Zmiany do Planu odnowy miejscowości Krośniewice

Transkrypt

Zmiany do Planu odnowy miejscowości Krośniewice
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/345/10
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 22 czerwca 2010r.
Zmiany do Planu odnowy miejscowości Krośniewice
W rozdziale 2. Opis stanu istniejącego. Podrozdział 2.1. Charakterystyka miejscowości Krośniewice pod
I.
Rysunkiem Planu miejscowości Krośniewice dodaje się zapis o brzmieniu:
„Centrum rozwoju miejscowości
Centrum rozwoju miejscowości stanowią ulice: Toruńska, Łęczycka, Poznańska oraz Kutnowska wraz
z ulicami od nich odchodzącymi (min. Targową, Kolejową, 3 Maja, Kwiatową, Polną, Paderewskiego,
Parkową, Sikorskiego i innymi). Cztery główne ulice stykają się ze sobą przy Placu Wolności. Przy tych
ulicach i sąsiadujących zlokalizowane są instytucje publiczne, kulturalne oraz podmioty ważne dla
mieszkańców miasta i Gminy Krośniewice. Są to min. Urząd Miejski w Krośniewicach, Kościół pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Muzeum im Jerzego Dunin Borkowskiego,
placówka Poczty Polskiej, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz ze swymi placówkami –
Ośrodkiem Kultury na Stadionie Miejskim i Gminnym Centrum Informacji, kompleks oświatowy
usytuowany pomiędzy ulicami Łęczycką i Kwiatową, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, placówki
banków, targowisko miejskie, „Andersówka”, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Miejskie,
zabytkowy zespół pałacowo – parkowy hr. Rembielińskich, rozległe tereny Krośniewickiej Kolei
Wąskotorowej a także podmioty gospodarcze: handlowe i usługowe.
Są to tereny posiadające szczególne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Miasta ale także całej Gminy
Krośniewice. Posiadają one szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ponadto
poprzez możliwość organizowania różnorodnych imprez i uroczystości (np. Festyn Rodzinny, Dzień
Dziecka, zawody sportowe, uroczystości poświęcone osobie Gen. Władysława Andersa, Dożynki
Gminne) tereny te sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, są miejscem rozrywki i odpoczynku
mieszkańców.
Podsumowując: Miasto Krośniewice stanowi dla całej gminy Krośniewice oraz terenów sąsiednich
lokalne centrum rozwoju.”
II.
W rozdziale 5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych – PLAN DZIAŁAŃ dodaje się: Działanie nr
9
o następującej treści:
Działanie 9
Nazwa
„Budowa ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu”
Cel
Lokalizacja inwestycji wzdłuż ulicy Kwiatowej.
Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców Krośniewic poprzez ułatwienie
komunikacji pieszej i rowerowej a także stworzenie możliwości wypoczynku i integracji
mieszkańców Krośniewic
Przeznaczenie
Beneficjenci ostateczni:
- mieszkańcy Krośniewic oraz Gminy Krośniewice,
- turyści i odwiedzający Krośniewice.
Harmonogram
2010r.
Kwota końcowa / 553 436,91 PLN
źródła jej pozyskania Budżet Gminy Krośniewice / środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie
Odnowa wsi)
III.
W Rozdziale: 6. Opis planowanego przedsięwzięcia po opisie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego”
dodaje się tekst w brzmieniu:
„Zadanie „Budowa ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” –
zgłoszone do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa wsi”:
Cel i zakres zadania:
Projektowane zagospodarowanie terenu znajduje się w sąsiedztwie ul. Kwiatowej na działce nr 285/6.
Obecnie teren ten nie jest zagospodarowany. Planuje się zagospodarowanie w postaci skweru – terenu zielonego
obsianego trawą z ogródkiem botanicznym. W obrębie skweru zostanie wykonany plac pod ognisko, grill, stoły do
gier planszowych oraz ławki parkowe. Dokonane zostaną nasadzenia krzewów.
Wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Kwiatowej ma na celu umożliwienie komunikacji rowerowej
oraz pieszej poprzez połączenie pomiędzy ul. Targową i ul. Polną. Ciąg ten skróci czas i odległość dotarcia do
kompleksu szkolnego z nowowybudowanym gimnazjum gminnym a parking umożliwi zaparkowanie większej
liczby pojazdów przy obiektach, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców (przy kompleksie szkolnym
znajduje się Gminne Centrum Promocji).
Uzasadnienie realizacji zadania:
Obszar na którym realizowana będzie inwestycja posiada szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców Miasta i Gminy Krośniewice. Zakres inwestycji przesądzający o jej rekreacyjnym charakterze
i przeznaczeniu sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych kontaktów nie tylko podczas organizowanych imprez ale
także podczas wypoczynku mieszkańców.
Ciąg rowerowo – pieszy ułatwi mieszkańcom komunikację pieszą i rowerową – ułatwi i skróci dotarcie do innych
części miasta.”