SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] na Mazurach"

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] na Mazurach"
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] na Mazurach"
Stare Jabłonki, 11-13.10.2016r.
Dzień pierwszy:
09:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
Oficjalne rozpoczęcie konferencji.
10:30 – 10:45
Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i organizatorów
Projekt budżetu na 2017 rok
10:45 – 11:45 - wytyczne i zalecenia
Prowadzący: Janusz Facon - RIO Olsztyn
Centrum Usług Wspólnych pół roku później
- jak to wygląda w praktyce
11:45 – 12.15
- przepisy a rzeczywistość
Prowadzący: Agnieszka Czuczwara - VULCAN
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
Symulacja WPF - nowe narzędzie dla JST
- założenia modelu
- prezentacja modelu dla JST
12:45 – 13:45
- jak to zrobić w BeSTii
Prowadzący: Jan Czajkowski – Zespół Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Co nowego w BeSTii
- zmiany w WPF
13:45 – 14:30 - wymiana danych między systemami jst a jo
- moduł administracyjny
Prowadzący: Krzysztof Jedut – Sputnik Software, Dariusz Fałkowski – RIO Olsztyn
14:30 – 15:30 Obiad
Sposoby finansowania przedsięwzięć samorządowych poza dotacją unijną
15:30 – 16:15 - jak nie wpaść w pułapkę zadłużania
Prowadzący: dr Krzysztof Heller
16:15 – 17:00 Bezpieczeństwo w obszarach zabudowanych
-komunikacja
- systemy ostrzegania
- systemy oświetlania
Prowadzący: Artur Łaszcz – Dyrektor Techniczny Kapsch Sp. z o.o.
17:00 – 17.30 Dodatkowe narzędzia w BeSTii i dla BeSTii
- wsparcie raportowe
- wsparcie publikacji uchwał
Prowadzący: Agnieszka Oponowicz, Krzysztof Jedut
17.30 – 18.00 Gość specjalny: Adam Głębski – członek zespołu merytorycznego Ministerstwa Finansów
– panel dyskusyjny (moderowany)
19.30
Uroczysta kolacja
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] na Mazurach"
Stare Jabłonki, 11-13.10.2016r.
Dzień drugi:
08:00 – 10:30 Śniadanie
Jednolity plik kontrolny
- podstawy prawne
10:30 – 11:30 - ewidencje
- Kontrola Skarbowa
Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software
Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli – rozliczanie i kontrola w obecnym stanie
prawnym
- ważne elementy rozliczeń dotacji w kontekście realizacji zadań jst
11:30 – 12:15
- zmiany zakresu kontroli dotacji i ich odzwierciedlenie w praktyce
- wstrzymanie przekazania dotacji jako nowe narzędzie kontroli – jak z niego skorzystać?
Prowadzący:Beata Kurek – Z-ca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
Bezpieczeństwo i zagrożenie informatyczne
- zagrożenia infrastrukturalne dla JST
- czynnik ludzki a bezpieczeństwo
12:45 – 13:45 - bitcoiny a [email protected]
- czy [email protected] jest bezpieczna?
- regulacje prawne a praktyka samorządów
Prowadzący: Andrzej Guc
System Informacji Przestrzennej
- mapa jako narzędzie analizy, wsparcia i zarządzania danymi w Jednostce Samorządou
13:45 – 14:15
Terytorialnego
Prowadzący: Sławomir Hemerling-Kowalski - GIAP
Badanie satysfakcji klienta i konsultacje społeczne
- po co badać satysfakcję? Jakie korzyści płyną z tego badania?
14:15 – 14:45
- po co konsultować? Jakie przepisy prawa wymuszają konsultacje?
Prowadzący: Cezary Wojtczak- Prezes Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST
14:45 – 15:00 Oficjalne zakończenie konferencji
Obiad
15:00 – 16:00
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] na Mazurach"
Stare Jabłonki, 11-13.10.2016r.
WYKŁADOWCY:
Janusz Facon - ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych przy RIO w Olsztynie. Specjalista z ponad 25 letnią praktyką w zakresie zarządzania finansami publicznymi
w jednostkach budżetowych, a tym: dyrektor wydziału finansów i budżetu urzędu wojewódzkiego, główny księgowy
w jednostkach budżetowych. Doświadczony trener, szkolący z szeroko pojmowanych finansów publicznych, kontroli
finansowej i zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych, autor publikacji.
Agnieszka Czuczwara – wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział
Zarządzania, Informatyki i Finansów, kierunek: finanse i rachunkowość), studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), studia podyplomowe Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i
administracji (Politechnika Opolska). Ekspert ds. finansów JST z wieloletnim doświadczeniem w pracy w JST na
stanowisku głównego księgowego oraz skarbnika gminy miejskiej. Wykładowca przedmiotów ekonomicznych w
szkołach policealnych, trener, ekspert ds. finansów samorządowych w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania
oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Autor i współautor usług doradczych dla samorządów.
Jan Czajkowski - od 2003 do 2010 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, od
2011 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi, doktor chemii, wykładowca
akademicki Uniwersytetu Łódzkiego (niegdyś w na wydziale matematyki, fizyki i chemii, a obecnie w Instytucie
Geografii Miast i Turyzmu), specjalista w dziedzinie GIS. Od 2003 współprzewodniczący ze strony samorządowej
Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Od 2005
przedstawiciel organizacji samorządowych w Radzie Informatyzacji przy MSWiA, później MAiC.
Krzysztof Jedut - Dyrektor Działu Produkcji Oprogramowania w firmie Sputnik Software – Wykonawcy systemu
[email protected] Swoje doświadczenie z systemem rozpoczynał jeszcze jako programista w firmie MiCOMP odpowiadając za
migrację systemu BST II z baz DBF’owych do MS SQL Server. Następnie główny projektant systemu [email protected] w firmie
Sputnik Software. Stanowisko to piastuje do dnia dzisiejszego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w
projektowaniu i implementacji aplikacji w technologii .NET opartych na bazach MS SQL Server.
Dariusz Fałkowski - starszy informatyk w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie; wieloletni praktyk i trener
systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego "[email protected]"; członek zespołu testowego systemu
„[email protected]” przy regionalnych izbach obrachunkowych; członek zespołu do spraw eksploatacji i rozwoju
informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego przy Ministerstwie Finansów;
członek kapituły konkursu „Przejrzysta strona BIP”, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji (2011 r.); wykładowca w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (2013-2014).
Beata Kurek - magister ekonomii, studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów
publicznych. Jest zastępcą dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin, wcześniej inspektor
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli jednostek
sektora finansów publicznych oraz podmiotów spoza tego sektora, które korzystają ze środków publicznych.
Prowadziła szkolenia nt. kontroli gospodarki finansowej szkół i placówek oświatowych i stwierdzanych w toku tych
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] na Mazurach"
Stare Jabłonki, 11-13.10.2016r.
kontroli nieprawidłowościach, gospodarowaniu środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kontroli
dotacji udzielanych z budżetów jst
niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym (m.in. dla Akademii „Wspólnota”,
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Empirii Doradztwo w Sprawach Finansów Publicznych oraz szkolenia
zamknięte dla
pracowników jst i ich jednostek organizacyjnych). Jest też wykładowcą finansów publicznych na studiach
podyplomowych i jednym ze współautorów publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy wyzwania”.
dr Krzysztof Heller - Ukończył studia magisterskie, a następnie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki UJ. Następnie
pracował jako administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Był zaangażowany w
tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku pracuje w sektorze telekomunikacyjnym, najpierw jako dyrektor
Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w Polskiej Telefonii Cyfrowej,
gdzie zarządzał ponad 200-osobowym zespołem. W latach 2000-2001 był dyrektorem ds. informatyki w Grupie
Elektrim i prezesem zarządu El-Net S.A., prywatnego operatora telekomunikacyjnego telefonii stacjonarnej. Od jesieni
roku 2001 do lata 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Od roku 2004 wspólnie z Andrzejem Szczerbą
prowadzi firmę doradczą InfoStrategia prowadzącą projekty m.in. w zakresie funduszy strukturalnych, elektronicznej
administracji, usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Autor i
współautor kilkudziesięciu analiz i opracowań z dziedziny infrastruktury szerokopasmowej, e-administracji i
społeczeństwa informacyjnego. Jest także ekspertem w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego Internetu.
Artur Łaszcz - Dyrektor Techniczny Kapsch Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej, związany z branżą IT od
ponad 25 lat. Uczestniczył w wielu projektach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarówno dla
jednostek cywilnych jak i podlegających pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pracując w takich korporacjach jak
Canon, IBM, czy Accenture odbył wiele szkoleń specjalistycznych, oraz zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w
Polsce, oraz za granicą.
Andrzej Guc - starszy informatyk w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie ; administrator, praktyk i trener
systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego [email protected]; tester i ekspert z ramienia regionalnych
izb obrachunkowych w zespołach Ministerstwa Finansów dla systemów Budżet ST, Budżet ST II i [email protected]; wieloletni
członek zespołu testowego systemu „[email protected]” przy regionalnych izbach obrachunkowych.
Cezary Wojtczak – Z wykształcenia dziennikarz i menadżer. Prezes Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w
Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji. Autor innowacyjnego
projektu szkoleniowego „Mistrzowskie wystąpienia publiczne”, w którym realizuje swą pasję jaką są publiczne
prezentacje. Posiada Kartę Prezenterską Telewizji Polskiej. Doradza firmom w zakresie Media Relations, szkoli
rzeczników prasowych, dziennikarzy, samorządowców i biznesmenów. W 2009 roku uznany przez miesięcznik
„PRESS” za jednego z najlepszych dziennikarzy w regionie kujawsko-pomorskim. Do roku 2015 realizował cykliczne
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] na Mazurach"
Stare Jabłonki, 11-13.10.2016r.
programy edukacyjno-publicystyczne emitowane na ogólnopolskiej antenie TVP Regionalna. W latach 2015-2016
prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Polskiego Radia PiK. Członek Rady Programowej TVP Bydgoszcz.
Sławomir Hemmerling-Kowalski - Absolwent Geografii Fizycznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie. Podczas studiów zgłębiał wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zwieńczeniem studiów
był staż naukowy w Fińskim Instytucie Morskim w Helsinkach, który pozwolił na zastosowanie poznanych podczas
studiów narzędzi GIS w konkretnej pracy z danymi przestrzennymi. Po studiach rozpoczął pracę w ESRI Polska, gdzie
odpowiadał za wdrażanie produktów GIS w służbach mundurowych. Podczas pracy w ESRI miał możliwość
podnoszenia swoich kwalifikacji dzięki licznym certyfikowanym szkoleniom. W tym samym czasie ukończył studia
podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o nazwie Systemy Informatyczne i Analiza
Danych. Następnie podjął pracę jako prezes zarządu Integeo Polska, gdzie opowiadał za dział wdrożeń produktów GIS
dla narzędzi klasy BI. Jednocześnie nadzorował przygotowanie postępowania przetargowego przez Komendę Główną
Policji, na utworzenie Uniwersalnego Modułu Mapowego dla Policji, PSP, PRM oraz LPR. Następnie utworzył własną
firmę informatyczną produkującą oprogramowanie klasy GIS dla administracji publicznej, funkcjonującą pod nazwą
GIAP (Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych). Jest współtwórcą m.in. funkcji oprogramowania umożliwiających
automatyczne generowanie dokumentów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium. W
GIAP prowadzi liczne szkolenia specjalistyczne m.in. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
przygotowuje opracowania danych przestrzennych m.in. na potrzeby TNS OBOP. W ostatnich latach prowadził zajęcia
dla studentów dziennych jak i podyplomowych w Pracowni Geoinformatyki na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS z tematyki analiz przestrzennych metodami GIS.
Dariusz Lewański – Dyrektor Działu Wdrożeń Oprogramowania w spółce Sputnik Software. Wykształcenie wyższe
magisterskie (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: administracja), studia
podyplomowe Rachunkowość (Akademia Ekonomiczny we Wrocławiu). Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu
finansów publicznych i rachunkowości pełniąc obowiązki kierownika referatu finansowego, a następnie skarbnika
gminy. Od lipca 2008 r. związany z spółką Sputnik Software. Uczestniczy w projektowaniu systemów informatycznych
dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie obsługi finansowo – księgowej, wymiaru, poboru
oraz egzekucji podatków i opłat lokalnych.