SYSTEM RATOWNICTWA W MAŁOPOLSCE POZYTYWNIE

Transkrypt

SYSTEM RATOWNICTWA W MAŁOPOLSCE POZYTYWNIE
SYSTEM RATOWNICTWA W MAŁOPOLSCE
POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NIK
Najwyższa
organizacyjne
i
Izba
Kontroli
nadzorcze
ocenia
wojewody
Dane teleadresowe
pozytywnie
działania
małopolskiego
dotyczące
systemu ratownictwa medycznego.
Jak czytamy w najnowszym raporcie, mieszkańcy Małopolski mają
zapewnioną pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego, w możliwie
jak najkrótszym czasie. Ważną zmianą było zlikwidowanie 20 dyspozytorni
i utworzenie w ich miejsce dwóch zlokalizowanych w Krakowie i w Tarnowie.
Zgodnie z oceną NIK-u takie działanie jest „efektywne i oszczędne,
sprzyjające sprawnej koordynacji akcji ratowniczych”.
Plan pilotażowy, realizowany w Małopolsce, nie wpłynął negatywnie
na pracę ratowników medycznych. Dyspozytornie „należycie wykonywały
zadania,
bezzwłocznie
dysponując
poszczególne
Zespoły
Ratownictwa
Medycznego na miejsce zdarzenia”. Osiągnięto też „szybkie udzielenie
pomocy i sprawną koordynację działań ratunkowych w przypadku zdarzeń
masowych”.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała też pracę wojewody
małopolskiego jako organu nadzorczego: „Nadzór ten prowadzono poprzez
bieżący monitoring oraz kontrole w poszczególnych jednostkach systemu
PRM [Państwowego Ratownictwa Medycznego]”.
Na
podstawie
pilotażowego
NIK
przeprowadzonej
wnioskuje
do
kontroli
Ministra
małopolskiego
Spraw
planu
Wewnętrznych
„o zintensyfikowanie działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie
w całym kraju jednolitego, kompatybilnego systemu informatycznego,
zapewniającego właściwą współpracę pomiędzy województwami w zakresie
dysponowania Zespołami Ratownictwa Medycznego”.
Całość raportu dostępna jest na stronie NIK-u.
JAN BRODOWSKI
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY
MAŁOPOLSKIEGO
Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie
ul. Basztowa 22
32-156 Kraków
tel.: +48 12 39 21 116
tel. kom.: +48 601 48 32 77
e-mail:
[email protected]
www.malopolska.uw.gov.pl