Konkursy

Transkrypt

Konkursy
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
H2020
2016-2017
PRZEGLĄD AKTUALNYCH KONKURSÓW
XI.2015
INSTITUTIONAL CHANGE
TO SUPPORT RESPONSIBLE RESEARCH
AND INNOVATION
IN RESEARCH PERFORMING
AND FUNDING ORGANISATIONS
TOPIC: Wsparcie organizacji badawczych
w zakresie wdrożenia planów dotyczących
równości płci – SwafS-03-2016-2017
Data zamknięcia konkursu: 30 sierpnia 2016
Wyzwanie
Równość płci jest głównym priorytetem Europejskiego Obszaru Rozwoju.
Komunikat “Wzmocniony Europejski Obszar Badawczy: Współpraca dla Doskonałości i Rozwoju” zachęca organizacje badawcze
(RPOs - research performing organisations), łącznie z Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, jak również organizacje finansujące
badania (RFOs - research funding organisations) do podjęcia działań na rzecz promocji równości płci w Badaniach i Innowacjach,
poprzez wdrożenie zmian instytucjonalnych dotyczących finansowania zarządzania zasobami ludzkimi, procesu decyzyjnego oraz
programów badawczych poprzez Plany Równości Płci, mając na uwadze następujące cele:
Usunięcie barier dotyczących zatrudnienia, zatrzymania i rozwoju kariery kobiet naukowców;
Uwzględnienie nierówności płci w procesach decyzyjnych;
Wzmacnianie aspektu płci w programach badawczych;
Zakres
Działanie zapewnia wsparcie dla RPO i RFO w celu wdrożenia Planów Równości Płci (GEP - Gender Equality Plans) jako “siły
napędowej” dla systematycznych zmian instytucjonalnych. Proponowane Plany Równości Płci (GEPs) muszą uwzględnić co
następuje:
Przeprowadzić ewaluację / audyt procedur i praktyk, łącznie z odpowiednimi danymi na temat zarządzania zasobami ludzkimi,
nauczania i działalności badawczej, w celu zidentyfikowania uprzedzeń związanych z płcią na poziomie organizacyjnym;
Wdrożyć efektywne strategie skierowane na zwalczanie uprzedzeń związanych z płcią; powinno to zawierać działania takie jak
przepisy przyjazne rodzinie (na przykład elastyczność czasu pracy, urlop rodzicielski, mobilność, wspólne kariery dla par)
planowanie i budżetowanie w zakresie gender, szkolenia w obszarze równości płci w zarządzaniu Zasobami Ludzkimi (HR),
uwzględnienie aspektu płci w treściach badawczych i programach oraz/lub włączenie studiów genderowych do programów
nauczania Instytucji Szkolnictwa Wyższego;
Ustalenie celów i monitorowanie postępów, poprzez wskaźniki, na poziomie organizacji;
Wnioski muszą zawierać pierwszą ewaluację problemów związanych z płcią w każdej partnerskiej organizacji.
Na podstawie tej ewaluacji, zaprojektowane będą efektywne strategie które obejmować będą aspekty organizacyjne, ludzi i procesy, jak
również potencjalne oddziaływania.
Wnioski powinny również wyjaśnić nakreślone Plany Równości Płci (GEPs) w kontekście istniejących przepisów krajowych (prawo krajowe,
możliwe bariery, etc.) związane z równością płci w badaniach.
Powinny wyjaśniać jak przyczynią się osiągnięcia celów Europejskiego Obszaru Badawczego na rzecz równości płci.
RPO’s – łącznie z Instytucjami Szkolnictwa Wyższego oraz RFOs, zaangażowanych jako partnerzy w konsorcjum, muszą być na
początkowym/inicjującym stadium ustalania planów dotyczących równości płci. Alokacja zasobów w obrębie konsorcjum powinna skupić się
na implementacji Planów Nierówności Płci w organizacjach partnerskich.
Ograniczona liczba partnerów, którzy nie wdrażają Planów Równości Płci (GEPs), może być częścią konsorcjum, powinno się jednak wyjaśnić
ich rolę i konkretny wkład w projekt, w zgodzie z tekstem i wymogami zaproszenia do składania wniosków.
Wnioskodawcy powinny mieć zapewnienie o wsparciu na najwyższym szczeblu ich władzy oraz dostarczyć dowód ich zaangażowania we
wdrożenie Planów Równości Płci (GEPs). Powinna zostać wyjaśniona rola zarządu średniego szczebla we wdrożeniu Planów Równości Płci
(GEPs).
Udział RFOs i stowarzyszeń zawodowych w konsorcjum jest zalecany.
