Sylabus - Wydział Fizyki

Transkrypt

Sylabus - Wydział Fizyki
Sylabus
WYDZIAŁ FIZYKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Akustyki
Zakład Akustyki Molekularnej
Stopień/tytuł naukowy
Imię
Nazwisko
Dr
Arkadiusz
Józefczak
Kierunek studiów
Specjalność
Akustyka
Reżyseria Dźwięku
Protetyka Słuchu i Ochrona przed
Hałasem
Protetyka Słuchu
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Przetworniki Elektroakustyczne
Wykład
Liczba godzin
Rok studiów/tryb
30
I / stacjonarny, niestacjonarny
Semestr
II
Punkty ECTS
Założenia i cele:
Wykład obejmuje podstawowe pojęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przetworników
elektroakustycznych. Celem jest zapoznanie z budową i zasadą działania mikrofonów,
głośników, obudów głośnikowych, zestawów głośnikowych, zwrotnic elektrycznych, kolumn
głośnikowych, głośników tubowych i słuchawek.
Tematyka zajęć (słowa kluczowe)/ Odsetek czasu zajęć
1. Analogie elektro-mechano-akustyczne
10%
2. Zasada działania przetwornika elektromechanicznego
10%
3. Mikrofony
20%
4. Głośniki
20%
5. Słuchawki
5%
6. Zwrotnice elektryczne
5%
7. Obudowy głośnikowe
20%
8. Kolumna głośnikowa
10%
Sposoby oceny pracy studenta
Udział w ocenie
końcowej
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne
końcowe zaliczenie pisemne/ustne
egzamin pisemny
90 %
egzamin ustny
kontrola obecności
10 %
Praca końcowa semestralna/roczna
inne:
Literatura obowiązkowa
1. A. Dobrucki: Przetworniki elektroakustyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 2007.
2. Zbigniew Żyszkowski, Podstawy elektroakustyki, WNT Warszawa, 1984.
3. Jerzy Krajewski, Głośniki i zestawy głośnikowe, WKŁ, 2003.
Literatura dodatkowa
1. Aleksander Witort, Zestawy głośnikowe, WCKT NOT-SIGMA Warszawa, 1986.
2. Sztekmiler Krzysztof, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań, Wydawnictwo:
Centrum Animacji Kultury, 2004.
3. W. Marshall Leach, Introduction to Electroacoustics and Audio Amplifier Design,
Kendall/Hunt Publishing Co., 2003.
4. J. Eargle: The Microphone Book, Focal Press, 2004
5. J. Eargle: Loudspeaker Handbook, Kluwer Akademic Publishers, 2003.