Rozporz¹dzenia Ministra „rodowiska

Transkrypt

Rozporz¹dzenia Ministra „rodowiska
Rozporządzenia Ministra Środowiska
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
(Dz. U.02.165.1359 z dnia 4 października 2002 r.)
Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 202 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stęŜenie co najmniej jednej substancji
przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeŜeniem ust. 4.
2. Wartości dopuszczalne stęŜeń w glebie lub ziemi, o których mowa w ust. 1, są określone w
załączniku do rozporządzenia; dopuszczalne stęŜenie metali cięŜkich w glebach znajdujących się na
terenach gospodarstw, w których moŜe być prowadzona produkcja rolna metodami ekologicznymi,
określają przepisy o rolnictwie ekologicznym.
3. Wartość dopuszczalną ustala się w trzech etapach:
1) etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których wystąpienie jest spodziewane ze względu na
prowadzoną na danej nieruchomości lub w jej sąsiedztwie działalność;
2) etap drugi - przeprowadzenie pomiarów wstępnych, których celem jest ustalenie czy substancje, o
których mowa w pkt 1, faktycznie występują;
3) etap trzeci - badania szczegółowe w celu określenia stęŜeń substancji ustalonych i wskazanie
zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby lub ziemi.
4. JeŜeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stęŜenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika
z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uwaŜa się, Ŝe przekroczenie dopuszczalnej
wartości stęŜeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
§ 2. Określa się standardy jakości gleby lub ziemi, z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i
planowanej, dla następujących grup rodzajów gruntów:
1) grupa A:
a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów
ustawy - Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeŜeli utrzymanie
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagroŜenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska - dla obszarów tych stęŜenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z
zastrzeŜeniem pkt 2 i 3;
2) grupa B - grunty zaliczone do uŜytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuŜytki, a takŜe grunty zabudowane i
zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, uŜytków kopalnych oraz terenów
komunikacyjnych;
3) grupa C - tereny przemysłowe, uŜytki kopalne, tereny komunikacyjne.
§ 3. Gleba lub ziemia uŜywane w pracach ziemnych oraz uŜywane do tego celu osady pochodzące z
dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płynących, powinny spełniać kryteria
dopuszczalnych wartości stęŜeń, wskazanych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2, dla gruntów
występujących w miejscu przeznaczenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Podobne dokumenty