Wnioski powinny zawierać metodologię do częściowej ewaluacji postępu w zakresie wdrażania Planów Równości Płci w ciągu trwania
projektu. Metodologia dla ewaluacji powinna być zaplanowana w sposób twórczy, pomagając partnerom w zaadoptowaniu jej do swoich
Planów Równości Płci (GEP’s) jeśli zajdzie taka potrzeba. Działanie to może być wykonane przez konkretną organizację partnerską wewnątrz
konsorcjum - z odpowiednim doświadczeniem, bądź też może być realizowane na zasadzie podwykonawstwa. Konkretny pakiet prac oraz
rezultat (rezultaty) powinny być przedstawione w projekcie.
Zalecany czas trwania projektu to przynajmniej 48 miesięcy.
Komisja Europejska zaleca by budżet wniosków zwierał się w kwocie pomiędzy 1.5. milionów a 2.03 milionów Euro (dofinansowania z UE).
Nie mniej jednak, nie wyklucza to możliwości składania i wyboru wniosków ubiegających się o inne kwoty.
Planowany wpływ
Proponowane działanie przyczyni się do wzrostu liczby RPOs i RFOs zaczynających wdrażać plany równości płci oraz dążących do realizacji
trzech, wyżej wymienionych celów w punkcie „Wyzwanie”.
W średnim i długim okresie czasu, działania przyczynią się do realizacji ERA, w szczególności poprzez wzrost liczby kobiet naukowców,
poprawy ich kariery oraz mobilności. Uwzględnienie zagadnienia płci w programach badawczych i ich treściach, będzie miało wpływ na jakość
badań oraz społeczną wartość innowacji.
Rodzaj działania:
Akcje Koordynujące i Wspierające.
EMBEDDING RESPONSIBLE RESEARCH
AND INNOVATION IN HORIZON 2020
RESEARCH AND INNOVATION
TOPIC: Wdrażanie Idei Otwartej Nauki
SwafS-10-2017
Data zamknięcia konkursu: 30 sierpnia 2017
Wyzwania
Wyzwaniem jest konkretyzacja uzasadnień Otwartej Nauki dla jednego lub więcej społecznych wyzwań zdefiniowanych w
Horyzoncie 2020. Zrealizowane powinno być to poprzez koalicję opartą na wiedzy i modelu innowacji poczwórnej helisy, w której
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przemysł, rząd i uniwersytet są oddane wspólnej pracy i dzieleniu się wiedzą oraz
danymi pomiędzy sobą i stronami trzecimi, stąd też uaktywnienie Otwartej Nauki w celu tworzenia rozwiązań Odpowiedzialnych
Badań i Innowacji dla konkretnego wyzwania społecznego. Jako że obywatele i organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają się
coraz bardziej zaangażowane w badania i projekty oraz procesy innowacyjne, wkład Obywatelskich Naukowców może być
uważany obecnie za konkretne wyzwanie.
Zakres
Wnioski mogą być inspirowane (ale nie wyłącznie) wcześniejszymi Planami Działania na rzecz Mobilizacji i Uczenia Się (MMLs)
finansowanymi przez Komisję Europejską, w zakresie metod, lub rzeczywistych projektów oraz rezultatów. MML łączą wielce
różniących się uczestników w celu rozważania kwestii naukowych, technologicznych i innowacji, a także dzielenia się nimi. Mogą
one zapewnić wiedzę i rozwiązania oparte na dowodach oraz skupione na wartościach, we wsparciu ze strony polityk UE. Wnioski
powinny umożliwiać ponad-dyscyplinarne badania i współpracę w zakresie innowacji.
Wnioski powinny skupiać się na jednym lub więcej z następujących wyzwań, na wielu geograficznych poziomach (od globalnego do
lokalnego):
Zdrowie, zmiana demograficzna i dobrostan;
Zabezpieczenie w zakresie żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, obszar morski oraz nadmorskie i śródlądowe
badanie wody, a także bioekonomia;
Bezpieczna, czysta i wydajna energia (w zgodzie z priorytetami Komisji 2014-1019 Energy Union);
Logiczny, ekologiczny i zintegrowany transport;
Działania na rzecz klimatu, środowiska, wydajności zasobów i surowców;
Europa w zmieniającym się świecie-globalne, innowacyjne oraz inteligentne społeczeństwo (reflective societies);
Zgodnie z priorytetami Komisji na lata 2014-2019, “Stronger Global Actor”, „A Union of Democratic Change”, oraz a „New
Policy on Migration”) razem z Socjologią i Humanistyką oraz Big Data;
Bezpieczne społeczeństwa-chroniące wolność i bezpieczeństwo Europy oraz jej obywateli.
