Masy kwantowe

Transkrypt

Masy kwantowe
Janusz B. Kępka – Ruch absolutny i względny
V.2. Masy kwantowe.
W przypadku oddziaływań cząstek materialnych z promieniowaniem
elektromagnetycznym (światłem) istnieje wręcz konieczność odnoszenia ruchu do układu,
w którym określona jest prędkość światła. W tej sytuacji, nie tylko oczywiste, ale konieczne
jest odnoszenie prędkości cząstek materialnych do prędkości światła in vacuo.
Metodę takiego odniesienia przedstawiono po raz pierwszy w literaturze przedmiotu
w książce: Janusz B. Kępka - Ruch absolutny i względny, Warszawa 1999, a co niżej
w niewielkim skrócie przedstawiamy.
Masa kwantowa pędu.
Cząstki materialne o jednakowych pędach: p = mi vi (i = 1, 2, …, n), ale o różnych
energiach Ei = mi vi2 , można równoważnie przedstawić w postaci jednej cząstki o pędzie p
oraz energii E :
p = mi × vi = bi × mi × c = m × c
2
E = p × c = bi × mi × c = m × c
gdzie:
bi =
vi
c
2
üï
ý
ïþ
(V.2.1.)
m = bi ×mi
oraz
Tak więc, cząstki materialne o różnych masach inercjalnych mi oraz różnych prędkościach
absolutnych vi , ale jednakowym pędzie p, zastąpione są jedną cząstką o masie kwantowej
m , też o takim samym pędzie p = m i v i = m c , ale prędkość tej cząstki jest równa prędkości
światła in vacuo. Z tego względu energia całkowita tej cząstki jest taka, że:
E = m × c 2 ¹ m i × v 2i
Masa kwantowa energii.
Cząstki materialne o jednakowych energiach E , ale o różnych pędach pi = mi vi ,
można równoważnie przedstawić w postaci jednej cząstki takiej, że:
E = m i × v 2i = b i2 × m i × c 2 = m × c 2
p=
E
= b i2 × m i × c = m × c
c
ü
ï
ý
ï
þ
(V.2.2.)
gdzie: m = b i2 × m i zwane jest dalej masą kwantową energii.
W przypadku elektronu o masie inercjalnej me , mamy:
p c = m e c = constant
E c = m e c 2 = constant
üï
ý
ïþ
(V.2.3.)
co wyznacza wartości kwantów pędu i energii.
www.iwiedza.net

Podobne dokumenty