REGULAMIN KONKURSU „MOJA HISTORIA

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „MOJA HISTORIA
REGULAMIN KONKURSU „MOJA HISTORIA ZWIĄZANA Z ZA10GROSZY.PL”
§1
1. Konkurs organizowany jest przez Spółkę Welmory Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy
ul. Majora Hubala 14, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000313955 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 200.000 zł (dwieście
tysięcy złotych), opłacony w całości.
2. Używane w regulaminie pojęcie BID oznacza prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia
przez Automat lub do innej czynności opisanej w regulaminie serwisu za10groszy.pl dostępnego na
stronie www.za10groszy.pl.
§2
1. Organizator ogłasza Konkurs Blogowy pt.: "Moja historia związana z za10groszy.pl". Konkurs
rozpoczyna się z dniem 15.02.2013 roku i trwa do 22.02.2013 roku.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby.
5.Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy
Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej
§3
1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie, na podany przez organizatora adres
e-mail post na bloga. Posty prosimy przesyłać na adres: [email protected] W tytule e-maila
prosimy koniecznie wpisać "Konkurs Blog Roku 2012".
2. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko i wyłącznie jeden post.
2. Organizator spośród nadesłanych postów wybierze jego zdaniem najlepsze i najtrafniejsze. W
ciągu 3 dni od daty zakończenia Konkursu ogłosi zwycięzce.
3. Nagroda dla najlepszego wpisu to: 1 000 Bidów, zaproszenie dla dwóch osób na galę „Blog Roku
2012”, która odbędzie się w dniu 28.02.2013 o godzinie 19:30 w Warszawie, gwarantowany nocleg
dla dwóch osób z dnia 28 na 01.03.2013 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe
Horyzonty w Warszawie oraz przejażdżka Limuzyną marki Hummer za10groszy.pl na galę „Blog
Roku 2012” oraz z powrotem do miejsca zakwaterowania.
4. Organizator przewiduje również wybranie wyróżnień spośród nadesłanych zdjęć. Nagrody dla
osób wyróżnionych będą ustalane indywidualnie.
5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
§4
1. Zwycięzca nie ma możliwości żądania równowartości finansowej nagrody.
2. Uczestnicy nie mają możliwości zmiany Nagród. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu
z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród.
§5
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego
podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem.
2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny
reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Reklamację rozstrzyga Komisja Konkursowa, decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
§6
Poprzez zgłoszenie swojego udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego
regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U.97m Nr 133, poz. 88 ze zm.) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Konkursu oraz zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby Serwisu za10groszy.pl.
§7
Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,
zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania Nagród.
§8
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej www.za10groszy.pl i blog.za10groszy.pl
§9
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Podobne dokumenty