Ocena ryzyka zawodowego

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego sprzątaczki zatrudnionej
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
ul Krzywa 1
Identyfikacja zagrożeń
Lp. Zagrożenie lub czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
1
2
1. Pożar.
2.
3.
4.
5.
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki
zagrożenia
3
4
Wykorzystywanie w pracy materiałów Ciężkie poparzenia
łatwopalnych. Niesprawne urządzenia ciała, zatrucia dymami
elektryczne. Palenie tytoniu w
pożarowymi, w
miejscach niedozwolonych.
skrajnych przypadkach
Składowanie śmieci w miejscach
nawet śmierć
przypadkowych (zwłaszcza pustych poszkodowanego.
pojemników , szmat i tamponów
nasączonych substancjami
łatwopalnymi).
Niebezpieczne
Niesprawne urządzenia i instalacje
Porażenie prądem
napięcie w
elektryczne, przedłużacze gniazdka i elektrycznym nawet ze
przewodach i instalacji wtyki. Przewody zasilające ułożone na skutkiem śmiertelnym.
elektrycznej.
przejściach bez odpowiednich
zabezpieczeń.
Poruszające się
Samochody poruszające się po placu Ciężkie uszkodzenia
pojazdy zagrażające wewnętrznym Urzędu
ciała (złamania,
potrąceniem,
zmiażdżenia,
przygnieceniem.
uszkodzenia organów
wewnętrznych) aż do
skutków śmiertelnych
włącznie.
Płaszczyzny
Powierzchnie śliskie (mokre,
Urazy całego ciała –
sprzyjające
oblodzone lub zabrudzone ), nierówne szczególnie kończyn
poślizgnięciu,
(wyszczerbienia, pęknięcia posadzki, (złamania, stłuczenia,
potknięciu i upadkowi nierówne i uszkodzone płyty
zwichnięcia) i głowy
na tym samym
chodnikowe) – szczególnie: przejścia, (stłuczenia, otarcia).
poziomie.
drogi i krawężniki.
Upadek na niższy
Położenie stanowiska pracy na
Złamania, zwichnięcia i
poziom (z wysokości poziomie różnym od poziomu
naciągnięcia kości,
do 1 m).
otoczenia – praca z przenośnej
mięśni, ścięgien i
drabinki, podestu (czyszczenie
stawów kończyn.
wysokich mebli, regałów, mycie
Częste są również
6.
7.
8.
9
10.
11
12
okien). Zagrożenie pochodzi również urazy: - - ze strony niewłaściwie
kręgosłupa,
wykorzystywanego sprzętu do pracy Miednicy,
na wysokości do 1 m lub użytkowania głowy
mogące
sprzętu nieprzystosowanego do prac skutkować
trwałym
tego typu (stawanie na
kalectwem.
przypadkowym wyposażeniu
pomieszczeń – np. Krzesłach).
Przeciążenie układu
Długotrwałe dolegliwości
Przesuwanie, przenoszenie:
ruchu – dynamiczne. - wyposażenia
układu mięśniowo-wiadra
z
wodą
i
płynami szkieletowego.
Zwichnięcia stawów,
czyszczącymi,
naciągnięcia mięśni i
- worków ze śmieciami
ścięgien.
(przenoszenie).
Przygniecenie,
Nieprawidłowo ustawione (np. W
Urazy ciała –
uderzenie
szafach i regałach, w tym
szczególnie stłuczenia
spadającymi
znajdujących się w magazynku
kończyn dolnych oraz
przedmiotami.
podręcznym), przestawiane,
urazy głowy (stłuczenia,
przenoszone przedmioty.
skaleczenia), możliwe
także wstrząśnienia
mózgu.
Kontakt z
Wyposażenie pomieszczeń (np.
Urazy ciała –
nieruchomymi
Szafki, regały, meble itp), sprzątanie szczególnie stłuczenia i
elementami.
w ograniczonych przestrzeniach,
skaleczenia kończyn.
pośpiech, brak uwagi.
Uderzenie ruchomymi Skrzydła drzwi, otwartych okien i
Urazy ciała (stłuczenia,
elementami.
drzwi. Stołki na korytarzach i biurach skaleczenia), urazy dłoni
(szuflady), szczególnie
niebezpieczne stłuczenia
głowy, możliwe nawet
wstrząśnienia mózgu.
Kontakt z ostrymi,
Uszkodzone powierzchnie
Urazy dłoni (otarcia
krawędziami,
czyszczonych przedmiotów, (ramy
skóry, skaleczenia).
szorstkimi
okienne, szyby),szkło lub ostre
przedmiotami i
przedmioty w śmieciach. Krawędzie
płaszczyznami.
opakowań, taśm opakowań
zbiorczych. Szorstkie powierzchnie
ścian.
Kontakt ze środkami Wykorzystywane środki myjące,
Alergie, podrażnienia
drażniącymi,
czyszczące, dezynfekujące.
skóry.
alergizującymi
(najczęściej oparami).
Kontakt z gorącymi
Wrzątek, gorąca kawa, herbata
Oparzenia I i II stopnia.
czynnikami.
(przyrządzanie w miejscach
przypadkowych). Przygotowywanie
roztworów roboczych środków
myjących. Pośpiech.
13. Zmienne warunki
Prace na wolnym powietrzu w
atmosferyczne.
zastanych warunkach
atmosferycznych. Przeciągi.
Najgroźniejszy jest okres jesiennozimowy.
14. Wymuszony kontakt z Przygotowywanie wodnych roztworów
wodą.
środków myjących i dezynfekujących.
Mycie i dezynfekcja pomieszczeń,
okien, sprzętów, itd.
15 Mobbing
Terror psychiczny- molestowanie
psychiczne ze strony
współpracowników lub przełożonych
16 Molestowanie
seksualne
Przeziębienia, grypa,
odmrożenia.
Alergie i inne choroby
skóry, schorzenia
reumatyczne.
Nerwice, stres, trwałe
skutki psychiczne,
pogorszenie stanu
zdrowia, degradacja
społeczna i psychiczna
Stres, nerwice, leki,
Zachowania współpracowników
mające wyraźne cechy seksualne (np. niechęć do pracy,
Gesty, prowokacje, propozycje itp.) wrogość w stosunku do
ludzi i współpracowników
Zagrożenia biologiczne
Lp.
16.
17.
Zagrożenie
Grupa
Prątek gruźlicy.
Mycobacterium
tuberculosis.
Gr. 3, szczepienia.
Laseczka zgorzeli
gazowej.
Źródło zagrożenia
Droga zakażenia
Ludzie.
Powietrzno-kropelkowa.
Gleba, kał, ścieki.
Clostridium perfringens.
18.
Gr. 2.
Bezpośrednie – po głębokich zranieniach.
Pałeczka duru
brzusznego.
Ludzie.
Salmonella typhi.
Gr. 3.
19.
Zgorzel gazowa z rozpadem
tkanek, posocznica, wytwarza
toksyny.
Dur brzuszny.
Pokarmowo-wodna, rzadko powietrznokropelkowa.
Grzyby. Kropidlak biały. Ludzie, środowisko wilgotne.
Candida albicans.
Gr. 2.
Możliwe skutki
zagrożenia
Gruźlica płuc, rzadziej
innych narządów.
Bezpośrednie, zwłaszcza u osób z
mikrourazami skóry oraz osób
osłabionych i ze skłonnościami do
pocenia się.
Grzybica skóry, paznokci i
błon śluzowych.
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko pracy
Sprzątaczka w Urzędzie Miasta
W Nowym Targu
Charakterystyka stanowiska pracy: Sprzątaczka wykonuje swoje czynności w
Data:12.06 Numer Karty 05/2014
.2014
Sporządził zespół
Liczba
Andrzej Zając
narażonych Marian Pajerski
..........
Krystyna Kolasa
Józef Rafacz
Dokumenty odniesienia:
budynku urzędu oraz na przynależącym terenie.
– rozp. MPiPS z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy
Praca sprzątaczki polega na: sprzątaniu pomieszczeń biurowych,
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr
korytarzy, schodów, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, pomieszczeń
26, poz. 313, ze zm.),
gospodarczych, czyszczeniu wyposażenia ww. Pomieszczeń, s myciu
rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
okien.
przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
Sprzątaczka wykorzystuje: odkurzacz, mop kieszeniowy, wiadra, ścierki, 1650, ze zm.),
miotły , ściągacze do wody, , drabinkę przenośną, myjki i ściągaczki do
rozp. RM z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac
szyb, silnie alkaliczne środki myjące i dezynfekujące.
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
- W miejscu pracy nie występują przekroczenia NDS czynników szkodliwych zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze
i niebezpiecznych. Ciężar przenoszonych przedmiotów nie przekracza 20
zm.),
kg.
PN-N-18002:2000
Systemy
zarządzania
- Pracownicy zapewniono: odzież roboczą (fartuch, nakrycie głowy, buty bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne
letnie i zimowe na podeszwie antypoślizgowej oraz ocieplaną odzież na wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
zimę).
instrukcje zakładowe.
- Pracownica ma do dyspozycji gumowe rękawice ochronne, krem
ochronny do rąk.
- Pracownica ma do dyspozycji: podręczny sprzęt ppoż., apteczkę
pierwszej pomocy, instrukcje wykonywanych prac.
–
Pracodawca zapewnia pomieszczenie do ogrzania się (wysuszenia) oraz
gorące i zimne napoje w zależności od panujących warunków
atmosferycznych.
Lp.
Zagrożenie
Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów
1
2
3
Wykorzystywanie w pracy
materiałów łatwopalnych.
Niesprawne urządzenia
elektryczne. Palenie
tytoniu w miejscach
niedozwolonych .
Składowanie śmieci w
miejscach przypadkowych
(zwłaszcza pustych
pojemników, szmat,
tamopnów nasączonych
substancjami
łatwopalnymi .
1. Pożar.
Cięż- Prawdopodo- Oszacokość
bieństwo
wAnie
szkód
ryzyka
4
5
6
Działania
profilaktyczne
7
Duża
Średnie – Kontrola stanu technicznego
Mało
dopuszczalne
prawdopodobne
urządzeń. Bezwzględny zakaz
używania otwartego ognia i palenia
papierosów. Oznakowanie stref
zagrożonych pożarem znakami
zakazującymi wstępu ze źródłami
ognia. Usuwanie na bieżąco
pustych opakowań oraz Kontrola
sprawności sprzęt ppoż. Szkolenia i
instrukcje ppoż.
Średnie – Kontrola stanu technicznego
Mało
prawdopodobne dopuszczalne urządzeń oraz poprawności działania
zabezpieczenia
przeciwporażeniowego. Okresowe
pomiary stanu izolacji. Usuwanie na
bieżąco nieprawidłowości. Zakaz
wykonywania napraw przez osoby
nieupoważnione. Zapewnienie
instrukcji obsługi urządzeń. Kontrola
zabezpieczenia przewodów przed
możliwością uszkodzenia
mechanicznego. Zakaz
wyszarpywania wtyczki odkurzacza
bezpośrednio za przewód zasilający.
2. Niebezpieczne
napięcie w
przewodach i
instalacji
elektrycznej.
Niesprawne urządzenia i
instalacje elektryczne,
przedłużacze gniazdka i
wtyki. Przewody
zasilające ułożone na
przejściach bez
odpowiednich
zabezpieczeń.
Duża
3. Poruszające się
Samochody poruszające
Duża
Mało
Średnie –
Stosowanie się do instrukcji
pojazdy
zagrażające
potrąceniem,
przygnieceniem.
4. Płaszczyzny
sprzyjające
poślizgnięciu,
potknięciu i
upadkowi na tym
samym poziomie.
5. Upadek na niższy
poziom (z
wysokości do 1
m).
się po placu
wewnętrznym Urzędu
prawdopodobne dopuszczalne stanowiskowej. Stosowanie kamizelki
odblaskowej podczas prac
porządkowych na placu Urzędu i w
pracy w pobliżu drogi . Zachowanie
należytej uwagi i ostrożności.
Zachowanie szczególnej ostrożności i
uwagi.
Powierzchnie śliskie
Małe –
Stosowanie się do instrukcji
Średnia
Mało
(mokre, oblodzone lub
prawdopodobne dopuszczalne stanowiskowej. Stosowanie
zabrudzone , nierówne
odpowiedniego obuwia roboczego.
(wyszczerbienia, pęknięcia
Zachowanie należytej ostrożności.
posadzki, nierówne i
Ograniczanie pośpiechu.
uszkodzone płyty
chodnikowe) –
szczególnie: przejścia,
drogi i krawężniki.
Położenie stanowiska
Średnie – Stosowanie się do instrukcji
Duża
Mało
pracy na poziomie różnym
dopuszczalne
stanowiskowej. Zakaz wchodzenia na
prawdopodobne
od poziomu otoczenia –
przypadkowe wyposażenie
praca z przenośnej
pomieszczeń (krzesła, stołki, szafki,
drabinki, podestu
itp.) – praca z drabinki. Zachowanie
(czyszczenie wysokich
należytej uwagi i ostrożności.
mebli, regałów, mycie
Ograniczanie pośpiechu.
okien). Zagrożenie
pochodzi również ze strony
niewłaściwie
wykorzystywanego sprzętu
do pracy na wysokości do
1 m lub użytkowania
sprzętu
nieprzystosowanego do
prac tego typu (stawanie
na przypadkowym
wyposażeniu pomieszczeń
– np. krzesłach).
Małe –
Przestrzeganie instrukcji ręcznych
Mało
dopuszczalne
prac transportowych. Stosowanie
prawdopodobne
zasad ergonomii. Dodatkowe
szkolenia z zasad bhp przy
transporcie ręcznym (normatywy
dźwigania, zasady prawidłowego
podnoszenia). Zalecenie ostrożności.
Ograniczenie pośpiechu.
Małe –
Prawidłowe ustawianie przedmiotów
Średnia
Mało
prawdopodobne dopuszczalne w regałach, biurach. Ostrożność przy
wykonywaniu prac związanych z
porządkowaniem lub przestawianiem
mebli biurowych. regałów.
Ograniczenie pośpiechu. Zachowanie
ostrożności. Szkolenia z zakresu bhp
dotyczące zasad prawidłowego
składowania przedmiotów na
regałach.
Małe –
Średnia
Mało
Ład i porządek w miejscu wykonywania
prawdopodobne dopuszczalne pracy oraz na ciągach
6. Przeciążenie
układu ruchu –
dynamiczne.
Przesuwanie,
przenoszenie: wyposażenia
-wiadra z wodą i
płynami czyszczącymi,
-worków ze śmieciami
(przenoszenie).
Mała
7 Przygniecenie,
uderzenie
spadającymi
przedmiotami.
Nieprawidłowo
ustawione (np. w
szafach i regałach, w
tym znajdujących się w
magazynku
podręcznym),
przestawiane,
przenoszone
przedmioty.
8 Kontakt z
nieruchomymi
elementami.
Wyposażenie
pomieszczeń (np.
szafki, regały, meble a
zwłaszcza ich naroża),
sprzątanie w
ograniczonych
przestrzeniach,
pośpiech, brak uwagi.
9 Uderzenie
ruchomymi
elementami.
Małe –
Skrzydła drzwi,
Średnia
Mało
Zachowanie należytej ostrożności w
otwartych okien, stołki
prawdopodobne dopuszczalne strefach zagrożenia.
na korytarzch i w biurach
Niedopuszczania do wystąpienia
przeciągów. Ograniczanie
pośpiechu.
10 Kontakcie z
Uszkodzone powierzchnie Średnia
komunikacyjnych. Oznakowanie
barwami bezpieczeństwa wystających
części maszyn oraz innego
wyposażenia , które powodują
szczególne zagrożenie. Stosowanie
obuwia roboczego. Zalecenie
ostrożności. Ograniczanie pośpiechu.
Mało
Małe –
Stosowanie rękawic roboczych.
czyszczonych
prawdopodobne dopuszczalne Zachowanie należytej ostrożności,
przedmiotów, (ramy
zwłaszcza podczas otwierania
okienne, szyby), szkło lub
opakowań zbiorczych, np. środków
ostre przedmioty w
myjących. Ograniczanie pośpiechu.
śmieciach. Szorstkie
powierzchnie ścian.
Małe –
Stosowanie rękawic ochronnych i
11 Kontakt ze
Wykorzystywane środki Średnia
Mało
środkami
myjące, czyszczące,
prawdopodobne dopuszczalne maseczki. Zabezpieczanie rąk
kremami ochronnymi. Stosowanie i
drażniącymi,
dezynfekujące.
przechowywanie tylko środków
alergizującymi
dopuszczonych do obrotu i wyłącznie
(najczęściej
zgodnie z instrukcją producenta.
oparami)
Dobór środków „przyjaznych”
człowiekowi.
Małe –
Przygotowywanie i spożywanie
12 Kontakt z gorącymi Wrzątek, gorącą kawa, Średnia
Mało
dopuszczalne
posiłków tylko w miejscu do tego
czynnikami.
herbata (przyrządzanie w
prawdopodobne
przeznaczonym. Zachowanie
miejscach
należytej ostrożności. Ograniczanie
przypadkowych),
pośpiechu. Korzystanie z tac,
pośpiech.
uchwytów i rękawic termoodpornych.
Prace
na
wolnym
Małe
–
Przydział odpowiednich do
13 Zmienne warunki
Średnia
Mało
powietrzu. Najgroźniejszy
atmosferyczne.
prawdopodobne dopuszczalne warunków: odzieży, rękawic oraz
jest okres jesiennoobuwia. Ograniczanie powstawania
zimowy, przeciągi w
przeciągów.
ostrymi,
krawędziami,
szorstkimi
przedmiotami i
płaszczyznami.
pomieszczeniach.
14 Wymuszony
kontakt z wodą.
Przygotowywanie
wodnych roztworów
środków myjących i
dezynfekujących. Mycie i
dezynfekcja
pomieszczeń, okien,
sprzętów, itd.
15 Mobbing
Terror psychiczny-
Mała
Mało
prawdopodobne
średnia Prawdopodobne
Małe
Średnio
Przestrzeganie procedur i instrukcji.
Nakaz stosowania środków ochrony
indywidualnej, w tym rąk (rękawice).
Nakaz wymieniania przemoczonej
odzieży oraz obuwia. Przerwy w pracy.
Możliwość ogrzania się i wysuszenia.
Zdecydowane reagowanie na
molestowanie sekualne
ze strony
współpracowników lub
przełożonych
16 Molestowanie
seksualne
Zachowania
współpracowników
mające wyraźne cechy
seksualne np. gesty,
prowokacje, propozycje
dopuszczalne zauważone przejawy mobbingu,
przeszeregowanie, stosowanie kar
porządkowych w stosunku do
pracownikow mobbingującyc,
skierowanie pracownika
mobbingowanych do poradni zdrowia
psychicznego
Średnio
Obserwować zachowania
średnie Prawdopodobne
dopuszczalne pracowników, organizowanie pracy
tak aby nie stwarzać możliwości
molestowania seksualnego, szkolenie
ze sposobow zachowania się i
reagowabia na molestowanie
Zagrożenia biologiczne
Lp.
Zagrożenie
Grupa ryzyka
17. Prątek gruźlicy.
Mycobacterium
tuberculosis.
Gr. 3, szczepienia.
18. Laseczka zgorzeli
gazowej.
Clostridium
perfringens.
Gr. 2.
Źródło zagrożenia Cięż- Prawdopodo Oszacowa
Droga
kość -bieństwo nie ryzyka
szkód
przenoszenia
Ludzie.
Duża
Działania profilaktyczne
Przechowywanie akt
Średnie – Szczepienia. Okresowe badania
Mało
prawdopodobne dopuszczalne lekarskie narażonego personelu.
Tak.
Powietrzno-kropelkowa.
Gleba, kał, ścieki.
Bezpośrednie – po
głębokich zranieniach.
Duża
Średnie – Stosowanie obuwia roboczego i
Mało
prawdopodobne dopuszczalne rękawic ochronnych. Natychmiastowe
opatrywanie ran (istotna dezynfekcja) w
przypadku skaleczenia, zakłucia.
Nie.
19. Pałeczka duru
Ludzie.
brzusznego.
Salmonella Typhi.
Gr. 3.
Pokarmowo-wodna,
20 Grzyby. Kropidlak rzadko
Ludzie, powietrznośrodowisko
kropelkowa.
biały. Candida
wilgotne.
Średnia
Średnia
Mało
prawdopodobne
Mało
prawdopodobne
Małe
Stosowanie środków ochrony
indywidualnej. Przestrzeganie zasad
czystości i higieny podczas
przygotowywania i spożywania posiłków.
Małe
albicans.
Bezpośrednie,
zwłaszcza u osób z
mikrourazami skóry oraz
osóbna
osłabionych
i ze sprzątaczki
Ryzyko zawodowe
stanowisku
skłonnościami do
W Urzędzie Miasta
w Nowym Targu
pocenia się.
Nie.
Stosowanie mydeł i zasypek z
dodatkiem środków
przeciwgrzybicznych. Przestrzeganie
zasad higieny osobistej.
Gr. 2.
Występuje w stopniu
akceptowalnym
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka,
tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.
Nie.
Zatwierdził: