renault premium

Transkrypt

renault premium
P.B GLEMBUD
Data zamówienia wraz z godziną i miejscem podstawienia sprzętu ………………….
Glembin Sławomir
ul.Pucka 39
84-103 Łebcz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP::587-102-21-77
tel./fax 58 675 80 44
ZAMÓWIENIE
www.glembud.com.pl
Zamawiający
Dane do faktury
Adres korespondencyjny:
Forma i termin płatności: GOTÓWKA LUB PRZELEW.
LP.
Typ maszyny
1.
Ciągnik Renault Premium +
WIELTON
Cena netto/j.m
170 zł/godz.
Koszt dojazdu
Praca liczona od momentu
wyjazdu do powrotu na
bazę.
Okres najmu
Minimum 2 godz.
Miejsce pracy maszyny
Upoważniam Państwa do wystawienia Faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
…………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………..
Pieczątka i czytelny podpis zamawiającego
Przy płatności z odroczonym terminem Zamawiający zobowiązany jest do załączenia do niniejszego zamówienia potwierdzonych dokumentów rejestracyjnych działalność gospodarczą:
- NIP oraz Regon
- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS

Podobne dokumenty