nr 5 (maj) - Gmina Błonie

Transkrypt

nr 5 (maj) - Gmina Błonie
1
Błoński Informator Samorządowy
XVI
XVIDNI
DNIB£ONIA
BŁONIA
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3300 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 5• 2014 r.
6, 7, 8 czerwca 2014
THE WARSAW
DIXILANDERS
CLASSIC
disco-polo show
MEZO z zespo³em
w sobotê 7 czerwca
o godzinie 18.00
mistrz hip-hopu
w niedzielê 8 czerwca
o godzinie 18.30
w sobotê 7 czerwca o godzinie 20.30
AN DREO & KARINA
w repertuarze Rominy Power & AlBano
oraz innych w³oskich przebojów
w niedzielê 8 czerwca o godzinie 19.30
Patronat medialny:
BLUE CAFE
GWIAZDA POP Z WOKALISTK¥
Dominik¹ Gawêd¹
w niedzielê 8 czerwca o godzinie 20.45
2
BIS 5 / 2014
Burmistrz B³onia, Rada Miejska
oraz
Centrum Kultury w B³oniu
zapraszaj¹ na
6, 7, 8 czerwca 2014
PI¥TEK, 6.06.2014
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Miko³aja Kopernika w B³oniu, ul. Poniatowskiego 19
NIEDZIELA, 8.06.2014
7.30 - 12.00 - PZW Ko³o 9 (Glinianki, ul. Lesznowska) - Zawody wêdkarskie
9.30 - 15.00 - LKS “OLYMP” (ul. Lesznowska) - Turniej deblowy tenisa ziemnego
10.00 - 15.30 - KOPERNIKALIA - wystêpy dzieci
10.30 - 15.00 - RYNEK - pobór krwi Klubu HDK w ambulansie (okolice postoju taxi)
ze Szko³y Podstawowej nr 1 w B³oniu
10.30 - 15.00 - RYNEK - Fundacja DKMS - Stowarzyszenie INICEL: Dzieñ Dawcy
10.00 - 11.00 - pochód szkolny ulicami miasta
Szpiku Kostnego w B³oniu - namiot przy ambulansie poboru krwi
11.30 - 14.30 - prezentacje klas oraz Festiwal Nauki - eksperymenty
13.00 - 17.00 - wystawa artystów Warsztatów Terapii Zajêciowej w Bramkach
chemiczne,mechatronika, planetarium, stoiska przedszkoli i szkó³ b³oñskich,
- uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Bramkach - namiot na Rynku
atrakcje: zje¿d¿alnia dla najm³odszych, wata cukrowa, lody.
14.00 - 14.30 - SCENA G£ÓWNA - program artystyczny Krajowego Stowarzyszenia
15.00 - Gala Fina³owa
“Przy³¹cz siê do nas”- uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £ubcu
SOBOTA, 7.06.2014
14.00 - 15.00 - bieg charytatywny “Run 4 Fun” - organizator: M³odzie¿owa Rada
9.00 - 15.00 - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2 (ul. Narutowicza 4) - Turniej siatkówki Miejska, Karolina Rudziñska - start i meta na Rynku przy Ratuszu
11.00 - 13.00 - PLAC PRZED BUDYNKIEM OSP w B³oniu - prezentacja samochodów 15.30 - 16.00 - wrêczenie nagród za udzia³ w biegu “Run 4 Fun”
bojowych, sprzêtu gaœniczego oraz przybli¿enie historii OSP B³onie
16.00 - 16.30 - SCENA G£ÓWNA - prezentacja uk³adów tanecznych Studio Tañca
10.00 - 13.00 - dziedziniec L. O. im. W³. Broniewskiego (ul. Okrzei 3) - zabawy
i Ruchu “TWIST”
integracyjne przedszkolaków
16.30 - 17.15 - SCENA G£ÓWNA wystêp formacji tanecznych z Centrum Kultury
11.00 - 13.00 - stadion L. O. im. W³. Broniewskiego (ul. Okrzei 3) - II b³oñski
w B³oniu
“Bieg Coopera” org. LKS OLYMP
17.15 - 17.30 - SCENA G£ÓWNA - tañce narodowe w wykonaniu studentów
11.00 - 14.00 - boiska Orlika L. O. im. W³. Broniewskiego (ul. Okrzei 3) - zawody
Stowarzyszenia “Nasze Dziedzictwo”
sportowe b³oñskich szkó³ podstawowych
17.30 - 18.15 - SCENA G£ÓWNA - wystêp m³odzie¿y ze Studia Wokalnego
Agnieszki Sztabnik z Centrum Kultury w B³oniu
11.00 - 16.00 - Wernisa¿ wystawy na Rynku, org. BUTW
18.00
- 18.45 - CENTRUM KULTURY, sala widowiskowa - wystep ZPiT “TÊCZA”
10.20 - 16.00 - CENTRUM KULTURY, sala taneczna - Turniej szachowy, org. BUTW
10.00 - 18.00 - trawnik przy Ratuszu - Ogólnopolskie Zawody Si³owania na Rêkê
18.30 - 19.30 - SCENA G£ÓWNA - wystêp “THE WARSAW DIXIELANDERS”
w repertuarze standardów muzyki œwiatowej
13.00 - 14.00 - SCENA G£ÓWNA - program artystyczny dzieci z b³oñskich przedszkoli
19.30 - 20.30 - SCENA G£ÓWNA - koncert AN DREO & KARINA - w repertuarze
14.00 - 15.30 - SCENA G£ÓWNA - program artystyczny dzieci z b³oñskich szkó³:
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Miko³aja Kopernika, Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w³oskich przebojów
w Bieniewicach, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Ko³³¹taja , Zespó³ Szkó³
im. Melchiora Wañkowicza
16.00 - 18.00 - trawnik przy Ratuszu - Zawody Strongmanów w kategorii
zawodowców o Puchar Burmistrza B³onia
16.00 - 17.30 - CENTRUM KULTURY, sala taneczna - Gry planszowe
16.15 - 17.00 - SCENA G£ÓWNA - wystêp chóru “Œpiewaj¹cy Senior”
17.00 - DWOREK “PONIATÓWKA” - Wernisa¿ wystawy obrazów Barbary
Bieñkowskiej “Martwa natura i kwiaty” org. TPZB
18.15 - 18.45 - CENTRUM KULTURY, sala widowiskowa - Pokaz mody BUTW
20.45 - 22.30 - Gwiazda DNI B£ONIA
18.00 - 19.30 - SCENA G£ÓWNA - Koncert zespo³u CLASSIC - Robert Klatt,
koncert zespo³u BLUE CAFE
Mariusz Winnicki - disco polo
z wokalistk¹ Dominik¹ Gawêd¹
19.45 - 20.30 - SCENA G£ÓWNA - Koncert przebojów w wykonaniu Orkiestry
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z B³onia pod kierownictwem Jacka Poto³a
20.30 - 20.45 - SCENA G£ÓWNA -Uroczyste Otwarcie
XVI DNI B£ONIA
przez Burmistrza B³onia Zenona Reszkê
21.00 - 22.30- Gwiazda DNI B£ONIA
SCENA G£ÓWNA - MEZO - hip-hop
22.45 - B£ONIE POD GWIAZDAMI - pokaz sztucznych ogni
Patronat medialny:
IMPREZA TOWARZYSZ¥CA:
Ochrona porz¹dku publicznego:
TARANIS, Stra¿ Miejska, Komisariat Policji w B³oniu
Sponsorzy g³ówni:
SOBOTA, NIEDZIELA - PLAC TARGOWY - ul. Targowa, godz. 10.00 - 18.00
I ELIMINACJE PUCHARU POLSKI STW DRIFT CHALLANGE pod patronatem Burmistrza B³onia
oraz
SOBOTA - godz. 17.00 -Wielka Parada 15 aut ulicami: Targowa, Wyszyñskiego
Jana Paw³a II, Okrzei, Pi³sudskiego, 3-go Maja, Narutowicza, Plac Targowy.
Organizacja form wypoczynku w czasie wolnym, dla dzieci i m³odzie¿y z uwzglêdnieniem integracji ró¿nych œrodowisk, propaguj¹ca zdrowy i bezpieczny styl ¿ycia, w ramach œrodków z GPPRPA
OKIEM BURMISTRZA
święcie miasta – Dniach Błonia. Jak co
roku, program imprezy jest przebogaty,
każdy z pewnością znajdzie dla siebie
wiele atrakcji. W tym roku wyjątkowo, bo
w Parku Bajka trwają prace budowlane,
bawić się będziemy na miejskim rynku.
We wspomnianym parku prace idą
w szybkim tempie, jego obraz zmienia
się z dnia na dzień. Mieszkańcy mogą już
korzystać z nowych ławeczek i na bieżąco śledzić zachodzące zmiany. Kilka dni
temu paru mieszkańców podjęło próbę
wzniecenia taniej sensacji w związku z budową. Postanowiłem zatem udostępnić
do publikacji w „BIS- ie” moją korespondencję z dziennikarką „Super Expressu”,
ocenę pozostawiam Państwu…
Szanowni Mieszkańcy,
Wielkimi krokami zbliża się do nas lato,
a więc czas imprez plenerowych. Kilka
z nich już za nami jak np. Dzień Dziecka,
za kilka dni spotkamy się na dorocznym
Za nami już wybory do Parlamentu Europejskiego, frekwencja w Gminie Błonie
była wprawdzie o 2% wyższa niż w kraju,
jednak wynik oscylujący w okolicy 25%
jest niezwykle niepokojący dla kondycji
naszej demokracji, chociaż znawcy tematu twierdzą, że to świadomy protest i wyraz niezadowolenia Polaków. Miejmy nadzieję, że w kolejnych głosowaniach ten
wynik będzie lepszy. Kolejny sprawdzian
z demokracji już jesienią. A na stronie 13 gminne wyniki głosowania.
Od kilku lat wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego wkładamy wiele pracy w to,
by wreszcie rozpoczęła się przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 579 i wiaduktu
nad torami PKP. Mieszkańcy z wielką
niecierpliwością czekają na rozładowanie
korków, hałasu i wyprowadzenie ruchu
TIR-ów z miasta. Niestety, kilku innych
skutecznie hamuje podjęcie kolejnych
prac. Termin rozpatrzenia skarg po raz
kolejny się przedłuża, więcej o tym na
stronie 8.
Burmistrz
Zenon Reszka
Kampinoski Park O parku raz jeszcze
- W ramach tego zadania zostanie całkoMail z dnia 19 maja br.
Narodowy
wicie przebudowany park za Centrum
Panie Burmistrzu
Szanowny Panie Burmistrzu,
W imieniu pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego i własnym bardzo
serdecznie dziękuję za przekazane życzenia, gratulacje i okolicznościowe pamiątki
z okazji 55-lecia KPN.
Objęta najwyższą formą ochrony Puszcza Kampinoska regeneruje się i odradza.
Prowadzone tu liczne badania naukowe,
procesy renaturalizacji, reintrodukcji
wielu gatunków roślin i zwierząt, ochrona
pamiątek historii, a równocześnie rozwój
racjonalnych form udostępniania bogactwa Puszczy dla celów społecznych realizowane są w znacznej mierze także dzięki
Państwa wiedzy, pomocy, zaangażowaniu
i życzliwości.
Dziękując raz jeszcze za przesłane życzenia, składamy także serdeczne podziękowanie za pracę i wkład, dzięki któremu
przyczyniacie się Państwo do ochrony
przyrody i do popularyzacji Puszczy Kampinoskiej - Parku Narodowego w Sercu
Polski.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Kampinoskiego Parku
Narodowego Jerzy Misiak
BIS
Błoński Informator Samorządowy
Przygotowuję na środę materiał do „Super Expressu” o rozpoczętej przez gminę
inwestycji w parku „Bajka”. Poproszę zatem o odpowiedzi na pytania:
* Czy przebudowa parku ma kosztować
10,5 mln zł tak jak jest to zapisane w WPF?
* Radni twierdzą, że inwestycja będzie
kosztować jednak dużo więcej. Zatem
ile konkretnie?
* Skąd te pieniądze będą pochodzić?
* Czy planujecie zaciągnięcie kredytu
na tę inwestycję? Jeśli tak, to w jakiej
wysokości?
* Dlaczego, Pana zdaniem, jest to wydatek uzasadniony?
Poproszę o przesłanie - w miarę możliwości - wizualizacji - jak ma wglądać
park w nowej odsłonie.
Pozrawiam
Izabela Kraj
„Super Express”
Odpowiedź z dnia 20 maja br.
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytania z 19.05.2014
godz. 22:23, uprzejmie informuję:
- Przebudowa parku w Błoniu jest realizowana zgodnie z zapisami w budżecie
gminy na 2014 rok i WPF 2014-2020.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XI, nr 5 (117) 2014 r.
Kultury, pow. ok. 3 ha, 2 mosty na rzece Rokitnica i przebudowana w całości
ul. Norwida (ok. 370 mb).
- Sama przebudowa parku będzie kosztowała ok. 9 400 tys. zł, ul. Norwida
ok. 550 tys. zł., 2 mosty ok. 540 tys. zł.
- Pieniądze pochodzą obecnie z budżetu
gminy Błonie na rok 2014, ale będziemy aplikować o fundusze zewnętrzne.
- Nie planujemy kredytu na tę inwestycję,
sytuacja finansowa gminy Błonie jest
bardzo dobra.
- Wydatek jest uzasadniony potrzebami
mieszkańców gminy Błonie w zakresie
rekreacji i wypoczynku, dbałości o przestrzeń publiczną, a także zgodny z polityką władz gminy odnośnie stałej poprawy
jakości życia mieszkańców gminy Błonie.
-W załączeniu przesyłam wizualizację
parku
Wyrażam przekonanie, że powyższe
wyjaśnienia będą wystarczające. W przypadku wątpliwości proszę o dodatkowe
pytania. Zapraszam także na spotkanie
do ratusza w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie z Błonia
Zenon Reszka
Burmistrz Błonia
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Biuro Promocji, tel. 22 725 30 04 wew. 120,
e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 5 / 2014
Notatka z XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej
Sesje miały miejsce w dniach 24 marca i 14 kwietnia, Rada Miejska przyjęła
uchwały:
• w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Uchwałą tą uchylona została uchwała
podjęta w dniu 5 lutego br., wiązało się
to z koniecznością zmiany trybu wejścia
w życie uchwały. Obecnie przyjęty wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania wszedł w życie z dniem podjęcia
uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2014 r.
• w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
W przyjętej zmianie wprowadzono zapis, że w przypadku odwołania lub rezygnacji przewodniczącego MRM do czasu
wyboru nowej osoby funkcję tę będzie
pełnił wiceprzewodniczący. W rozdziale
dot. wyborów do MRM dokonano zmniejszenia liczby uczniów, od której zależała ilość mandatów w każdej szkole oraz
zmniejszono ilość mandatów zarezerwowanych dla startującej w wyborach do
MRM młodzieży mieszkającej na terenie
Gminy, lecz uczącej się poza nią.
• w sprawie wprowadzenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobieganiu bezdomności zwierząt
w gminie Błonie.
Celem programu jest: zapewnienie
przestrzegania praw zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, ograniczenie
niekontrolowanego rozrodu zwierząt domowych, edukacja społeczeństwa, promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
• w
sprawie
odpłatnego
nabycia
nieruchomości.
Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, która wejdzie
w skład zasobu mienia gminnego i przeznaczona będzie na cele drogowe tj. poszerzenie ul. Piaskowej.
• w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych
w obrębie powiatów: warszawskiego
zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą:
„Zintegrowana gospodarka wodna
i zarządzanie przestrzenią w Powiecie
Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru
funkcjonalnego Kampinoskiego Parku
Narodowego”.
Istotą podjęcia wspólnych działań jest
kwestia uporządkowania gospodarki
wodnej. Dotyczy to w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych
i roztopowych oraz ulepszenia zniszczonego systemu melioracji przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji regionu tj.
sąsiedztwa KPN i aglomeracji warszawskiej. Porozumienie jednostek samorządu
terytorialnego określa zasady współpracy
i partycypacji na rzecz realizacji przedsięwzięcia, które obejmuje wykonanie prac
przygotowawczych do opracowania studium wykonalności i opracowanie tego
studium.
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków na
inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Pożyczka zaciągnięta będzie w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na
częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia
pn. Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym na przykładzie tworzenia
wielopokoleniowego i wielofunkcyjnego
Kampusu Miejskiego w Błoniu pełniącego
funkcję rekreacyjno-turystyczną. Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą II etap (lodowisko, parki, kładki,
aleje).
• zmieniającej uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2014 oraz w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 2014-2020.
Zmiany w budżecie to przede wszystkim konsekwencja wcześniej przyjętych
uchwał: w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie pożyczki, jak również konieczność zwiększenia planu wydatków
w związku z wprowadzeniem zadań w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.
Zmiany w budżecie odzwierciedla stosowna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 20142020.
• w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół
gimnazjalnych prowadzonych przez
Gminę Błonie oraz w sprawie ustalenia
planu sieci i określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie.
Jak wskazano w uzasadnieniu, uchwały te mają charakter porządkowy i wiążą się z aktualizacją ulic. W przypadku
szkół gimnazjalnych zmianie uległy również granice obwodów, co miało na celu
wyrównanie liczby uczniów uczęszczających do obu szkół błońskich.
• w sprawie rozpatrzenia skarg p. Tadeusza Jakubowskiego z dn. 21 listopada
2013r.
Rada postanowiła odmówić uwzględnienia skarg.
• w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych na rok 2014.
Rada przyjęła plany pracy przedstawione przez Komisje.
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości.
Rada wyraziła zgodę; przedmiotem nabycia jest działka położona w miejscowości Bramki. Wejdzie ona w skład zasobu
mienia gminnego i jak wskazano w uzasadnieniu, gmina zyska nieruchomość
położoną w terenie zagospodarowanym,
o dobrej lokalizacji, w bliskiej odległości
od obiektów handlowo-usługowych, kościoła oraz bardzo dobrze skomunikowaną z otoczeniem.
• w sprawie dzierżawy części działki ewid.
nr 3, obr 0006-06.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na
oddanie w dzierżawę na okres 10 lat
Spółce Polkomtel części działki przy
ul. Lesznowskiej.
• w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu pod linią 110 KV realizacji Ołtarzew - Błonie oraz słupem
na działce ewid. nr 3/9 w Żukówce gm.
