433 2002 - bip.kobylnica.

Komentarze

Transkrypt

433 2002 - bip.kobylnica.
...
l - '
,
;
i:J'\,\:',
i
{!/1'
'
:;i
ri
:
r'r:
i
I.ICHWALA N R XXXV/433/2002
Rady Gminy Kobylnica
u-dnia 24 kwietnia2002 roku
w sprawie uznania za uiytki eklogiczneteren6w Nadlefnictwa Slawno polo2onychw gminie
Kobvlnica.
Na podstawieart. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dztegmtnnvm
(jednolitytekstDz.LJ.z200lr Nr 142poz,.l59l) orazart.34 ust.lwzwi4zkuzart. l3 ust.Ipkt
6 lit. c art. 30 ustawyz dnia 16 paidziernikal99l roku o ochronieprzvrody(t.1.Dz.u. z 2o0lr.
Nr 99, poz. 1079z po2n.znj
:
RadaGnriny Kobylnicauchwala,co nastQptUe
NI
tJznajesig za u2ytkiekologiczneterenyNadlesnictwaSlawnopolozonerv gminie Kobvlnicao
l4cznejporvierzchni4,64 ha obeirnujacewydzieleniarv,9zal4cznikanr I do niniejszejUchwalv
NadlesnictwaSlawno, stanowi4c4zalqcz'niknr 2 do
zgodniez map4gospodarczo-prze,Ul4dow4
ninieiszei[.rchwalv.
$2
Na obszaracho kt6rychmowa w \ I zabraniasig:
obiektu'
uszkadzanialub przeksztalcania
1) niszczenia,
gleby,
i zanieczyszczania
2) uszkadzania
3) wlsypywania,zakopywaniai wylewaniaodpad6w1ubinnychnieczystoSci.
clbiektui terenuwokol niego,
4) zadmiecania
orazobszarowrvodno-blotnych
5) fikwidowaniamalvchzbiornikowwodnych,slarorzeczy
s3
tj. NadleSnictwo
Oznakowaniaterenou,uznanychza u214kiekologicznedokonarvnioskodawca
Slawno.
l.\1.,;L
$4
Wykonanieuchi.r'alypowierzasig Zarz4dowiGminy Kobylnica
$s
Uchwalapodlegawywieszerliuna tablicy ogloszenUrzqduGrniny Kobylnica
$6
rv Dzienniku Urzgdowym
Uchwalawchodzi w 2ycie po uplywie l4 dni od dnia jej ogloszenia.
Wojew6dztrvaPomorskiego.
Z a i .N l 1
\r/\a!i4Z aiqr-fNTO\tr/\,r"r\llQ:'l.a$,/ANYCHO UZNANrII ;'4
UZYTKI EI(OLOGICZNE
RDLPSzczcci;r;l:
NadleSnictrvo
Slarvno
ObrqbZukorio
Wiodqcakategoria
ocluonnosci
O.ki,:,r:f.j
podoLldz
iaI.,'
* ]ra
Poui.:rzchnia
(oko1o)
()pi\ lJ\l
,1
I
Glvf}iAi
55f
|,94
Uzytki
ekologicme
9lc
1.39
)
KOBYLNICA
Bb
ekologiczne
Uzltlii
ekologicznc
*rriosliu
Uzasadnienie
poEierzchoi
i opisulasu
OkrcaleDie
I]NIb
Ockona nriejsc gniazdo\\]ch z\1erz4t,
zrigkszeniebiologicznejodpontoSci
las6rv
s4siaduj4cl'ch
Ochrc\ianicjsc gniazdo\]ch ?a\ierzqt.
biologiczucjodpomoSci
zuipkszeuie
litlolf
9-1f
1.31
Bb
Ochronarnicjsc gniazdo!'llch zllerzq!
biologicz:rejodpono(ci
zuiqkszenie
laso\1
':,t]tjl
t 4?. tlYL
,-l.".
',:ljfrntr
\'^ J.
*r'"f
('- ,,
So70
14,90
L,
_
-*_
o,: t i.
v
d
So705
"
8114
u.1u
?r0!
_==J'' So70
o,1a A
b,odek
6174
0,?4
. Sa65
L *--::---
b
3,4i
5o95
B5
3,17
k
,^!n.
'u)
L)
Solt0
"1
-){).t
t'SolCC
zps
7?o
/t
26,6,
r
Sol05
-/ /a,
//;'o .
'u
64
\
I
;t
.l
.\\/
f-tlo
tn
(7So4t
1,25 /
w,
'-!-
q74
0t
.:.1'.
g
80t8 \
,Pl\
i,
'r
.\
So6
-
'*-.\
/a
',
t'
.\- rl
f1
ti

Podobne dokumenty