adobe photoshop cs4

Transkrypt

adobe photoshop cs4
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenia
w zakresie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla kadr sektora usług
społecznych (sektora szeroko rozumianej edukacji, administracji publicznej, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia) w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Priorytetu IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”.
ZAPRASZAMY KADRĘ SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH
(OSOBY SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ)
do udziału w szkoleniu:
ADOBE PHOTOSHOP CS4
Termin warsztatów
Grupa I:
04.06.2011. godz. 9.00 – 16.00
05.06.2011. godz. 9.00 – 15.15
18.06.2011. godz. 9.00 – 16.00
19.06.2011. godz. 9.00 – 15.15
Grupa II:
11.06.2011. godz. 9.00 – 16.00
12.06.2011. godz. 9.00 – 15.15
02.07.2011. godz. 9.00 – 16.00
03.07.2011. godz. 9.00 – 15.15
Czas trwania
szkolenia
Miejsce zajęć
Cel
30 godzin – 4 dni
Wydział Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153,90-236 Łódź
Laboratorium 104 lub 121
Celem szkolenia jest przygotowanie użytkownika do pracy z programem oraz
możliwości jego zastosowania w pracy zawodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla
osób, które do tej pory nie miały kontaktu z programem, jak i dla tych, którzy
poszukują efektywniejszych rozwiązań do stosownych dotychczas w swojej pracy
zawodowej. Szkolenie realizowane jest poprzez ćwiczenia praktyczne i prezentacje
zastosowań.
Ramowy zakres
tematów:
Podstawy teoretyczne
 ustawienia pracy z programem,
 formaty zapisu plików,
 budowa obrazu,
 modele kolorów RGB, CMYK, Lab,
 omówienie ekranów, palet i narzędzi,
 selekcja, wycinanie z tła, edycja zaznaczeń
 retusz, korekcja, filtry korekcyjne,
 praca na warstwach,
 efekty specjalne,
 praca z tekstem,
Ćwiczenia praktyczne:
 praca z warstwami i maskami warstw,
 rysownie i malowanie w programie Photoshop CS5,
 wycinanie obiektów z tła i tworzenie nowych kompozycji,
 tworzenie fotomontaży,
 retuszowanie artefaktów i usuwania zbędnych elementów fotografii,
 poprawa wyglądu twarzy,
 tworzenie ramek, efektów specjalnych, zastosowanie filtrów,
 praca z tekstem,
 przygotowanie grafiki do strony internetowej,
 przygotowanie do druku,
Metodyka
prowadzenia zajęć
Wykład, warsztaty
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU/WARSZTATACH PROSIMY O
PRZEKAZANIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO
formularza rekrutacyjnego
wraz z załącznikami:
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
NAJPÓŹNIEJ DO 27.05.2011
do Moniki Drabik, Justyny Fiwek-Wojtczak (ul. Pomorska 149/153, 90-131 Łódź),
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ pokoje A 205, A 207
LUB FAXEM NA NR (42) 635-57-42
LUB NA E-MAIL: [email protected], [email protected]
(wymagany jest scan podpisu)
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU DECYDUJE MIĘDZY INNYMI KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Z osobami przyjętymi skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną
i poprosimy o uregulowanie niezbędnych formalności (podpisanie regulaminu).