Aby mieć rzeczywisty wkład, wnioski muszą zapewnić rozwiązania dla badań i innowacji, a ich możliwości mogą być
zwiększone przez publiczno-prywatne partnerstwa, na mocy czego uwzględniona może być również Nauka
Obywatelska,
Zgodnie ze strategią dla międzynarodowej współpracy UE w zakresie badań i innowacji(COM(2012)497), zachęca się do
międzynarodowej współpracy.
Komisja zaleca, by wnioski ubiegały się o wkład UE w kwocie 3 milionów EURO. Nie mniej jednak, nie wyklucza to
składania i wyboru wniosków ubiegających się o inne kwoty.
Oczekiwany Wpływ
Koalicje wiedzy i przyjęcie odpowiedzialnych badań oraz metod dla innowacji będą ułatwiać zastosowanie społecznie
akceptowanych rozwiązań innowacyjnych.
Temat zapewni pilotaż dla Otwartej Nauki, który stanie się punktem odniesienia dla naukowych starań. Ukaże on jak
Otwarta Nauka i RRI mogą być wykorzystane w celu pielęgnowania efektywnej polityki naukowej - społeczeństwo
komunikuje się, aby wspierać badania i innowacje na różnych poziomach geograficznych, w Europie. Służyć to będzie
pielęgnowaniu społecznie odpowiedzialnych, obywatelskich rozwiązań naukowych wbudowanych w koncepcję RRI.
Zapewni to przewodnictwo UE w tej wyłaniającej się praktyce naukowej, w obrębie Europy oraz w szerszym kontekście
globalnym.
Rodzaj Działania
Projekt Badawczy i Innowacyjny.
STRENGHTENING
THE SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
KNOWLEDGE-BASE
TOPIC: Połączony Gobalny Świat RRI
SwafS-14-2017:
Data zamknięcia konkursu: 30 sierpnia 2017
Wyzwanie
Obecnie „połączony globalny świat RRI”, jest przyszłością a do tego teoretyczną, perspektywiczną. Nie mniej świat zdecydowanie
dąży ku łączeniu się i można zaobserwować ciągłe przytaczanie, bądź okazjonalne prace nad aspektami w rodzaju RRI na całym
świecie. W obszarze nanotechnologii, od jakiegoś czasu (od wczesnych lat 2000) istnieją platformy i przestrzenie dla dialogu. Jaka jest
rola regulacji społeczeństwa obywatelskiego w globalnym łączącym się społeczeństwie? Jaka jest rola przemysłu, razem z dynamiką
firm chcących uchodzić za “dobre firmy”? Tak samo, jaka jest rola państw narodowych i organizacji międzynarodowych w globalnym
świecie?
Można by sądzić, że RRI może stać się przewagą rywalizacyjną, na pewno dla Europy oraz bezpośrednio wpływać na oferty pracy w
Europie i plany rozwoju.
Możliwość ta będzie jednym z elementów tego tematu. Istotne jest, aby stworzyć dla przemysłu konkretną bazę dla „zachowania
etycznego”, zamiast pozostawiać to do abstrakcyjnych rozważań. Znaczące będą: zakres i studia przypadków kluczowych dziedzin
takich jak Jednolity Rynek Cyfrowy i Unia Energetyczna, wspierana planem Komisji dotyczącym zatrudnienia, rozwoju,
sprawiedliwości i zmiany demokratycznej. Inne sektory działań mogą być postrzegane również jako studia przypadków (na przykład
bioekonomia, zarządzanie odpadami) zakładając, że zapewniają istotną analizę możliwego rozwoju świata dla globalnego RRI.
Zakres
Istnieją już interesujące projekty, które mogą być podstawą dla prezentowanego tematu. Finansowany z ramienia UE projekt
ProGReSS ma na celu promocję europejskich rozwiązań na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Innowacji poprzez współpracę
globalną, włączając w to partnerów i doradców z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii, Indii, Australii i Południowej Afryki
oraz udział właściwych interesariuszy z sektora akademickiego, organizacji międzynarodowych, przemysłu, SME, badań, organizacji
pozarządowych (NGOs), doradców politycznych oraz podmiotów finansujących badania. Kolejnym przykładem jest projekt GEST
(Global Ethics in Science and Technology), które doprowadził ostatnio do znaczącej publikacji w Science and Technology
Governance and Ethics porównując Europę, Chiny, Indie.
Prezentowany temat obejmuje przynajmniej trzy powiązane ze sobą cele:
Identyfikacja i analiza platform i przestrzeni dla aspektów rodzaju RRI;
Studia porównawcze większych i mniejszych graczy, mając na uwadze różnice, szczególnie w przypadku państw
rozwijających się;
Korzyści (w aspekcie konkurencyjności) wynikające z RRI oraz zachowania etyczne w ujęciu ogólnym.
