Pozycja 14 dzlxkacz cry Zarnawiajqcy dopuszcza

Transkrypt

Pozycja 14 dzlxkacz cry Zarnawiajqcy dopuszcza
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 620 06 08
ka ncela [email protected] m.waw.pl, www.zd m.waw, pl, www.facebook. pl/zdm,warszawa
Warszawa, dnia
2 9 PA2, 2015
ttstz
^DM.DZPtrl&,*
ZDM-DZP .3 4t t .?5l,ZO t S.tr,tSU
dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Dostawy w 2016 r. artykul6w biurowych i papieru do wzqdzefi biurowych".
Numer postgpowaniaz DZP 17 6 IPN I 67 / l5
W zwiqgku z pytariarri otrzymanymi od uczestnika postEpowania Miasto
Stoleczne
Warszawa -Zaruqd Dr6g Miejskich odpowiada:
Pytanie 1:
Pozycja
14
dzlxkacz cry
Zarnawiajqcy dopuszcza zaoferowanie dziwkacza
dziurkuj4cego jednorazowo wigcej niz25 kartek
?
Odpowiedf:
Zarnawiajqcy pozostawiazapisy Formularz cenowego dot. poz. 14bez zmian.
Pytanie 2:
Pozycja 48 - klej w sztyfcie - czy Zarnawiajqcy dopuszcza zaoferowanie kleju o wy?szej
gramaturze ?
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy pozostawi a zapisy Formularz cenowego dot. poz. 48 bez zmian.
Pytanie 3:
Pozycja 68 - koperta - co oznacza okreSlenie ,,wzmocniona". Czy Zamawiajqcy ma na
mySli koperty wykonane z podw6jnej warstwy papieru o gramaturze 2xt00g/m2 ?
OdpowiedZ:
Zamaviaj4cy wyjaSnia, 2e w poz. 68 - chodzi o kopertq biala, samoklej4c6 dwuwarstwowq
ztozszerzonym dnem i bokami, o wymiarach 390x265x40 mm, gramatura 2xl00glm2, op. l0
szt.
Pytanie 4:
Pozycja 80 - marker do CD/DVD - tusz na bazie wody nie jest nieScieralny, niezmywalny i
wodoodporny. Proszg o wykreSlenie z opisu ,na bazie wody". Czy marker o gruboSci linii
pisania lmm spelnia wymaganiaZamawiajqcego ?
Odpowied:Z:
Zanaviajqcy przekazt$e zmodyfikowany Formularz cenowy w zakresie poz. 80.
Pytanie 5:
Pozycja I l8 - segregator ,A'5 - segregatory w tym formacie oklejone dwustronnie dostgpne
sqtylko w pigciu kolorach. Proszg o zmiang opisu.
OdpowiedZ:
Zamaviajqcy przekazr$e zmodyfikowany Formularz cenowy w zakresie poz. I18.
ノ
′
︲
LV
︲
︲
Pytanie 6:
Porycja 166 - zeszyt A5/80k - nie wystepujq na rynku w standardowej ofercie zeszyty 80kartkowe w twardej oprawie. Proszg o wykre5lenie z opisu..twarda oprawa".
OdpowiedZ:
Zanawiajqcy przekazuje zmodyFrkowany Formularz cenowy w zakresie poz.166.
Pytanie 7:
Pozycja 169-17l - zszywacze - czy Zanawiajqcy dopuszcza zaoferowanie zszYwaczy
zszywajqcych jednorazowo wigcej kartek ni2 to jest wskazane w opisie przedmiotu
zam6wienia (np.odpowiednio 120,16, 30 kartek) ?
Odpowiedf:
Zamawiajqcy pozostawiazapisy Formularz cenowego dot. poz. 169-17l bezzmian.
Pytanie 8:
Jakiego opisu wymaga Zamaviaj4cy jako ,,nazwahandlowa". Czy wystarczy wpina6 np. dla
poz 7 - ,,cienkopis tr6jk4tny 0,3mm", czy te2 Zanawtajqcy wymaga wskazania jeszcze
innych informacji - jakich ?
Odpowiedf:
Zatnawiajqcy wyjaSnia,2e narlwa handlowa to oznaczenie nazwy produktu, kt6ra sluZy do
odr6Znienia na rynku jednego produktu od innych, spelniaj4cych te same funkcje i majqce te
same cechy i parametry lecz wyprodukowanych przez r62nych producent6w np. dla poz. 7
,,Cienkopis STAEDTLER", ,,Cienkopis PILOT V5" itp.
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z
zp62n'zm')
dnia29 stycznia 2004r.Prawo zam6wieripublicznych (Dz.U. 22013 r.'poa.907
warunk6w
Istotnych
wyniku odpowiedzi na pytania zmienia tre56 Specyfrkacji
Zam6wien ia poprzez modyfikacj g zapis6w w Formularzu cenowym :
w
l. Bylo:
"""
(nazwa
Poz. 80 - Marker do pbrt CD/DVD EDDING 8400 lub r6wnoznaczny"'
po
handlowa), trwaly tusz na bazie wody, niezmywalny, nieScieralny wodoodporny
wyschnigciu, szeroko66 linii pisania 0,5 - 1,0 mm, dostEpny w 4 kolorach.
Jest:
i
Marker do ptyt CD/DVD EDDING 8400 (lub r6wnowa2ny) ........
(narrwa handlowa) tuiz trwaly, niezmywalny, nieScieralny, wodoodporny po
wyschnipciu, szerokoSd linii pisania 0,5 - 1,0 mm, dostgpny w 4 kolorach.
Poz. 80
-
2. Bylo:
mechanizmem, oklejony na zewn4trz i wewnqtrz poliolefinq
palec,
dwustronna .tyti.iu. Dnvignia wysokiej jakoSci z dociskiem. Na grzbiecie, otw6r na
dwa otwory na przedniej okladce. SzerokoS6 grzbietu 75 mm. Minimum 8 kolor6w.
Jest:
poz. 118 - Segregator A-5 z mechanizmem, oklejony na zewnqtrz i wewnqtrz poliolefin4'
dwustronna etykieta. Dzrvignia wysokiej jakoSci z dociskiem. Na grzbiecie, otw6r na
poz.18
-
Segregator A-5
z
palec, dwa otwory na przedniej okladce. SzerokoS6 grzbietu 75 mm. Minimum
kolor6w.
5
A
‘
町
3. Bylo:
Poz.166 -Zeszyt A5 80 kart. twarda oprawa.
Jest:
Poz. 166 -kszytAs 80 kart
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonan4 znriang Specyfikacji Istotrych
Warunk6w Zam6wienia prz.elraani,e niezwloczrie wszystkim wykonawcom, kt6rym
prznlr,azano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest udostgpniona na sfionie internetowej , z.anrieszcz,a
jq|akfonatej stonie.
MIE'SKICH
Ot+anuja:
Wykonawcyo uczestnicy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia