Program konferencji „Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i

Transkrypt

Program konferencji „Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i
Program konferencji „Przyroda Karpat – stan, zagrożenia i perspektywy ochrony”
14-15 września 2016, Kraków
14.09 (środa)
08:30 – 09:30
rejestracja
09:30 – 10:00
Powitanie / wprowadzenie do tematyki konferencji
BLOK TEMATYCZNY I - „Rolnictwo w Karpatach – wpływ na zasoby przyrodnicze i perspektywy rozwoju
w przyszłości” [10:00 – 13:00]
10:00 – 10:25
Stan i przyczyny zaniku ptaków krajobrazu rolniczego – przegląd dotychczasowej wiedzy. – dr
Andrzej Wuczyński (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Dolnośląska Stacja Terenowa)
10:25 – 10:50
Pasterstwo w Karpatach – przeszłość i przyszłość. – Józef Michałek (Spółdzielnia Gazdowie)
10: 50 – 11:15
Siedliska łąkowe Karpat – użytkowanie, zagrożenia, ochrona. – prof. dr hab. Jan Zarzycki
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
11:15 - 11:45
przerwa kawowa
11:45 – 12:10
Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny – czy rzeczywiście pomaga ptakom? – Marek Jobda
(Pracownia Przyrodnicza)
12:10 – 12:35
Zmiany w gospodarce rolnej w Karpatach – przyczyny, prognozy, rozwiązania na przyszłość. –
prof. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
12:35 – 13:00
Rolnictwo – podsumowanie / panel dyskusyjny
13:00 – 14:15 obiad
BLOK TEMATYCZNY II - „Zagospodarowanie przestrzenne – istotny element zarządzania zasobami karpackiej
przyrody” [14:15 – 17:00]
14:15 – 14:40
Nie tylko las – użytkowanie przestrzeni przez ptaki szponiaste. – Damian Nowak (Magurski
Park Narodowy)
14:40 – 15:05
Roadless areas: why do we need new conservation targets in the Carpathians? – dr hab. Nuria
Selva (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
15:05 – 15:30
Praktyka ochrony przestrzeni w korytarzach ekologicznych – Monika Koziel (RDOŚ Kraków)
15:30 – 15:50
przerwa kawowa
15:50 – 16:15
Audyty krajobrazowe – szansa na efektywniejsza ochronę krajobrazu? –
Małgorzata Opęchowska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
16:15 – 16: 40
Planowanie ładu przestrzennego na poziomie gminy – słabe punkty, dobre praktyki. –
dr Kazimierz Walasz (Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne)
16:40 – 17:00
Podsumowanie: Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach – wsparcie dla
ochrony karpackiej przyrody i krajobrazu – Monika Rusztecka (UNEP/GRID – Warszawa)
15.09 (czwartek)
08:30 – 09:30
rejestracja
BLOK TEMATYCZNY III - „Gospodarka leśna – gdzie szukać dobrych praktyk?” [09:30-12:30]
09:30 – 09:55
Czego potrzebują ptaki leśne w Karpatach? – wyniki projektu. – dr Tomasz Wilk (OTOP)
09:55 – 10:20
Martwe drzewa – ilość, jakość, znaczenie. – dr hab. inż. Michał Ciach (Uniwersytety Rolniczy
w Krakowie)
10:20 – 10:45
Rola obszarów wyłączonych z użytkowania w różnych skalach przestrzennych. –
Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników)
10:45 – 11:15
przerwa kawowa
11:15 – 11:40
Co to są lasy cenne przyrodniczo i jak je praktycznie wyznaczać? dr Krystyna Stachura
(Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu)
11:40 – 12:05
Chronić biernie, czy czynnie? - przykład gorczański drzewostanów świerkowych. – dr Jan Loch
(Gorczański Park Narodowy)
12:05 – 12:30
Gospodarka leśna – podsumowanie / panel dyskusyjny
12:30 – 13:45
obiad
BLOK TEMATYCZNY IV „Rozwój turystyczny polskich Karpat – zagrożenie, czy szansa dla karpackiej przyrody?”
[13:45 – 16:30]
13:45 – 14:10
Obecność ludzi w ekosystemie – niedoceniany czynnik zagrożenia? – dr hab. inż. Michał Ciach
(Uniwersytety Rolniczy w Krakowie)
14:10 – 14:35
Postrzeganie usług ekosystemowych wśród lokalnych społeczności obszarów górskich
w kontekście zrównoważonej turystyki. – Marcin Rechciński (Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński)
14: 35 – 15:00
Ruch turystyczny w górach – presja na przyrodę i możliwości jej niwelacji na przykładzie TPN.
– dr inż. Tomasz Skrzydłowski (Tatrzański Park Narodowy)
15:00 – 15:20
przerwa kawowa
15:20 – 15:45
Duża infrastruktura w górach – czy potrzebna? – Krzysztof Okrasiński (Pracownia na Rzecz
Wszystkich Istot)
15:45 – 16:10
Planowanie zrównoważonej turystyki – przykład strategii dla Krainy Łemków i Pogórzan–
główne założenia i praktyczne wskazania do realizacji. – dr Bernadetta Zawilińska
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
16:10 – 16:30
Ruch turystyczny a ochrona przyrody – podsumowanie / panel dyskusyjny
16:30 – 16:45
podsumowanie i zakończenie spotkania