Wójt Gminy Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85

Transkrypt

Wójt Gminy Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85
Wójt Gminy Elbląg
z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg,
ogłasza sprzedaż samochodu osobowego
CITROEN JUMPER
Przedmiot przetargu:
Marka i model:
Nr rejestracyjny:
Nr identyfikacyjny:
Rok produkcji i data rejestracji:
Silnik – pojemność:
Przebieg:
Przegląd techniczny ważny do:
Ubezpieczenie ważne do:
samochód osobowy
CITROEN Z JUMPER 22 HDI 29C COMBI CLUB
NE 42922
VF7ZARMPA17680719
2005 r., 10.11.2005 r.
2179 cm3
218893 km
08.11.2013 r.
24.05.2014 r.
Samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dodatkowy komplet opon zimowych - przebieg jeden sezon.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Budynku Urzędu Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85, pokój nr 20.
Termin składania ofert upływa dnia 02 październik 2013 r. o godz. 12:00. Oferta winna być
złożona w zaklejonej kopercie z napisem "Zakup samochodu CITROEN".
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2013 r. o godz. 12:30 w budynku Urzędu
Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85, pokój nr 1. Otwarcie ofert jest jawne.
Oferta pisemna powinna zawierać:
Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
Oferowaną cenę,
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń do
ewentualnych wad ukrytych.
Informacje dodatkowe:
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Kupujący.
Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym
pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady pojazdu.
W celu obejrzenia samochodu należy zgłosić się do Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85,
82-300 Elbląg w dni powszednie (pon.-pt.) w godz. 8:00 – 14:00, tel. 55 234-18-84 wew. 22
Osoba do kontaktu: Zygmunt Tucholski, [email protected]