Regulamin konkursu - Gimnazjum nr 19 Lublin

Transkrypt

Regulamin konkursu - Gimnazjum nr 19 Lublin
m
19
Gi
z j um n
na
r
Nie ma lustra, które by lepiej odbijaùo czùowieka niý jego sùowa.
Juan Luis Vives
XII edycja
Miædzyszkolnego Konkursu Literackiego
dla uczniów szkóù podstawowych
Sà sùowa, gesty, które ranià.
Gimnazjum nr 19 bierze udzia³ w II edycji ogólnopolskiego programu „Szko³a
Równego Traktowania”. W trosce o kulturæ wypowiedzi spo³ecznoœæ
gimnazjum zaprasza uczniów szkóù podstawowych do udziaùu w konkursie
literackim.
I. Cele konkursu:
1. Uwraýliwienie uczniów na potrzebæ troski o dobór sùów i kulturæ wypowiedzi.
2. Uúwiadomienie uczniom skutków mowy nienawiúci.
3. Zwrócenie uwagi na potrzebæ tolerancji i poszanowania godnoúci innych osób.
4. Zachæcenie uczniów szkóù podstawowych do doskonalenia umiejætnoúci
tworzenia wùasnych tekstów na tematy z ýycia codziennego.
II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³ podstawowych.
2. Prace nadesùane na Konkurs muszà byã pracami wùasnymi, wczeúniej
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisaã opowiadanie z dialogiem, kartkê z
pamiætnika, list lub wiersz na temat: Sùowa, które ranià.
4. Pracæ konkursowà naleýy przesùaã w 2 egzemplarzach maszynopisu
oraz na noúniku elektronicznym.
5. Do pracy naleýy doùàczyã nastæpujàce informacje: imiæ i nazwisko autora,
nazwæ szkoùy, telefon, imiæ i nazwisko nauczyciela, adres mejlowy.
6. Tekst naleýy zapisaã czcionkà Times New Roman o wielkoúci 12 punktów i
wydrukowaã jednostronnie.
7. Zg³oszenie pracy do konkursu wi¹¿e siê z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie
danych o autorze pracy.
III. Termin i miejsce skùadania prac:
Prace naleýy skùadaã do dnia 7 marca 2016 r. na adres:
Gimnazjum nr 19 w Lublinie,
20 - 124 Lublin,
ul. Szkolna 6
IV. Jury:
Jury Konkursu zostanie powoùane przez Organizatora Konkursu.
Kryteria oceny pracy pisemnej: zgodnoúã tekstu z tematem konkursu,
oryginalnoúã ujæcia tematu, poprawnoúã stylistyczna i jæzykowa.
Nagrody:
Dla zwyciæzców Konkursu oraz wyróýnionych przewidziane sà nagrody oraz
dyplomy. Laureaci zostan¹ poinformowani o wynikach konkursu po jego
rozstrzygniêciu.
Postanowienia koñcowe:
Bioràc udziaù w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Prace nie bædà zwracane.

Podobne dokumenty