Lp. Nazwa budynku (przeznaczenie) Lokalizacja (adres

Transkrypt

Lp. Nazwa budynku (przeznaczenie) Lokalizacja (adres
Za cznik nr 3, Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w. Budynki, dnia: 30.09.2015r. Znak sprawy: 18 ZP/2015
Nazwa budynku
(przeznaczenie)
Lokalizacja
(adres)
1
2
3
4
5
6
7
1
Budynek operacyjny WKF wraz z
klatk schodow
ul.Mostowa 72
fundamentowe wylewne
betonowe, cz
nadziemna – murowana
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
2012
113,10
747 337,07
2
Budynek stacji zag szczania i
odwadniania os.
ul.Mostowa 72
ciany fundamentowe
wylewne
betonowe,cz
nadziemna murowana
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
2012
168,50
1 396 366,70
3
Magazyn
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
118,50
121 350,00
4
Budynek energetyczny
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
510,00
522 250,00
5
Hala produkcyjna
ul. D uga 14
brak danych
brak danych
706 970,00
Budynek chlorowni
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
43,50
22 270,00
7
Budynek studni nr 14
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
533,00
6
brak
danych
brak
danych
brak
danych
5,90
1 210,00
8
Budynek rozdzielni
ul. Mostowa 72
brak danych
pokryty pap
1
1997
139,00
286 845,85
9
Budynek operacyjny dla WKF
ul. Mostowa 72
brak danych
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
1997
119,00
535 196,51
10
Budynek kraty rzadkiej
oczyszczalnia
ul. Mostowa 72
ciany elbetowe w
cz ci podziemnej,
nadziemne z ceg y
pe nej
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1+2(podzi
emne)
1997
38,00
496 451,97
ul. Mostowa 72
ciany elbetowe w
cz ci podziemnej,
nadziemne – wewn trz
z gazobetonu,
zewn trzne – ceg a
klinkier
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
1997
85,68
489 462,92
Budynek krat schodkowych
Ilo
kondygnacji
Rok
budowy
Suma
ubezpieczenia
warto
ksi gowa
brutto w PLN
10
Lp.
11
Konstrukcja
dachu oraz
rodzaj pokrycia
Suma
Powierzubezpieczenia
chnia
warto
ytkoodtworzeniowa w m ²
wa* w PLN
8
9
Konstrukcja cian
(z czego
zbudowane)
12
Stacja dmuchaw oczyszczalnia
ul. Mostowa 72
belki podwalinowe
elbetowe pod ciany
zewn trzne, wewn trzne
ciany z gazobetonu i
ceg y kratówki
13
Budynek gara y
ul. Mostowa 72
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
310,00
176 570,00
14
Budynek gospod.sk adowy
ul. Mostowa 72
bloczki gazobetonowe
na zaprawie cementowowapiennej
pokryty pap
1
brak
danych
37,18
21 180,00
15
Wiata magazynowa
ul. D uga 14
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
120,00
31 830,00
16
Wiata magazynowa
ul. D uga 14
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
119,00
63 130,00
ul. Mostowa 72
konstrukcja
szkiletowa stalowa
obudowana blach
trapezow
pokryty blach
trapezowakonstrukcja
stalowa
0
brak
danych
123,00
ul. D uga 14
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
1997
227,30
17
Wiata zaplecza
18
cznik magazynowy
19
Budynek magazynowy
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
20
Budynek magazynu chloru
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
21
Wiata magazynowa
ul. D uga 14
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
konstrukcja
drewniana,
pokryty blach
1
1997
91,20
492 258,03
30 115,12
61,00
32 002,00
157,20
160 980,00
38,60
19 791,00
85 550,00
22
Kot ownia dla WKF
ul.Mostowa 72
ciany fundamentowe
betonowe, cz
nadziemna z ceg y,
zewn trzna ceg a
klinkierowa
23
Budynek biurowy
ul. Sienkiewicza 91
murowany z bloczków i
ceg y
dwuspadowy
pokryty blach
fa dowan
2+1(podzi
emna)
brak
danych
brak
danych
2 266 894,00
24
Budynek administracyjny
ul. Mostowa 72
konstrukcja cian
elbetowa
pokryty pap
1
brak
danych
234,00
399 840,00
25
Budynek socjalno-biurowy
ul. Mostowa 72
brak danych
pokryty pap
26
Budynek administracyjny
ul.K ty Denkowskie
brak danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
380 919,80
250 610,00
220,00
272,50
418 560,00
27
Budynek techniczno - socjalny
ul. Mostowa 72
ciany fundamentowe
betonowe, cz
nadziemna z ceg y i
gazobetonu
28
Budynek socjalny z portierni
ul. D uga 14
brak danych
blacha trapezowa
2,00
1997
360,00
brak danych
brak
danych
brak
danych
372,00
Razem
Suma ubezpieczenia dla wszystkich budynków razem
* warto
959 998,53
739 820,00
5 790 197,00
6 065 562,50
11 855 759,50
odtworzeniowa budynków ustalona przez rzeczoznawc maj tkowego na podstawie operatu szacunkowego z dnia 09.12.2013r.