Błonie.
Rada wyraziła zgodę na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Błonie, a wiąże się to z możliwością wykonania przez firmę działającą
na zlecenie PGE robót budowlanych, których zakres obejmuje remont oraz konserwację istniejącej linii wysokiego napięcia relacji Błonie - Ołtarzew.
• zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2014.
Uchwałą tą dokonano zmian w budżecie m.in. w zakresie zwiększenia planu
wydatków. Uwzględnione zostały środki
finansowe na zadanie pn. dofinansowanie
gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ekologicznych na terenie gminy
Błonie oraz na dotację dla Starostwa Powiatu Grodziskiego w związku z podjętą
w dniu 5 lutego br. uchwałą intencyjną
w sprawie współpracy w realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Błonie do Zespołu Szkół w Grodzisku Maz.
Zmiany w budżecie zostały uwzględnione w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie
na lata 2014-2020.
*) wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy www.blonie.pl
w zakładce BIP/Rada Miejska/uchwały/2014 r.
Opracowała:
Anna Sawicka
Z GMINY
Z Wydziału Dróg i Mostów
Rozpatrzone pozytywnie wnioski mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego czekają na wyłonienie wykonawców.
Podpisanie z nimi umów pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadań, a są to: budowy
oświetlenia ulicznego oraz remonty dróg
na terenie miasta i gminy.
Z mniejszych, lecz również ważnych
prac, poprawiających wygląd i funkcjonowanie naszej gminy, wykonano nową
stałą organizację ruchu na osiedlu Witanów w Bieniewicach. Na terenie miasta
odświeżone zostaną znaki poziome.
Cieszy wzrok świeżo umyty plac rynku
wraz chodnikami przy sklepach.
Ponadto Wydział Dróg i Mostów szykuje
się w najbliższym czasie do wymiany starych
znaków drogowych na obszarach miasta.
Rozpoczęły się prace związane z równaniem dróg gminnych na terenie sołectw.
We wsi Bieniewice można już jeździć po
świeżo wyrównanych drogach gruntowych. Cierpliwością muszą się wykazać
mieszkańcy pozostałych sołectw, ale stopniowo prace będą wykonywane i u nich.
Do przetargu zostały przekazane dokumenty na wyłonienie dostawcy materiałów na remonty nawierzchni drogowych.
Wybór firmy pozwoli na poprawienie
stanu wielu dróg, które niestety tego
wymagają.
Wydział Dróg i Mostów szykuje się do
następnej inwestycji polegającej na przebudowie ul. Łąki wzdłuż torów PKP. Ta
ważna dla komunikacji droga wreszcie,
po wielu latach, doczekała się gruntownej przebudowy nawierzchni wraz z wykonaniem branż elektrycznych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.
Wzdłuż drogi wybudowany zostanie również ciąg pieszo-rowerowy.
Wydział Dróg i Mostów zlecił wykonanie
przebudowy chodników wzdłuż rzeki Rokitnicy od ul. Grodziskiej do parku Bajka
i wzdłuż ogródków działkowych.
Oczywiście flagową inwestycją Wydziału jest przebudowa parku Bajka. Jak
zapewne wielu mieszkańców już zauważyło, można korzystać z nowo powstałej
drogi ul. Norwida. Na długo oczekiwanej
nawierzchni stoją już ławeczki wraz z koszami, z których można korzystać i obserwować postęp prac na terenie parku. Ku
końcowi zbliża się budowa nowych kładek na rzece Rokitnicy. Obie kładki będą
już w niedługim czasie oddane mieszkańcom do użytku. Zainteresowanie budową
w parku nie maleje i zapewne wiele osób
zauważyło zarysy wielorybów oraz gotowe
pola do gry w bule. Trwają prace na terenie fontanny multimedialnej i budynku
technicznego. Termin zakończenia całości
inwestycji jest coraz bliższy, wierzmy, że
już niedługo park stanowić będzie przyjemną formę rozrywki i wypoczynku dla
całych rodzin.
WDiM
5
6
Z GMINY
BIS 5 / 2014
Wieści z Wydziału Inwestycyjno - Technicznego
Sensacja z osiemnastego wieku, to nie
spóźniony prima aprilis, wspominaliśmy
o tym w poprzednim numerze! W trakcie
budowy nowej kładki na cmentarz natrafiono na pozostałości prawdopodobnie
pierwszej przeprawy w tym miejscu. To
oznaczałoby, że obecna kładka jest już
czwartą budowaną w tym miejscu. A to
dlatego, że ta rozebrana ostatnio, wykonana była po wojnie przez pracowników
„MERY”. Mamy też zdjęcia sprzed wojny,
gdzie widać ozdobną betonową kładkę.
Ta odnaleziona obecnie była konstrukcją drewnianą. Znaleziono cztery słupy
z drewna dębowego o średnicy około 2530 cm, które wbite były na granicy skarpy rzeki. Drewno, które było na poziomie
rzeki, zachowało się w stanie dobrym,
wręcz można stwierdzić, że pod wpływem wody zamieniło się w „czarny dąb”.
Pale te odnaleziono na poziomie około
dwóch metrów od poziomu gruntu i odsłonięto na wysokość około pół metra.
Pomimo wielokrotnych prób, nie udało
się wyciągnąć ich koparką, co oznacza,
że prawdopodobnie jeszcze co najmniej
dwa metry pozostały w ziemi. Tak więc
podpory pierwszej przeprawy wbite były
co najmniej na głębokość pięciu metrów.
Szerokość tego pierwszego mostu była
zbliżona do obecnie wykonywanej, czyli
około 3,5-4m. Widoczne części tych słupów zostały odcięte z przeznaczeniem do
eksponowania w muzeum ziemi błońskiej. W związku z tym mamy apel do
mieszkańców - może jest wśród nas dendrolog, który na podstawie słojów potrafi
określić czas budowy tej pierwszej przeprawy. Po rozmowie z proboszczem para-
fii Św. Trójcy ks. kanonikiem Tadeuszem
Gałeckim podejrzewamy, że czas budowy
tej kładki zbiega się z czasem urządzenia
cmentarza i jest to ok. 1830-1850r. Wracając do rzeczywistości, to obecny stan
zaawansowania budowy kładki przedstawia fotografia. W chwili kiedy ten numer
„BIS – u” dotrze do Państwa, rozpoczną
się roboty wykończeniowe - wykonanie
ozdobnych okładzin z piaskowca i chodników na dojściu.
W parku obok budowanej kładki zostały ponumerowane drzewa. To tylko inwentaryzacja stanu obecnego. Do wycięcia będą zakwalifikowane drzewa chore,
uszkodzone i zagrażające bezpieczeństwu
spacerujących.
Na budowie przedszkola na ul. Piłsudskiego zakończono wykonywanie elewacji zewnętrznej. Wewnątrz pozostało
obsadzenie drzwi wewnętrznych, ułożenie wykładzin podłogowych, malowanie
końcowe ścian i biały montaż. Na zewnątrz trwają prace na placach zabaw,
przy schodach, chodnikach i oświetleniu
zewnętrznym. Obecny stan zaawansowania robót wskazuje, że termin oddania
tego obiektu do użytkowania (pierwszy
etap do końca czerwca) jest nie zagrożony. Nowymi i to podwójnie nowymi, bo
powstałymi w ramach pierwszego „budżetu obywatelskiego” inwestycjami będą
dwa place zabaw na terenach spółdzielni
mieszkaniowych. Jeden powstanie na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Błoniu,
a drugi spółdzielni mieszkaniowej w Radzikowie. Koszty budowy i późniejszego
utrzymania tych placów zabaw, remonty
i przeglądy poniesie Gmina.
No i świetna wiadomość dla członków
i sympatyków LKS „OLYMP” - ogłoszony
został przetarg na przykrycie halami namiotowymi dwóch kortów tenisowych!
Krzysztof Piechota
WIT
Majowo-deszczowo
W strugach deszczu mieszkańcy gminy
Błonie świętowali 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Po Mszy w intencji Ojczyzny przy dźwiękach niezawodnej orkiestry strażackiej
uczestnicy przemaszerowali na rynek,
gdzie burmistrz Zenon Reszka zapowiedział skrócenie uroczystości ze względu
na pogodę. Sam też się zastosował do
swoich zaleceń i w rekordowo krótkim
przemówieniu podziękował wszystkim
przybyłym na wspólne świętowanie, złożył najserdeczniejsze życzenia i wyrazy
wdzięczności wszystkim strażakom z gminy Błonie, ponieważ tradycyjnie święto
Strażaka obchodzone jest w Błoniu razem
z uroczystościami trzeciomajowymi.
Mimo deszczu nie zabrakło składania
kwiatów oraz apelu poległych i salwy honorowej w wykonaniu zaprzyjaźnionej
jednostki żołnierskiej z Kazunia. Nie było
jedynie defilady żołnierzy, strażaków,
pocztów sztandarowych i strażackich wozów bojowych, ale zgodnie z zapowiedzią,
ta strata zostanie odrobiona przy najbliższej nadarzającej się okazji.
Punktem szczególnym tego dnia było
wręczenie dla Gminy Błonie Odznaki Armii Krajowej Powstańczych Oddziałów
Specjalnych „Jerzyki” przez pułkownika
Jerzego Broszkiewicza. Pułkownik Broszkiewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia
POS AK „Jerzyki” zrobił też niespodziankę i poza programem wręczył odznakę indywidualną dla burmistrza Reszki.
Jest już błońską tradycją, że po zakończonej uroczystości uczestnicy mogli rozgrzać się gorącą grochówką.
BP UM
Z GMINY 7
8
Z GMINY
BIS 5 / 2014
Budowa drogi wojewódzkiej 579 i wiaduktu znów zablokowana!
Z wielką niecierpliwością oczekujemy
rozpoczęcia inwestycji, która odciąży nasze miejskie drogi i rozładuje korki. Niestety 19 grudnia 2013 r. nieliczna grupa
mieszkańców złożyła odwołanie od pozytywnej decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie (pisaliśmy o tym w „BIS” nr
2/2014).
Dnia 5.05.2014 r. wpłynęło do Urzędu
Miejskiego pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które informuje
o przedłużeniu czasu rozpatrywania tego
odwołania aż do 31 lipca! (poprzedni termin to 30.04.2014). Skutkuje to zablokowaniem wszelkich działań, które jako
Gmina Błonie możemy podjąć. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwia dokoń-
czenie projektu i uzyskanie zezwolenia na
realizację tej bardzo potrzebnej przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z wiaduktem
nad torami PKP.
O dalszym przebiegu sprawy będziemy
Czytelników informować.
Redakcja
Z GMINY 9
Konkurs „Pracuj bezpiecznie”
W dniu 16 maja w Centrum Kultury w Błoniu odbył się konkurs z zakresu wiedzy o bhp podczas pracy rolniczej
pod nazwą „Pracuj bezpiecznie”. Organizatorami byli Oddział Regionalny KRUS
Warszawa - Placówka Terenowa w Błoniu
oraz Gmina Błonie. Celem tego konkursu jest upowszechnianie wśród rolników
zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia, życia oraz uświadomienie zagrożeń
w przypadku nieprzestrzegania zasad
bhp w rolnictwie.
Do konkursu teoretycznego przystąpiło 17 osób – byli to rolnicy, sołtysi, radni,
strażacy z terenu gminy Błonie. Do rozwiązania każdy z uczestników miał test składający się z 15 pytań. Każde pytanie zawierało trzy odpowiedzi, z których tylko jedna
była prawidłowa i należało ją zaznaczyć.
Pozostałe odpowiedzi mimo, że bardzo zbli-
żone do prawidłowej, były błędne. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na dwie
grupy i mieli do rozwiązania test A lub test
B. Testy były podobnej trudności. Zwycięzca otrzymał 14 na 15 możliwych do uzyskania punktów. Gratulujemy.
Komisja Konkursowa w składzie:
• Teresa Młynarczyk przedstawiciel PT
KRUS w Błoniu – przewodnicząca
Komisji
• Alfred Sobczak – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska UM
w Błoniu
• Irena Kiełbus -WRGN UM w Błoniu
po sprawdzeniu testów, wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce - Dorota Jasińska zam. Błonie
II miejsce - Romana Wróblewska zam.
Bramki
III miejsce - Kamil Świercz zam. Nowy
Łuszczewek
Wyróżnienie - Przemysław Dunajewski
zam. Górna Wieś.
Dla laureatów oraz wszystkich osób
biorących udział w konkursie zostały
ufundowane nagrody przez burmistrza
Błonia i KRUS.
Wręczenia nagród dokonali: Marek
Książek zastępca burmistrza Błonia oraz
członkowie komisji konkursowej.
Serdecznie dziękujemy rolnikom za
przybycie i wykazanie się wiedzą, która
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Zachęcamy do udziału w następnych
edycjach tego konkursu!
WRGN UM w Błoniu
PT KRUS Błonie
W Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
W ramach VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO EKO-PIKNIK BŁONIE 2014 Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o. zaprosiło zainteresowane osoby do zwiedzania obiektów
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
W sobotę 26 kwietnia Urząd Miejski
zapewnił chętnym mieszkańcom Gminy
transport autokarem, by mieli możliwość
zobaczenia jak oczyszczalnia wygląda „od
środka”. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej zapoznali się z technologią oczyszczania stosowaną w Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Błoniu. Zwiedzono obiekty
podążając ciągiem ściekowym, począwszy
od części oczyszczania mechanicznego na
Automatycznej Stacji Zlewczej, Przepom-
powni Głównej, Piaskowniku i Osadniku
wstępnym poprzez obiekty oczyszczania
biologicznego – Reaktory biologiczne,
a zakończywszy na Osadnikach wtórnych,
z których ścieki oczyszczone kanałem odpływowym kierowane są do odbiornika –
rzeki Rokitnica Nowa. Dla zwiedzających
szczególnie interesująca była możliwość
zobaczenia różnicy pomiędzy ściekami
surowymi (dopływającymi do oczyszczalni), a ściekami oczyszczonymi, która widoczna jest „gołym okiem” i daje jasny
dowód na to, jak sprawnie działa nasza
oczyszczalnia.
Po obejrzeniu obiektów Oczyszczalni
uczestnicy eko-pikniku przenieśli się do
budynku biurowego, gdzie w sali konfe-
rencyjnej czekały na nich niespodzianki.
Można było skosztować drobnego poczęstunku, każdy z uczestników otrzymał
balony z logo MPWiK. Wszyscy wzięli
udział w konkursie ekologicznym, którego zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci: kubków, koszulek oraz komiksów.
Później był czas na pogawędkę, kierownik oczyszczalni ścieków odpowiadała
wszystkim na zadawane pytania związane z Oczyszczalnią. Pomimo, że nie dopisała pogoda, dzieci i dorośli byli zachwyceni wycieczką i obiecali, że jeżeli będzie
okazja, na pewno jeszcze nas odwiedzą.
Monika Szymaniak
MPWiK
Wykład burmistrza Zenona Reszki w BUTW
pt. Harmonijny rozwój gminy Błonie w latach 2014 — 2020
Dnia 7.05. w BUTW odbył się wykład
burmistrza Zenona Reszki na w/w temat. W nim prelegent bardzo przystępnie
i szczegółowo przedstawił plan rozwoju naszego miasta i gminy. Dotyczył on
szczególnie:
a/ rewitalizacji parku położonego za
Centrum Kultury, który będzie zaspokajał potrzeby mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. W programie użytkowym parku ma się znaleźć:
1/ Strefa wypoczynku cichego, pośród
ciekawych form przestrzennych wyplatanych z wikliny. 2/ Strefa wypoczynku aktywnego z fontanną, stołami do gry w tenisa, siłownią, placem zabaw dla dzieci
oraz piaszczystą plażą. 3/ Strefa imprez
masowych z miejscem do piknikowania.
b/ zabudowy otoczenia zabytkowego
ratusza. Obok planuje się dobudowanie
dużego, przeszklonego, przestronnego
i nowoczesnego gmachu, który w pełni
spełni swoje funkcje. Powstanie połączenie tradycji z nowoczesnością.
Burmistrz przedstawił nam komputerowe wizualizacje obydwu projektów, co
okazało się pomocne dla zrozumienia całego przedsięwzięcia.
Spotkanie było bardzo udane. Padło
wiele pytań, na które burmistrz rzeczowo
i obszernie odpowiedział. Rozwiał nasze
niektóre wątpliwości. Przede wszystkim
z głównego źródła dowiedzieliśmy się
jak wiele dobrego dla naszego miasta się
dzieje i jak ono dynamicznie się rozwija.
Słuchacze BUTW dziękują burmistrzowi Zenonowi Reszce za ciekawy wykład.
Irena Wagner
10
Z GMINY
BIS 5 / 2014
W maju w Bibliotece Publicznej
Teatr URWIS z Krakowa wystąpił z opowieścią „Morska przygoda” - publiczność jak zwykle dopisała i aktywnie brała udział w przedstawieniu.
Zajęcia literacko-plastyczne w maju odbyły się pod hasłem „Opowieść
o drzewie”.
Spotkanie
„Radosne Święta Wielkanocne”
Z okazji Tygodnia Bibliotek uczniowie
ze szkół gminy Błonie uczestniczyli
w warsztatach drukarskich. Było ciekawie i twórczo.
Przypominamy, że najbliższy pobór
krwi odbędzie się podczas DNI BŁONIA 8 czerwca w godzinach 10 - 15
w ambulansie Stołecznej Stacji Krwiodawstwa z Warszawy. Serdecznie
wszystkich chętnych zapraszamy na tę
akcję, swoją postawą możecie uratować komuś życie.
Prezes ZOR PCK
Włodzimierz Żabka
W dniu 26 kwietnia w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu
odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji
Świąt Wielkiej Nocy. Inicjatorem spotkania był Zarząd Koła nr 7 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Błoniu. Święta Wielkiej Nocy to
czas wyjątkowy, kiedy ludzie spotykają
się, by złożyć sobie życzenia i podzielić
się jajkiem.
W tym dniu nie zabrakło wśród nas
przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych i organizacji pozarządowych.
