Styczeń 2017 Generali Global Equity Fund

Komentarze

Transkrypt

Styczeń 2017 Generali Global Equity Fund
6W\F]HĔ
:]NDĨQLNLIXQGXV]X 2017-01-31
Obligacje
Mix
Akcje
7RZDU\JLHáGRZH
Generali Global Equity Fund
ZF]HĞQLHM)XQGXV]0DUHN
Globalnych)
6WRSLHĔU\]\ND655,
Dane podstawowe
1
2
3
4
5
6
ISIN
IE00B3YY6B12
Typ funduszu
Akcyjny
Waluta
PLN
Minimalny horyzont inwestycyjny
Domicyl
Irlandia
3RZ\ĪHMODW
Gospodarz funduszu
Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu
'DQLHO.XNDþND
Audytor
Ernst & Young
Depozytariusz
RBC Investor Services Bank S.A.
'DWDUR]SRF]ĊFLDVSU]HGDĪ\
2010-02-15
Bloomberg kod
GPIDYFP ID
0DMąWHNZHIXQGXV]X
EUR
:DUWRĞüMHGQRVWNLXF]HVWQLFWZD
67,80 PLN
1DMZ\ĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0
68,47 PLN
1DMQLĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0
55,87 PLN
,ORĞüSR]\FMLZSRUWIHOX
70
=PLHQQRĞüFHQDNW\ZyZODWDSD
13,25 %
3U]HFLĊWQH3(SU]\V]áH
15,06
7
Strategia investycyjna
)XQGXV]SU]H]QDF]RQ\MHVWGODLQZHVWRUyZNWyU]\
]GHF\GRZDOLVLĊLQZHVWRZDüVZRMHILQDQVHSU]H]FR
QDMPQLHMODWLRF]HNXMąZ\ĪV]\VWRSLHĔ]\VNX]
PRĪOLZRĞFLąZLĊNV]HJRU\]\NDLZLĊNV]\FKZDKDĔ
FHQ3RUWIHOIXQGXV]XMHVWV]HURNR]UyĪQLFRZDQ\
]DUyZQRQDSR]LRPLHVHNWRURZ\PWDNVDPRMDN]
perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w
Z\VRNLHMMDNRĞFLILUP\JOREDOQHNWyUHVąF]ĊĞFLą
globalnego indeksu akcji MSCI.
'DQLHO.XNDþND
Manager portfelu
2SáDW\LZ\GDWNL
Wpisowe
1-4 %
2SáDWD]DRGNXS
0%
0HQHGĪHUVNLHRSáDW\
2,15 %
Kompletne wydatki (TER)
2,88 %
:\GDMQRĞüRG]DáRĪ\FLHOVNLFK
Reszta
Minimalna investycja
50 PLN
Wycena
Codziennie
Zysk
Fundusz
Fundusz
1 lat
3 lata
5 lat
3 lata p.a.
5 lat p.a.
4,89 %
Od
UR]SRF]\QDMąFH
go lata
0,77 %
11,79 %
23,45 %
±
7,27 %
±
2G]DáRĪHQLD
p.a.
2016
2015
2014
2013
2012
±
4,55 %
4,77 %
6,58 %
25,88 %
±
PLHVLąF
PLHVLąFH
PLHVLĊF\
0,77 %
4,26 %
2G]DáRĪHQLD
±
www.generali-investments.pl
Lista informacyjna funduszu
5HJLRQDOQ\SRG]LDá
3RG]LDáZHGáXJW\SyZDNW\Z
Stany Zjednoczone
Akcje
Niemcy
Finanse
Francja
Fundusze
Japonia
Polska
Wielka Brytania
Irlandia
3RG]LDáZDOXWRZ\
3R]RVWDáH
USD
EUR
6HNWRURZ\SRG]LDá
CZK
Telekomunikacja
PLN
Sektor Bankowy
3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\
Internet
3U]HP\VáQDSRMyZ
Oprogramowanie
3U]HP\VáRG]LHĪRZ\
SU]HP\Vá
farmaceutyczny
3R]RVWDáH
Kapitalizacja rynkowa (USD)
'XĪDPOG
'XĪDPOG
ĝUHGQLDPOG
Niska (0 - 5 mld.)
=QDF]ąFHSR]\FMH
Waluta 8G]LDá
Kraj
Sektor
Polska
Fundusz Akcji
2,19 %
Japonia
3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\
2,09 %
Stany Zjednoczone
Telekomunikacja
USD
2,07 %
Stany Zjednoczone
3yáSU]HZRGQLNL
AT&T INC.
USD
2,05 %
Stany Zjednoczone
Telekomunikacja
GOLDMAN SACHS GROUP INC
USD
2,00 %
Stany Zjednoczone
Sektor Bankowy
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
USD
1,93 %
Wielka Brytania
Sektor Bankowy
DAIMLER AG
EUR
1,89 %
Niemcy
3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\
JPMORGAN CHASE + CO.
USD
1,89 %
Stany Zjednoczone
Sektor Bankowy
EBAY
USD
1,85 %
Stany Zjednoczone
Internet
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE
EUR
2,64 %
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR
USD
CISCO Systems
USD
INTEL
&DáNRZLW\
20,61 %
Disclaimer
:DUWRĞüLQZHVW\FMLPRĪHXOHFZDKDQLRPZRNUHVLHLQZHVW\FMLLRLOHQLH]D]QDF]RQRLQDF]HM]ZURWSLHUZRWQLH]DLQZHVWRZDQHMNZRW\QLHMHVWJZDUDQWRZDQ\'RW\FKF]DVRZHZ\QLNLIXQGXV]X
LQZHVW\F\MQHJRQLHJZDUDQWXMąSU]\V]á\FK]\VNyZ5]HF]\ZLVW\]\VN]DOHĪ\RGUR]ZRMXU\QNyZNDSLWDáRZ\FKLQLHMHVWJZDUDQWRZDQ\6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHUD]HP]LQIRUPDFMDPLRRSáDWDFKL
U\]\NDFKPRĪQD]QDOHĨüZNOXF]RZ\FKLQIRUPDFMDFKGODLQZHVWRUyZLOXEZVWDWXFLHSURVSHNFLHIXQGXV]XNWyU\MHVWGRVWĊSQ\ZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMVSyáNL
ZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVSODZIRUPLHSDSLHURZHMZVLHG]LELHVSyáNLZSXQNFLHNRQWDNWRZ\PDSRVLDGDMąJRWDNĪHSDUWQHU]\NRQWUDNWRZLVSyáNL
www.generali-investments.pl

Podobne dokumenty