.6, PL 43-190 M[KO[_,OW

Transkrypt

.6, PL 43-190 M[KO[_,OW
Telefon
Fax
(32)32 48 5;r)0
(32)32 48 4rrl0
€'
.6,
,-F{
1 ,' :. ',\.! j r a ' . .
i
\
c , B - .c j ' i
sEZ,.27
| . 4 %.px.l8.20
13
Urz1d Miasta Mikolowa
Rynek 16
PL 43-190M[KO[_,OW
Nzlikoldriv,
1i ij'r :liili
Uc:zes
tnicy posttppowania:
K6,i 1;pl,t'
45i1li325tl-0
Rot>,rty
w zakresiena.wierzchni
ulic
Przebrrdorrya
wybranych fi'agmentowclr6g gminnvch i chodnik6u'na
t e r c n i rM
: ikolowa
Dziatq1cvr trybie art. 38 ust.2 ustarv1'
z 29t,01.2004r. Prawo z,arn6wienpublicznych(.t.
D z .U . N r 11 3,z 2 0 It)r., p o z. 7 5 9z p(,)n. ,rm.) przekazu.iq
zapvtania'wykona'wc6w,,l)"
i,.E,"
z 16.05.2013
r. z odnowiedziami.
i
I
\.
1
R
q
, t \
,
il\
$
l
s
N
t
.
''*
1
Da
t
,,.$
(:s
I ti,,ti,-\
/ 4 j
- - . - - - - i
:
(^F-q
- _\r /
w<e
r)
i:
Gmina llikotow
u l . R Y r r e r 1k 4
43-190l$ikotow
fax.32J32484o0
r.oz I 14 r?01:1
Dotyczy:Frzercrgunazadsniepn^:,Prtdbudowawybranychfragne'rttowdroggminnychi
Mikolctwa"'
chodnikowna tercnie
z proStr4o
Slr Ji], Z-;lnrarvralq.;ei;r
zadanie,z*rdc*rflY
oferi!.na'n,,w
Z Qi]r3Ci-]fi)"waniern
\A/ zwrEzP'u
nia t{stloscl
asnrenre riastFfJu1acych
rvv1
rrr4 rrro't*2 B przelscprzez
p(]zy(rll
przewrduje'w
zrirmaM'i*cy
_
(.poz.
r.:[r0: ur-Grzybrwa
i w r)izedrniarze
p,xliqc;;lji1,;:] sltrrlzirrr,ki*ciekowe
.iulelerni.PS. Proszt?o wyja$nienie,ceemu
5.,|a|.'yKoril()|a2 €lprzgGc?
do wykorarrira
r1r1)zo:stalcprzezrra'-zone
jezdnt
k'rnstruKcvJnej
-*t:'
-**':"::
peewirlqie
]':::T't
2 r-pecyfkacl;r redinL.zna
-:1:"**
(F,ocJbudowviw-v/y,vi4apej;.nzdomiastprzexJmiarynieodzwi:rciec1la1qz'aFisowspecl.tikac
I
I
1
iar6$i
r r z uP e l n l e r l l e P r: e l ' r r
!3| lJRt] ZfrfWOWtEt'rt
?:il]3
11 }'iA,J.
P!JxiL[{};llHYCl.i
Mikoitiw"dnia16ma.ia2013r.
BGK.2.7013.1.9.2Ct13
I|ilruroZlnm6wiieriPub,licznych
w nniejscu
Dotyczy: przetargu pn. "Przebudowa ulrbrinnych liagrrrent6u' drog gminnych i c,hodnik(rw
na terenieMikolowa.
oferenta"D" dotlcz4r:eui. Grzybowej
Odpowiedzna zap'.ylanie
Odpowiedf na pytanie Nr I i 2
pozycja nr 4 - nale:Zyprzyiqc 4 szt
Odpowiedf na pytanie Nr 2
Skropienie- pnyjqe zgodniez przedntieu'e,m
68:ltt ! s
,r{
:l r
1su5 20',1
Gmina Mikolow
ul. RYflek14
{ll-190 Mikolo\rv
f a x ^3 ? J 3 ? 4 8 4 0 0
1-.,1r*'-l.5 r:rit:i
:'
od zadanie l?,tl'
Dotyczy' Przetarqu
etM i|olawa''
chotlrtiklw na tereni
PrzebudowaWbranych
gminnych i
traq''ttentovvtlrc>g
z pro*ba cr
$re qic;Z;rr'rravrr'l;ic€:lo
zwracamy
zrdanie
wiv,r
orerty na
w zwrajTkuz Dpr3iD.,\ywaniern
r'EJasnoS'Gt
wylasillenle l-|:J5't(ipuielcycrr
korpusrt
e odlr,,o,:lnienia
'w
natomiaet
l W p r : r e d n r i a r z r r c b o t - - u l . C i l e / t x l w a Z l m a w b j q c y p r z e w i d u l iwril:I
i \ ^ / y k: ) |pcldlq<;zenii3rrl'
li]nl
'dwodnienrov'ch
zabudowenie s,fu.ebnek
drogowee,S przez
?.
pr'zedrniarzent..-iaujqterobo|yZernnedlategozaKregu.P|c}$zql,u,tr't[,etrtiertlepizedmiaro\t,,
podbudowy
prze'wrduJev/vr()'rynrriie r::trrreil4cel
- ul' Gir4/bo\ra Zeunar'V6j4cy
tob6t
ilo
\^/ przecJn,-riarze
)r3gtadekwatny
o potwierdzeni€:'czy pctl;lrry';lakr*s
Proszq:
3BO'ClQnr3dZ
i-rsli'
tnr,7 nr li) w
irweswcl
tn4tonarrh w tral<cierealizacji
J";;.;
,ot** =' ilnego do
$tuRtlzl\lMlliuJlEN
'l(.rr a
':ur:'
i I tqAJ.
ii'UBL.!llZNYCl-{
I\4ikol6w.dnia 17 nta1a2013r.
8 G K . 2 . 7 0 1 3 . 1 . 93. 2 0 1
lBiuro Z:lm6wieri Publir:znYch
w miejscu
grnirmvch i chodnikor'l
Dotyczy: przetargu pn. "Przebudowa wybr:nych fragment6rv ctr6g
na terenieMikolowa.
ul' Grzl'born'ej
Odporviedzna zapytanir:oferenta"E" doty';zt1ce'
0dpowiedi na PYtanieNr 1
i nnontaz
W pozycjach1 i 3 clotyczqcychodwodnieniadrogi nalezyuj4c: roboty'ziemtle.materia]:
0dpowiedf na p,vtanieNr 2
oferenta"B" - 38 m'
Pozycja5zgodnie;zodpowiedzi4nazapt1iLnie

Podobne dokumenty