Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby własne - BIP

Transkrypt

Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby własne - BIP
Załącznik Nr 7 do SIWZ
na „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 2 listopada
2016 roku do 30 września 2017 roku.”
…………………………………………….
Pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO WŁASNE ZASOBY
Ja niżej podpisany zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oświadczam, że zobowiązuję
się do oddania do dyspozycji
……………………………………………………………….……………………...............
(wpisać nazwę i adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)
zasoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego IBG.271.8.2016.PN. na
„Dostawy
oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta
i Gminy Łasin w okresie od 2 listopada 2016 roku do 30 września 2017 roku”,
w postaci
……………………………………………………………………………................……
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................
(wpisać nazwę, rodzaj, sposób udostępnienia zasobu, a także rodzaj stosunków łączących podmiot
z Wykonawcą)
na czas realizacji zamówienia.
.................................
(data)
……..................................................... ..................…........
(podpis i pieczęć osób/osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty