Balkony - ares-architektura.pl

Komentarze

Transkrypt

Balkony - ares-architektura.pl
ARES
PLANOWANIE I
PROJEKTOWANIE
SWISSPEARL- Płyty balkonowe
REV 02.2006
Zawarto
Zawar
to
- Informacje
ogólne
A**gemeines
Charakterystyka,
Charakt*r*st*k,porady
Vorschriften
Kolory,
powierzchnie,
Farben,
Ob*rfläc*en
Przygotowanie
Monta
,
Bearbeitungi und
Montage
Dylatacje i ł czenia płyt,
Fugen und Plat*enansc*lüsse
Czyszczenie,
Reinigung
Dane techniczne
Technische Ang*b*n
Stapel*ng
*ageru** aufi mocowanie
der Bauste**e
- Planowanie
Planung, Be*estigung
Planowanie
Mocowanie za pomoc nitów
4 Pl*nung
Mocowanie za pomoc rub (wkr tów)
N*etbefest*gung
Rozkład
punktów stałych i punktów
ruchomych
OdstSchrau**efes*igung
p brzegowy zamocowania
An*rdn*ng
der *e*t-poprzecznym
und Gl*itpunkte
Dylatacje
w profilu
Randabsta*d d*r Befestigung
D***tation de* Querprofile
- Przykłady konstrukcji balkonów
Ko*struktio*sbeispiele
Przykr canie (wkr canie) płyt do dwóch
ci głych
profiliBefe*ti*ung
poziomych
*eschraubte
an zwei
Przykr
canie (wkrH*rizonta**rofile*
canie) płyt do 3
dur*hlaufend*n
ci głych profili poziomych
Ge*chraubte
an *rei
Umocowanie
naBe*e**igung
profilu pionowym
Horizont*lprofilen
przy durchlaufen*e*
u yciu wkr tów
( rub)
Umocowanie
pionowym
B*festigungnaanprofilu
Vert*kal*rofil
przy u yciu ł czników
mit Sc*rau*en
Umocowanie przy u yciu
*efes*igunggórnego
an V*rt*k*lprofil
obramowania
Umocowanie
m*t La*chenprzy u yciu
obramowania górnego
Befestig*ng mit Einfassleisten
oben un* unten
2*
3
3
4
5 *
4
5
6
6
7
8 7
9
8
Befestig*n* m*t *in*assl*ist**
umlaufend
ARES
Ul. Brzozowa 10
62-052 Walerianowo
tel./fax 061 843 12 44
ARES
Strona 2
SWISSPEARL- Płyty balkonowe
REV 01.2006
Informacje
ogólne
Charakterystyka – płyty balkonowe
Ch**akterist*k
SWISSPEARL s wykonane z mieszanki
SWISSPEARL-B*üst*n*splatten
aus
cementowo-włóknowej.
Od stronyauf
Faserz*m*nt
werk*eitig i**ividu*ll
produkcyjnej:
ci bei**eitig
te na miarfarbveri
Mass
gefertigts *nd
obustronnie
malowane.
Kraw
dzieDie
s
edelt
(Rück*eite
and*rer
Finish).
obustronnie
fazowane.
Kanten
sin* lekko
beids*i*ig
leicht (<1mm,
*ngefastK(<t
145º)
*m, Wi*k*l 45°).
Formate
Formaty
Innerhalb
N*tzf*rmate
ist
Wewn trz *er
maxmax.
korzystnym
formatem
jedes
gewüns*hte
jest taki
jak sobie kaMas*
dy möglich.
yczy.
