing.
Patria na obozie sportowo-rekreacyjnym
W dniach 12.01-18.01.2013 młodziki bukowskiej Patrii przebywali na
obozie sportowo-rekreacyjnym w Pensjonacie „Borowik” w Jagniątkowie
k/Karpacza. Głównym celem udziału
w tym obozie zimowym było przede
wszystkim: propagowanie aktywności fizycznej młodych sportowców
w wolnym czasie oraz kształtowanie
i doskonalenie nawyków dobrego wychowania.
Program pobytu obejmował zapoznanie się z wieloma formami rekreacji ruchowej zarówno w sali jak i na
świeżym powietrzu. W trakcie trwania
obozu dzieci brały udział w różnego
rodzaju zajęciach sportowych, rekreacyjnych i twórczych organizowanych
na terenie pensjonatu jak i poza nim.
Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszyła się „bitwa na śnieżki”
i ślizgi sankami na czas, które przeprowadziliśmy w lesie. Czas zajęć i odpo-
2 (234) luty’ 13
czynku był solidnie i skrzętnie
dopracowany przez kierownika
obozu Pana Darka Sommerfelda
w-fistę z Dobieżyna i opiekunów
wyjazdu z trenerem Marcinem
Jóźwiakiem na czele.
Ponadto organizowane były
wyjazdy turystyczne do Harrachowa (mamucia skocznia
narciarska), Liberca (aquapark),
Karpacza (świątynia Wang, muzeum minerałów), Szklarskiej
Poręby i Jakuszyc (polana jakuszycka),
w których to staraliśmy się przekazać
dzieciom jak najwięcej ciekawostek
dotyczących zwiedzanych miejsc.
Pensjonat Borowik w Jagniątkowie
to śliczne i zaciszne miejsce, które od
samego początku sprawiło na nas
wszystkich bardzo miłe pozytywne
wrażenie, śniadania, obiady i kolację w formie szwedzkiego stołu były
bardzo obfite i smaczne. Wspaniała
atmosfera spowodowała, że
w przyszłym roku również
pomyślimy o wizycie w Jagniątkowie.
Klub Sportow y MKS
Patria Buk mając na uwadze
dobro młodych bukowian
postępując zgodnie z nowymi perspektywicznymi
planami strategicznymi
stowarzyszenia, w których
zależy nam na nauce dzieci w szkole, treningu, po-
znawaniu innych wartościow ych
i ciekawych miejsc oraz kształtowaniu
nawyków dobrego wychowania podjął
działania organizacyjne związane
z kolejnym w yjazdem. W czasie
najbliższych wakacji letnich planujemy
udać się do Pobierowa na 10-dniowy
obóz sportowo-rekreacyjny, na którym
również pojawi się wiele atrakcji. Będziemy uczyć się, trenować, zwiedzać
i kształtować cenne nawyki dobrego
wychowania.
Żywimy nadzieję, że nie zabraknie
ludzi dobrej woli, którzy wspomogą
naszą nową strategię rozwoju lokalnej
młodej społeczności. Chcielibyśmy
na obóz zabrać większą liczbę naszych sportowców, mamy nadzieję,
że wspólnymi siłami ubrani w odpowiedni sprzęt sportowym będziemy
godnie reprezentować i sławić nasze
miasto przynosząc mu wielki rozgłos
i pozostawiając dobre wrażenie jak to
uczyniliśmy w Jagniątkowie.
strona 27
sport
Ogólnopolski
Turniej Piłki Ręcznej
W dniach 04-06 stycznia 2013r. młodziczki UKS Bukowia Buk uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Ręcznej w Koszalinie. W turnieju wystąpiły bardzo dobre
zespoły z Szczecina, Koszalina, Słupska. Bukowska drużyna
nie miała sobie równych. Pokonała wszystkie drużyny dość
znaczną ilością bramek i zajęła po raz kolejny na turnieju
pierwsze miejsce.
Wyniki poszczególnych meczów:
UKS Bukowia - AZS Politechnika Koszalin - 20:17
MKS Kusy Szczecin II - Bukowia Buk - 11:25
UKS Bukowia - MKS Słupia Słupsk II - 31:6
MKS Słupia Słupsk I - UKS Bukowia - 12:19
UKS Bukowia - MKS Kusy Szczecin - 21:17
Izabela Olenderek
Zdarzenia na terenie Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 09.01.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze
Policji zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę znieważenia funkcjonariusza publicznego. Postępowanie prowadzi
KP Buk.
2. W dniu 18.01.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku kierującego pojazdem marki Ford w stanie nietrzeźwości. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
3. W dniu 17.01.2013r. Komisariat Policji w Buku został powiadomiony o kradzieży lusterek od pojazdu marki Nissan.
Postępowanie prowadzi KP Buk.
4. W dniu 23.01.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze
KP Buk zatrzymali kierującego pomimo obowiązującego
zakazu kierowania.. Postępowanie prowadzi KP Buk.
5. W dniu 23.01.2013r. w miejscowości Niepruszewo funkcjonariusze KP Buk zatrzymali nieletniego kierującego
pojazdem osobowym, będąc w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Buk.
