energia, zanieczyszczenia powietrza i zdrowie ludzkie. jak polityka

Transkrypt

energia, zanieczyszczenia powietrza i zdrowie ludzkie. jak polityka
HEALTH AND ENVIRONMENT ALLIANCE ORAZ EUROPEAN MEDICAL STUDENTS
ASSOCIATION
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA KONFERENCJĘ
ENERGIA, ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA I ZDROWIE LUDZKIE.
JAK POLITYKA CZYSTEGO POWIETRZA MOŻE POPRAWIĆ
ZDROWIE PUBLICZNE W POLSCE
4 GRUDNIA 2014R., HOTEL NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA JEST POWAŻNYM ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO W EUROPIE
IW
P OLSCE. S ZACUJE SIĘ , ŻE W P OLSCE ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE POWODUJE 45 000 PRZEDWCZESNYCH
ZGONÓW ROCZNIE , A OK.
86% LUDNOŚCI MIESZKAJĄCEJ W MIASTACH JEST NARAŻONEJ NA STĘŻENIA
ZANIECZYSZCZEŃ , KTÓRE WG WHO SĄ UWAŻANE ZA SZKODLIWE .
NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONYCH MIAST W
SZEŚĆ POLSKICH MIAST NALEŻY DO 10
EUROPIE. CELEM KONFERENCJI JEST ANALIZA MOŻLIWYCH
REGULACJI PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DO WYŻSZEJ JAKOŚCI POWIETRZA, KTÓRA WPŁYNIE NA POPRAWĘ
ZDROWIA PUBLICZNEGO W P OLSCE .
PRELEGENTAMI WYDARZENIA BĘDĄ M.IN.:

POSEŁ DR N. MED. B EATA M AŁECKA -LIBERA, P RZEWODNICZĄCA PARLAMENTARNEJ
PODKOMISJI STAŁEJ DO SPRAW ZDROWIA PUBLICZNEGO


PROF . DR HAB

DOC. DR HAB .
WIESŁAW JĘDRYCHOWSKI , COLLEGIUM M EDICUM, UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI
KRYSTYNA PAWLAS, PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA M EDYCYNY
PROF . NZW. DR HAB .
ŚRODOWISKOWEJ
M ICHAŁ KRZYŻANOWSKI , KING’S COLLEGE LONDON
PODCZAS KONFERENCJI ZAPREZENTOWANE ZOSTANIE RÓWNIEŻ WSPÓLNE
S TANOWISKO
LEKARZY I SPECJALISTÓW OCHRONY ZDROWIA W SPRAWIE POPRAWY JAKOŚCI ZDROWIA
PUBLICZNEGO POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W P OLSCE.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI ZNAJDUJE SIĘ NA WWW .HEALPOLSKA .PL
UDZIAŁ W KONFERENCJI MA CHARAKTER OTWARTY I JEST BEZPŁATNY .
PROSIMY O REJESTRACJĘ POD linkiem.
KONFERENCJA ORGANIZOWANA J EST PRZEZ STOWARZYSZENIE HEALTH AND E NVIRONMENT ALLIANCE (HEAL) WE
WSPÓŁPRACY Z STOWARZYSZENIEM STUDENTÓW MEDYCYNY E UROPEAN M EDICAL S TUDENT A SSOCIATION (EMSA) POD
PATRONATEM N ARODOWEGO I NSTYTUTU ZDROWIA P UBLICZNEGO - P AŃSTWOWEGO Z AKŁADU H IGIENY , P OLSKIEGO
T OWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO , P OLSKIEGO T OWARZYSTWA CHORÓB P ŁUC , P OLSKIEGO T OWARZYSTWA MEDYCYNY
ŚRODOWISKOWEJ ORAZ P OLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ CHORYCH NA ASTMĘ , ALERGIĘ I POCHP