Plan wychowawczy 2016/2017

Transkrypt

Plan wychowawczy 2016/2017
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1
Rady Pedagogicznej Gimnazjum
im. Władysława Jagiełły w Ujściu
z dnia 29 września 2016 r.
PLAN WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA
JAGIEŁŁY
W UJŚCIU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
0
Podstawa prawna:
1) Ustawa o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
3) Statut Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu
4) Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)
1
CELE WYCHOWANIA:
Szkoła w procesie wychowania dąży do tego, aby uczniowie:
- byli zdolni do dojrzałego patriotyzmu polegającego na przywiązaniu do narodowej tradycji,
- byli przygotowani do życia w społeczeństwie, przestrzegali zasad i norm etycznych,
- czuli potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
- byli otwarci na różnorodność ludzkich zachowań i postaw,
- samodzielnie myśleli i działali, kierowali się właściwymi wartościami,
- byli ciekawi świata i ludzi, szanowali odmienności religijne, kulturowe i narodowościowe,
- czuli potrzebę poznawania siebie i rozwijania się,
- potrafili dbać o siebie- o swój stan fizyczny i psychiczny,
- przejawiali wrażliwość etyczną; wykazywali się inteligencją emocjonalną wobec siebie i innych;
- czuli się odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyją.
2
Wartości
I. Wdrażanie uczniów do
indywidualnego rozwoju
(wszechstronność,
mądrość, rzetelność)
Zadania
1.Budzenie ciekawości poznawczej
Formy realizacji
Osoby odpowiedzialne,
Termin
realizacji
V
-Organizacja „Tygodnia nauk ścisłych” (nawiązanie współpracy
z UAM w Pile),
Nauczyciele przedmiotów ścisłych
-edukacja kulturalna- udział w wystawach, wernisażach, wyjazdy do
kina, na przedstawienia teatralne, spotkania z twórcami,
Nauczyciele języka polskiego,
nauczyciel plastyki
IX-VI
-udział uczniów w konkursach przedmiotowych i innych, np.
Powiatowa Olimpiada Ekologiczna, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Pożarniczej, konkurs międzyszkolny języka angielskiego „I love
English”, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs ortograficzny
o „Pióro Burmistrza”, konkurs matematyczny „Kangur”;
Organizatorzy konkursów
IX- VI
2. Motywowanie uczniów do rozwoju swoich -Kształtowanie zdolności teatralnych, literackich, muzycznych,
Opiekunowie kół
zdolności, umiejętności i talentów
plastycznych i sportowych, np. kółko teatralne, plastyczne, nauki gry na
gitarze, chór szkolny, sportowy Turniej Klas, zajęcia SKS ( piłka
koszykowa chł. , lekka atletyka chł. i dz., unihokej chł. i dz. ), turniej
komputerowy „FIFA”,
IX-VI
- promowanie osiągnięć uczniów na apelach szkolnych i stronie
internetowej szkoły,
Dyrektor, nauczyciele
IX-VI
- wystawy i publikacje prac wykonanych przez młodzież (hol szkolny,
witryna internetowa szkoły, gazeta lokalna „Ujskie Sprawy”),
Nauczyciele
IX-VI
- właściwe wykorzystanie indywidualnych preferencji i predyspozycji
w wyborze dalszej drogi kształcenia (zajęcia z zakresu preorientacji
zawodowej i szkolnej), organizacja XV Giełdy Szkół
Ponadgimnazjalnych.
Wychowawcy klas, pedagog szkolny
IX-VI
3
II. Szacunek do kultury,
historii i tradycji
1.Rozwijanie przynależności do społeczności - Współpraca z Ujskim Domem Kultury- przygotowanie uroczystości
lokalnej- Ja i mój region
środowiskowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, udział
szkoły w innych uroczystościach i przedstawieniach,
Dyrektor, osoby odpowiedzialne
IX-VI
- współpraca ze szkołami i przedszkolem w gminie Ujście, np. wyjścia
do przedszkola i szkoły podstawowej w ramach „Spotkania dwóch
królów”- prowadzenie zajęć edukacyjnych, czytelniczych i muzycznoruchowych,
Nauczycie- bibliotekarz, nauczyciele
języka polskiego
IX-VI
-współpraca szkoły z Klubem Piłkarskim „Unia Ujście” oraz z KS
„Gwardia Piła” (lekka atletyka),
Nauczyciele wych. fizycznego
IX-VI
-współpraca z Urzędem Miejskim w Ujściu przy organizacji Biegu
Powstańców Wielkopolskich,
Nauczyciele wych. fizycznego
XII
narodowej
2. Kształtowanie właściwych postaw
obywatelskich, wpajanie szacunku dla
tradycji i historii narodowej
- współpraca szkoły z Urzędem Miejskim, Policją , Strażą Pożarną,
Dyrektor szkoły, nauczyciele wych.
Pogotowiem Ratunkowym, Nadleśnictwem Sarbia i Spółdzielnią
fizycznego
Mieszkaniową „Olimp” w Ujściu przy organizacji Nadnoteckiego Biegu
Jagiełły,
V
- zorganizowanie szkolnego konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze
zakątki mojej miejscowości”;
Nauczyciel plastyki, informatyki
III/ IV
-Udział w obchodach świąt państwowych, np. Dzień Niepodległości,
uroczystości w Górach Morzewskich, Dzień Pamięci Ofiar Katynia,
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Osoby odpowiedzialne, dyrektor
XI,III,IV
- zapoznanie uczniów klas I z sylwetką Patrona, wykonanie gazetek
o Patronie,
Wychowawcy klas I
IX
- obchody Dnia Patrona,
Nauczyciel historii
V
-„współczesny wzorzec Polaka patrioty”- konkurs międzyklasowy.
Nauczyciel historii i wos-u
XI
4
1.Kształtowanie wartości i postaw
chrześcijańskich, budowanie solidarności
wartości: prawda, dobro,
w grupie, we wspólnocie klasowej
piękno, uczciwość,
III. Poszanowanie
szlachetność
-Organizacja wycieczek pielgrzymkowych do miejsc związanych
z historią Polski dla wszystkich klas,
Katecheta, wychowawcy klas I-III
IX-VI
-integracja młodzieży poprzez Parafialne Spotkania Młodych- klasy II
i III (katecheza, gry, zabawy),
Katecheta, wychowawcy klas II i III
IX-VI
-wieczory filmowe- projekcja filmów o tematyce chrześcijańskiej
(ukazywanie postaw godnych naśladowania, motywowanie do
dyskusji),
Katecheta
IX-VI
-organizacja „Balu Wszystkich Świętych” (poznawanie życia świętych
jako wzorów i autorytetów),
Katecheta, wychowawcy klas I- III
X
-„Adwentowy Dzień Skupienia” związany z wychowaniem do życia
w rodzinie (rodzina jako najważniejsze środowisko wychowawcze),
Katecheta
XII
-organizacja konkursu wiedzy religijnej w związku z rekolekcjami
parafialnymi.
Katecheta, wychowawcy klas I- III
III
5
IV. Kształtowanie
kultury czytelniczej
i umiejętności
korzystania ze źródeł
informacji
1.Rozwijanie umiejętności czytelniczych
-Samodzielne korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej,
współzawodnictwo czytelnicze, Rok Sienkiewicza- głośne czytanie
utworów na lekcjach języka polskiego w klasach I-III,
Nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciele
języka polskiego
-wprowadzenie programu upowszechniania czytelnictwa „Książka łączy Nauczyciel - bibliotekarz
pokolenia” (program 3-letni dla klas I-III):
1) wizyta uczniów w Bibliotece Publicznej w Ujściu- „Kto szuka, Nauczyciel - bibliotekarz
nie błądzi”,
2) dyskusje w ramach godziny wychowawczej na temat:
„O wyższości książki nad filmem” oraz „Książka
elektroniczna, czy tradycyjna ?” (klasy I-III),
Wychowawcy klas I-III
3) spotkania czytelnicze w przedszkolu „Czytanie źródłem
inspiracji” i szkole podstawowej „Słucham i rozumiem”,
Nauczyciele języka polskiego
4) wprowadzenie w klasach I „Dzienniczka lektur”,
Nauczyciel – bibliotekarz
5) wykonanie prac „Historia powstania książki” metodą projektu
przez uczniów klas II i III ,
Wychowawcy klas II i III
6) zorganizowanie konkursów:
- rodzinnych - „Książka łączy pokolenia” w formie prezentacji
multimedialnej oraz „Książka uczy i bawi” w formie gry
planszowej,
- literackiego- „Książka moim przyjacielem”,
- recytatorskiego dla uczniów klas I-III -„Wielcy poeci…”,
7) przygotowanie szkolnego przeglądu krótkich form teatralnych;
6
Nauczyciel- bibliotekarz
Nauczyciele języka polskiego
j.w.
Opiekunowie koła teatralnego
IX-VI
IX-VI
2. Doskonalenie umiejętności
informatycznych
- Umiejętne korzystanie z mediów i Internetu, umiejętność selekcji
napływających informacji - pogadanki na lekcjach informatyki
w związku z Dniem Wikipedii,
Nauczyciel informatyki
I
- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – pogadanki na temat
cyberprzemocy i innych zagrożeń w sieci,
Nauczyciel informatyki
II
-wykorzystywanie technologii informatycznej w pracy ucznia, np.
przygotowanie prezentacji multimedialnych i referatów na lekcje
przedmiotowe,
Nauczyciele przedmiotów
X-VI
- kształtowanie umiejętności przekazywania informacji innym
w sposób zrozumiały i czytelny- prowadzenie przez uczniów lekcji lub
fragmentu lekcji na wybranych przedmiotach.
Nauczyciele przedmiotów
IX-VI
7
V. Kultura osobista- 1.Promowanie właściwej kultury języka,
zachowania, wyglądu i estetyki otoczenia
normy i wzory
zachowania
(uprzejmość,
grzeczność,
szacunek, dbałość
o otoczenie)
-Kształtowanie właściwej postawy gimnazjalisty „Kultura osobista
w różnych odsłonach”:
1) zorganizowanie konkursu literackiego „Kultura i szacunek tworzą
Twój dobry wizerunek”,
Nauczyciele j. polskiego,
II
2) zorganizowanie konkursu plastycznego „Kulturalni w szkole,
w domu i na ulicy”,
Nauczyciel plastyki
III
3) opracowanie kodeksu norm klasowych w klasach I w celu
zbudowania poczucia wspólnoty klasowej i właściwego stylu życia
w grupie, prowadzenie zajęć integracyjnych,
Wychowawcy klas I
X
4) opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia przez uczniów
klas II i III,
Wychowawcy klas II i III
X
5)„Bawimy się z savoir vivre”- dyskoteka szkolna (Walentynki),
SU, opiekun samorządu
II
6) dbałość o estetykę klas-całoroczny konkurs na najładniejszą klasę,
SU, opiekun samorządu
IX-VI
7) zorganizowanie konkursu na najbardziej kulturalnych uczniów
w szkole- akcja całoroczna.
SU, opiekun samorządu
IX-VI
8
VI. Pomoc
potrzebującym,
poszanowanie dla
drugiego człowieka
1.Zachęcanie młodzieży do działań na rzecz - Udział w akcjach charytatywnych, np.:
innych.
1) zbiórka słodyczy z okazji Mikołajek,
2.Uczenie tolerancji i szacunku dla
drugiego człowieka
SU, opiekun samorządu
XI
2) przygotowanie świątecznej paczki przez klasy dla rodzin
potrzebujących z naszego gimnazjum,
SU, opiekun samorządu, wychowawcy
klas I-III
XII
3) zbiórka karmy na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska
w Leszkowie;
SU, opiekun samorządu
X
- organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów z problemami
edukacyjnymi;
Wychowawcy klas I- III
IX-VI
-Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej - warsztaty
ceramiczne z gliną w ramach koła plastycznego w UDK,
Nauczyciel plastyki
IX-VI
-zorganizowanie warsztatów informatycznych dla seniorów (nauka
obsługi komputera),
Nauczyciel informatyki
IX-VI
- zorganizowanie zajęć edukacyjnych z socjologiem ZPPP w Pile dla
uczniów klas I na temat: „Różnice między ludźmi- korzyści
z różnic, kłopoty z podobieństwami”.
Pedagog szkolny
II / III
Opracował Zespół Wychowawczy: Marzanna Polcyn, Anna Chmura, Barbara Grabek, Liliana Stochaj, Renata Dudzień, Czesław Rajewicz.
Przedstawiciele Rodziców: Katarzyna Kołacz, Magdalena Dombek, Ewa Kasperska.
Nauczyciel – bibliotekarz: Paulina Strychalska.
9
10