Zakup, dostawa i instalacja elementów pracowni Część 3 Sieciowe

Transkrypt

Zakup, dostawa i instalacja elementów pracowni Część 3 Sieciowe
Otomin, 5.12.2016
Informacja o wyniku postępowania
nr 5/RPO/11/2016
Na zapytanie ofertowe dotyczące „Zakup, dostawa i instalacja elementów pracowni
komputerowo - informatycznej”, w ramach projektu „Żuławska Akademia EduTIKacji” (nr wniosku
RPPM.03.02.01-22-085/15) w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość
edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, t.j. do 3.12.2016r., do godz. 11.00, wpłynęła jedna
oferta, na jedną część zamówienia. Oferta została oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. Poniższa tabela przedstawia wyliczenia punktacji ofert
według poszczególnych kryteriów:
Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Kryterium
„cena”
Kryterium
„okres
gwarancji”
Łączna liczba
punktów
oferty
Część 3 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (kolorowa drukarka, ksero, skaner) 1
sztuka/komplet
1
Copy.Net.pl Piotr Sójka, 02761 Warszawa, ul.
Cypryjska 70/U2
Wykonawca nie został wykluczony.
Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 12.12.2016 r
60
40
100

Podobne dokumenty