Ważne jest także umiejscowienie tych pytań i tendencji w bieżących, a także powstających ramach zarządzania.
W zgodzie ze strategią dla współpracy międzynarodowej UE w dziedzinie badań i innowacji (COM(2012)497), zachęca
się do międzynarodowej współpracy, włączając w to państwa trzecie poza Państwami Stowarzyszonymi.
Aby uwzględnić to konkretne działanie, wnioski powinny mieć szeroki zasięg geograficzny. Oczekuje się zatem, że
konsorcja będą składać się z jednostek z przynajmniej 10 różnych Państw Członkowskich i Państw Stowarzyszonych,
chociaż mniejsze konsorcja będą kwalifikowane i mogą zostać wybrane.
Komisja zaleca, by budżet wniosku zawierał się w kwocie 3 milionów EURO. Nie mniej jednak nie wyklucza to składania i
wyboru wniosków ubiegających się o inne kwoty.
Oczekiwany wpływ
Lepsze zrozumienie dynamiki „łączącego się globalnego świata RRI” pozwoli na sprawdzenie europejskich inicjatyw RRI
oraz integrację dobrych praktyk.
Będzie to stanowiło pomoc dla przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego oraz decydentów politycznych w zakresie
podejmowania decyzji opartych na dowodach. Stworzy to wiedzę formalną, ułatwiając rozpowszechnianie dobrych
praktyk oraz poprawę istniejącego materiału szkoleniowego.
Rodzaj działania
Akcje Koordynujące i Wspierające.
DEVELOPING
INCLUSIVE, ANTICIPATORY GOVERNANCE
FOR RESEARCH & INNOVATION
TOPIC: Odpowiedzialne Badania i Innowacja (RRI) we
wsparciu zrównoważonego rozwoju i zarządzania,
w kontekście międzynarodowym – SwafS-23-2017:
Data zamknięcia konkursu: 30 sierpnia 2017
Wyzwanie
Temat ten przyczyni się do wdrożenia Zasady 10 Deklaracji Rio z roku 1992 na temat wzmocnienia dostępu do informacji,
publicznego uczestnictwa oraz dostępu do sprawiedliwości, a także zapewnienia UNEP/UNITAR Wytycznych Bali dla Planów
Działań Krajowych (Bali Guidelines for National Action Plans), jak również innych zasad Deklaracji z Rio. Temat ten będzie
promował przeprowadzanie odpowiedzialnych badań i innowacji w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez
angażowanie wielu uczestników, włączając w to badaczy/uniwersytety, decydentów politycznych, przemysł/biznes oraz
społeczeństwo w celu współtworzenia rozwiązań właściwych dla dalszego wdrażania Deklaracji z Rio.
Zakres
Działanie ma na celu zbadanie jak nauka i rozwój technologiczny są wkomponowane w zarządzanie zwiększającym się
zrównoważonym rozwojem oraz lepszym dyskursem przepisów na wszystkich poziomach (od globalnych do lokalnych), a także
w dalsze działania RRI na rzecz poszukiwania rozwiązań. Będzie ponadto demonstracyjnym przykładem dobrych praktyk w
zarządzaniu badaniami i innowacjami w Europie i poza nią, będzie także badać sposoby, w jakie RRI może dalej wzmacniać rolę
badań i innowacji w tworzeniu umiejętności i zarządzaniu dla zrównoważonego rozwoju. Będzie stanowić efektywny i trwały
wkład w proces wdrażania 10 Zasady z Rio, jak również zasad Rio w ogóle. Temat musi uwzględniać wszystkie aspekty RRI
włączając w to badania i zarządzanie innowacją, dostęp do informacji, zaangażowanie społeczeństwa, etykę, edukację naukową oraz
gender. Temat ten jest otwarty na współpracę międzynarodową i powinien być dostosowany do europejskich i globalnych
osiągnięć w tym obszarze.
Zachęca się do międzynarodowej współpracy.
Komisja zaleca, by wnioski ubiegały się o kwotę 3 milionów EURO dofinansowania. Nie wyklucza to jednak składania i wyboru
wniosków ubiegających się o inne kwoty.
Oczekiwany wpływ
Działanie to pokaże jak odpowiedzialne badania i innowacja mogą efektywnie przyczyniać się do zarządzania globalnym i
europejskim zrównoważonym rozwojem. Pomoże interesariuszom badań i innowacji w odgrywaniu decyzyjnej roli w
opracowywaniu i wdrażaniu spójnych rozwiązań we współpracy z innymi typami uczestników.
Rodzaj działania Akcje Koordynujące i Wspierające.