Kolizje drogowe obsługiwane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Buku
1. W dniu 08.01.2013r. w Buku Pl. Reszki kierujący pojazdem marki VW Golf wykonując manewr cofania nie
zachował należytych środków ostrożności w wyniku czego
doprowadził do zderzenia z zaparkowanym pojazdem marki Fiat. Postępowanie zakończone mandatem karnym.
2. W dniu 23.01.2013r. w Buku na ul. Zenktelera kierujący
pojazdem marki Mazda nie zachował należytych środków
ostrożności w wyniku czego doprowadził do zderzenia
z zaparkowanym pojazdem marki Hyundai. Postępowanie
zakończone mandatem karnym.
3. W dniu 25.01.2013r. w miejscowości Szewce - Zgoda doszło do kolizji drogowej pomiędzy pojazdem marki Steyr,
a pojazdem marki Seat. Postępowanie prowadzi KP Buk.
05.01 – pomoc przy zejściu z dachu
05.01 – interwencja na ulicy Dobieżyńskiej
07.01 – wypadek drogowy w Zalesiu
10.01 – usuwanie plamy oleju na ul. Św. Rocha i Wielkowiejskiej
13.01 – zabezpieczenie WOŚP
19.01 – pożar sadzy przy ul. Boh. Bukowskich
18 – 20.01 – kurs strażaków ratownictwo wodno-lodowe
25.01 – usuwanie śniegu z dachu Komisariatu Policji
27.01 – zabezpieczenie Koncertu Noworocznego
30.01 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR
strona 28
2 (234) luty’ 13
REKLAMA
2 (234) luty’ 13
strona 29
kronika
strona 30
2 (234) luty’ 13
reklama
2 (234) luty’ 13
strona 31
reklama
strona 32
2 (234) luty’ 13
z USC
Jubileusze długoletniego
pożycia małżeńskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan Stanisław Filipiak wręczył medale oraz złożył życzenia Jubilatom obchodzącym
Złote Gody:
- Państwu Genowefie i Leonowi Jarmuszyńskim, zam.
Buk, dnia 04 stycznia 2013r.
- Państwu Janinie i Lechowi Suchorskim, zam. Wielkawieś,
dnia 26 stycznia 2013r.
Zgony zarejestrowane w USC
w Buku w miesiącu styczniu
2013 roku
1. Olenderek Stanisław Niepruszewo 1938 rocznik
2. Miałkas Halina
Buk
1941 rocznik
3. Jęch Urszula
Buk
1933 rocznik
4. Rogalska Halina
Buk
1949 rocznik
5. Czeski Zbigniew
Buk
1951 rocznik
6. Nowak Edmund
Szewce Zgoda 1922 rocznik
7. Trzybińska Franciszka Dakowy Suche 1925 rocznik
8. Juchacz Bogdan
Buk
1941 rocznik
9. Rajtar Maria
Dobieżyn
1924 rocznik
Naszemu wieloletniemu działaczowi koledze
Ryszardowi Miałkasowi
w związku ze śmiercią w dniu 30.12.2012r. Mamy
śp. Haliny Miałkas
wyrazy serdecznego współczucia
składają koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego Oddział Buk
Pogrążonym w zadumie nad przemijaniem
Państwu Danucie i Romanowi Czeskim z Mosiny
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
brata i szwagra
śp. Zbigniewa Czeskiego
składają członkowie redakcji „Kosyniera”
i pracownicy MGOK w Buku
Najlepsza droga do Boga jest taka,
na której najmniej ludzkich słów.
Skład zespołu redakcyjnego: Maria Rura - Redaktor Naczelny, Joanna Szwarc - Sekretarz Redakcji, Elżbieta Cicha, Hubert Wejmann
- Członkowie Redakcji, Agnieszka Skałecka - ogłoszenia, reklamy, Paweł Króliczak - kolportaż.
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected],
Skład graficzny: Szymon Krzemiński, Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected]
Ogłoszenia i reklamy: MGOK tel. (61) 8140 121, e-mail: [email protected] (do ostatniego dnia każdego miesiąca). Drukarnia: B. Ossowska
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania w wybranym przez siebie
miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
2 (234) luty’ 13
strona 33
jasełka
Opłatek
u pszczelarzy
Na noworocznym spotkaniu opłatkowym członkowie bukowskiego Koła
Pszczelarzy spotkali się 13 stycznia 2013r.
w restauracji Parkowa. Przybyłych gości
i członków koła powitał przewodniczący
p. Henryk Rogoziński. Proboszcz ks. Andrzej Szczepaniak zainicjował wspólny
śpiew kolędy, po czym łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i przyjacielskie
rozmowy przy kawie. Był też moment
radości, wręczenie odznaczeń Polskiego
Związku Pszczelarzy, które otrzymali:
srebrną odznakę Józef Dzięcioł, brązową odznakę Janusz Kalota oraz dyplom
uznania Władysław Cieślak. W imieniu
odznaczonych podziękował p. Józef Dzięcioł, który również złożył sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za ubiegły rok a na koniec apelował do
kolegów o pożywki roślinne dla pszczół.
