Wniosek o wycenę wykonania przyłącza

Transkrypt

Wniosek o wycenę wykonania przyłącza
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
58-210 Łagiewniki
Wnioskodawca:
Łagiewniki………………........
………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………………………..
(nr telefonu)
WNIOSEK
O WYCENĘ WYKONANIA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO
Zwracam się z prośbą o przygotowanie na podstawie przedstawionej dokumentacji
technicznej oferty cenowej na wykonanie przyłącza:
wodociągowego*
kanalizacyjnego*
do nieruchomości mieszczącej się przy:
…………………………………………………………………………………………………………
(adres nieruchomości)
działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu:………………………………………………….
Usługa wyceny wykonania przyłącza w przypadku realizacji budowy przez ZUK Sp. z o.o.
w Łagiewnikach jest bezpłatna, w innym przypadku jest to koszt 50 zł brutto.
…………………………………………
podpis wnioskodawcy
W załączniku:
1) Dokumentacja techniczna (projekt) planowanego przyłącza.
* zaznaczyć
odpowiednie pole wstawiając znak X w kratce po lewej stronie.
tel. (74) 8939364, fax. (74) 8940092, www.zuk-lagiewniki.pl, e-mail: [email protected],
NIP 882 211 83 41, REGON 022116748, KRS 0000468404
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 1.542.000,00 zł

Podobne dokumenty