Przewodnicząca Koła – Maria Bobrowska
powitała wszystkich serdecznie. Życzenia
świąteczne złożył zebranym burmistrz
Błonia – Zenon Reszka. Ksiądz proboszcz
Tadeusz Gałecki nawiązał w swoim wystąpieniu do mającej nastąpić nazajutrz
kanonizacji Jana Pawła II. Salę zdobił
portret Papieża Polaka. Koleżanka Halinka Konrad
odczytała swój wiersz zatytułowany „Pamięć o Janie
Pawle II”. Następnie odsłuchaliśmy fragmentu homilii Ojca Świętego. Wszyscy
na sali, a było nas 140
osób, zaśpiewali „Barkę”.
Był to bardzo wzruszający
moment.
W ramach integracji wystąpił Teatralny Zespół Seniorów „DESA” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Pomiechówku, prezentując program
zatytułowany „Satyra prawdę ci powie”.
W repertuarze były piosenki i wiersze satyryczne. Uczestników spotkania podjęto
poczęstunkiem przy pięknie ozdobionych
stołach. Był czas na serdeczne rozmowy
i zawarcie nowych przyjaźni. Panu Dariuszowi Sitarskiemu – dyrektorowi Centrum
Kultury w Błoniu zawdzięczaliśmy występ
zespołu muzycznego „Urszula i Andrzej”.
Wdzięczni jesteśmy także kierownictwu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu za
użyczenie nam sali.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania.
Zarząd Koła nr 7
Z GMINY 11
VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
„Każda książka, drogie dzieci,
coś mądrego Wam poleci”
Kwiecień, to miesiąc poświęcony książce. W związku z tym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie
Filia w Błoniu w ramach promowania czytelnictwa oraz krzewienia kultury pięknego słowa po raz ósmy była organizatorem
Konkursu Pięknego Czytania o zasięgu
powiatowym. Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Każda szkoła w drodze eliminacji
wewnętrznych typuje trzech uczestników.
Wybrani uczniowie podczas eliminacji
powiatowych mają trzy minuty na zaprezentowanie fragmentu prozy, który jest
oceniany pod względem doboru tekstu,
wyrazistości, dykcji oraz intonacji. Wskazane jest, aby był to ciekawy fragment,
zawierający dialog, którym czytający potrafi przykuć uwagę słuchaczy, a nawet
rozbawić, co jest mile widziane i wynika
z regulaminu. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego poziom
jest coraz wyższy. W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie z 9 szkół podstawowych naszego powiatu. Przesłuchania
i rozdanie nagród odbyło się 16 kwietnia
w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Uro-
czystość rozpoczęto od powitania gości
honorowych: wicestarosty Pawła Białeckiego i wiceburmistrza Marka Książka oraz opiekunów, rodziców i samych
uczestników konkursu. Przedstawiono
członków komisji: przewodniczącego Romana Nowoszewskiego oraz członków
Wandę Dziewulską, Jadwigę Stelmaszczyk i Lillę Kołodziejczyk. Rozpoczęła się
prezentacja przygotowanych fragmentów
prozy. Po ich wysłuchaniu komisja udała
się na naradę. W tym czasie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Wyniki ogłosił przewodniczący komisji
Roman Nowoszewski. Uzgodniono następujący werdykt: dwa I miejsca, dwa II
i jedno III oraz osiem wyróżnień.
I miejsca - Kajetan Król z Zaborowa
i Kacper Rydzek z SP1 w Błoniu
II miejsca – Szymon Brauza z Kampinosu i Aleksandra Krzycka z Bieniewic
III miejsca - Bruno Majewski z SP1
w Ożarowie Maz.
Ponadto przyznano 8 wyróżnień, otrzymali je: Aleksandra Rosiak z Zaborowa,
Jan Abramowicz i Natalia Masłowska ze
SP2 w Błoniu, Gabriela Jabłońska z Pło-
Spotkanie Wielkanocne u Diabetyków
W dniu 14 kwietnia, z okazji Świąt Wielkiej Nocy, odbyło się tradycyjne spotkanie członków Koła Terenowego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Błoniu.
Spotkanie to uświetnili swoją obecnością:
Zenon Reszka – burmistrz Błonia i ks.
proboszcz Tadeusz Gałecki oraz Elżbieta Gnas – prezes Zarządu Województwa
Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Warszawie. Po złożeniu
życzeń świątecznych przez zaproszonych
gości, przemówienie okolicznościowe
wygłosił ks. Tadeusz Gałecki, w trakcie
którego dokonał poświęcenia przygotowanych na tę okoliczność jajek.
Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego
Zarząd kolejny raz udzielił nam wsparcia. Pięknie ozdobione pomieszczenie
oraz dekoracyjnie przygotowane smaczne
potrawy zawdzięczamy naszym drogim
Koleżankom, które nie szczędziły czasu
i pracy, aby nadać spotkaniu uroczysty
charakter.
Wszystkim osobom, które przyczyniły
się do uświetnienia naszego spotkania,
składam w imieniu Zarządu Koła Terenowego najserdeczniejsze podziękowania.
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób.
Jednocześnie zapraszam na nasze spotkania, które odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godz. 11.00 do
13.00 oraz w piątki w godz. od 15.00 do
17.00 w budynku Przychodni Zdrowia
w Błoniu (pomieszczenie mieści się na
poziomie – 1).
Prezes
Bożena Nadana
chocina, Krystian Nowak i Zuzanna Lejmel z Ołtarzewa, Oksana Stępień z Bieniewic i Wojciech Śmiałek z Leszna.
Nagrody i dyplomy wręczał wicestarosta Paweł Białecki i zastępca burmistrza
Marek Książek. Panowie pogratulowali
zwycięzcom wygranej, a organizatorom
ciekawego pomysłu na propagowanie czytelnictwa. Honorowy patronat nad tegorocznym konkursem objęli starosta PWZ
Jan Żychliński i burmistrz Błonia Zenon
Reszka. Bardzo serdecznie dziękujemy za
zrozumienie, życzliwość i hojność.
Anna Buźniak
Podoobn
Podo
Po
bnie
ie jak
ak w lat
atac
tacch ub
ubie
iegł
głycch
głyc
trrwaa konku
trwa
kurs
rss
ZIEMIA BŁOŃSKA
W ZIELENI I KWIATACH
organizowany prz
rzez
ez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Błłoń
ońsk
sk
ski
kie
iej
iej
w pó
ws
pól
ólni
lnie
ln
ie z Burrmi
mist
strz
rzem
rz
eem
m Błłooni
niiaa
Konkurs trwa do 15 września 2014 r.
Możżee w nim
Może
Mo
mw
wzi
ziiąąćć ud
dzziaał k
kaażd
żdy p
peełłnoole
n
lettn
ni mi
mieesszzk
kan
anie
iec ggm
min
inyy,, zgł
iny,
głas
asza
zając do
ją
do occeen
nyy baallk
koon llu
ub og
ogrróódek
deek pr
d
przy
zy
bllok
b
oku
u,, bud
udyyn
nk
ku
u jed
edn
nooro
rod
dzzzin
iin
nny
nym cczzzyy
wiiel
w
eloorrood
d
dzi
zin
zi
nn
nyym
m.
Zgłłooosz
Zg
szeen
sz
niiaa prrzzyj
yjmu
jmu
mujjąą prraaccoow
mują
wn
nic
icyy-Wyydz
W
ydzia
dzziaałłu
d
u Rol
oln
niict
ctw
waa, Gosp
Goosp
G
spod
odarrk
kii Nieerucch
ru
hoom
moośścciiaam
mi i O
Occhr
hroon
n
nyy Śr
Ś od
dow
owis
owis
iska
ka
((2
22 72
72
25
5 30
30 0
06
6w
weew
w..16
.16
160
0))
Zarząd
Za
rzą
rz
ąd
d TP
PZ
ZB
12
Z GMINY
BIS 5 / 2014
4 Błoński Maraton Zumba ® Fitness
Serdecznie zapraszamy na 4 Błoński Maraton Zumba ® Fitness, który odbędzie się
14 czerwca 2014 w godzinach 12:00 - 15:00
w Centrum Kultury na Sali Widowiskowej.
Honorowy Patronat nad imprezą obejmie
Burmistrz Błonia Zenon Reszka. Każdy
uczestnik dostanie bezpłatnie wodę, drobną
przekąskę oraz możliwość otrzymania suwenirów od patronów medialnych. Dzieci do
12 lat wchodzą na maraton bezpłatnie oraz
mają zapewnioną opiekę przez Klub Wolontariusza z I LO im. Władysława Broniewskiego w Błoniu.
Dlaczego warto wziąć udział w tym
wydarzeniu?
Maraton Zumba ® Fitness nie jest na
czas oraz nie ma sędziów oceniających.
Przez trzy godziny instruktorzy na scenie
prezentują swoje pomysłowe układy taneczno - fitnessowe w rytm muzyki latynoskiej oraz z radiowych list przebojów.
Kroki są łatwe i przyjemne. Uczestnicy na
parkiecie powtarzają te choreografie, przy
czym w każdej chwili można wyjść z sali
i odpocząć. Średnio na każdym Błońskim
Maratonie gościmy około 100 uczestników
w każdym wieku nie licząc wesołej gromadki dzieci.
WSTĘP: 25 zł
PREZENTERZY:
Iza KUCZA - Wrocław
Ala TURCZYŃSKA - BRYL - Kraków
Natalia GOŁĘBIEWSKA - Warszawa
Maja KORZENIOWSKA - WROŃSKA
- Warszawa
Sylwia KURPET - Warszawa
Asia WESOŁOWSKA - Warszawa
Aneta NAPAŁOWSKA - Pruszków
Ola KUKIEŁA - Grodzisk Maz.
Ania RYDZIKOWSKA- Grodzisk Maz.
Martyna WINIAREK - Błonie (organizator)
Kontakt: martynawiniarek.zumba.com,
502-645-717
* ilość miejsc jest ograniczona biorąc
pod uwagę komfort oraz bezpieczeństwo
wszystkich ćwiczących
Do zobaczenia na Sali
Martyna Winiarek
Instructor Zumba ® Fitness
(organizator)
Kopernikalia
w Jedynce
Zapraszamy na obchodzone corocznie święto Szkoły Podstawowej nr 1 „Kopernikalia” 2014. Impreza rozpoczyna trwające w dniach 6 – 8 czerwca Dni
Błonia. Uroczystość będzie miała charakter pikniku
naukowego.
Zaczynamy 6.06.2014r. o godz. 10.00, kończymy
galą finałową o godz. 15.00, na której ogłosimy wyniki
konkursów oraz wręczymy nagrody.
W programie:
1. Kolorowy pochód uczniów i nauczycieli ulicami
miasta
2. Konkurs talentów
3. Piosenka klasowa
4. Stoiska przedszkoli i szkół gminnych organizujących gry i zabawy dla dzieci
5. Zjeżdżalnia, wata cukrowa, lody
6. Planetarium
7. Eksperymenty z zakresu fizyki i mechatroniki
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami oraz wszystkich
mieszkańców naszego miasta do odwiedzenia nas
i wspólnej zabawy!!!!
Z GMINY
SOPREMA Błonie zmniejsza oddziaływanie na środowisko
Kontynuując poprzednie działania i zgodnie
z tym, co zapowiedziano,
SOPREMA zmniejsza swoje oddziaływanie na środowisko. W kwietniu zeszłego roku otwarto nowe obiekty
na terenie SOPREMA Błonie. Budynek
wokół zbiorników i uzupełniająca budowla do utylizacji odpadów umożliwiają teraz skanalizowanie i przetwarzanie zapachów związanych z naszą produkcją.
Podczas tego otwarcia wiele osobistości
z aglomeracji Błonia miało okazję ocenić
skuteczność nowego systemu oczyszczania. Na spotkaniu byli obecni: Zenon
Reszka - burmistrz Błonia, Przemysław
Kubicki – sekretarz Gminy, Jan Żychliń-
ski- starosta, Krystyna Szulc – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska PWZ,
Tomasz Jasiński – inspektor Ochrony
Środowiska oraz przedstawiciele stowarzyszeń mieszkańców: Waldemar Jakubiak „Nic o nas bez nas”, Jerzy Jaroszczak „Osiedle przy Pałacu” oraz sołtysi:
Marek Dunajewski, Marek Wagner, Marek Niedziński, Artur Patek. Spotkanie
to stało się również okazją do przedstawienia Grupy SOPREMA i jej zakładów
produkcyjnych.
SOPREMA Polska, tak jak inne fabryki grupy SOPREMA, otrzymała Certyfikat
ISO 14001. Poszanowanie środowiska
naturalnego oraz rola przedsiębiorstwa
obywatelskiego są priorytetami dla gru-
py SOPREMA. Certyfikacja ISO 14001
zakładu w Błoniu stanowi kluczowy etap
w kontroli i zarządzaniu oddziaływania
na środowisko. Planowana jest realizacja wielu celów środowiskowych jak na
przykład zmniejszenie zużycia energii,
redukcja odpadów i ograniczenie emisji
zapachów.
W ten sposób SOPREMA kontynuuje
wysiłki zmierzające do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i działania
dla dobra sąsiedztwa w procesie dialogu
i integracji.
Soprema Polska Sp. z o.o.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Błoniu
Zbiorcze wyniki głosowania
ze 100% protokołów
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
1
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
2
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
3
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
4
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
192
4.72 %
6
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
165
4.06 %
7
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
315
7.74%
8
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 363
33.51%
9
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
264
6.49%
Liczba głosów ważnych: 4 068
24
0.59%
% głosów ważnych:
12 Komitet Wyborczy Partia Zieloni
103
2.53%
74
1.82 %
266
6.54%
1 302 32.01 %
Liczba uprawnionych: 16 594
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:
4 185
Liczba ważnych kart:
4 182
Frekwencja wyborcza: 25.22%
97.20%
Źródło:
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/143201
Błoński Klub Mam
Drodzy Przyjaciele,
Kolejne miesiące mijają nam pod znakiem pracy, pracy dla Was
i dla Waszych dzieciaków. Odbywają się kolejne zajęcia poniedziałkowe, kolejne wyprzedaże garażowe.
W czerwcu będziemy brały udział w Dniu Dziecka organizowanym przez Polski Związek Wędkarski w Błoniu, staramy się
aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych w gminie a także poza nią.
Do końca czerwca będą trwały poniedziałkowe zajęcia dla dzieci
w „Poniatówce”, ostatnie odbędą się 30 czerwca i będzie to „A,B,C
gotowania dla malucha”, kolejne zajęcia z cyklu rozpoczętego kilka miesięcy temu. W czasie wakacji odpoczywamy, ładujemy baterie, aby we wrześniu ruszyć do pracy z nowymi pomysłami.
Do końca czerwca też będą trwały warsztaty dla rodziców
prowadzone przez Monikę Worch. Dzięki Monice mógł się odbyć fantastyczny cykl spotkań. Mamy nadzieję, że we wrześniu
będziemy mogły rozpocząć kolejne projekty z Moniką, której
w tym miejscu składamy ogromne podziękowania za prowadzenie warsztatów.
W czerwcu nie odbędzie się wyprzedaż garażowa, ale mamy
nadzieję, że od września znowu będziecie z nami sprzedawać,
kupować i zamieniać.
Oczywiście jak zawsze zapraszamy na czerwcowe zajęcia, oraz
na nasz profil na facebook-u – klub mam.
WSPÓŁPRACA!!!!! Wszystkie osoby i organizacje chętne
do współpracy, podejmowania wspólnych działań, zachęcamy do kontaktu z nami, jesteśmy otwarte na wszelkie
propozycje.
BKM
13
14
Z GMINY
BIS 5 / 2014
Nagrody dla uczestników konkursu
plastycznego KRUS-u rozdane!!!
W dniu 12 maja w Szkole Podstawowej
nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników IV Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do
maszyny w ruchu!”. Głównym organizatorem Konkursu na Mazowszu był Oddział
Regionalny KRUS Warszawa – Placówka
Terenowa w Błoniu, a Gmina Błonie –
wzorem lat poprzednich – spełniła rolę
współorganizatora. Celem konkursu jest
promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich poprzez
szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej, także kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w cza-
sie ich zabawy w gospodarstwie rolnym.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze
wszystkich szkół podstawowych Gminy
Błonie. Komisja Konkursowa w składzie
Teresa Młynarczyk – przedstawiciel PT
KRUS, Monika Maciejewska – plastyk
w Centrum Kultury, postanowiła nagrodzić 61 prac uczestników. Dla wszystkich nagrodzonych tj. 9 uczniów SP1, 27
uczniów SP2 i 25 uczniów SP w ZS w Bieniewicach zostały przygotowane nagrody rzeczowe, ufundowane przez burmistrza Błonia. Wręczenia nagród dokonali:
przedstawiciel PT KRUS – Teresa Młynarczyk i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Włodzimierz Leduchowski
w obecności dyrektor Aldony Cyranowicz
i dyrektor Magdaleny Rak. Dodatkową
nagrodą tj. ufundowaną przez KRUS została wyróżniona uczennica SP2 – Gabriela Bracik. Obok serdecznych gratulacji
dla uczniów, p. Teresa Młynarczyk przekazała podziękowania dla nauczycieli –
opiekunów uczestników zmagań konkursowych, a także rodziców dzieci, również
przybyłych na tę uroczystość. Wszystkim
dzieciom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych edycjach
konkursu!!!
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
UM w Błoniu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
O błońskiej Merze w śląskim „Tygodniku”
„W okresie PRL w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych w Błoniu powstawały m.in. tarcze telefoniczne i zegarki na
rękę. W latach siedemdziesiątych firma
stała się potentatem produkcji drukarek
w krajach bloku wschodniego - 80 procent jej wyrobów trafiało na eksport.
Gwałtowny krach nastąpił w 1991 roku.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy ponad
3,5 tysiąca wysokiej klasy specjalistów
trafiło na bruk” – takim nagłówkiem zaczyna się artykuł Łukasza Karczmarzyka zamieszczony w „Tygodniku ŚląskoDąbrowskim NSZZ Solidarność” (nr 17).
Obszerny artykuł, zilustrowany zdjęciem
drukarki, informuje zwięźle o historii naszych zakładów, poczynając od zapałek,
poprzez produkcję zegarków, drukarek
wierszowych i mozaikowych, aż po krach,
który nastąpił w roku 1991, „kiedy firma niemal z dnia na dzień utraciła rynki zbytu w krajach bloku wschodniego”.
Stało się wtedy oczywiste, że „zakład,
aby przetrwać, musiał znaleźć nowy produkt. Bez jakiejkolwiek ochrony państwa
oraz pieniędzy na inwestycje, konkurencja z azjatyckimi producentami drukarek nie wchodziła w grę”. A później były
aparaty telefoniczne, kasowniki biletowe
i parkomaty, próba utworzenia spółki
pracowniczej, aż po zarząd komisaryczny, wprowadzony w kwietniu 2002 roku
przez wojewodę mazowieckiego, i wniosek o upadłość zakładu złożony 10 marca
2003 roku.
Jest to kolejny artykuł z cyklu omawiającego „polskie zakłady przemysłowe,
które kiedyś dawały tysiące miejsc pracy,
a dziś już ich nie ma”. Autor artykułu,
powołując się na książkę Jerzego Bezpałko „Historia Zakładów MechanicznoPrecyzyjnych Mera Błonie (1953-2003)”,
przedstawia dzieje Mery nieobce błoniakom, ale z pewnością mało lub zupełnie
nieznane czytelnikom śląskiego „Tygodnika”. (n)
Z GMINY 15
Bliscy nieznajomi
Na skraju Błonia, na końcu ul. Polnej
wyrastają z ziemi dwa słupy bramne
wskazujące wejście na teren cmentarza
żydowskiego. „Wędrowiec, na istnienie
spojrzawszy - z ukosa. Wszedł na cmentarz: śmierć, trawa, niepamięć i rosa.”
przewidział taki widok Bolesław Leśmian w wierszu „Cmentarz”. Za słupami
pustka, perz i krzewy. Nielicznie stojące
jeszcze w 2009 r. macewy zniknęły, wywrócone na ziemię, wciśnięte w piach i obrośnięte zielskiem. Cmentarz żydowski
jest miejscem nienaruszalnym
do czasu zmartwychwstania
ciał w dniu sądu ostatecznego, a zarazem miejscem nieczystym, dopóki znana jest
jego lokalizacja. Widok ten
skłonił obserwatora do poniższej refleksji:
Wiedza na temat kultury
żydowskiej jest w Polsce nikła. Judaizm jest uważany za
religię tajemniczą, a zwyczaje,
obrzędy i symbole „starszych
braci w wierze”- jako mało znane - bywają niejednokrotnie niezrozumiałe i błędnie interpretowane.
Przypomnijmy więc, że wedle Boskich
przykazań ludzkość dzieli się na dwie
grupy: Dzieci Izraela, które muszą przestrzegać wszystkich 613 przykazań (tj.
Żydzi) i Dzieci Noacha (Noego), czyli siedemdziesiąt narodów świata i ich rozgałęzienia. Ich obowiązki są mniejsze, ale są
oni pozbawieni niektórych praw religijnych przysługujących Żydom - Dzieciom
Izraela.
Według judaizmu, wszyscy ludzie zobowiązani są do zaniechania: bałwochwalstwa, złorzeczenia Bogu, morderstwa,
kradzieży i rabowania, zakazanych kontaktów seksualnych, okrucieństwa wobec
zwierząt polegającego na jedzeniu części
żywego zwierzęcia i muszą ustanowić
system prawny, strzegący społecznego
ładu według powyższych przykazań.
Koegzystencja społeczności polskiej
z diasporą żydowską na terytorium Rzeczypospolitej trwa od czasów piastowskich. Przed ponad tysiącem lat przez te
ziemie przebiegał szlak handlowy łączący Europę z muzułmańskim Wschodem,
a nawet Chinami. Przedmiotem handlu
były artykuły luksusu pochodzenia naturalnego, takie jak futra i skóry zwierzęce,
oraz ludzkiego – niewolnicy (w Krakowie)
i wysoko cenieni kastraci słowiańscy
(głównie w Verdun).
Powodzenie Żydów w interesach powodowało zazdrość, co wraz z zawiścią podsycaną różnicami religijnymi spowodowało wszczęcie dotkliwych prześladowań
i krucjat prowadzących niejednokrotnie
do krwawych pogromów na tle wyznaniowo - etnicznym.
W ucieczce przed dotkliwymi sankcjami
trafili Żydzi na ziemie Polskie, gdzie usłyszeli głos nawołujący z nieba: „po - lin”,
co po hebrajsku znaczy „tu odpoczniesz”.
Słysząc to osiedlili się na tych terenach,
a słowem „Polin” nazwali swoje nowe
miejsce życia na ziemi. Od tej pory „Polin”
znaczy po hebrajsku Polska.
Ważniejszymi miastami wczesnego
osiedlania się były Przemyśl i Kraków,
gdzie powstały pierwsze gminy żydowskie - kahały, a następnie Poznań, Kalisz
i inne. Wraz z osiedlaniem się powstawały pierwsze instytucje życia społeczno
- religijnego, mogące do dziś służyć za
wzór do naśladowania. Gmina pozyskiwała miejsca na cmentarz i potwierdzała swe istnienie budową synagogi, przy
której funkcjonują instytucje społecznocharytatywne, chederu (szkoły religijnej)
i przytułku dla chorych oraz rytualnego
zbiornika z wodą lub łaźni - mykwy, gdyż
czystość ciała jest obowiązkiem religijnym. Charakteryzowała się gmina wysokim stopniem zorganizowania społeczności i izolacji kulturowej.
Polska przez wieki nie była całkowicie
wolna od prześladowania Żydów, a nawet
pogromów. Jednak w porównaniu z krajami zachodnimi, skutki represji miały
znacząco mniejszy zasięg i były o wiele
mniej drastyczne. Uzyskali też polscy Żydzi na przestrzeni wieków wiele przywilejów z rąk panujących. Odpłacali się za
to lojalnością, poparciem ekonomicznym
i intelektualnym dla państwa, a w miarę
potrzeby daniną życia i krwi w obronie
wspólnej ojczyzny.
Znienawidzeni w świecie chrześcijańskim za innowierstwo i odrębność kulturową powodującą odseparowanie od
reszty społeczeństwa, oskarżani byli
o najbardziej niewiarygodne i absurdalne
przewinienia, niekiedy nawet sprzeczne
z doktrynalnymi i kultowymi zasadami
religijnymi Judaizmu. Można do nich
zaliczyć tzw. „oszczerstwo krwi”. Jest to
przekierowane, jeszcze we wczesnym średniowieczu z chrześcijan na Żydów posądzenie, że do celów rytualnych - przygotowania macy - używana jest krew
porwanych i brutalnie zamęczonych
dzieci. Absurdalność tego mitu polega na
tym, że spożywanie wszelkiej krwi przez
Żydów jest najsurowiej zabronione. Mimo
wielokrotnego - od lat 40. XIII w.- dementowania tego fałszywego poglądu przez
papieży, począwszy od czterech bulli w tej sprawie wydanych przez Innocentego IV
- przekonanie to pokutuje do
czasów współczesnych i było
przyczyną wielu pogromów,
w tym kieleckiego z 1946 r.,
w którym zginęło co najmniej
40 osób. Częstym zarzutem,
nie znajdującym potwierdzenia w rzeczywistości, było też
posądzenie o bezczeszczenie
i profanację hostii, a także
przekonanie o autentyczności
tzw. Protokołów Mędrców Syjonu, uznanych przez światowej renomy naukowców za w istocie przekonywującą, ale jednak fikcję literacką.
W 1931 r. ludność żydowska w Polsce
liczyła 3113,9 tys. co stanowiło ok. 10%
ludności kraju, a np. w Błoniu (oraz podobnych miastach) osiągała ponad 40%
społeczeństwa. Po czasach holokaustu
- szoa oraz wskutek powojennego antysemityzmu i tzw. antysyjonizmu obecną
liczbę Żydów w Polsce szacuje się na 8-12
tys. (wg innych szacunków na 40, a nawet 100 tys.). Nie ma więc kto odwiedzać
swych bliskich na cmentarzach, ulegają
one stopniowej degradacji.
Wraz z lepszym wzajemnym poznaniem, zmianą stosunku Kościoła katolickiego do innowierców zmienia się stosunek do społeczności żydowskiej.
Takim zbliżającym przemianom sprzyjają m.in. akcje organizowane w ramach
programu „Szkoła Dialogu” Fundacji
Forum Dialogu, zrealizowane przez zdobywcę pierwszej nagrody w skali ogólnopolskiej - Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu, przy
udziale Centrum Kultury w Błoniu. Szanujmy wszystkich ludzi i nie szufladkujmy ich według różnorodnych kryteriów,
w tym szczególnie wyznaniowych.
Szalom.
Słowa Szalom = pokój, używał św. Jan
Paweł II w Rzymskiej Synagodze oraz pod
Jerozolimską Ścianą Płaczu, a także papież Franciszek podczas spotkań z przedstawicielami gmin żydowskich w październiku 2013 r. Tak więc – Szalom.
Marek Juliusz Kozłowski
16
Z GMINY
BIS 5 / 2014
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów
oferujemy Państwu komercyjne konsultacje wysokiej
klasy specjalistów niedaleko od miejsca zamieszkania.
Otrzymują Państwo wysoko kwalifikowaną usługę
bez konieczności dojazdu do centrów klinicznych
w Warszawie.
Pierwsze konsultacje odbędą się w czerwcu.
Przyjmował będzie
specjalista w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII:
Dr n. med. MICHAŁ RABIEJEWSKI
ordynator oddziału endokrynologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W ramach promocji w cenie konsultacji oferujemy bezpłatne
badania TSH, FT3, FT4.
Koszt wizyty wynosi 160 PLN.
SUCHY MASAŻ WODNY
Masaż wodny bez konieczności rozbierania się
WELLSYSTEM to masaż wodny bez konieczności rozbierania się.
Wodne dysze, które poruszają się, masują ciało od stóp do głowy,
co poprawia krążenie krwi oraz rozluźnia mięśnie. Przyjemne ciepło wody dociera do nawet najgłębiej położonych tkanek. Połączenie
trzech elementów: siły, ciepła i wody decyduje o wyjątkowych efektach terapii, która pozwala na wyeliminowanie codziennych napięć,
przemęczenia i stresu. Zastosowanie masażu na urządzeniu WELLSYSTEM po wysiłku fizycznym zapobiega objawom patologicznym,
które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń.
Właściwości suchego hydromasażu WELLSYSTEM:
Rozgrzewająca - przygotowuje do wysiłku fizycznego (zawody, treningi); poprawia ukrwienie przyspieszając metabolizm
Regenerująca - po dużym wysiłku (zarówno fizycznym, jak i psychicznym) przyspiesza powrót organizmu do stanu prawidłowego;
Rehabilitacyjna - wspomaga leczenie urazów, rozluźnia mięśnie
zmniejszając ból (jak w przypadku bólu pleców);
Wpływ suchego hydromasażu WELLSYSTEM na organizm:
- pobudza układ krwionośny i limfatyczny do pracy, a tym samym
usługi transportowe, odżywcze, oczyszczające i regeneracyjne;
- likwiduje objawy zastoinowe, a także przyspiesza wchłanianie
obrzęków;
- zwiększa elastyczność i wytrzymałość aparatu wiązadłowego oraz
ruchomość stawów;
- masaż karku, grzbietu oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego oddziałuje na nerwy rdzeniowe i ich sploty, a tym samym korzystnie
wpływa na funkcje kończyn górnych i dolnych;
- masaż mięśni przykręgosłupowych wpływa na autonomiczny
układ nerwowy, regulując jego czynność.
• KOSZT JEDNEGO ZABIEGU TO 15 PLN
• *** PROMOCJA 10 ZABIEGÓW CENA 120 PLN ***
ZAPISY
mgr Agnieszka Jasińska Tel. 601 377 501
mgr Ewa Pawlak Tel. 609 811 368
www.rehablonie.pl
Uprzednio prosimy o zapis telefoniczny ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc.
ZAPRASZA
SGP ZOZ W BŁONIU
ul. Piłsudskiego 2/4
05-870 Błonie
Informacja i zapisy: tel. 882-513-400
www.przychodniablonie.pl
TERAPIA KOLANA I BIODRA
ARTROMOT® ACTIVE-K jest
zmotoryzowanym urządzeniem
fizjoterapeutycznym, które wykorzystuje unikalne połączenie
metod rehabilitacyjnych. Łącząc
zalety terapii ruchem ciągłym
biernym CPM (Continuous Passive Motion), kontrolowanego ruchu aktywnego CAM (Controlled Active Motion) oraz sekwencyjnych programów
ćwiczeń opartych na biofeedback, pacjent jest w stanie odzyskać koordynację ruchową i zmniejszyć deficyt
propriocepcji.
Ćwiczenia z Active-K pozwalają pacjentom odzyskać
bezbolesną mobilność stawu biodrowego i kolanowego
już we wczesnym etapie pooperacyjnym oraz stymulują proces gojenia. Zastosowany ruch aktywny pacjenta
kontrolowany przez ACTIVE-K zwiększa tzw. czucie głębokie i funkcjonalną siłę kończyny. Następuje także poprawa koordynacji utraconej po zabiegach, operacjach
i urazach.
Dodatkowe korzyści terapeutyczne
Wzmożenie metabolizmu stawów
Zapobieganie sztywności stawów
Gojenie i regeneracja uszkodzonej chrząstki i więzadeł
Szybsze wchłanianie krwiaków i obrzęków
Poprawa krążenia krwi i limfy
Profilaktyka zatorowości skrzepliną, zrostów i zespoleń
Niwelowanie różnic pomiędzy ruchem biernym a treningiem aktywnym i ćwiczeniami rezystancyjnymi w procesie całej rehabilitacji
Poprawa koordynacji ruchowej i zmysłowego postrzegania po zabiegu (propriocepcji)
Sekwencyjne programy terapii dostosowane do rodzajów schorzeń i typów operacji
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Szczęśliwej drogi już czas…
…takim cytatem pożegnani zostali uczniowie klas kończących edukację w ZS nr 1 im. M.
Wańkowicza. W ostatni piątek kwietnia 84 absolwentów technikum i liceum, po odczytaniu
przez dyrektora Jacka Cieślaka uchwały Rady
Pedagogicznej, odebrało świadectwa ukończenia
szkoły, a tym samym „przepustkę” do zdawania egzaminu maturalnego
g i egzaminu
g
p
potwierdzającego
ją g kwalifikacje
j zawodowe.
Ważnym i niezwykle wzruszającym punktem
uroczystości
było pożegnanie
Sztandaru Szkoły przez odchodzących uczniów
i przekazanie go
młodszym kolegom. Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas nagradzania.
Nagrodę starosty za najlepsze wyniki w nauce otrzymały:
Ilona Raczyńska, Dorota Szpuda, Aleksandra Augustyniak,
Paulina Rączkowska i Wiktoria Tkaczenko. Wręczono również
nagrody za osiągnięcia sportowe, działalność w Samorządzie
Uczniowskim, działalność artystyczną, dziennikarską, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i czynne oddawanie
krwi, udział w olimpiadach i konkursach. W sumie wręczono
67 nagród, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Nie
zapomniano również o rodzicach - otrzymali listy gratulacyjne
i podziękowania za działalność na rzecz szkoły.
Szczęśliwej drogi już czas… pożegnaliśmy naszych absolwentów, życząc im połamania piór na maturze i trafnych decyzji
w dorosłym życiu.
E. Kucharska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich
w liceum Broniewskiego
Dnia 25 kwietnia odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Swoją obecnością zaszczycili nas
burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz proboszcz parafii Świętej Trójcy, ks. kanonik
Tadeusz Gałecki. Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu
narodowego, a następnie przekazaniem
sztandaru szkoły w ręce klas drugich.
Dyrektor Andrzej Trzciński powitał zebranych oraz dokonał podsumowania
osiągnięć absolwentów w ciągu trzyletniego okresu nauki w liceum. Wraz z burmistrzem wręczył nagrody i wyróżnienia
uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz brali czynny udział
w pracy różnych organizacji szkolnych
i pozaszkolnych - wolontariacie hono-
rowym krwiodawstwie, kole strzeleckim
i sportowym. Następnie przyszedł czas na
upragnione i wyczekiwane świadectwa,
które zostały uroczyście wręczone przez
wychowawców klas trzecich: dyrektora
Andrzeja Trzcińskiego, p. Wiesławę Sitarską oraz p. Pawła Salamondrę. Miłym gestem były skromne upominki dla abiturientów, które otrzymali od klas drugich.
Nie zabrakło również kilku ciepłych słów
skierowanych do absolwentów, które
wygłosiła w imieniu wychowawców klas
trzecich p. Wiesława Sitarska, życząc
szczęścia w życiu osobistym i na maturze. Wyrazy serdeczności starszym kolegom przekazała także przedstawicielka
klas drugich, Małgorzata Zawadzka.
Trwająca blisko godzinę pierwsza część
uroczystości dobiegła końca. Nadszedł
oczekiwany punkt programu - część artystyczna, która została przygotowana i opracowana przez uczniów klas
II a i II b. Uczniowie w sposób śmieszny i zabawny oddali realia życia szkoły. Ukazali zabawną i groteskową scenę
z codziennego przebywania w szkole,
przenieśli nas w świat Mickiewiczowskiej
scenerii „Pana Tadeusza”, oraz zaskoczyli
wszystkich popisowym układem tanecznym. Zwieńczeniem uroczystości były
gromkie brawa, które otrzymali wszyscy
występujący na scenie.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dobiegło końca. Życzymy naszym abiturientom najlepszych wyników na świadectwie maturalnym i indeksów na wymarzonych uczelniach.
M. Wolska
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 5 / 2014
Co wiemy o wodzie?
Woda już dawno nie jest darmowym
dobrem o nieograniczonych zasobach.
Dopóki człowiek nie był zbyt aktywny
w swojej działalności, dopóty nie było problemu z jej zdobyciem. Pierwsze cywilizacje związane były z dużymi rzekami, jak
np. Nil, Tygrys i Eufrat, Ganges i Brahmaputra, czy Jangcy, gdzie dostępność
wody gwarantowała obfitość pożywienia.
Przez parę tysięcy lat ludzie nauczyli się
zdobywać wodę w większej odległości od
rzek. Dzięki wielowiekowym obserwacjom
odkryto, że w różnym czasie i w różnych
miejscach dostępność wody jest różna.
Raz zmagano się z suszami, kiedy indziej
z powodziami. Wzrost liczby ludności powodował, że dostęp do wody stawał się
ograniczony. Kryzys dotknął przez to cywilizację Egipcjan i Sumerów. W czasach
współczesnych problem wody stał się
problemem globalnym, ale też dostęp do
niej jest niezbywalnym prawem każdego
człowieka. W Europejskiej Karcie Wodnej
z 1968 r. stwierdza się, że woda jest niezastąpionym dla człowieka dobrem, obowiązkiem każdego z nas jest użytkować
ją rozważnie i oszczędnie, a każde zanieczyszczenie wody jest niebezpieczne dla
człowieka i innych stworzeń zależnych od
wody.
Aby
wyprodukować
jakikolwiek
przedmiot wymagana jest woda. Oznacza
to, że handel różnymi dobrami, to w pewnym sensie handel wodą. Taka woda nazywana jest wodą wirtualną.
Według naukowców, w najbliższej
przyszłości niedobór wody będzie się
pogłębiał głównie w krajach biednych,
w których już dziś brak jest środków na
zaopatrzenie ludności w wodę. Przypuszcza się, że problem zmniejszania się ilości
wody dotknie również Polskę, która obecnie ma mniejsze zasoby niż wiele krajów
Europy. Dlatego oszczędność wydaje się
jak najbardziej wskazana.
Norma zużycia wody w Polsce to 160l/
osobę/ dobę. Uważamy, że podstawą właściwego wykorzystywania wody jest budowanie świadomości społecznej o zasobach
wodnych, ich ochronie i mądrym nimi gospodarowaniu. Dobrze, że świadomość ta
kształtowana jest na lekcjach ekologii już
w szkole podstawowej, ponieważ mamy
czas na wyrobienie odruchów związanych
z oszczędzaniem wody i ochroną przed zanieczyszczeniem. Ważna jest wewnętrzna
potrzeba uszczelnienia cieknącego kranu
(oszczędność około 90 m³/rok), zakręcania go podczas mycia zębów (oszczędność
około 40 m³/rok), czy brania prysznica
zamiast kąpieli w wannie (oszczędność
około 100 m³/rok). Oszczędność wody
jest więc także oszczędnością pieniędzy.
W niedalekiej przyszłości, my, uczniowie, będziemy „decydentami”. Ważne jest,
by nam zależało na oszczędzaniu wody
i na zmniejszaniu jej zanieczyszczenia.
W końcu ten świat nie jest tylko dla nas.
Warto zostawić go pięknym i wartościowym dla tych, którzy będą w przyszłości.
Uczniowie klasy 4c SP2 w Błoniu
pod opieką Ireny Tekieniewskiej, nauczycielki przyrody i ekologii
Sprzątanie glinianek na Dzień Ziemi
Dzień Ziemi to największe ekologiczne
święto świata, obchodzone od 1970 r.,
obecnie w 192 krajach. W Polsce organizowane od 24 lat - w bieżącym roku pod
hasłem: „Zmieniaj nawyki, nie klimat”.
Naszym udziałem w Dniach Ziemi było
sprzątanie glinianek. Podzieliliśmy się na
kilka grup. Znaleźliśmy dużo papierków,
folii, puszek. Były też „pety”, kartony po
sokach, butelki. Obok części rekreacyjnej, w wysokich trawach leżało kilka porzuconych ręczników i koszulek. W sumie
w ciągu 2 godzin zebraliśmy 15 worków
śmieci.
Zdziwiliśmy się, że ludzie nie chcą korzystać z licznych koszy na śmieci, tylko
wyrzucają resztki na ziemię.
Rozmawialiśmy z kilkoma wędkarzami,
którzy podczas naszego sprzątania łowili ryby. Dowiedzieliśmy się, że w naszych
gliniankach jest dużo ryb, np. pstrągi,
karpie, okonie, bolenie. Jest więc to miejsce, w którym można wypocząć, odnajdując przyjemność w kontakcie z naturą.
Nie mamy w Błoniu zbyt dużo miejsc
rekreacyjnych. Dlatego chcielibyśmy,
żeby wszyscy użytkujący glinianki dbali o czystość tego terenu, żeby po prostu
było tam ładnie.
Na koniec chcemy podziękować Panom
z Koła Wędkarskiego nr 9 w Błoniu za
serdeczność, jaką nam okazali.
Uczniowie klasy 5e SP2 w Błoniu
pod opieką nauczycielki ekologii
i przyrody
Ireny Tekieniewskiej
EKO PIKNIK,czyli woda, woda i jeszcze raz deszcz
Dnia 26 kwietnia Zespół
Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza brał udział w VII
Wiosennym Pikniku EkoBłonie pod hasłem „Woda
to Życie”. Faktycznie wody
było dużo, ale z nieba. Deszcz lał jak z cebra. Jednak nauczyciele wraz z uczniami-wolontariuszami dzielnie sprzedawali
rośliny, decoupage, badali jakość wody,
sprawdzali ilość wody w owocach i warzywach oraz częstowali mieszkańców wodą
z różnych Uzdrowisk. Pomimo złej pogody
humory wszystkim dopisywały, a nasze
stanowisko było, nawet jak na taką ilość
deszczu, tłumnie odwiedzane. Wszystkim
dziękujemy. Deszczu nie bali się również
nasi „artyści”, dla obecnych na pikniku
zaśpiewała Kasia Zemło i zespół ALIGATOR BAY.
Specjalne podziękowania dla p. Joanny Bloch, która nam pomogła, a wcale
nie musiała. Dziękujemy!
Przemoczeni nauczyciele z Wańkowicza: Beata, Anetta, Irma, Magda, Katarzyna, Władysława, Piotr i Marcin
oraz wolontariusze
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
,,Eko – Piknik” z ,,Jedynką”
Dnia 26.04. podczas błońskiego Eko
– Pikniku nastąpił uroczysty finał gminnego konkursu ekologicznego ,,Ekologicznie znaczy logicznie”. Organizatorem
konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1.
W konkursie wzięły udział trzy szkoły
podstawowe oraz pięć przedszkoli z naszej gminy. Konkurs odbywał się w trzech
kategoriach wiekowych:
• Zerówki (przedszkola) i klasy I
• Klasy II i III
• Klasy IV – VI.
Przedszkolaki i klasy I wykonały piękne
prace na temat: ,,Chroń przyrodę, zbieraj
śmieci, bądź mądrzejszy niż inne dzieci”.
Natomiast starsi uczestnicy mieli za zadanie napisać test z wiedzy ekologicznej
oraz wykonać ,,Eko – strój” (klasy II i III)
lub ,,Eko – konstrukcję” (klasy IV – VI).
Prace dzieci były niezwykle oryginalne
i pomysłowe, w związku z czym zarówno zwycięzcy konkursu, jak i pozostali
uczestnicy zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez Wy-
dział Ochrony Środowiska przy Urzędzie
Miejskim w Błoniu. Były to m.in. boomboksy, MP 4, słuchawki, pamięć USB.
Nagrody wręczał burmistrz Błonia Zenon
Reszka wraz z dyrektor SP1 Magdaleną Rak oraz organizatorkami konkursu. A oto lista laureatów konkursu oraz
uczniów wyróżnionych:
Kategoria: 0 – 1
Alan Gołyś (P3) I miejsce
Weronika Tyl (SP w Bieniewicach)
- II miejsce
Hania Rucińska (P3 ) - III miejsce
Hania Siąkowska (SP1) – wyróżnienie
Emilka
Kwiatkowska
(SP1)
– wyróżnienie
Wojciech Mass (SP w Bieniewicach)
– wyróżnienie
Martynka Jasińska (P2) – wyróżnienie
Lena Bieniek (SP1) – wyróżnienie
Cyprian Wadecki (SP1) – wyróżnienie
Hanna
Ksit
(P
,,Stokrotka”)
– wyróżnienie
Magdalena Czupryniak (P ,,Stokrotka”)
– wyróżnienie
Kategoria: kl. II – III
Karolina Chruślicka kl. 3d; 75 pkt.
(SP1) I miejsce
Dominika Kolano kl.3d; 72 pkt. (SP1)
II miejsce
Maja Wolniak kl.3a; 70 pkt. (SP1)
III miejsce
Paulina Ferenc kl. 3b; 63 pkt. (SP
w Bieniewicach) - wyróżnienie
Marceli Kozłowski kl. 3b, 61 pkt.
(SP w Bieniewicach) – wyróżnienie
Milena Maksymiuk kl.3b, 60 pkt.
(SP w Bieniewicach) – wyróżnienie
Kategoria: kl. IV – VI
Jan Dudziński kl.5b; 68 pkt. (SP1)
- I miejsce
Mateusz Rak kl.5c; 66 pkt. (SP2)
- II miejsce
Mateusz Majtczak kl.5 c; 64 pkt. (SP1)
- III miejsce
Jakub Berger kl.5c; 62 pkt. (SP2)
- wyróżnienie
Kasia Szyprowska kl.5; 58 pkt. (SP
w Bieniewicach) – wyróżnienie
Filip Ambroziak kl.5b; 56 pkt.(SP
w Błoniu) – wyróżnienie
Marta Rupieta kl.5; 56 pkt.(SP w Bieniewicach) –wyróżnienie
Podczas Eko – Pikniku Szkoła Podstawowa nr 1 miała swoje ekologiczne stoisko, na którym nauczyciele i wolontariusze szkolni zachęcali do kupna m.in.
ekologicznych przetworów, drewnianych
budek dla ptaków, a przede wszystkim
przeróżnych sadzonek roślin. Część artystyczną zapewniła grupa dzieci z kółeczka
teatralnego, które zaprezentowały smerfne przedstawienie przygotowane przez
p. Edytę Ulaskę i p. Małgorzatę Różycką.
Mimo deszczu, który ,,ekologicznie” włączył się w naszą imprezę, uczestnikom ,,Eko
– Pikniku” cały czas towarzyszył uśmiech.
Miło nam, że impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem – i dorosłych, i dzieci. Mamy nadzieje, że na długo pozostanie
w pamięci wszystkich, którym przyświeca
hasło: ,,Ekologicznie znaczy logicznie”.
Katarzyna Głogowska i Joanna
Moczydłowska
(nauczycielki z SP 1)
Dzień Ziemi w przedszkolu „Stokrotka”
29 kwietnia w piękny, słoneczny, wiosenny dzień dzieci z przedszkola „Stokrotka” uczestniczyły w rajdzie pieszym
zorganizowanym przez uczniów I LO im.
W. Broniewskiego w Błoniu pod opieką p. Moniki Wolskiej i p. pedagog Ewy
Różyckiej. Przed rajdem uczniowie kl. II
z wychowawczynią p. Moniką Wolską
przybyli do naszego przedszkola, by wraz
z dziećmi wykonać plakaty i rysunki na
temat „Świat skąpany w słońcu”. Był to
konkurs plastyczny dla wszystkich grup
wiekowych, a najlepsze prace zostały
nagrodzone.
Około godz. 9.00 wyruszyliśmy ulicą Grodziską w kierunku ul. Okrzei.
Na trasie przywitała nas grupa uczniów
i rozdała kolorowe baloniki i motylki własnoręcznie wykonane. Trasa była bardzo
urozmaicona. Na pierwszym przystanku
pt. „Wiosna” dzieci wysłuchały przeczytanej przez uczniów bajki i odpowiadały
na pytania konkursowe. Na koniec wrę-
czono nagrody. Drugi przystanek „Szukamy wiosny” był również ciekawy, gdyż
dzieci wzięły udział w konkursie dotyczącym przeczytanego opowiadania. Równie
interesująco było na pozostałych przystankach, które miały tytuły „Piękna wiosna”, „Smutna ziemia” i „Czysta woda”.
Dzieci segregowały śmieci, uczyły się
dbania o czystość otoczenia oraz troski
o czystość wody, która jest domem wielu
zwierząt.
Po konkursach intelektualnych zorganizowano trasę z przeszkodami. Dzieci
chętnie i z łatwością ją pokonywały. Było
bardzo wesoło; skakanie przez rozłożone
koła, bieg po linii prostej, przechodzenie
przez szarfę, rzut piłką, powrót slalomem.
Nagrody były ufundowane przez liceum
i przedszkole.
Impreza miała charakter dydaktycznorozrywkowy, a jej celem było świętowanie
Dnia Ziemi.
Przedszkole „Stokrotka” ma zaszczyt
pochwalić się sukcesem Julii Wolskiej
(z grupy Biedronek – trzylatków), która
zajęła III miejsce, oraz Karoliny Makowskiej (z grupy Motylków- czterolatków)
– II miejsce w Konkursie Recytatorskim
pt. „Ptaki, Ptaszki, Ptaszyska” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Dzieci oraz
cała kadra z przedszkola są dumne i serdecznie gratulują.
Kamila Kłucińska, Jolanta Szostak
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 5 / 2014
Comenius Partnerskie Projekty Szkół w Gimnazjum nr 2
W dniach 06 - 10.05. w Gimnazjum
nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Błoniu w ramach programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół gościliśmy
przyjaciół z partnerskich krajów. Nauczyciele i uczniowie z Austrii, Bułgarii,
Słowenii, Portugalii, Włoch i Gimnazjum
nr 2 pracowali nad tematem trudnym
do uchwycenia: „Zapachy”. Uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział
w warsztatach perfumeryjnych w perfumerii „Quality Missala”, której serdecznie
dziękujemy za miłe przyjęcie. Pani Anna
Liwska opowiedziała nam o historii zapachów oraz produkcji technologicznej
poszczególnych składników i znanych
perfum. Mogliśmy powąchać próbki tych
miłych i tych... niemiłych dla nosa składników. Następnie pojechaliśmy zwiedzać
Warszawę - nasi zagraniczni goście byli
zainteresowani historią i kulturą Warszawy i Polski.
Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie Łodzi - Cmentarza Żydowskiego,
Stacji Radegast i Centralnego Muzeum
Włókiennictwa, w którym poszerzyliśmy
nasze wiadomości dotyczące produkcji
tkanin oraz uczestniczyliśmy w warsztatach druku na materiale. W piątek odbyły
się warsztaty plastyczne w szkole; przed
trzema grupami stało poważne zadanie
zamienienia zapachu w obraz. Pierwsza
grupa tworzyła kolorowe obrazy z suszonych materiałów naturalnych przywiezionych z Austrii, Słowenii, Włoch,
Bułgarii, Portugalii i Polski, druga - za
pomocą chlapanych kropek (drip technique) próbowała oddać zapachy, a trzecia
malowała na zamoczonych kartkach, aby
kształty namalowane charakteryzowały
się nieregularnością i tylko sugerowały
zapach.
Kolejnym punktem programu był spacer po Błoniu w towarzystwie Włodzimie-
rza Leduchowskiego, naczelnika WOKS.
Wieczorem, przy wspólnym grillu, tańcząc i grając w różne gry, zakończyliśmy
polski etap projektu.
Bardzo serdecznie dziękuję Uczniom
i Rodzicom za pomoc w organizacji wymiany - dzięki Wam ten czas na długo pozostanie w pamięci naszej i naszych gości.
Już zaczynamy odliczanie do następnego
spotkania w Bułgarii. Do zobaczenia na
comeniusowym szlaku we wrześniu.
Anna Gruber
psycholog G2
My - Ratownicy z Gimnazjum nr 2
Dnia 29 kwietnia grupa uczniów klas
II i III Gimnazjum nr 2 miała okazję
uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy
zorganizowanym przez firmę AdrenaLTika. Wszystkie ćwiczenia i zadania, które
mieliśmy okazję wykonywać podczas tego
szkolenia były utrwaleniem, ale także rozszerzeniem wiedzy zdobytej na lekcjach
edukacji dla bezpieczeństwa. Jednak
nie tylko zyskaliśmy nowe umiejętności
– każdy z nas po przejściu tego ośmiogodzinnego kursu zdobył międzynarodowy
certyfikat EFR. Takie zaświadczenie niekiedy może być wymagane przy podjęciu
pracy za granicą, a także jest niezbędne
do zdobycia wielu uprawnień, np. z zakresu nurkowania.
Bardzo ważne podczas szkolenia było
to, że nasza nauka nie opierała się jedynie na wiedzy teoretycznej, ale także mie-
liśmy okazję korzystać z wielu pomocy
dydaktycznych, tj. fantomów, służących
do przeprowadzania resuscytacji; apteczek i bandaży, przy pomocy których
mogliśmy poćwiczyć opatrywanie ran;
deski ortopedycznej do przenoszenia poszkodowanych. Nauczyliśmy się także
budować prowizoryczne nosze z dostępnych materiałów (np. dwóch desek i liny).
Innym ciekawym elementem kursu było
to, że każdy miał okazję sam zgasić małe
ognisko przy pomocy gaśnicy oraz użyć
prawdziwego defibrylatora stosowanego
przy zatrzymaniu krążenia u pacjenta.
Symulowaliśmy też ratunek ofiary wypadku, zaklinowanej w prawdziwym samochodzie oraz zrozumieliśmy, jak obchodzić się z poszkodowanymi dziećmi
i niemowlętami.
Na podsumowanie całego dnia instruktorzy przygotowali kilka upozorowanych
wypadków, a my musieliśmy sprawdzić
umiejętności zdobyte podczas całego
szkolenia. Nie wiedząc, czego możemy się
spodziewać, byliśmy bardzo podekscytowani. Kiedy znaleźliśmy miejsce, w którym czekali szkoleniowcy, wielu z nas
naprawdę się zestresowało, ponieważ instruktorzy tak dobrze wcielili się w swoje
role, że cała scena wyglądała jak prawdziwy wypadek. Naprawdę musieliśmy
zachować się jak prawdziwi ratownicy
podczas akcji.
Wszyscy bardzo dobrze wspominają
wtorkowy kurs. Wiedza i umiejętności
zdobyte podczas szkolenia są wręcz nieocenione, ponieważ dzięki nim naprawdę
można uratować czyjeś życie.
Katarzyna Niewiadomska
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Gazetka SP2 wśród nagrodzonych w Ogólnopolskim
Konkursie
Mediów Szkolnych
Od 15 lat z małymi przerwami w Szkole że interesujące materiały na temat Błonia dziennikarkę radiową i założycielkę radia
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu wydawana jest szkolna gazetka. Początkowo
miała ona charakter okolicznościowy,
tematyczny; pojawiała się średnio 4 razy
w roku. Jeden z numerów, zatytułowany
„Papież nadziei, miłości i pokoju”, wysłany
został w X 2003 r. do Watykanu, wszystkie zamieszczone w nim teksty poświęcone były Papieżowi Janowi Pawłowi II.
W roku szkolnym 2007/2008 gazetka wydawana była w ramach projektu „Szkoła Równych Szans”; otrzymała
wówczas tytuł „Korczakowcy” i zmieniła
swój charakter; stała się miesięcznikiem,
w którym drukowane były bieżące informacje oraz wypowiedzi dotyczące życia
szkoły.
Od III 2010 r. nasza gazetka ukazuje się raz w miesiącu jako „Nasze sprawy i sprawki”. Z każdym wydaniem jest
coraz ciekawsza i bardziej profesjonalna,
znaleźć w niej można teksty dotyczące nie
tylko tego, co się dzieje w szkole, ale tak-
i różnych dziedzin życia.
Na początku maja dotarła do nas
wspaniała informacja. Nasza gazetka
znalazła się wśród laureatów prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Mediów
Szkolnych MAM „Forum Pismaków”. To
największy i najstarszy w Polsce konkurs
gazetek i mediów szkolnych, organizowany w tym roku już po raz dziewiętnasty.
Gazetki oceniane są przez profesjonalne
jury, w którego pracach biorą udział znakomici fachowcy w dziedzinie mediów.
Konkurencja jest bardzo silna, tym bardziej cieszymy się z tegorocznego sukcesu. W nagrodę dwie dziewczynki z Redakcji gazetki wraz z opiekunką Mariolą
Siedlecką wezmą udział w czerwcu w finale konkursu w Katowicach. Finał to
nie tylko gala i wręczenie nagród. To także warsztaty dziennikarskie i spotkania
z osobami znaczącymi w świecie mediów
i życiu publicznym. W przeszłości Forum
Pismaków gościło m.in.: pisarkę Katarzynę Grocholę, aktorkę Grażynę Wolszczak,
RMF oraz Fundacji Nowe Media Aleksandrę Zieleniewską. Ciekawe, kto będzie gościem w tym roku?
Z całego serca gratuluję dzieciom zaangażowanym w tworzenie „Naszych spraw
i sprawek”. Jestem z Was bardzo dumna!
Serdecznie dziękuję Pani Marioli Siedleckiej bez której ciężkiej pracy i pomysłowości nie byłoby tego dziennikarskiego
sukcesu. Podziękowania składam też
Pani Marcie Marjańskiej, która wspiera
Panią M. Siedlecką w opiece nad Zespołem Redakcyjnym.
Wszystkich zachęcam do lektury „Naszych Spraw i Sprawek” – kolejne numery dostępne są na stronie internetowej
SP2 i gminy Błonie.
Dyrektor SP2
Aldona Cyranowicz
Redakcja „BIS” gratuluje młodszym Kolegom z „Naszych spraw i sprawek”, Życzymy kolejnych sukcesów. Powodzenia!
(red.)
Roztańczone przedszkolaki
Dnia 10 maja w Centrum Kultury
w Błoniu odbyła się VIII edycja Tanecznego Festiwalu Przedszkolaków, w tym
3 raz pod patronatem burmistrza Błonia
Zenona Reszki oraz Stowarzyszenia Mazovia. Tegoroczna impreza organizowana,
jak co roku, przez Przedszkole Publiczne
nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie
nosiła nazwę „Raz na ludowo”.
W festiwalu wzięli udział reprezentanci
12 placówek przedszkolnych: Przedszkola nr 1 Misia Uszatka, Przedszkola nr 2
Promyczek i Przedszkola nr 4 Stokrotka
w Błoniu, SP3 z Brwinowa, GP1 Pod Dębowym listkiem i P na Wiejskiej z Milanówka, GP z Michałowic, GP z Nowej Wsi,
SP w Otrębusach, MP Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej, Oddziału Przedszkolnego przy SP w Ruścu, PP w Zaborowie.
Uczestników festiwalu, ich opiekunów
i zgromadzonych gości powitał burmistrz
Błonia Zenon Reszka, koordynator Sto-
warzyszenia Mazovia Wojciech Wlazło
i dyrektor PP nr 5 w Radzikowie Lucyna
Kamińska.
Konferansjerami imprezy, jak co roku
byli: Marzena Mlosek i Wojciech Gumowski. Prowadzący swoim strojem nawiązali do tematyki festiwalu. W tym roku na
scenie Centrum Kultury dzieci prezentowały polskie i europejskie tańce ludowe.
Przedszkolaki przepięknie prezentowały
się w barwnych strojach. W trakcie wykonywania układów tanecznych migotały
cekiny, kolorowe wstążki, gorsety, serdaki, haftowane bluzki, koronkowe fartuchy. Występy dostarczyły nam wielu niezapomnianych przeżyć. Wszyscy byli pod
wrażeniem tytanicznej pracy nauczycielek i rytmików włożonej w przygotowanie
tak pięknych, skomplikowanych układów
tanecznych.
Jury (Włodzimierz Leduchowski -naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu, Maria Woynarowska – kierownik ZPiT „Tęcza”,
Martyna Winiarek- instruktor Zumba, Wojciech Wlazło koordynator Stowarzyszenia
Mazovia) miało trudny orzech
do zgryzienia. Po burzliwych
naradach, w trakcie których
mali artyści i ich opiekunowie
poszli na słodki poczęstunek,
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce zajęło Przedszkole
Publiczne nr 1 Misia Uszat-
ka w Błoniu tańcem „Tarantela”. Dzieci
do występu przygotowały panie Agnieszka Bugajska, Marta Głowacka, Urszula
Rutkowska.
II miejsce otrzymał Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ruścu.
Przedszkolaki brawurowo zatańczyły krakowiaka. Dzieci przygotowały Anna Chruścińska i Małgorzata Gajownik.
III miejsce przypadło Gminnemu
Przedszkolu w Nowej Wsi za „Wiązankę
tańców beskidzkich”. Dzieci były przygotowane przez Anitę Szopę i Krzysztofa
Marciniaka.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu
nagród, Jerzy Wysocki prezes Stowarzyszenia Mazovia zamknął VIII Festiwal
Taneczny Przedszkolaków. Wszystko co
dobre, szybko się kończy, mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się z przedszkolakami i ich opiekunami na kolejnym
roztańczonym festiwalu.
Marzena Mlosek
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 5 / 2014
Dzieci w roli programistów
projekt „Mistrzowie Kodowania” w SP2
W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka rozpoczęliśmy od marca zajęcia z Scratch’a.
Odbywają się one w ramach projektu
„Mistrzowie Kodowania”. Prowadzone
są przez p. Bożenę Bogucką (klasa III)
i p. Ewę Kaskę (klasy IV-VI).
Nasuwa się pytanie: „Co to Scratch?”
Jest to język programowania stworzony przez Mitchela Resnick’a dla dzieci,
nastolatków i dorosłych. Scratch uczy
programowania w sposób przyjemny
i ciekawy oraz rozwija umiejętność kreatywnego i strategicznego myślenia. Z pomocą Scratch’a dzieci mogą także realizować wspólne projekty, uczyć się od siebie
nawzajem, a działając w grupie, rozwijać
swoje kompetencje.
Uczestnicy nie muszą posiadać rozległej
wiedzy matematycznej, która potrzebna
jest w innych językach programowania,
aby samodzielnie kodować. Jest to narzędzie programistyczne dostosowane
do możliwości wiekowych uczestników.
Dzieci budują skrypty dla „duszków”
z gotowych klocków z komendami, mogą
przetestować działanie swojego programu i wprowadzić ewentualne poprawki,
aby program działał poprawnie. Tworzą
własne animacje, gry, kartki świąteczne, które później publikują na portalu
scratch.mit.edu. Już po pierwszych zajęciach cieszyło nas to, że uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z układaniem
skryptów dla „duszków” poruszających
Do wynajęcia w Błoniu część domu
ok. 100m2 z pomieszczeniem gospodarczo-garażowym 40m2.
Duży ogród, ogrodzenie, pełna
prywatność.
1300 zł plus opłaty licznikowe.
tel. 504 200 803
Sprzedam dom w stanie surowym
otwartym na obrzeżach Sochaczewa.
tel. 605 664 220
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
bardzo atrakcyjne mieszkanie o pow.
86m2 na IV piętrze w Błoniu. Mieszkanie składa się z 4 pokoi (wcześniej 5)
widnej kuchni, łazienki z wanną, WC
z prysznicem (świeżo po remoncie),
dwóch przedpokoi i balkonu. Ogrzewanie miejskie wliczone w czynsz.
Atrakcyjna lokalizacja blisko centrum miasta.
Tel. 508 357 682
się po scenie. Tworzyli własne tła sceny,
jak również własne „duszki”. Z każdymi
kolejnymi zajęciami coraz bardziej byli
zadowoleni ze stworzonych przez siebie
pierwszych gier, w których „duszek” poruszał się w labiryncie, wpadał w pułapkę lub gdy gracz odbijał piłeczkę rakietą.
Najważniejsze jest to, że zajęcia budzą
bardzo duże zainteresowanie uczniów,
o czym świadczą choćby poniższe
wypowiedzi:
„W środy chodzę z kilkoma osobami
z mojej klasy na dodatkowe zajęcia komputerowe ze Scratch’a. Robimy skrypty,
które później pomagają nam przy poruszaniu duszkami (postaciami, do których
budowany jest ruch). Zawsze możemy
zmienić duszka lub cały jego wygląd.
Nasz duszek może również coś powiedzieć, przez tyle sekund, ile chcemy. Tło
też się zmienia. Prace wykonawców wysyłane są później na stronę programu.
Bardzo lubię te zajęcia, ponieważ nie tylko rozwijają, ale też są śmieszne, zwłaszcza wtedy, kiedy komuś coś się nie uda
i wychodzi zabawny efekt, ale śmiać się
można tylko wtedy, gdy autor pracy też
się śmieje” (Natalka).
„Od niedawna w naszej szkole uczymy
się programowania w Scratch’u. Te zajęcia mamy w środę na dwóch godzinach
lekcyjnych. Programowanie to polega na
tworzeniu skryptów dla „duszków”, które
potem wykonują różne czynności. Możemy też zmieniać im kostiumy. Stworzyłem
na tych zajęciach następujące projekty:
grę z samochodem, w której samochód
jedzie do przodu i zawraca oraz kartkę
wielkanocną. Bardzo lubię te zajęcia i zawsze czekam na nie z niecierpliwością.
Kiedy nie mogę przyjść, bardzo się smucę. Ćwiczenia mi się udają i są bardzo interesujące” (Bartek).
„W środę po zajęciach lekcyjnych chodzę z koleżankami i kolegami na dodatkowe zajęcia komputerowe, na których
uczymy się używać programu Scratch.
Dzięki temu programowi możemy tworzyć własne gry komputerowe. Projektujemy kostiumy, dźwięki, tła i skrypty.
Postaciami Scratch’a są duszki. Można je
zrobić samemu lub wybrać z galerii duszków. Niektóre z nich mają własne kostiumy, a innym trzeba je zaprojektować.
Podobnie dźwięki i tła. W tym programie
uczymy się również robić animacje i wykorzystywać je w grach. Lekcje Scratch’a bardzo mi się podobają” (Julka).
Bożena Bogucka
RPG w Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 1 w Błoniu od kilku lat regularnie współpracuje z PolskoFundacją
Amerykańską
„Projektor”. W ramach tej
współpracy studenci - wolontariusze
przeprowadzili szereg cyklicznych zajęć
o różnorodnej tematyce. Były to m.in.
nauka tańca nowoczesnego break dance, warsztaty wykonywania zdobień metodą decoupage, metody zapamiętywania, warsztaty kształtowania osobowości
i rozwijania komunikacji interpersonalnej
oraz zajęcia dotyczące debatowania i wystąpień publicznych.
Obecnie w Gimnazjum nr 1 odbywa się
projekt z zakresu gier RPG (role playing
games), czyli tak zwanych gier fabularnych. Jest to bardzo ciekawy sposób na
spędzenie wolnego czasu. Owe gry polegają na stworzeniu postaci, którą potem będziemy prowadzić w niebezpiecznym świecie, wymyślonym przez Mistrza
Gry. Mistrz Gry to osoba, która nie bierze udziału jako bohater, lecz wymyśla
świat, w którym rozgrywa się przygoda.
Bez niego nie byłoby całej zabawy. Podczas pierwszych zajęć każdy z uczestników tworzył swoją postać (wybór klasy,
rasy, broni oraz przydzielanie punktów
umiejętności). Wszyscy znaleźliśmy się
w świecie pełnym smoków, ogrów, elfów,
skarbów i niebezpieczeństw. Wyprawa zaczyna się w małej wiosce. Podobno gdzieś
w okolicy znajduje się wielki skarb. Czy
go znajdziemy? Wszystko leży w naszych
rękach.
Uczeń klasy IIIA G1
Mateusz Figiel
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Wojskowa Akademia Techniczna
Liceum Broniewskiego, jesteśmy coraz bliżej współpracy
nym nasze liceum
rozpoczęło starania
o współpracę z WAT
w Warszawie. Po wymianie odpowiedniej
korespondencji
tegoroczni maturzyści,
którzy wybrali fakultety z przedmiotów
ścisłych, odbyli 11 kwietnia pierwszą wizytę na uczelni. Delegację uczniów wraz
z dyrektorem i nauczycielem fizyki przyjął
dziekan Wydziału Elektroniki. Potraktował nas bardzo poważnie i po wojskowemu. Wszystkim wręczono minutowe programy zwiedzania. Podzielono uczniów
na grupy. Zostały one oprowadzone po
różnych pracowniach i laboratoriach.
Przeprowadzono wiele pokazowych doświadczeń z różnych dziedzin fizyki.
Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Furorę zrobiły studentki w strojach
wojskowych. Męska część delegacji była
zaskoczona tak dużą ilością dziewcząt
studiujących na tej uczelni.
Miesiąc później - 13 maja – liceum gościło w swoich murach przedstawicieli
WAT. Delegacja obejrzała placówkę, ze
szczególnym uwzględnieniem pracowni
fizycznej. W spotkaniu z uczniami klas
pierwszych i drugich oraz zainteresowanymi maturzystami przedstawiono zasady
rekrutacji na studia w WAT, zaproponowano także udział uzdolnionej młodzieży
w konkursach matematycznym i fizycz-
nym, organizowanych przez tę uczelnię.
Atmosferę spotkania, przeprowadzonego
przez młodych oficerów uczelni, ociepliły
praktyczne upominki i maskotki, które
uczniowie otrzymali na koniec spotkania.
ILO
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 na XIV rajdzie rowerowym
im. Janusza Kusocińskiego
Dnia 18 maja ruszyła XIV edycja rowerowego rajdu im. Janusza Kusocińskiego
pod hasłem „Razem w powiecie”. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Błoniu wraz z nauczycielkami p. Elżbietą Kostrzewską,
p. Elżbietą Gutowską i p. Iwoną Krasnowską wzięli w nim udział już po raz
piąty i z uśmiechem na twarzy pokonali
trasę Ołtarzew – Palmiry – Ołtarzew liczącą około 40 kilometrów. Nie byliśmy pewni do końca, czy impreza się odbędzie, ale
pogoda tego dnia dopisała i tradycyjnie
już mogliśmy wziąć udział w sportowych
zmaganiach.
Rajd rozpoczął się o 10.00, a wzięło
w nim udział ponad 200 osób w różnym
wieku. I mały, i duży fan jazdy na rowerze mógł zmierzyć się z tą trasą. Nasze gimnazjum reprezentowała grupa 18
osób, które nie boją się nowych wyzwań
i lubią aktywnie spędzać wolny czas.
Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo
uczestników i rozdali wszystkim odblaskowe kamizelki. Po ponad godzinnej jeździe dotarliśmy do Pamir, mogliśmy tam
odpocząć oraz zwiedzić Muzeum Miejsce
Pamięci i złożyć hołd pomordowanym
w czasie II wojny światowej.
Wszystkim podczas imprezy dopisywał wspaniały humor. Gdy zmęczeni rowerzyści około godziny 14:30 powrócili
do Ołtarzewa, czekał na nich poczęstunek – tradycyjnie była to grochówka. Po
rajdzie wszyscy z wypiekami na twarzy
wyczekiwali momentu losowania nagród
(między innymi rowerów i akcesoriów rowerowych). Cieszy nas, że kilku uczniów
i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 wygrało
Święta, święta i po świętach…
Wieczorem 14 kwietnia 2014 podczas Zumba
® Gold oraz Zumba ® Fitness w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Błoniu
odbyła się „Zumba z jajem”. Jak głosiło hasło
na plakacie- w świątecznym przebraniu – wstęp
wolny. Wiele uczestniczek skorzystało z tej
możliwości i w kolorowych przebraniach wkroczyły na salę. Dzieci również dotrzymywały kroku swoim mamom oraz chwaliły się rysunkami
zachęcającymi do udziału w zajęciach. Wszystkie prace oraz przebrania uczestników były wyjątkowe, w związku z tym zajęcia zakończyły
się upominkami, łakociami oraz pamiątkowymi
zdjęciami. Krótko podsumowując, każda okazja do wspólnego
ćwiczenia i tańczenia jest dobra, choćby nawet od święta.
martynawiniarek.zumba.com
atrakcyjne upominki. Fundatorem nagród był między innymi burmistrz Błonia
Zenon Reszka. Mimo zmęczenia nikt nie
narzekał i wszyscy byli zadowoleni. Takie
akcje pokazują, że sport to nie tylko zdrowie, ale i świetna zabawa. Do zobaczenia
za rok!
Uczestnicy rajdu z Gimnazjum nr 1
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 5 / 2014
Z Broniewskim w dobry nastrój!
Żar z nieba, emocje i dobra zabawa.
Tak najkrócej można opisać IV edycję
Błońskiego Uśmiechu Młodzieży, która
miała miejsce 24 maja 2014r. Moc atrakcji przygotowana przez uczniów I LO im.
Władysława Broniewskiego w Błoniu
przyciągnęła jeszcze większą ilość osób
niż poprzednie imprezy. Różnorodne
konkursy, malowanie twarzy, tatuaże,
strzelnica, otwarte sale gier komputerowych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rozegrano także Mecz Rodzinny
na Orliku (i tu duży uśmiech w stronę
Błońskiego Klubu Mam), mecze pomiędzy Błonianką a drużyną piłkarską KICK
OFF; były biegi z przeszkodami oraz animacje Zumba Fitness. Wszystkie punkty programu miały na celu zintegrować
mieszkańców Błonia, zaprosić całe rodziny do wspólnej zabawy, a wszystko to jak
co roku pod hasłem „więcej optymizmu,
uśmiechu, życzliwości”. W pomoc przy
zorganizowaniu konkursów włączyły się
także harcerki z 60 Drużyny „Pryzmat”.
Pogoda była bajeczna, słońce, słońce
i jeszcze raz słońce. Jedyny deszcz, jaki
spadł tego dnia, to deszcz nagród dla
uczestników wspomnianych wcześniej
konkursów, kurtyna wodna na ochłodę
oraz mnóstwo baniek mydlanych.
W tym roku niemałą atrakcję stanowiły
wozy strażackie oraz sprzęt, które zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Błonia. Można było wejść do samochodu, odpalić syreny, a nawet wspiąć się
na jego dach. Wszystko to oczywiście pod
czujnym okiem strażaków. Główną atrakcją imprezy stała się jednak symulacja
gaszenia pożaru, który wybuchł w szkole
oraz udzielania pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Szybkość oraz profesjonalizm akcji ratowniczej zrobiły na przybyłych naprawdę duże wrażenie.
W tej edycji oprawę muzyczną zapewnił niezastąpiony Jakub Bargieł z zespołu
MOCA, jak zwykle nie zabrakło muzyki
na żywo. Tym razem królowały mocniejsze brzmienia. Paweł Barański, Dominik
Marciniak, Paweł Pójdak oraz Maciek
Szymaniak zaprezentowali kompozycje
własne, a także covery znanych wykonawców. Było naprawdę ostro!
Przez imprezę przewinęło się wielu
mieszkańców Błonia. Z pewnością był to
doskonały wstęp do rozpoczynającego się
weekendu. Na tym cyklicznym już wydarzeniu nie mogło zabraknąć burmistrza
Błonia Zenona Reszki oraz dyrektora I LO
im. Władysława Broniewskiego Andrzeja
Trzcińskiego, którzy powitali mieszkańców i otworzyli oficjalnie całą zabawę.
Miło było obserwować jak na twarzach
ludzi zagościł uśmiech. Niezawodna koncepcja i założenie imprezy, że szczęśliwym żyje się lepiej sprawdziła się po raz
kolejny. Żal tylko, że następny BUM dopiero za rok, ale z drugiej strony, to miła
perspektywa na którą warto czekać.
ILO
Spławikowe Mistrzostwa Koła Nr 9 w Błoniu
W niedzielę 27.04. na wodach „Nowa
- Babska” , „Czarna – Połączone” odbyły
się Mistrzostwa Koła Nr9. W zawodach
wzięło udział 30 zawodników.
Kapituła sędziowska w składzie kol.
Daniel Olczak, kol. Marcin Góralczyk
oraz kol. Michał Kruciński wyłonili zwycięzców. Zmagania wygrał w kat. seniorzy
kol. Tomasz Sikorski, kolejne miejsca zajęli: 2. M. Kierzkowski, 3. M. Makarewicz,
4. B. Recielski, 5. kol. K. Wojciechowski,
6. S. Góźdź. W kat. kadeci wygrał kol. Mikołaj Greń, 2. M. Zakrzewski. Zwycięzcy
z miejsc od 1 do 6 otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a pierwszych trzech dodatkowo
puchary.
W przerwie między turami na zawodników i uczestników czekała pomidorówka
ufundowana przez restaurację „Czarci
Róg”. Jak zawsze niezawodna Pani Iza
Górska wspomogła wędkarską brać ciepłym posiłkiem.
Dziękuję kolegom organizatorom za
przygotowanie akwenów do zawodów,
a uczestnikom za wspólnie spędzoną niedzielę. Dziękujemy za liczne przybycie
i oby taka frekwencja utrzymywała się.
Zapraszamy do udziału w następnych
zawodach organizowanych przez Zarząd
Koła Nr 9 w Błoniu.
Zapraszamy do przeczytania relacji napisanej przez Mistrza Koła kol. Tomka Sikorskiego znajdującej się pod linkiem:
http://www.wyczyn.frix.pl/post/3440347/mistrzostwa-kola-nr-9-wbloniu#post_3440347
Z wędkarskim pozdrowieniem
Cezary Wieczorek
Prezes Zarządu Koła Nr 9 w Błoniu
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Spotkanie z żołnierzami wyklętymi
Dnia 15 kwietnia w Centrum Kultury w Błoniu,
odbyło
się
spotkanie
z Członkami Ruchu Niepodległościowego zorganizowane przez Młodzieżową
Radę Miejską. Na spotkanie zostali zaproszeni
uczniowie ze szkoły w Bieniewicach i ze
szkół błońskich, którzy mieli okazję wysłuchać opowieści Jerzego Oziemskiego
o walkach toczonych podczas II wojny
światowej w okolicach Błonia.
Młodzieżowa Rada Miejska w prezencie
od pana Oziemskiego dostała piękny album o Generale Bór-Komorowskim.
Radni serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom i zapraszają na inne wydarzenia, które odbędą się w najbliższym
czasie, między innymi bieg Run4fun,
z którego pieniądze zostaną przekazane
na cel charytatywny (08.06.2014r.).
Młodzieżowa Rada Miejska
Katyń 1940 – Pamiętajmy!
Dnia 15.04. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego
odbyły się uroczystości związane z rocznicą mordu katyńskiego na polskich oficerach dokonanego przez NKWD w kwietniu 1940r.
Uczniowie, kadra nauczycielska i zaproszeni goście- burmistrz Zenon Reszka, ks. kanonik Tadeusz Gałecki oraz
płk. Wiktor Kacprzak, Prezes Światowego
Związku Żołnierzy AK Środowisko Błonie „Bagno”, zgromadzili się wokół Dębu
Pamięci zasadzonego na terenie naszej
szkoły 7 lat temu. Od tego czasu co-
rocznie czcimy pamięć pomordowanych,
a w szczególności gen. bryg. Franciszka
Polniaszka, któremu nasz Dąb Pamięci
jest poświęcony.
Oficjalne uroczystości na nowo oddanym dziedzińcu szkoły zakończył program
artystyczny przygotowany przez uczniów
kl. IA i IIA pod kierunkiem p. Iwony Karol, nauczycielki historii w liceum.
Zapalono znicze i złożono kwiaty pod
pamiątkowym kamieniem oraz portretem
gen. Polniaszka znajdującym się szkole.
I.K.
Dzień otwarty w niepublicznym żłobku
i przedszkolu „Pod Bocianem”
Uczęszczanie dziecka do żłobka powoduje skok w poziomie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego, artystycznego tych dzieci
oraz w poziomie opanowania przez nie
umiejętności matematycznych, przyrodniczych, zdrowotnych, a także czynności samoobsługowych podczas edukacji
w przedszkolu. Wszechstronny rozwój
dziecka umożliwia mu zdobycie umiejętności koniecznych do podjęcia nauki
w szkole.
Niepubliczne Przedszkole „Pod Bocianem” w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzy
warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami
rozwojowymi i zainteresowaniami. Jesteśmy placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dzieciom oraz ich rodzicom. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka
twórczego, nastawionego na osiąganie
sukcesów na miarę swoich możliwości.
Nasza praca ukierunkowana jest na
dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz
wszechstronny rozwój osobowości. Jest
to możliwe dzięki bogatej ofercie zajęć
dodatkowych, które wliczone są w cenę
czesnego.
Zapraszamy na dni otwarte
9 - 10.06.2014 w godz. 9-12.
BOGATA OFERTA PROGRAMOWA
W ABSOLUTNIE REWELACYJNEJ
CENIE
25
26
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 5 / 2014
Kanonizacja oczami Redakcji „Melchior The Times”
Dnia 24 kwietnia wybraliśmy się z grupą z parafii w Niepokalanowie do
Rzymu, aby uczestniczyć
we mszy kanonizacyjnej
Jana XXIII i Jana Pawła II.
Cóż, wyjazd do Rzymu był
przede wszystkim wspaniałą ucieczką od codzienności, momentem do refleksji i czasem wyciszenia
się. Długo zastanawialiśmy
się, jak przebiegać będzie
msza kanonizacyjna. Sądziliśmy początkowo, że po
prostu spokojnie wejdziemy na Plac Świętego Piotra
i będziemy uczestniczyć
w uroczystościach. Jednak myliliśmy się. Nikt nie
przewidział, nawet sami
organizatorzy, że wiernych będzie ponad
milion!
Przyjechaliśmy do Wiecznego Miasta
w przeddzień kanonizacji, już ok. godz.
18.00. Udaliśmy się w stronę Watykanu,
gdzie stanęliśmy w kolejce do wejścia.
Usiedliśmy w kałuży (bo innych wolnych
miejsc nie było) pośród tłumu i tak mieliśmy czekać aż do rana, kiedy to mieli
otworzyć Plac Świętego Piotra. Zaczęliśmy czuwać na modlitwie, śpiewaliśmy
pieśni w różnych językach i była to wspaniała oazowa atmosfera. Wszystko było
dobrze dopóki ok. 23.00 cały tłum nagle
nie poderwał się z miejsca, taranując siebie nawzajem i ruszając w stronę ulicy
prowadzącej do Watykanu. Plac miał być
otwierany dopiero o godzinie 5.00.
Brama jednak wciąż była zamknięta,
co oznaczało stanie w wielkim ścisku
przez kilka godzin bez ruchu. Wszyscy
krzyczeli, wiele osób mdlało lub wymiotowało pod siebie. Atmosfera z pięknej
zmieniła się w przerażającą, ludzie przestali wyglądać jak wierni zebrani na kanonizacji, a zaczęli przypominać wypłoszone zwierzęta, próbujące ocalić swoje
życie. Baliśmy się o siebie nawzajem, by
żadne z nas nie zginęło w tłumie. W tym
momencie był to nasz najważniejszy cel.
W masakrycznych warunkach czekaliśmy
do ok. godziny 7.00 Kiedy minęła planowana godzina otwarcia bram Watykanu,
a one wciąż były zamknięte, zaczęliśmy
się niepokoić. W końcu stało się jasne,
że nie mamy szans na to, by dostać się
na plac. Zmęczeni, zaczęliśmy się wycofywać i kiedy wreszcie przedarliśmy się
przez tłum, okazało się,
że jesteśmy daleko od Watykanu i jakiegokolwiek
telebimu. Zrezygnowani,
wyczerpani z powodu braku snu i głodu, udaliśmy
się w drogę powrotną do
miejsca, gdzie nocowaliśmy, do Sanata Severa.
Na szczęście, dwa dni
później dostaliśmy zaproszenia na audiencję
generalną do papieża.
Mogliśmy wysłuchać jego
kazania i pozdrowień
skierowanych do Polaków. Było to dla nas
ogromne przeżycie. Mimo,
że okazało się inaczej niż
się tego spodziewaliśmy,
jesteśmy przekonani, że
warto przeżyć coś takiego i zobaczyć, jak
to, co zwykle ogląda się w telewizji, wygląda naprawdę.
Wieczne Miasto to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Tu historia jest na
wyciągniecie ręki – Koloseum, Forum Romanum, Zamek św. Anioła i co najważniejsze: Watykan. Udało nam się dostać
do Ogrodów Watykańskich i zobaczyć
gdzie mieszka aktualny papież Franciszek oraz papież senior Benedykt XVI.
Nigdy nie zapomnimy tego wyjazdu.
Przyniósł on na pewno wielki owoc duchowy i wielkie doświadczenie obcowania
z ludźmi. Z wielką chęcią wybierzemy się
do Włoch jeszcze raz, ale już na pewno
nie wtedy, gdy będzie tam tyle ludzi.
Kuba, Julka, Piotrek,
czyli uczniowie z „Wańkowicza”
Kolejny Festiwal „Rozdźwięki” za nami
Majowy weekend upłynął pod znakiem
intensywnych warsztatów i koncertów
w Izabelińskim Centrum Kultury.
W sobotę 9 maja wokalistki Studia
Młodych Talentów z Błonia drogą przesłuchań zostały zakwalifikowane do
udziału w III Mazowieckim Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki”. Warto wspomnieć, że
pomysłodawcą festiwalu była Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” z Zielonej
Góry na czele z Pawłem Słoniowskim.
Pierwszego dnia uczestnicy doskonalili swoje głosy pod profesjonalnym okiem
wokalistki Anny Ozner, znanej m.in.
z programu „The Voice Of Poland”.
Następnego dnia uczestnicy festiwalu
ćwiczyli swoje piosenki z orkiestrą festiwalową pod kierownictwem Krzysztofa
Mrozińskiego. Wieczorem, podczas koncertu finałowego, nasze miasto reprezentowane był przez liczną grupę młodych
wokalistek z Błonia w składzie:
Hanna Dunajewska i Karolina Przygoda zaśpiewały „Letnią cza-czę”, Gabriela
Podleś „Ołowiane szczęście”, Laura Choijiliav i Kaja Krzemińska zaśpiewały duet
musicalowy „Uwierz w nas”. Natomiast
Joanna Gawor - „Kiedyś sens odnajdę”
i Justyna Kakiet „Ta pani w zielonym”
wyśpiewały wyróżnienia.
W jury zasiedli:
Anna Ozner - przewodnicząca
Janusz Kukuła – dyrektor Teatru Polskiego Radia
Agnieszka Konarska – wokalistka
Gwiazdą festiwalu był Jazz Combo
Volta pod dyrekcją Wojciecha Kulczyckiego z solistami: Anną Sekuną i Janem
Bogdaniukiem.
Wszystkim wokalistom życzymy kolejnych sukcesów, a wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
STUDIO MŁODYCH TALENTÓW
Agnieszka Sztabnik-Baran
Centrum Kultury w Błoniu
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Gimnazjum nr 1 w Norwegii
Nasze gimnazjum razem z 11 krajami
bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius „Traditional clothes in
Europe” czyli „Stroje narodowe w Europie”. Tym razem celem wyprawy grupki
uczennic i nauczycielek z naszej szkoły
było urocze miasteczko Sandnes niedaleko Stavanger w Norwegii. Dotarłyśmy tam
samolotem, a mieszkałyśmy w bajkowych
domkach z dachami porośniętymi zieloną
trawą.
To był uroczy pobyt, podczas którego
mogłyśmy spotkać się z ciekawymi ludź-
mi, poznać system szkolnictwa w Norwegii, kulturę regionu oraz zwiedzić wiele
ciekawych miejsc. Oprócz tego miałyśmy
okazję sprawdzić nasze umiejętności językowe – angielski i niemiecki. Pobyt w obcym kraju był dla uczennic wyzwaniem,
musiały sobie poradzić na zajęciach
w norweskiej szkole i w obcym mieście.
Ten egzamin zdały na medal. Norwegia zaś jest przepięknym krajem, który
na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wzgórza, przestrzeń, kolorowe drewniane
domy oraz widok fiordów przy dźwiękach
muzyki Edvarda Griega zapiera dech
w piersiach.
W drodze powrotnej miałyśmy okazję
zwiedzić Amsterdam, a w nim przepiękne
kanały, tysiące rowerów, flower market
z niezliczoną ilością cebulek tulipanów
oraz Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussaud oraz wspaniałe Rijks Museum…
To był intensywny, ale bardzo owocny tydzień. W czerwcu już kolejny wyjazd, tym
razem do Rumunii.
Agata Berger
W Wańkowiczu każdy może świętym być
Z okazji uroczystości
związanych z kanonizacją
naszego wielkiego Rodaka
– Jana Pawła II starosta
PWZ oraz dyrektor ZS nr
1 im. M. Wańkowicza byli organizatorami konkursu „Każdy świętym może być”.
Konkurs miał na celu pogłębienie znajomości nauczania Jana Pawła II i pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym. Uświadomił młodym ludziom, że świętość jest
osiągalna we współczesnym świecie. Konkurs został przeprowadzony w czterech
kategoriach, co przyczyniło się do rozwijania wyobraźni i zdolności twórczych,
artystycznych i recytatorskich. Podsumowaniem konkursu było zaproszenie do
udziału w uroczystej mszy świętej, która odbyła się w kościele pw. Narodzenia
Pańskiego.
Młodzież i nauczyciele naszej szkoły
szli do kościoła przez całe miasto niosąc
transparent „KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM
BYĆ – MŁODZIEŻ Z WAŃKOWICZA”. Po
dojściu do kościoła, pod pomnikiem Jana
Pawła II, uczniowie złożyli żółte tulipany.
Dyrektor Jacek Cieślak powitał władze
powiatu, miasta, nauczycieli, uczniów
oraz 15 Pocztów Sztandarowych z powiatu
i sąsiednich gmin.
Msza św. celebrowana była przez 6 kapłanów, którym przewodniczył ks. dziekan Andrzej Kuśmierski. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny, przygotowany
przez s. Sancję. Po mszy św. i wyprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, zebrani
wysłuchali prelekcji p. Cezarego Jagiełły - „Światowe Dni Młodzieży” i koncertu poetycko - muzycznego w wykonaniu
uczniów naszej szkoły. W programie koncertu znalazły się słowa i wiersze Jana
Pawła II. Uzupełnieniem programu były
piosenki polskich wykonawców, którzy
oddawali hołd Wielkiemu Polakowi przez
cały okres Jego pontyfikatu i oczekiwania
na wyniesienie na ołtarze. Obecni na uroczystości otrzymali, przygotowane z tej
okazji, wydanie specjalne „Melchior The
Times” poświęcone w całości wspomnieniom o naszym Papieżu.
Ostatnim punktem uroczystości było
ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród
w konkursach.
E. Kucharska
27
28
SPORT W GMINIE
BIS 5 / 2014
Sportowcy LKS OLYMP w dobrej formie
W dniach od 5 do 10 kwietnia w Spale odbył się turniej warcabowy w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Po
eliminacjach wojewódzkich i makroregionalnych drużyna LKS Olymp w składzie
Katarzyna Stańczuk, Karol Cichocki i Ja-
kub Stacewicz zakwalifikowała się do finałów imprezy.
W turnieju na grę długą w warcabach
100-polowych Karol Cichocki w gronie
30 zawodników był pierwszy, a Jakub
Stacewicz zajął miejsce trzecie. Katarzyna Stańczuk była 2. na 20 zawodniczek.
Natomiast w turnieju na skrócony czas
gry zarówno Karol jak i Kasia odnieśli
zwycięstwo, a Jakub był czwarty.
Zespołowo drużyna LKS Olymp zdecydowanie wygrała w klasyfikacji klubowej
jak i w klasyfikacji województw, powtarzając zeszłoroczny sukces. Takie wyniki
są zasługą pracy z młodzieżą doskonałego
szkoleniowca Juliusza Osińskiego. Kierownikiem sekcji warcabowej jest Grażyna Stańczuk.
Sekcja lekkoatletyczna jak na początek
sezonu odniosła duży sukces. Andrzej
Radzikowski w dniu 26.04. w Rudzie
Śląskiej uczestnicząc w Ultramaratonie
V Mistrzostw Śląska w biegu na 12 godzin
odniósł zwycięstwo pokonując dystans
145,5 km, co jest nowym rekordem Polski. Puchar i gratulacje odbierał Andrzej
od prezydenta miasta Grażyny Dziedzic.
Zygmunt Karlicki
LKS OLYMP
zaprasza na
II Błoński Bieg Coopera!
sobota, 7 czerwca, godz. 11:00
podczas Dni Błonia
stadion I LO przy ul. Okrzei 3
Przyjdź i sprawdź się!
Zapraszamy na Błońską Noc Świętojańską
w sobotę 21 czerwca 2014 !!!
Po raz pierwszyy z dofinansowaniem
z fu
fund
ndus
uszy
zy u
uni
nijn
jnyc
ych
h or
orga
gani
nizu
zuje
jemy
my ffes
esty
tyn
n
przy
pr
zypo
pomi
mina
nają
jący
cy ttra
rady
dycj
cjee lu
ludo
dowe
we oora
razz
dawn
da
wnee sł
słow
owia
iańs
ński
kiee ob
obrz
rzęd
ędyy i ob
obyc
ycza
zaje
je
zwią
zw
iąza
zane
ne z N
Noc
ocąą Św
Świę
ięto
toja
jańs
ńską
ką,, zw
zwan
anąą te
teżż
w naszym regionie Sobótką.
Festyn odbędzie się w parku nad rzeką
Roki
Ro
kitn
tnic
icąą pr
przy
zy sska
kate
tepa
park
rku
u.
Program imprezy przewiduje wiele
atrakcji, w tym:
• widowisko plenerowe „Pieśń Świętojańska
k o Sobó
bóttce””
• rozpalenie ognisk przy biciu bębnów
• marszobieg Świętojański wzdłuż rzeki Rokitnicy
• konkurs „Poszukiwanie kwiatu paproci”
• warsztaty florystyczne, wikliniarskie
i garncarskie
• ręęczne bicie monetyy Dukata Błońskieggo
Świę
Św
ięto
toja
jańs
ński
kieg
egoo
• st
stoi
oisk
skoo z tr
trad
adyc
ycyj
yjny
nym
m je
jedz
dzen
enie
iem
m
• „T
„Tan
anie
iecc st
stra
rażn
żnic
icze
zek
k og
ogni
nia”
a
• „„Ta
Tani
niec
ec R
Rus
usał
ałek
ek”
• legendy i zwyczaje Świętojańskie – gawędy przy ognisku
• za
zapa
pale
leni
niee po
poch
chod
odni
ni u
umi
mies
eszc
zczo
zony
nych
ch
w rzece
• tradycyjne przyśpiewki ludowe i puszczanie wianków
t zespołłu folk
lkowego
• występ
• wypuszczenie lampionów szczęścia
• wybór najpiękniejszego stroju kobiecego i koronowanie Królowej Nocy
zapraszamy do konkursu Panie i Dziewczęta w każdym wieku!
W ramach imp
prezy
y „Błońska Noc
Święto
Świę
toja
jańs
ńska
ka” od
odbę
będz
dzie
ie ssię
ię rrów
ówni
nież
eż::
1.O
1.
Otw
twar
arty
ty k
kon
onku
kurs
rs ffot
otog
ogra
rafi
ficz
czny
ny d
dla
la u
ucz
czes
estt
nikó
ni
ków
w Bł
Błoń
ońsk
skie
iejj No
Nocy
cy Świ
Święt
ętoj
ojań
ańsk
skie
iejj na
wyko
wy
kona
nani
niee 3 zd
zdję
jęćć na
najljlep
epie
iejj od
odda
dają
jący
cych
ch
klimat festynu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po wakacjach. Nadesłane zdjęciaa bę
ci
będą
dą p
pre
reze
zent
ntow
owan
anee na sstr
tron
onie
ie U
Urz
rzęd
ędu
u
Miejskiego i Centrum Kultury, gdzie również można będzie znaleźć szczegóły dotyczące konkursu oraz jego wyniki.
2.W
W ttygod
dniu
i poprzed
dzającym
j
B
Błłoń
ńsk
ką
Noc Świętojańską w I LO odbędzie się
lekcja języka polskiego Analiza literacka
utworu „Pieśń Świętojańska o Sobótce”
wg tekstu Jana Kochanowskiego.
Dziewczęta z SP 2 najlepsze w powiecie w 4-boju LA
Dnia 12 maja odbyły się kolejne zawody na pięknych obiektach sportowych w
Bieniewicach. Organizatorami finałów
powiatowych w 4 boju LA byli: Radosław
Karpiński i nauczyciele WF: Barbara
Siedlecka i Ireneusz Gawryołek. Zawody otworzył uroczyście dyrektor Zespołu
Szkół Marek Parafiniuk. W sprawnym
przebiegu zawodów pomagali uczniowie
gimnazjum. Słoneczny dzień sprzyjał poprawie rekordów życiowych.
Wyniki zawodów:
1 miejsce Błonie SP2 1042 pkt
2 miejsce Borzęcin Duży 843 pkt
3 miejsce Ożarów SP1 832 pkt.
Złote medalistki startowały w składzie: N. Zawadzka 218 pkt, Z. Szymańska 216 pkt, P. Garstka 216 pkt, K. Jabłońska 200 pkt, K. Dąbrowska 182 pkt,
A. Germel 191 pkt.
nauczyciel WF
Beata Gospodarska
SPORT W GMINIE
Dziewczęta z SP 2 najlepsze w piłce nożnej w Błoniu
Dnia 30 kwietnia na boiskach Zespołu Szkół w Bieniewicach odbył się gminny turniej w piłce nożnej dziewcząt szkół
podstawowych. Organizatorem turnieju
był nauczyciel WF Ireneusz Gawryołek.
Rozgrywane mecze były sędziowane przez
uczniów gimnazjum. Na zawody przybyły dziewczęta z SP1 pod opieką Łukasza
Wrony, dziewczęta z SP2 pod opieką Beaty Gospodarskiej, dziewczęta z Bieniewic pod opieką Ireneusza Gawryołka.
W pierwszym meczu zagrały dziewczęta
z SP2 z dziewczętami z SP1. Zdecydowane zwycięstwo 4:0 odniosły dziewczęta
z SP2. W kolejnym meczu również dziewczęta z SP2 wygrały 1:0 z dziewczętami
z Bieniewic. Były ładne podania w zespo-
łach i celne strzały na bramkę. W ostatnim meczu dziewczęta z Bieniewic wygrały 2:0 z dziewczętami SP 1. W całym
turnieju najwięcej goli - 4 zdobyła Sandra
Król z SP 2.
Wyniki turnieju:
1 miejsce dziewczęta z SP2 - 4 pkt
2 miejsce dziewczęta z Bieniewic - 2 pkt
3 miejsce dziewczęta z SP1 - 0 pkt
Mistrzynie Błonia zagrały w składzie:
D. Miluska w bramce, S. Król i W. Fudała najlepsze atakujące, K. Dąbrowska,
K. Jabłońska, J. Ryng, J. Bonk, N. Zawadzka, O. Wojciechowska, P. Wieczorek,
A. Kluk.
Turniej był przeprowadzony w miłej atmosferze i bardzo sprawnie, za co bardzo
dziękujemy gospodarzom tego pięknego
obiektu sportowego.
Beata Gospodarska
Finały powiatowe w piłce nożnej dziewcząt w Zielonkach
zentowały gminę Błonie w finałach powiatu warszawskiego zachodniego w piłce
nożnej w Zielonkach. Mecze były bardzo
zacięte i widowiskowe, padło dużo celnych bramek. Tylko pogoda była okropna. Wiał zimny wiatr i kropił deszczyk.
Wyniki turnieju:
1 miejsce Babice 6 pkt
2 miejsce Płochocin 3 pkt
3 miejsce SP 2 Błonie 3 pkt.
Najbardziej zaciętym i wyrównanym meczem
był rozegrany między dziewczętami z Płochocina
i z Błonia.
Zakończył się remisem 2:2, ponieważ
dziewczęta z Płochocina strzeliły więcej
bramek w pozostałych meczach, zajęły
drugie miejsce w turnieju.
Brązowe medale dla reprezentacji
SP 2 w Błoniu w składzie: S. Król, K. Jabłońska, K. Dąbrowska, N. Zawadzka,
D. Miluska, J. Bonk, O. Wojciechowska,
W. Fudała, P. Wieczorek, A. Germel,
O. Walicka, A. Kluk.
Beata Gospodarska
Olimpiada lekkoatletyczna!
Dnia 29 kwietnia przy pięknej słonecznej pogodzie na kompleksie sportowym w Zespole Szkół Bieniewice odbyły
się indywidualne zawody w lekkiej atletyce kategorii gimnazjów. Do zawodów
przystąpiły 3 reprezentacje szkół wraz
nauczycielami:
G1 z p. Mariolą Dałek
G2 z p. Agnieszką Rutkowską i p. Alicją Kubiak
ZS Bieniewice z p. Ireneuszem
Gawryołkiem
Zawodnicy zostali podzieleni na kategorię chłopców i dziewcząt; uczestniczyli
w następujących konkurencjach:
Klasy I i II
- dziewczęta – biegi: 100, 300, 600m,
skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą
(3 kg), sztafeta 4 x 100 m.
- chłopcy – biegi: 100, 300, 1000m, skok
w dal, pchnięcie kulą (4 kg), sztafeta
4 x 100 m.
Klasy III
- dziewczęta – biegi: 100, 200, 400,
800 m, skok w dal, kula /4kg
- sztafety: biegi: 4x100m i olimpijska
/800,400,200,100m
- chłopcy – biegi: 100, 200, 400, 800,
1500m, skok w dal, kula /5kg
- sztafety: biegi: 4x100m i olimpijska
/800,400,200,100m.
Zawodnicy w promieniach słońca rywalizowali ze sobą w poszczególnych konkurencjach, które przyniosły niesamowite
emocje sportowe, zaskakujące rezultaty
oraz z pewnością rozpowszechniły uprawianie tej ogólnorozwojowej dyscypliny
w Gminie Błonie.
Organizatorem zawodów była szkoła
z Bieniewic z p. Ireneuszem Gawryołkiem
na czele. Umiejętności organizatorskie
w połączeniu z doskonałym przygotowaniem trenerskim pana Ireneusza zaowocowały dobrymi wynikami oraz świetnie
zorganizowaną imprezą lekkoatletyczną,
za co należą się duże brawa.
Dominik Gliński
WOKS
29
30
INFORMACJE
BIS 5 / 2014
Majówka BUTW w Warszawie
Dnia 11.05. słuchacze BUTW wybrali
się na wycieczkę do Warszawy. Najpierw
odbyliśmy rejs statkiem Wars po Wiśle.
Mijając Most Śląsko-Dąbrowski, Poniatowskiego, Łazienkowski, podziwialiśmy
panoramę Warszawy-Starówkę, Centrum
Kopernika, Stadion Narodowy, Grubą
Kaśkę, pomnik Syrenki oraz Saperów
przy Płycie Desantu.
Później zwiedziliśmy Zamek Królewski,
który po zbombardowaniu przez Niemców
został odbudowany i oddany do użytku
w 1984 r. Z zaciekawieniem oglądaliśmy
zrekonstruowane wnętrza - Salę Tronową, Wielką, Senatorską, Rycerską, Gabinet i Pokój Sypialny Króla oraz Marmurowy i Canaletta - z jego pięknymi obrazami
Warszawy. Wszystkie one zachwycały
swym przepychem. Od Galerii Lanckorońskich - Obrazy Rembrandta, Galeria
Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej
wprost nie mogliśmy oczu oderwać.
W Pałacu Pod Blachą, na piętrze, podziwialiśmy Apartamenty Księcia Józefa
Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta. Wnętrza przeszły do legendy jako pierwszy salon towarzyski
Warszawy, gdzie zazwyczaj w czwartki
zbierali się najznakomitsi goście i przedstawiciele sztuki. Zaś na parterze zadziwiała nas swoją prostotą kolekcja kobierców wschodnich -kaukaskich, perskich
i tureckich ze zbioru Fundacji Teresy
Sahakian.
Piękną majówkę zakończyliśmy obiadem na naszej kochanej Starówce. Zmę-
czeni, ale szczęśliwi, pełni miłych wrażeń, późnym popołudniem wróciliśmy do
Błonia.
Irena Wagner
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w podnoszeniu ciężarów
Koziegłowy 26-27.04.2014
Podczas rozgrywanych w Koziegłowach (woj. śląskie) Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Weteranów w podnoszeniu ciężarów srebrny medal zdobył
Wojciech Dąbek - zawodnik i działacz KS
Błonianka.
Gratulujemy.(red.)
(na zdjęciu nasz zawodnik z ciężarem
110 kg)
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ
W DNIU URODZIN WANDY JUNE
W dniach 12 – 17 maja przeżywaliśmy w Centrum Kultury
Dni Kultury Żydowskiej. Wśród wielu atrakcji każdy mógł
znaleźć coś dla siebie – wykłady, tańce, degustacje, prelekcje, seanse filmowe i koncert gwiazdy – Warsaw Klezmer
Band. Błoniacy, zarówno ci nastoletni, jak i nieco starsi, poszerzyli swoją wiedzę o naszych starszych braciach
w wierze.
Sztuka o powrocie współczesnego Odyseusza - Harolda Ryana do żony Penelopy i syna Paula to połączenie komedii
bulwarowej i tak zwanej twórczości zaangażowanej, stanowiącej protest przeciw okrucieństwu, przemocy i wojnie.
Tekst Kurta Vonneguta zaprezentował nam Teatr Nowe
Miejsce.
OJCÓW NASZYCH ŚPIEW W WYKONANIU ZPIT „TĘCZA”
Pani Mario i Droga Młodzieży! Wielkie dzięki za lekcję patriotyzmu, artystyczne wzruszenia i uczczenie pamięci naszego kochanego Ojca Świętego!
ZAPRASZAMY DO KINA „BAJKA”
23.05 – 22.06.2014
- „Powstanie Warszawskie” – dramat wojenny, dokumentalizowany, Polska
- „Czarownica” – familijny, fantasy, USA
- „Grace księżna Monako” – dramat biograficzny, Francja
- „Godzilla” – thriller, science – fiction,
Japonia/ USA
- „Listonosz Pat i wielki świat” – familijny, animowany, Anglia
- „X – Men: Przeszłość, która nadejdzie” science – fiction, USA
- „Dżej Dżej” – komedia, Polska
- „Transformers: wiek zagłady” - science
– fiction, Chiny/ USA
- “Zacznijmy od nowa” – dramat, komedia muzyczna, USA
- „Rodzinne rewolucje” – komedia USA
- „Ewolucja Planety Małp” - science – fiction, USA
- „Karuzela” – dramat obyczajowy,
Polska
- „Obywatel roku” – komedia kryminalna, Norwegia
- „Gwiazd naszych wina” – dramat, USA
- „Gang Wiewióra” – komedia animowana, Kanada/ USA
- „Przychodzi facet do lekarza” – komedia, Francja
- „Pożądanie” – komedia romantyczna,
Francja
- „Samoloty 2” – animowany, familijny,
USA
- „Herkules” – przygodowy, USA
- „Niezniszczalni 3” – akcja USA
- „Wakacje Mikołaja” – komedia familijna, Francja
- „Geograf przepił globus” – dramat,
Rosja.
31
32
BIS 5 / 2014
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
BŁONIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
Znani aktorzy filmowi i teatralni Ewa
Ziętek i Edward Linde – Lubaszenko
wraz z muzykami przedstawili błońskiej publiczności wzruszający spektakl pełen wspomnień i myśli Jana
Pawła II.
Prof Andrzej Zieliński miał to wielkie
szczęście – jak sam mówi – wielką łaskę – uczestniczenia w eskapadach
kajakowych z ks. Karolem Wojtyłą,
znał naszego wielkiego rodaka z czasów, gdy był on jeszcze Wujkiem.
BOGUSŁAW KACZYŃSKI – AMBASADOR
KULTURY
SPORTOWE PODRÓŻE
Z WŁODZIMIERZEM
SZARANOWICZEM
Polski sport miał szczęście do wybitnych dziennikarskich osobowości.
Wielcy sprawozdawcy - poeci sportowych mikrofonów : B. Tomaszewski,
B. Tuszyński, J. Ciszewski, T. Hopfer
byli mentorami dla młodszego pokolenia reporterów: D. Szpakowskiego,
T. Zimocha, Wł. Szaranowicza...
Na antenie nie na ma czasu na gładkie, wyreżyserowane frazy. A jednak cenimy sobie bardzo profesjonalizm i wielką sportową wiedzę Pana
Włodzimierza.
Bogusław Kaczyński – ulubieniec publiczności, gwiazdor TVP, zdobywca trzech
Wiktorów i Superwiktora, trzech Złotych Ekranów, Nagrody Neapolitańskiej,
tytułów Mężczyzna Roku i Pisarz Roku. Jego książki „Dzikie orchidee”, „Kretowisko” i „Wielka sława to żart” były bestsellerami wydawniczymi i uhonorowane zostały nagrodami literackimi. Kaczyński jest wybitnym menedżerem,
twórcą Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Jego wizytówką
niezmiennie pozostają ogromna kultura osobista, nieskazitelne maniery i wielki intelekt.

Podobne dokumenty

nr 4 (kwiecień)

nr 4 (kwiecień) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 1 - Gmina Błonie

nr 1 - Gmina Błonie Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 11 (listopad)

nr 11 (listopad) W piątek 23 października gmina Błonie została uhonorowana za sprawne działanie samorządu będące podstawą jej rozwoju. I to uhonorowana podwójnie! W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja współorgan...

Bardziej szczegółowo

Błoński Informator Samorządowy

Błoński Informator Samorządowy wspaniałej zabawy z książką. Na koniec były podziękowania dla nauczycieli, opiekunów i rodziców, którzy wspierali swoich podopiecznych w ich twórczej pracy. Bardzo dziękujemy Ani Kukuryku z filii w...

Bardziej szczegółowo