W końcowej części spotkania dr Andrzej
Baszczak zaprezentował kolegom własnej
konstrukcji wzór podkarmiarki pszczół,
prosty i łatwy do wykonania we własnym
zakresie.
Aby miodu nie brakowało, życzymy pszczelarzom spełnienia marzenia,
by pszczoły na rzepak mogły polecieć
w maju.
J.S.
Święto Trzech Króli
w Niepruszewie
W piękny świąteczny dzień – Trzech
Króli - w Niepruszewie zaplanowano
spotkanie noworoczne. Głównym
punktem programu tego popołudnia
były jasełka, wystawiane przez panie
z Koła Gospodyń, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się,
cóż za chaotyczna zbieranina – jak to
w naszej miejscowości, której daleko do
jednorodnych rolniczo wsi ościennych,
a jednak … to nie chaos, a przemyślany
podział ról między starszych, młodszych i dzieciaczki. Wszystkie pokolenia, a każde sprawdziło się doskonale.
Panie z KGW z ogromnym zapałem
przygotowały stroje i pomagały w dekoracjach, uczestniczyły z przejęciem
zarówno w przedstawieniu jak i w próbach. Strażacy, których nie zaskoczy
żadna sytuacja i w tej odnaleźli się
wspaniale. I oczywiście przedszkolaki
– trema jednych, chwytała za serce
wszystkich obecnych, a swoboda innych
ubarwiała przedstawienie i rozbawiała.
Nie mogło również zabraknąć pięknych
kolęd w wykonaniu wszystkich, przy
niezawodnym akompaniamencie pana
Jerzego Kostrzewskiego, który jak nikt
inny, potrafi zachęcić do śpiewania
każdego – i to nie tylko kolęd.
Tak więc z chaosu, niczym w wierszu Tuwima:
„Z chaosu ład się tworzy. Ład, konieczność,
Jedyność chwili, gdy bezmiar tworzywa
Sam się układa w swoją ostateczność
I woła, jak się nazywa”.
wyłania się cudowny, ciepły klimat prawie rodzinnego spotkania.
A wszystko to, dzięki tym, którzy
przybyli – członkom organizacji działających na terenie sołectwa i wszystkim
chętnym, a sala wiejska wręcz pękała
w szwach. Ten piękny wieczór mógł
dojść do skutku tylko dzięki zaangażowaniu w przygotowania wspomnianych
wcześniej pań z KGW, strażaków z OSP,
przedszkolaczków i oczywiście czuwających nad wszystkim pań: Ewy Tonder,
Kamili Jewasińskiej, Natalii Fagasik,
Marty Szymczak przy udziale organizatorów - Rady Sołeckiej. Wszystkim,
którzy dołożyli starań, aby spotkanie
noworoczne się odbyło - serdecznie
dziękuję
Agnieszka Bednarek,
sołtys wsi Niepruszewo.
zdj. obok
Dakowskie Betlejem
21. grudnia 2012r. sala wiejska
w Dakowach Suchych pękała w szwach.
Pięknie nakryte stoły, udekorowane symboliczną świecą i świerkiem zapowiadały
uroczyste wydarzenie. A wokół radosne
twarze wszystkich przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha
Siudy w Szewcach, licznie przybyli rodzice i mile zaskoczone grono pedagogiczne.
To magia świąt Bożego Narodzenia
i ogromna praca Rady Rodziców szewskiej podstawówki sprawiły, że szkolna
wigilia tego roku była niezwykła.
strona 34
Świąteczne spotkanie rozpoczęły
życzenia Dyrektora Szkoły, p. Olgi Czarneckiej, po czym uczestnicy wysłuchali
fragmentu Pisma Św. i w wielkim skupieniu symbolicznie przełamali opłatek
trzymany w ręku. Całość wypełniło
jasełkowe przedstawienie w wykonaniu członków Szkolnego Koła Caritas
pod czujnym okiem jego opiekuna, p.
Iwony Krawiec. Niespodzianką był też
krótki występ kolędowy w wykonaniu
nauczycieli. Nie zabrakło oczywiście
prezentów, chociaż w przeżywaniu tego
świątecznego spotkania nie wydawały
się one dla dzieci najważniejsze – choć
na pewno miłe.
Gdzie jest nasze (…) polskie Betlejem?
– śpiewają współcześni artyści. Na pytanie postawione w tej pięknej pastorałce
z przekonaniem można odpowiedzieć, że
Dakowy Suche w owo grudniowe przedpołudnie to nasze Betlejem.
I.F.
zdj. obok
2 (234) luty’ 13
Artyści Teatru Muzycznego z noworocznymi życzeniami
mieszkańcom bukowskiej gminy

Podobne dokumenty

Kosynier-Bukowski-marzec-2016

Kosynier-Bukowski-marzec-2016 JESZCZE W TYM ROKU POWSTANIE NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY W BUKU

Bardziej szczegółowo