MC31-A3_TBJ i MC32-A3_TBP_SU i skladki_04.cdr

Transkrypt

MC31-A3_TBJ i MC32-A3_TBP_SU i skladki_04.cdr
Twoje Bezpieczne Jutro
Wypadkowy pakiet ubezpieczeniowy
Sumy ubezpieczenia (SU) i składki (wyrażone w złotych)
Pakiet Indywidualny
Wariant ochrony
brązowy
SU – Śmierć Ubezpieczonego
Ubezpieczony
srebrny
500,00
500,00
500,00
SU – Śmierć NW* Ubezpieczonego
25 000,00
50 000,00
75 000,00
100 000,00
SU – Trwałe inwalidztwo NW* Ubezpieczonego
50 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
258,00
494,00
728,00
962,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
180,00
270,00
360,00
540,00
Miesięczne świadczenie z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa NW
Ubezpieczony wypłacane przez okres 10 lat
Składka roczna za miesięczne świadczenie
Pakiet Rodzinny**
Wariant ochrony
brązowy
SU – Śmierć Ubezpieczonego
Małżonek
Dziecko
platynowy
500,00
Składka roczna za powyższe świadczenia
Ubezpieczony
złoty
srebrny
złoty
platynowy
500,00
500,00
500,00
500,00
SU – Śmierć NW* Ubezpieczonego
25 000,00
50 000,00
75 000,00
100 000,00
SU – Trwałe inwalidztwo NW* Ubezpieczonego
50 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
SU – Śmierć NW* Małżonka
25 000,00
50 000,00
75 000,00
100 000,00
SU – Trwałe inwalidztwo NW* Małżonka
50 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
SU – Trwałe inwalidztwo NW* Dziecka
25 000,00
50 000,00
75 000,00
100 000,00
446,00
890,00
1 336,00
1 782,00
Składka roczna za powyższe świadczenia
Ubezpieczony
Miesięczne świadczenie z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa NW
wypłacane przez okres 10 lat
1 000,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
Małżonek
Miesięczne świadczenie z tytułu min. 50% trwałego inwalidztwa NW
wypłacane przez okres 10 lat
1 000,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
270,00
405,00
540,00
810,00
Składka roczna za miesięczne świadczenie
Minimalna składka półroczna wynosi 300 zł, kwartalna – 200 zł, miesięczna – 70 zł.
W Pakiecie Indywidualnym umowa ubezpieczenia zawarta przez osobę samotnie wychowującą dzieci obejmuje ochroną z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku również pozostające na jej
utrzymaniu dzieci, które ukończyły 1 rok życia i nie ukończyły 21 roku życia zgodnie z warunkami Ubezpieczenia Małżonka i Dzieci na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW w pakiecie wypadkowym.
* Suma ubezpieczenia wzrasta corocznie od 1 do 5 roku trwania umowy dodatkowej o kwotę równą 10% sumy ubezpieczenia w dniu wejścia w życie tej Umowy. Pierwszy wzrost wysokości sumy ubezpieczenia
rozpoczyna się od daty wejścia w życie i dotyczy sum ubezpieczenia z tytułu Ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW w pakiecie wypadkowym oraz Ubezpieczenia Małżonka i Dzieci na
wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW w pakiecie wypadkowym.
** Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną Dzieci Ubezpieczonego po ukończeniu 1 roku życia i przed ukończeniem 21 roku życia, dotyczy to również Dzieci urodzonych po zawarciu niniejszej Umowy.
WAŻNE: Pakietu Twoje Bezpieczne Jutro nie wolno sprzedawać:
– osobom o orzeczonej niezdolności do pracy przez ZUS oraz osobom
pobierającym z ZUS: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek
wyrównawczy, jak również osobom z orzeczoną niepełnosprawnością,
– zawodnikom klubów sportowych,
– bezrobotnym,
– cudzoziemcom bez prawa stałego pobytu.
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 11.490.000,00 złotych, wpłacony w całości,
działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. Amplico Life S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Telefoniczne Centrum Informacji: czynne od pn. do pt. w godz. 8.00-18.00, tel. +48 22 523 50 70, e-mail: [email protected], Internet: www.metlifeamplico.pl
Amplico Life S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
© Amplico Life S.A., 2013 PEANUTS © 2013 Peanuts Worldwide
MC31-A3
Materiał wyłącznie do użytku wewnętrznego
Twoja Bezpieczna Przyszłość
Wypadkowy pakiet ubezpieczeniowy
Sumy ubezpieczenia (SU) i składki (wyrażone w złotych)
Pakiet Premium
Wariant złoty
Wariant platynowy
Wariant rubinowy
Wariant diamentowy
100,00
100,00
100,00
100,00
SU – Na wypadek śmierci NW
250 000,00
500 000,00
750 000,00
1 000 000,00
SU – Na wypadek trwałego inwalidztwa NW
250 000,00
500 000,00
750 000,00
1 000 000,00
Składka roczna
704,80
1 404,80
2 104,80
2 804,80
Składka półroczna
380,59
758,59
1 136,59
1 514,59
Składka kwartalna
193,82
386,32
578,82
771,32
—
128,82
193,01
257,20
SU – Na wypadek śmierci
Składka miesięczna
Pakiet Standard
Wariant platynowy
Wariant rubinowy
Wariant diamentowy
100,00
100,00
100,00
500 000,00
750 000,00
1 000 000,00
Składka roczna
604,80
904,80
1 204,80
Składka półroczna
326,59
488,59
650,59
Składka kwartalna
166,32
248,82
331,32
—
82,97
110,48
SU – Na wypadek śmierci
SU – Na wypadek trwałego inwalidztwa NW
Składka miesięczna
WAŻNE: Pakietu Twoja Bezpieczna Przyszłość nie wolno sprzedawać:
– osobom o orzeczonej niezdolności do pracy przez ZUS oraz osobom
pobierającym z ZUS: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek
wyrównawczy, jak również osobom z orzeczoną niepełnosprawnością,
– zawodnikom klubów sportowych,
– bezrobotnym,
– cudzoziemcom bez prawa stałego pobytu.
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 11.490.000,00 złotych, wpłacony w całości,
działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. Amplico Life S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Telefoniczne Centrum Informacji: czynne od pn. do pt. w godz. 8.00-18.00, tel. +48 22 523 50 70, e-mail: [email protected], Internet: www.metlifeamplico.pl
Amplico Life S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
© Amplico Life S.A., 2013 PEANUTS © 2013 Peanuts Worldwide
MC32-A3
Materiał wyłącznie do użytku wewnętrznego