Je
Farbfa*ilierodzin
*tehe*kolorów,
folge*de
Po *ach
przedstawieniu
Nutzformate
folg*nder
Plattendicke
przedstawioneinzostały
korzystne
*ur
*erfügung:
formaty
i grubo ci płyt
Rodzina farb
Grubo
Max Formaty
NATURA
TECTURA
TERRA NATURA
10 mm
2500 x 1220 mm
2500 x 900 mm
CARAT
12 mm
2500 x 1220 mm
Formaty
fabryczne
2530 x 1250 mm
2530 x 930 mm
2530 x 1250 mm
Farben,
Ober*lächen
Farby, powierzchnie
Sta*da**farbtö*e
NATU*A,
Standardowe tony
kolorów:TERR*
Natura, Terra
N*TURA,
*ECTURA,
Natura, Tectura, CaratCARAT
Zgode zder
aktualnym
S*ISS*EARL-Fassadenp*atten
planem dostaw: Program und Farben swiss
gemäss
e face. akt*e**em *ieferpro*ramm:
Progra*m un* Farben swis* e face.
- Otwory
w elementach
ochronnychb*s
do
*ffnungen
in Schutzel*m*nten
wysoko
ci 0.75
m musz
by m
nam*ssen
tyle małe
*u einer
Höhe
von 0,75
by nie
łepek
o K*gel
rednicy
so wypadł
kl*in sein,
dassruby
eine
*i* 0.12
m *,12 m nicht durch*estos*en
werden *ann.
Strona tylna z zasady w takich samych
Die
P*attenrückseite
hatze
grundsä*zl*ch
tonach
jak przednia, lecz
wzgl du na
*en
gleichen Farbton
wie diemo
V*rders*iuwarunkowania
produkcyjne
e si
te,
*eist aberróproduktionsbed*ngt
ein
nieznacznie
ni .
etw*s an*eres Ersc*einungsbild auf.
Zudem
istdla
beirodzin
*en NATURA**d
Poza tym
kolorów Natura
i
gewissen
CARAT-Farben
die
cz ci Carat, tylne strony mog Rü*k**iby słabiej
t*nverede**ng
e*wa*
Es e tylna
pokryte. Wynika
to zd**kender.
przekonania,
*ird
em*fohlen,
d*e zwrócona
Plattenrü*k*eite
strona
płyty b dzie
do cz de*
ci
Balkoninnenseite
zugew*n*t *u montiemonta owej balkonu.
ren. *ie Plattenseit*n **n* e**spre- c
Bearbei*un* und
M*ntage
Przygotowanie
i Monta
Be*ch*en: Plattenober**ächen ni**t
Uwa
a by: nie zabrudzi
i nie uszkodzi
verschmutze*
o*er beschäd*gen
powierzchni
i fabrycznie
dociBestellung
tych płyt. auf
*ie **atten werden
gem*s*
Mass gefe*tigt (Bestel*mass).
- Zastosowa obróbk maszynowa
bezpyłow
Bearbei*ungsger*te
- Przewiercanie
mocowa
w
Maschin*n,otworów
d*e ke*nen
Fe*nstaub
płycie:
erzeu*en.
Płyty
ze wzgl du
swoj mas i rozmiar
Vor*ohren
dernaBefestig*ngsl*ch*r
in
winny*erbyPlatte
nawiercane fabrycznie.
Przy Em*fehlun*:
ewentualnychdie
wierceniach
na budowie
P*a*ten unter
Annale *a*e
y zwróci
uwag*ndna:
d*r *asse
Durchm*sser
- mit
dla e*tsprec*ender
dziur mocuj cych
– wiercenie
Loc*ung
zu
pełnymi,
spiralnymi
wzmocnionymi
bestellen.
Vorge*en
für das e*tl.
wiertłami,
o auf
rednicy
zgodnej z zasadami
Bohre*
der Baustelle:
mocowania
Befe**igungslöch*r mit Vol*- Dokonywa
wierce w płytach bohren.
pod
Hartmetall-Spiralbohrern
k tem 90˚L*chdurchme*ser je **ch
*efestigungsa*t.
- WyciDarau*
cia
**hten, d*ss im 90 0Otwornice
nale zur
y wykonywa
przyw*rd.
u yciu
*inkel
Platte g*bohr*
pił zAuss*h*it*e
hartowanego metalu. Doci te
kraw St*chsä*e
dzie płyt nale
y zabezpieczy
*it Hartmetallsägeblatt
impregnatem
LUKO,
który
trzeba
(HM). Kant*n von
Ausschni**en
in
wczeSWISSPEARL-*rüstungspl*tte*
niej przygotowa do u ycia.
der
Fa**r*ihe NATURA, *ECTURA un*
CARAT müssen mi* LU*O-Imprägnierung behandel* wer*en. Dazu
Przepisy
- Normy SIA:
Vorschri*te*
Wpływy siły ci enia na por cze i
Norm*n SIA
balustrady
Gel*nder und B*üstung*n
- Wła ciwy układ rozmieszczenie i
Einwirkungen auf Tragwerke
rozplanowanie konstrukcji spodniej
Richtig*
*nordnung,
Bemes*ung und
- Wła ciwe
umocowanie
Ausführung der Un*e*konstru*tion
We*entlic*e*
aus Norm
Wła
ciwo ci normy
SIA SIA
358 358: Die
Höhe
d*s
Sc*utzelemen*es
(*alkonbrüWysoko elementów ochronnych
s*ung) wird
vo* derpowinno
beg*h*ar**
(zbrojenia
balkonu)
by Flä*h*
a** bis zur *ber*a**e
de* Sch*t*eleodpowiednie
do powierzchni
płyty.
m*ntes
*emessen.
Ww.
elementy
jak i stałe elementy budynku
Ge*e**ber
dem *chutz*lement
**r*te(cokoły,
nadmurówki)
nale y umieszcza
hende,
be*teigbare
Bauteile
wie
w odległo ci nie mniejszej ni 0.65 m pod
Ma*erkronen
oder
Heizkörper,
deren
podłog
balkonu.
Wysoko
zbrojenia
Fl*chesiweniger
als szej
0,65płaszczyzny.
m über de*
mierzy
od najwy
Balkonboden liegt, gelten als beg*hbar.
Höhe wysoko
des Schutzelem*ntes
- D*e
Normalna
elementów miss*
sic*
in
die*e*
Fall
*on
höheren
ochronnych (zbrojenia)der
wynosi
1m.
Fläche
Por
cze, a**.
balustrady i inne podobne musz
Die *ormale
Höh*
einesciem.
Schutz*lezabezpiecza
prze
wypadni
mentes beträgt min. 1,00 m. Geländer, Br**tungen und ähnlic*e
Schutzelemente mü*sen vo* dem
Hindurchfall*n schützen.
Fugi i Ł czenia Płyt
Przy zmianach wilgotno ci i temperatury
Fugen und Platt*nansc**üsse
mog wyst powa zmiany w długo ci płyt
Durch d*e Ände*u** *o* L*ftfe*c*tigke*t
balkonowych SWISSPEARL o wielko ci
und Temper*tur *ön**n Längenän*edo 1 mm/m
rungen der SWISSPEARL-Brüstu*gs-
*la*ten
mm/m
Für ei*e
W
zwi von
zku z1 tym
dla auftreten.
monta u nie
zwängungs*reie
Montage
der Brüsstycznego
z do innych
elementów
*u*gs*lat*en
no*we*dig,
** mm.
budynku
naleisty es
zachowa
odst *-2
p 1-2
Abstand
zu ang*e*zenden
By
zachowa
wła ciwe wra Bauteilen
enie optyczne
ei*zuhalten.
Offene
Fug*n
z*i*chen
sugeruje
si wybór
płyt
o szeroko
ci
de* Brü*tungspla**en
*o*lten auch a*s
grubo
ci 8 mm.
*ptischen
*ind*****s
Kraw
dzieGründen
spodnie płyty
nale 8y mm br*it
gewählt werden.
Wird *ie lamówk
Unter- ,
zaopatrzy
w odpowiedni
kanteliwiaj
der Brüstungsplatte
*inem
umo
c odwodnienie, mi*
poniewa
woda
Einfa**p*ofil
stoj cave*sehen,
prowadzi do
mu*s
zabrudze
d*ese* na
profilu.
d**ch ent*p*echend* *ffnungen
e*twässert werden. Steh*ndes Wasse*
*m P*o*il f*hrt zur Verschmut*ung des
un*eren *lattenrand**.
Czyszczenie
Reinigung
B*hr- und
unm*tte*ba*
Usun
pyłSchne*dstaub
z wierce bezpo
rednio po pracy.
n*ch *er Bearbeitung **t*ernen.
Trocken*r
•
Pył**aub
suchy
Am b*sten
A*saugge*ät usun
od** z
Nale *it
y niezwłocznie
t*ockener,
we**herpłyty
un* *auberer
powierzchni
za pomoc
Bürsteodkurzacza,
oder *rocken*m,
w*ichem
b d przy
u yciu
und *auberem
Lappen.
delikatnej szczotki lub cierki
*asser Stau*
Er• führt
F*e*ke* auf *er Besch*chPyłzumokry
tu*g. Darum
muss
e* *o**rt
mit v*el
Pył mokry
nale
y usuwa
z
Wasser
und eine*płyty
Schwa*m
powierzchni
przy uod*r
yciu
einer wei*hen
Bü*s*e
e**fern*
g bki albo
delikatnej
szczotki
werden.
Gegebenenfal*s
ka*n auch
stosuj
c du e ilo ci wody.
Essigre*n*ger *inge**tzt werden.
*ndrei**gung
Zabrudzenia
z zaprawy
**lkhalti*e *er*c*mutzungen
1. Putzess*g
(9,5%)
Gart**- (9.5%)
1. Roztwór
octumittels
technicznego
s*ritz*nanie
au* ver*nr*inigte
Stel*en
na zabrudzenia
przy u yciu
*uf*prühe*.
Dar***
achten, d*ss
so y
zraszacza
ogrodowego.
Nale
weniguwa
*ie m*glich
von der Reinia by zabrudzona
woda nie
gungsflüssigkeit
inpodłog
den Bo*en
od*r
dostała si na
balkonu
ins Grundwasser
gelangt.
b d do gruntu. (ocet nie mo e
(Ac*tung:
n*cht mit
mie Putzessig
kontaktu zdarf
elementami
blanken
Metal*teilen i* Kontakt
metalowymi)
kommen).
2. Po naniesieniu roztworu
2. C*. 5 - pozostawi
2* *in. einw*r*en
abe*
na 5-20
min i nie
nicht e*ntrockn*n
l*s*e*! .
pozwoli wyschn
3. Brü*tungspl*tte*
kal*emduWasser
3. Płyty nale m*t
y spłuka
ilo ci
mittel*zimnej
HDW-Reiniger
s*ülen.rodkiem
wody z silnym
**beit**r*ck:
4*-*0
bar.
Dr*c*ein
czyszcz
cym
HDW-Reiniger.
ste*lung
unbedingt ci
a*fnienie
e*ner wody
*na*f-40Dopuszczalne
fäl*ig*n80Stelle
testen.
barów.
Wła ciwe ci nienie
4. Stark verschmu*zte
Punkt
przetestowa na**e*len:
stabilnej
1 - 3 wie*e*holen.
konstrukcji.
4. W przypadku silnych zabrudze
Nic** kalkhaltige
Ver*chmutzunge*
powtórzy
1-3.
Brüstungsplat**n mit ka*te* W*sser
*ittels
*DW-*e*niger
Zabrudzenia
inne nis*ülen.
z zaprawy czy ci
Arbeitsdruc*:
40-80cym
ba*.HDW-Reiniger
*ruckei*rodkiem czyszcz
z
*tell*ng
du ilounbedin*t
ci wody.*uf einer *nauffälli*en Stelle *es*en.
Wa ne!
Wichti*!
Nie czy ci w pełnym sło
Nie an pr*ller *o*n* reinige*!
cu!!
ARES
Strona 3
SWISSPEARL- Płyty balkonowe
REV 01.2006
Informacje ogólne
Wa ne
Podkonstrukacja musi
wytrzymywa wszystkie mo liwe
obci enia: wiatr, efekt zasysania,
a tak e opieranie si ludzi.
Maksymalne wygi cie
przyklejanej płyty nie powinno
przekracza i/300
Informacje techniczne
SWISSPEARL
Grubo
Waga
(mm)
kg/*2
Płyta fabryczna
NATURA
TECTURA
CARAT
10(-+0.7)
ok.18
12(-+0,5)
ok 23
Format roboczy
2500 x 1250
2500 x 1220
2530 x 930
2500 x 900
1.8 g/cm3
G sto
ok. 15000 N/mm2
Współczynnik elastyczno ci
Warto
8.0 N/*m2
obliczeniowa wytrzymało ci zginania
Rozszerzalno
temperaturowa
Rozszerzalno
zwi zana w wyniku wilgoci
Wytrzymało
mrozowa
Wytrzymało
ogniowa
0,01 mm/mK
1 mm/m
zgodnie EN 12467
6q.3 (niepalne)/A2-S1,do
Układanie
• Płyty powinny le e uło one
*lat*en li*gend sta*eln
• Ei*zelstapel
Stos płyt höchstens
nie mo e *00 mm
przekracza
hoch, nich* mehr500
als mm,
* Stapel
maksymalnie 5 stosów razem
übere*nander
• Fo*ienzwis*henlag**
Nale y zastosowa
foli
verwenden
Plat*en
ochronn
a*heben, nich* wegziehen
• Płyty zdejmowa , nie ci ga
Składowanie na budowie
Płyty balkonowe SWISSPEARL nale y
Lager*ng
der Ba*stell*
trzyma
pod auf
dachem
z blachy,
*WISSPEARL-Brüstungsplatten
chroni
cym przed deszczem i
Dach mit Bla**e vor
sło müssen
cem. Wunter
przypadku
*äss* und *onne geschützt gelagert
przechowywania powy ej 2 miesi cy
wer*en. Bei *agerdauer über 2 Monanalete:yPlatten
przewietrzy
.
luf*sch*ch*en.
le: Sci ganie płyt!
Wa ne!
Płyty chroni przed zawilgoceniem.
Pył cementowy z wiercenia mo e
wpłyn negatywnie na
powierzchni płyty.
Nie pozwoli zaschn pyłowi.
Na budowie chroni płyty pod dachem z blachy,
przed wilgoci i sło cem
Dobrze: Podnoszenie i zdejmowanie
ARES
Strona 4
SWISSPEARL-płyty balkonowe
REV 01.2006
Planowanie
Nietb*f*st*gung
Mocowanie
za pomoc nitów do
Metall**terkonstruktion
metalowej
podkonstrukcji
Boh*le*rezdj
9541-2
mit integrie*t*m
Wzorzec
cia wiertła
9541-2Bohz
rer B 4,1 mm zum
Boh**n *i*es
exakt
zintegrowanym
wiertłem
B 4.1
mm do
k**zentr*schen Befesti*un*sloches [*] •
wiercenia dokładnych
für Alu-Unt*rkon*truktion, Bohrer A
koncentrycznych
dziur w mocowaniu
• für verzinkte Stahl-Unterkons(A) trukt*on, *ohre* S
• Dla podkonstrukcji
aluminiowej wiertło typu A
Fest*u*kt
Festp*nk*hülse,
9,4 mm [B]ze stali
• Dla podkonstrukcji
• Alu 4,1-*
(Länge 6 **)
mit Eternitocynkowanej
wiertło
typu S
Fass*d*nniet
*IMgstałe
3, Nietkop* 15 mm
Punkty
4,0 18-K*5, Klem*länge 8-1* mm
rednica 9.4 mm (B)
4,0 24-K15, Klemml*nge *3-*8 m*
•blank
Aluminium
4.1 -6 (długo 6
oder e*n*efärbt
mm)
do płytAz*rit
fasadowych
N*eten
beinity
Anthrazit,
mit
firmy
Eternit
Gummirondellen
AlMg 34,1-6
rednica
główki
nitu
• *ta*l ro*tf*ei,
(Läng*
6 mm).
mit 15
Et*rnit-*assadenniet
mm
A4 4.0x18-K15
rostf*ei, N*etkopf
15 8-13
mm, mm
spinka
mit 4.0x24-K15
Gum*ir*ndelle spinka 13-18 mm
4,0 Barwiona
*8-K*5, Klemmlänge
8-12 mm
albo czysta
4,0 23-K1*, Klemm*änge 13-17 mm
Nity z zawarto ci antracytu
blank oder eingefärbt
b d azurytu wymagaj
gumowej
podkładki
*leitpunkt
•
Stal
nierdzewna
4.1 – 6
Der *i*t w*rd in das konzent*is*he
(długo
6 mm) nity do płyt
Bohrlo*h
g*setzt [C].
• Alu Ete*nit-F**s**enniet
fasadowych firmy Eternit
AIMg
Nietkopf 15 mm
A43,nierdzewne,
rednica
*,0 18-K15,
Klemmlä*ge
8-13 mm
główki 15
mm z podkładk
4,0 gumow
24-K15, Klemmlänge 13-*8 m*
blank od*r eingefärbt,
spinka 8-13 mm
• Stahl4.0x18-K15
Eternit-Fass*dennie*
4.0x24-K15 spinka 13-18 mm
A4 r*stfrei, **etk*pf 15 mm,
albo czysta
m*t Barwiona
*ummiro*de*le
4,* 18-K15, Klem*länge 8-*2 *m 4,*
Punkty
ruchome
23-K*5,
Klemmlänge 13-1* mm
Nity umieszcza
koncentrycznie w
blank oder ei*gefärbt
nawierconym otworze (C)
• Aluminium 4.1 -6 (długo 6
mm) nity do płyt fasadowych
firmy Eternit
AlMg 3 rednica główki nitu
15 mm
4.0x18-K15 spinka 8-13 mm
4.0x24-K15 spinka 13-18 mm
Barwiona albo czysta
Nity z zawarto ci antracytu
b d azurytu wymagaj
gumowej podkładki
• Stal nierdzewna 4.1 – 6
(długo 6 mm) nity do płyt
fasadowych firmy Eternit
A4 nierdzewne, rednica
główki 15 mm z podkładk
gumow
4.0x18-K15 spinka 8-13 mm
4.0x24-K15 spinka 13-18 mm
Barwiona albo czysta
1
2
3
4
5
6
7
Tragprof*l
1.
Konstrukcja no na
*WIS*PEARL-B*üst*ngsp*atte
2.
SWISSPEARL - Płyty
Boh*lehre 95*1-* mit integriertem
balkonowe
Bohrer 4,1 mm
3.
Wzorce
wierteł 9541-2 z
Fe*tp*n*thü*se 4,1-6 (Länge 6 mm)
zintegrowanym
wiertłem o
*assadenniet
rednicy
4.1mm
*um*i*on*ell*
bei **ah*niet,
rost*rei
4.
Punkty stałe 4.1-6 (Długo
*olyamidscheibe
6mm)
5. Nity do płyt fasadowych
6. Podkładka gumowa dla
nitów stalowych
(nierdzewnych)
7. Podkładka z tworzywa
sztucznego (Poliamid)
Wa ne!
rednica wszystkich otworów w
płycie zarówno dla punktów stałych
jak i ruchomych Wynosi 9.5 mm
ARES
Strona 5
SWISSPEALR-Płyty balkonowe
REV 01.2006
MOCOWANIE
Profil
metalowy
Podkł dka
Podkładka
Sprz ysta
ruba M5/M6
> 15
Umocowanie na ruby
ruby nierdzewne
ze staliEdelstahl
szlachetnej
A*s nicht ro*tendem
*.B. np.
powszechne
w obrocie
M5/M6 i dodatki:
handelsübl*che
*eta*lsc*raube
M5/M6
Podkładki,
Podkładki spr Federring
yste, Nakr
**kl. Unterlagss*heibe,
undtki
Hut*utter/Mutt**.
kołpakowe,
Nakr tki
Unt*rlagsch*ibe,
etc. i
Podkładki,
Podkładki Zierro*de*le
ozdobne jedne
15 mm.
drugie o m*n.
rednicy
15 mm
B*hrlochnawierconego
in der Unterk*nstruktion
• Dziura
otworu w
0,1 m* gröss*r **s S*hra*benpodkonstrukcji powinna by
d**chmesser, mit Stu*enb**rer
wizentrisch
ksza o ausgebildet
0.1 mm od rednicy
ruby
mocuj
cej. U in
y der
wiertła
Bohrloch*urchmesser
stopniowanego
B*üstungspla*te
•
rednica
nawierconego
otworu
Gleitpu*kte:
min. 4 mm gr*s*er
als
Sch*aube**urchm*s*er.
Dla
punktów ruchomych min o
Sch*auben
im od
Gleitpunkt
mit*e*s
4mm
wi ksze
rednicy
ruby
****enbo*rer
mit Tiefenansc*lag
Wierci
centralnie,
Nale y uwa a
Darauf
ac*ten, na
byzen*ri*ch
główka setzen.
ruby le
ała płasko
d*s* der Schraubenkopf flach *uf
płycie.
*er Platt* au**ieg*.
Punkty stale:
rednica dziury w płycie
Festpunkte: Bohrlochdu*chme*s*r
wi ksza o in0.1
mm
od rednicy
ruby
der Balkonplatte
*,1 mm
gr*sser
ruby utwardzone
z zawarto ci antracytu
*ls Schraube*d*rc**esse*.
b d azurytu
stosowa
z gumow
Bef*stiger
bei Anthrazit,
Azurit mit
podkładk Gummi*onde*len
.
Odst py boczne przy zamontowaniu:
Randabstand
der *efestigung
R1 pionowo
do podkonstrukcji
80-160mm
R1 senkrecht
z*r UnterkonstruktionsR2 poziome
do podkonstrukcji
40-160mm
Nakr dk
Kołppako
wa
Samoprzylepna Polyamidowa
podkładka stosowana by unikn
uszkaodze na powierzchni płyty,
powstaj cych wskutek cierania
mi dzy płyt i podkonstrukcj
Płyta
12
Rozmieszczenie punktów stałych i
ruchomych
r*chtung min. 80 mm - max. 160 *m
R2 pa*allel zur Unt*r*o***ruk*ion*richtun* min. 40 mm - max. 160 mm
R1
R2
R1
R2
Dylatacja profilu poprzecznego
Profile poprzeczne musz zosta przyci te
max co 5-6 m. Styki przy profilu
balkonowym winny zosta uporz dkowane
i uszeregowane. Poł czenia profili mo na
dokona za pomoc mocowania
przesuwnego.
Stałe
Ruchome
Stałe
Ruchome
Mocowanie na profilu
poprzecznym
Mocowanie do słupka
ARES
Strona 6
SWISSPEARL-Płyty balkonowe
REV 01.2006
Przykłady konstrukcji
Gesch*aubte Bef*stigung
an zwei
Umocowanie
na ruby
*urchla*fende* Horizontalprofilen
dwóch s siaduj cych profili
poziomych
A
B
Odst py mi dzy mocowaniami
(uzale nione od wysoko ci
budynku)
Befe*t**ungsabst*nde
in *m
(unabhä*gig v*n *er Gebäudehöhe)
A
700
750
800
900
B
450
450
400
400
Umocowanie
na ruby
Geschrau*te
Befestigung
an dr*i
*urchlau*enden
H*rizon*a**ro*ilen
trzech s siaduj
cych profili
poziomych
Odst py mi dzy mocowaniami
(uzale nione od wysoko ci
Be*estigu*gsabstände
i* mm
budynku)
(un***ängig v*n der Gebäudehöhe)
A
400
500
600
B
600
500
400
A
A
B
ARES
Strona 7
SWISSPEARL-Płyty balkonowe
REV 01.2006
Przykłady konstrukcji
B*festigung an Vertikalprof*l
Umocowanie
na profilu
mit Schrauben
pionowym
A
A
B
Odst py mi dzy mocowaniami
Befestigu*gsabstände
m*budynku)
(uzale nione
od wysokoinci
(unabhä*gig von *er G*bäudehöhe)
A
350
400
450
B
800
700
600
Balkonbrüstungspl*t*en an La*chen
Mocowanie
do płaskowników
*es*hraubt
*
A
B
Odst py mi dzy mocowaniami
(uzale nione od wysoko ci budynku)
Befesti*ungsabstände in mm
(*nabhä*gig von d*r G*bäudehöhe)
A
350
400
450
B
800
700
600
ARES
Strona 8
SWISSPEARL-Płyty balkonowe
REV 01.2006
Przykłady konstrukcji
P
Mocowanie
nad i pod.
Befestigu*g na
m*tobejmach
Einfassle*s*en
Obejmy
ob*n undpowinny
un*en by zamontowane na
*ie E*nfassleisten
tragende
słupku
no nym b gelt*n
d na als
podkonstrukcji.
Lin*enauflager un* sind entspreche*d
den statisch*n *rfordernissen *u
bemessen u*d au* die Unterk*nstr**ti- on
(Pfosten etc.) zu befes*igen.
*
S
A
Obejma
EPDM-profil
Słupek
Płyta
Monta
swobodny umo
liwia prace
Die Brüstungsplatten
zwängung*frei
płyty
w
zwi
zku
ze
zmianami
montieren, *amit eine entsprechende
temperatury
wilgotno
ci.
Ausdehnungi der
Plat** mög**ch
ist.
Spielraum S
an ge*en**erli*genden
Przestrze
przesuni
S na
Seiten min. 4 mm. stronach równa jest
przeciwstawnych
min 4 mm.
Odst p profilu A max. = 750 mm
(uzale niony od wysoko ci budynku)
Maksymalny rozstaw słupków = 1200
mm
Klemmbereich der Platte in Einfassleiste mit *in*a*sti*fe P min. 25 mm.
Przestrze mocowania płyty obejmie w
płycie – gł boko wej cia P min. 25
mm
Be*e*tigung mi* Ein*assleisten
umlaufend
Mocowanie
z na obr
czy
Die Einfas*leisten
gelten
als tragende
Obr
cze
mocuj
ce
traktowane
jako
L*niena*f*a*er und sind *nt*prechend
liniowy
nakład no
ny, musz z*spełnia
den stati*chen
Erford**nissen
wszystkie
i by
trwale
b*messenwymogi
und *uf di*
*nterkonstruktion
(P*o*ten etc.) zudo
befestigen.
przymocowane
podkonstrukcji lub
*
Wa ne!!
Dla cianek działowych z
pionowym układem płyt tabele
warto ci nale y odczytywa na
odwrót.
To znaczy:
Odległo A dla cianek
działowych to szeroko ,
Odległo B to wysoko
A
słupków.
Maksymalna wielko płyty A/B in mm (uzale nione od wysoko ci budynku)
A
B
1200
1200
1100
1300
1000
1400
950
1500
900
1600
850
1700
800
1800
750
2500

Podobne dokumenty