Za cznik nr 4, Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w. Budowle,
Dnia: 30.09.2015r. Znak sprawy: 18 ZP/2015
Nazwa budowli
Lokalizacja
1
2
Kominy stalowe
Przepompownie cieków
Maszt antenowy UKF
Stacja uzdatniania wody
Studnie wiercone
Chlorownia (obecnie cz
budynku adminitracyjnego)
Pompownia
Pompownie szt. 10
Komora Fermentacyjne WKF
szt. 2
Zbiorniki osadu szt. 3
Piaskowniki szt. 2
Przep ywomierze szt. 4
Instalacje elektryczne – sieci
kablowe
Instalacje technologiczne
Stacja dozowania metnolu,
zag szczania i odwodnienia
osadu
Osadnik radialny, wst pny,
wtórny
wietlenie
Grawitacyjne zag szczacze
osadu
Sk adowisko osadu
Silos na wapno
Zbiornik biogazu wraz z
pochodni
Zbiornik do magazynowania
biogazu
Ogrodzenie
Wiata postojowa
Zbiornik wody czystej KD
Stacja trafo – UKD
Stacja trafo – KD
Wentylacja stolarni bunkier
Zbiornik wyrównawczy
Zbiornik wyrównawczy
wszystkie lokalizacje
wszystkie lokalizacje
wszystkie lokalizacje
ty Denkowskie
wszystkie lokalizacje
ul. Sienkiewicza
ty Denkowskie
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
Oczyszczalnia cieków ul.
Mostowa 72
wszystkie lokalizacje
ul. Mostowa 72
ul.K ty Denkowskie
ul.K ty Denkowskie
ul.K ty Denkowskie
ul. D uga 14
ul. Szewna
ul. Szewna
Suma ubezpieczenia warto
ksi gowa brutto w PLN
3
64 143,09
1 100 455,47
2 366,72
91 452,09
3 665 485,77
7 141,13
16 587,22
4 899 241,86
6 645 135,90
448 019,63
1 195 188,09
52 516,00
532 424,20
96 311,97
589 618,98
5 379 336,60
419 017,06
430 973,27
362 335,37
204 809,33
553 654,84
396 127,41
187 330,30
8 650,00
25 241,97
27 632,21
25 132,21
2 231,25
23 408,15
20 808,73
Stacja paliw
Hydrofornia na sieci wod.
ul. D uga 14
ul. Graniczna
Razem
49 347,28
42 289,89
27 564 413,99
Za cznik nr 5 , Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w. Maszyny, urz dzenia,
wyposa enie( w tym sprz t elektroniczny powy ej 7 lat ), NCSM, Dnia: 30.09.2015r. Znak sprawy: 18
ZP/2015
Suma ubezpieczenia warto
Nazwa urz dze ( wg grup )
Lokalizacja
ksi gowa brutto w PLN
1
2
3
MASZYNY, URZ DZENIE I WYPOSA ENIE
Maszyny i urz dzenia, aparaty ogólnego
zastosowania – gr. 4
wszystkie lokalizacje
3 837 789,73
wszystkie lokalizacje
1 447 982,66
wszystkie lokalizacje
217 222,70
Urz dzenia techniczne - gr. 6
wszystkie lokalizacje
8 785 610,35
Narz dzia, przyrz dy i wyposa enie - gr. 8
wszystkie lokalizacje
304 899,42
Kot y - gr. 3
Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i
aparaty - gr. 5
rodki transportowe
wszystkie lokalizacje
RAZEM
SPRZ T ELEKTRONICZNY W WIEKU POWY EJ 7 LAT
12 500,00
14 606 004,86
Sprz t elektroniczny stacjonarny – gr.4
wszystkie lokalizacje
136 326,47
Sprz t elektroniczny przeno ny – gr.6 , 8
wszystkie lokalizacje
322 889,10
Sprz t elektroniczny przeno ny na
samochodach gr.8
RAZEM
123587,56
582 803,13
Razem maszyny i sprz t elektroniczny
15 188 807,99
NISKOCENNE SK ADNIKI MAJ TKU
od wszystkich zdarze losowych
wszystkie lokalizacje
392 853,66
Za cznik nr 6 , Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w.
rodki obrotowe Dnia: 30.09.2015r. Znak sprawy: 18 ZP/2015
Rodzaj rodków
obrotowych
1
Zapasy w magazynie
Lokalizacja
2
ul. D uga 14
Razem
warto
Suma ubezpieczenia
ksi gowa brutto w PLN
3
350 000,00
350 000,00
Za cznik nr 7 , Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec
sprawy: 18 ZP/2015
w. Gotówka Dnia: 30.09.2015r. Znak
Gotówka
Rodzaj schowka
Lokalizacja
1
2
liczba inkasentów – 8
osób
3
teren dzia alno ci
MWiK
Suma ubezpieczenia na
pierwsze ryzyko w PLN
Lp.
1
na jednego inkasenta
4
6000/1 inkasenta
Za cznik nr 8 , Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w. Mienie od kradzie y z
amaniem i rabunek; Wandalizm, Dewastacja Dnia:30.09.2015r. Znak sprawy: 18 ZP/2015
Suma ubezpieczenia w PLN
Limit odpowiedzialno ci na pierwsze ryzyko
Przedmiot ubezpieczenia
1
MIENIE OD KRAZIE Y Z W AMANIEM I RABUNKU
2
Maszyny, urz dzenia, wyposa enie, niskocenne sk adniki
maj tku, ogrodzenia, sta e elementy budynków – wszystkie
lokalizacje
200 000,00
Zapasy magazynowe
100 000,00
Kradzie zwyk a - wszystkie lokalizacje
SZYBY OD ST UCZE , WANDALIZM, DEWASTACJA
Przedmiot ubezpieczenia
Oszklenie budynków
Dewastacja/Wandalizm w tym
graffiti wg klauzuli dewastacji
Lokalizacja
wszystkie lokalizacje
10 000,00
Suma ubezpieczenia w PLN
Limit odpowiedzialno ci na pierwsze ryzyko
20 000,00
30 000,00
wszystkie lokalizacje
5 000,00
Za cznik nr 9 , Ubezpieczaj cy, Ubezpieczony: MWIK Sp. z o.o. Ostrowiec w. Sprz t elektroniczny
stacjonarny i przeno ny w wieku do 7 lat, Dnia: 30.09.2015r. Znak sprawy: 18 ZP/2015
Sprz t elektroniczny
1
Zestaw Komputerowy – SERWER
Zestaw komputerowy - SERWER
Zestaw Komputerowy - kierownik TT
Rok
Lokalizacja
produkcji
2
3
STACJONARNY
2010
ul. Sienkiewicza
2013
ul. Sienkiewicza
2014
ul. Sienkiewicza
Suma ubezpieczenia w PLN
warto odtworzeniowa
4
32 589,09
3 110,00
2 624,02
Zestaw Komputerowy - kierownik dz ks
2014
ul. Sienkiewicza
2 621,85
Zestaw komputerowy – dzia handlowy
2010
ul. Sienkiewicza
2 512,50
Zestaw komputerowy
Kserokopiarka cyfrowa Sharp MX-MD
JRP
Cyfrowe urz dzenie wielofunkcyjne –
dzia handlowy
2013
ul. Sienkiewicza
3 634,55
2010
ul. Sienkiewicza
6 967,03
2012
ul. Sienkiewicza
5 649,00
Zespó komputerowy – dzia techniczny
2013
ul. Sienkiewicza
2 532,72
Zespó komputerowy – dzia ksi gowo ci
2013
ul. Sienkiewicza
2 020,51
2013
ul. Sienkiewicza
5 600,00
Cyfrowe urz dzenie wielofunkcyjne –
dzia ksi gowo ci
Cyfrowe urz dzenie wielofunkcyjne –
dzia handlowy
Komputer ADAX – kadry
Komputer ADAX- ksi gowo
2015
ul. Sienkiewicza
8 870,00
2012
2012
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
2 029,23
2 029,23
Zespó komputerowy – dz. ksi gowo ci
2008
ul. Sienkiewicza
6 206,55
Zespó komputerowy – dz. ksi gowo ci
2008
ul. Sienkiewicza
5 089,45
Zespó komputerowy – dz. ksi gowo ci
2008
ul. Sienkiewicza
7 809,95
Zespó komputerowy – dzia handlowy
2008
ul. Sienkiewicza
8 324,41
Zespó komputerowy – dzia techniczny
2008
ul. Sienkiewicza
4 845,07
Komputer ADAX- KASA
Komputer ADAX- dz handlowy
Komputer ADAX
2012
2015
2012
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
1 980,45
2 119,78
1 980,45
Zestaw Komputerowy – dzia techniczny
2010
ul. Sienkiewicza
1 950,81
Ploter HP DesingJet T610 – dzia
techniczny
2008
ul. Sienkiewicza
12 360,49
Zestaw komputerowy- Dzia techniczny
2009
ul. Sienkiewicza
2 770,49
Urz dzenie wielofunkcyjne
Drukarka dz handlowy
Urz dzenie wielofunkcyjne
Zestaw komputerowy - laboratorium
Zestaw komputerowy - laboratorium
Klimatyzacja pomieszcze
laboratoryjnych
2010
2011
2014
2008
2008
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicz, ul.
Mostowa 72
2 598,00
1 382,11
1 217,00
1 606,56
3 537,71
2008
21 850,00
Suszarka laboratoryjna
Ch odzianrka laboratoryjna
Zmywarka laboratoryjna
Waga analityczna
Cieplarka laboratoryjna
Komora laminarna
2014
2014
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2010
2011
2009
2012
ul. Mostowa 72
ul. Mostowa 73
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicz, ul.
Mostowa 72
ul. Mostowa 72
ul. Mostowa 72
ul. Sienkiewicza
ul. Mostowa 72
ul. Mostowa 72
ul. Sienkiewicza
ul. Mostowa 72
ul. Mostowa 72
ul. Mostowa 72
ul.Mostowa 72
ul.Mostowa 72
Bezprzewodowy system rejestracyjny
2008
Mineralizator
Homogenizator
Suszarka do szk a laboratoryjnego
Spektrofometr
System uzdatniania wody
Dygestorium - szt. 2
Dygestorium - szt. 2
Zestaw do oznaczania azotu
Zestaw laboratoryjny
Instalacja AKPiA
Wizualizacja z instalac AKPiA
System telewizji dozorowej,system
antyw amaniowy
32 272,00
4 500,00
5 950,00
5 000,00
3 700,00
17 800,00
20 000,00
52 400,00
16 282,92
836 696,96
168 932,02
2012
ul.Mostowa 72
335 395,61
RAZEM stacjonarny
PRZENO NY
Zestaw Komputerowy - Inkasenci z
Drukark
Zestaw Komputerowy - Inkasenci z
Drukark
Zestaw Komputerowy - Inkasenci z
Drukark
Zestaw Komputerowy - Inkasenci z
Drukark
Zestaw Komputerowy - Inkasenci z
Drukark
Zestaw Komputerowy - Inkasenci Dzia
handlowy
Notebook ASUS
Notebook VOSTRO Dzia techniczny
Drukarka Apex
Drukarka Apex
Notebook/laptop Dell – Sekcja
Informatyki
5 480,00
7 193,00
23 124,14
8 740,00
5 200,00
34 960,00
14 874,00
1 768 919,66
2009
7 325,00
2009
7 325,00
2014
4 650,00
2014
4 650,00
2009
7 325,00
2009
7 325,00
2009
2010
2012
2012
2011
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
RAZEM przeno ny
PRZENO NY W SAMOCHODACH
Terratest 3000 GPS
2011
Urz dzenie do lokalizacji i trasowania
2009
RAZEM przeno ny w samochodach
MONITORING
Monitoring obiektów
2008
ul. D uga
1 617,17
2 990,00
2 683,72
2 683,72
3 169,92
51 744,53
21 289,10
10 790,00
32 079,10
36 709,45
Monitoring obiektów- uj cie wody
2008
ty Denkowskie
21 079,99
Monitoring UKD sterowanie procesami
technologicznymi
2010
ty Denkowskie
218 598,61
Monitoring – dozór wizyjny na terenie
biura
Monitoring i sterowanie przepompowni
cieków
2011
ul. Sienkiewicza
ul. Tomaszów,
Relaksowa,
2012
Toplowa,
Kana owa
RAZEM monitoring
19 960,00
141 511,76
437 859,81