Wydział Fizyki fizyka, astronomia prof. dr hab. Michał Baj ul. Hoża 69

Transkrypt

Wydział Fizyki fizyka, astronomia prof. dr hab. Michał Baj ul. Hoża 69
Wydział
Wydział Fizyki
Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich
fizyka, astronomia
Kierownik studiów
doktoranckich
prof. dr hab. Michał Baj
Adres studiów
doktoranckich,
numer telefonu
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel. 022 55 32 390
Dni i godziny pracy
sekretariatu SD
od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Czas trwania studiów
doktoranckich
4 lata
Forma studiów
indywidualne studia stacjonarne
Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne
nie dotyczy
Język wykładowy
polski
Zasady odbywania
studiów/ Program
studiów
Zasady te umieszczone są na stronie http://www.fuw.edu.pl/studiadoktoranckie.html w dokumencie „Szczegółowe zasady odbywania studiów
doktoranckich w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki”
Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich
Liczba stypendiów nie jest stała i zależy od aktualnych możliwości
finansowych Wydziału
Zasady przyznawania
stypendiów
doktoranckich
1. Stypendia doktoranckie przyznawane są na jeden rok akademicki.
2. O przyznaniu stypendium decyduje Rektor UW na wniosek komisji, w skład
której wchodzą: prodziekan ds. studenckich, prodziekan ds. finansowych,
kierownik Studiów Doktoranckich, przedstawiciel doktorantów wydelegowany
przez Wydziałową Radę Doktorantów.
Komisja podejmuje decyzję w uzgodnieniu z dyrektorami IFD, IFT, OA,
KMMF, IGF, oraz koordynatorami programów, w których są przewidziane
środki na prowadzenie studiów doktoranckich.
Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę:
- ocena otrzymana w procesie rekrutacji, bądź, w przypadku studentów
wyższych lat, ocena realizacji studiów doktoranckich, w tym - dorobku
naukowego,
- fakt posiadania ewentualnego alternatywnego finansowania stypendium
lub zatrudnienie przez jednostkę, w której realizowany będzie doktorat,
- zgodność z tematyką badawczą uprawianą na Wydziale Fizyki UW.
Sylwetka absolwenta
Rekrutacja:
Wszystkie wymagane
dokumenty
- podanie z systemu IRK,
- kwestionariusz osobowy,
- 3 zdjęcia,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie
o uzyskaniu absolutorium (w przypadku, kiedy składane jest zaświadczenie
o absolutorium, odpis dyplomu powinien zostać złożony przed rozpoczęciem
studiów),
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (wyciąg z indeksu),
w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia za granicą wymagana jest
także informacja na temat stosowanej skali ocen,
- informacje o zainteresowaniach naukowych oraz aktywności naukowej,
w szczególności o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, pracach
w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach (także np. z tytułu udziału
w olimpiadach przedmiotowych), stażach naukowych, stypendiach Ministra.
- opinię opiekuna naukowego na temat dotychczasowej pracy naukowej
i ewentualnie dydaktycznej kandydata,
- opinię z miejsca pracy (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia
w latach ubiegłych i podjęli działalność zawodową),
- zaświadczenia o zdanych egzaminach z języków obcych, w przypadku ich
posiadania.
Termin składania
dokumentów
18 czerwca 2012 r.
Limit miejsc
25
Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych,
posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka,
astronomia lub kierunkach pokrewnych. Osoby, które wprawdzie nie
posiadają jeszcze dyplomu ukończenia w/w studiów, ale są studentami
ostatniego roku studiów i posiadają absolutorium, mogą ubiegać
się o warunkowe przyjęcie na studia doktoranckie. Od kandydatów
wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie
zrozumienia angielskojęzycznych tekstów fizycznych.
Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest
uzgodnić, w której jednostce Wydziału (lub jednostce pozawydziałowej) oraz
pod czyją opieką naukową będzie mogła być wykonywana praca doktorska.
Kandydaci mogą uzyskać od kierownika Studiów Doktoranckich pomoc
w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi opiekunami.
Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się
na podstawie oceny złożonych dokumentów i wyników rozmowy
kwalifikacyjnej. Przyjmowane są, w ramach limitu miejsc, osoby, które
uzyskały największą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 1/2 całkowitej liczby
punktów możliwych do zdobycia.
Szczegółowe zasady oceny kandydatów na Studia Doktoranckie Wydziału
Fizyki umieszczone są na stronie http://www.fuw.edu.pl/studiadoktoranckie.html
Termin ogłoszenia
wyników
Wyniki ogłaszane są nie później niż po 7 dniach od zakończenia rozmów
kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 25 i 26 czerwca 2012 r.
Miejsce ogłoszenia
wyników
- tablica ogłoszeń dziekanatu Wydziału Fizyki, ul. Hoża 69,
00-681 Warszawa,
- strona internetowa: http://www.fuw.edu.pl/studia-doktoranckie.html
Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich
1 października 2012 r.
Dodatkowe informacje
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl