Zadanie_sala konferencyjna_instrukcja

Transkrypt

Zadanie_sala konferencyjna_instrukcja
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
Projektujesz salę konferencyjno - szkoleniową. Jednym z etapów jest odpowiednie
rozmieszczenie stołów wraz z miejscami siedzącymi dla uczestników oraz stołu i miejsc
siedzących dla kadry prowadzącej szkolenia.
Przedstaw w rzucie z góry rozmieszczenie elementów wyposażenia wg rysunku nr 1.
Twoim zadaniem jest utworzenie 3 bloków:
krzesła (rys.2)
stołu dla uczestników (rys.3)
stołu dla prowadzących (rys. 4)
Bloki te powinny składać się z obiektów oraz przypisanych do nich atrybutów (Patrz
załącznik 1) wg tabeli:
WARTOŚCI
ETYKIETY
Nazwa
Producent
Materiał
Cena
Krzesło
NewDesign
Tworzywo/metal
165
Stół uczestnika
Orion
Metal/szkło
650
Stół
Orion
Metal/szkło
prowadzących
Atrybuty przypisane do bloków powinny mieć tryb niewidoczny, stały.
1000
Następnie, korzystając z kreatora wyodrębniania danych, wykonaj kosztorys wyposażenia
Sali konferencyjnej (Patrz załącznik 2). Obliczenia przeprowadź w programie MS Excel,
natomiast tabelę z atrybutami wczytaj do rysunku.
30°
70
40
35
100
100
55
Rys. 1 Wdok z góry sali konferencyjnej
R
5
52
7
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
45
Rys. 2 Krzesło – widok z góry
220
130
0
R1
Rys. 3 Stół dla uczestników – widok z góry
100
500
Rys. 4 Stół dla trenerów – widok z góry
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
WSKAZÓWKA!!!
Kolejność wykonania zadania:
1. Zamodelowanie elementu (np. krzesło)
2. Przypisanie do obiektu 4 atrybutów, zgodnie z tabelą
3. Utworzenie bloku (blok zewnętrzny: polecenie wpisane w pasek poleceń PISZBLOK
Rysuj
Blok
Utwórz)
LUB blok wewnętrzny: Menu
4. Powtórzenie czynności 1-3 dla pozostałych obiektów (stół dla uczestników i stół dla
prowadzących)
5. Wstawienie gotowych bloków zgodnie z projektem (rys. 1) – Menu
Wstaw
Blok
6. Wykonanie kosztorysu (załącznik 2)
Załącznik 1: Definicja atrybutów dla zamodelowanych obiektów
Atrybuty definiowane są za pośrednictwem okna dialogowego (Menu
Zdefiniuj atrybut)
Należy określić
tryb wyświetlania
atrybutu zgodnie z
treścią zadania!
Podczas definicji
kolejnych atrybutów
można zaznaczyć tę
opcję. Wtedy
atrybuty będą
wyświetlane w
postaci listy „jeden
pod drugim” i nie ma
konieczności
definiowania punktu
wstawienia
Rysuj
Blok
Etykieta atrybutu jest
JEDNAKOWA dla
wszystkich obiektów.
UWAGA: Etykieta staje
się nagłówkiem
kolumny, która pojawi
się w wyciągu
atrybutów
Tutaj należy wpisać
wartość domyślną
zgodną z tabelą w
treści zadania
(odnoszącą się do
etykiety!)
Np. dla Nazwy jest to
krzeszło, dla Ceny
jest to 165 itd.
Atrybuty definiowane są pojedynczo! Czynność należy powtórzyć dla każdego atrybutu
osobno, zgodnie z treścią zadania (patrz tabela).
Należy przypisać po 4 atrybuty do każdego obiektu.
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
Załącznik 2: Etapy postępowania wg kreatora Wyodrębnianie Danych
W celu sporządzenia kosztorysu postępuj wg kroków kreatora: Menu
Wyodrębnianie Danych
Krok 1: Utwórz nowe ustawienia wyodrębniania danych
Narzędzia
Dalej
Krok 2: Zdefiniuj źródło danych klikając Uwzględnij bieżący rysunek
Dalej
Krok 3: Wybierz obiekty
zaznaczając w opcjach
wyświetlania „Wyświetlaj
tylko bloki”
Zwróć uwagę, aby
obiekty były
zaznaczone Dalej
Krok 4: W oknie Wybierz
właściwości ustaw
filtrowanie tak, aby
wyświetlane były tylko
Atrybuty
W części dotyczącej
właściwości powinny
pokazać się etykiety,
które zostały przez
Ciebie utworzone
Dalej
Krok 5: W oknie Rozdrobnij dane powinna być zaznaczona opcja Połącz identyczne
wiersze!! Pozwoli to na zliczenie ilości sztuk takich samych elementów wyposażenia.
Zaznacz również opcję: Pokaż kolumnę zliczania oraz Pokaż kolumnę nazw
Dalej
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
Krok 6: Wybierz format
wyjściowy zaznaczając
opcje:
Zapisz dane w
zewnętrznym
pliku (tu podaj
ścieżkę dostępu)
Wstaw tabelę
wyodrębniania
danych do
rysunku
Dalej
Krok 7: Styl tabeli
Tutaj pozostaw
zaznaczone opcje.
Opcja Użyj nazw
właściwości… powinna
być zaznaczona!
Dalej
Krok 8: Zakończ i określ na ekranie punkt wstawienia tabeli z atrybutami.
Krok 9: Przejdź do pliku .xls, aby dokonać dalszych obliczeń.
W pliku .xls oblicz wartość dla poszczególnych pozycji.
Po dokonaniu obliczeń powinna być znana:
Ilość stołów dla uczestników,
Ilość stołów dla trenerów,
Ilość krzeseł
Wartość stołów dla uczestników,
Wartość stołów dla trenerów,
Wartość krzeseł
Całościowy koszt wyposażenia sali konferencyjno-szkoleniowej.
UWAGA! Przedstawione powyżej zrzuty okien dialogowych NIE dotyczą bieżącego zadania
do wykonania. Mają one jedynie charakter poglądowy! Instrukcja dostosowana jest
dla programu AutoCAD w wersji 2009, 2010. We wcześniejszych wersjach
programu polecenie wyodrębniania danych odbywa się poprzez Menu
Wyciąg atrybutów. Pozostałe polecenia pozostają niezmienne.
Narzędzia

Podobne dokumenty