Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec

Transkrypt

Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Chopin Year Events > July
Patronat Honorowy nad Rokiem Chopinowskim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Honorary Patronage over the Chopin Year was assumed by Lech Kaczyński , President of the Republic of Poland
Przedstawiamy wybór wydarzeń chopinowskich
dokonany na podstawie informacji otrzymanych
przez Biuro Obchodów Chopin 2010 od organizatorów
z Polski i ze świata.
The selection of Chopin Year events presented in this
publication has been made on the basis of information
submitted to the CHOPIN 2010 Celebrations Office
by organisers from Poland and all over the world.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
wprowadzone przez organizatorów po terminie
2 czerwca 2010 roku.
The Office shall not bear any responsibility for changes
made by the organisers after 2nd June 2010.
Wydarzenia – Polska / Events – Poland
Katarzyna Łysek
Michał Strzelecki
Wydarzenia – Świat / Events – The World
Jakub Szczypa
Redakcja i korekta / Editor and proofreader
Anna Iwanicka-Nijakowska
Redakcja angielska / English version
Tomasz Zymer
Projekt graficzny i skład / Graphic design and DTP
Tomasz Kuczma / tjfk.pl
Druk / Printed by
Druk-Intro S.A., Inowrocław
Wydawca / Publisher
Biuro Obchodów Chopin 2010
Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa
tel. +48 22 69 20 715
www.chopin2010.pl
Copyright © Biuro Obchodów Chopin 2010
2
Wstęp
Introduction
„Ogród mój Botaniczny, ów stary, alias za pałacem,
bardzo pięknie oporządzić Komisja kazała. Już teraz
nie ma ani marchwi, którą niegdyś smacznie przy
zdroju konsumowało [się], ani kanapek, ani altanek,
ani sałaty, kapusty, złych zapachów etc., ale klomby
à la manière anglaise.”
Fryderyk Chopin – Warszawa, 15 maja 1826
"My Botanical Garden, the old one or 'the one behind
the palace', has been very beautifully arranged on
the orders of the Committee. And now there are no
more yummy carrots to be consumed by the spring,
no more sofas and bowers, no lettuce, no cabbages,
no bad smells, only flowerbeds à la manière anglaise."
Fryderyk Chopin – Warsaw, 15th May 1826
„Chwilami, przez otwarte na ogród okno, dochodzą
mnie zmieszane ze śpiewem słowików i zapachem
różanego kwiecia przesycone melodie muzyki
Chopina, bo ten nie przestaje tutaj pracować…”
Eugène Delacroix – Nohant, 7 czerwca 1842
"At times, through the window which looks out onto
the garden, I can hear Chopin's music mixed with the
songs of nightingales and the smell of rose blossom,
because also here he does not cease from his work..."
Eugène Delacroix – Nohant, 7th June 1842
W dniach 1-31 lipca 2010 roku w Warszawie
odbędzie się 10. Festiwal „Ogrody Muzyczne
– Ogrody Chopina”.
The 10th Festival "Music Gardens – Chopin's
Gardens" will be held on 1st-31st July 2010
in Warsaw.
Więcej informacji o koncertach oraz fragmenty
korespondencji Fryderyka Chopina na portalu
www.chopin2010.pl
More information about the concerts, as well as
fragments of Chopin's correspondence, can be
found at the address: www.chopin2010.pl
3
Wstęp
Polska
Poland
Introduction
5
1.03 –
– 3.12
Wystawa Plakatu Chopinowskiego
Exhibition of Chopin Posters
Wystawa Plakatu Chopinowskiego to kolekcja 35
plakatów autorstwa polskich artystów grafików
zaproszonych do udziału w Konkursie na Plakat
Chopinowski, organizowanym w roku 2009 przez
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Akademię
Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut „Sztuka
Mediów”. Celem Konkursu „200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina 1810-2010” było stworzenie
kolekcji plakatów upamiętniających życie i twórczość
artysty. Laureatami zostali: Michał Łojewski
(I nagroda), Marcin Markowski (II nagroda), Marek
Freudenreich (III nagroda), a wyróżnienia otrzymali:
Piotr Karczewski, Maciej Buszewicz i Maciej Mytnik.
Wernisaż wystawy odbył się w dniu 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina – 1 marca 2010 roku
w Galerii Test w Warszawie oraz w kilkunastu innych
miejscowościach. W lipcu wystawa prezentowana
będzie w Wieliszewie, Radomiu, Brochowie,
Maciejowicach, Raszynie, Podkowie Leśnej, Radłowie,
Otwocku, Warszawie, Ujściu, Sochaczewie, a także
za granicą – na Łotwie.
A collection of 35 posters by Polish graphic artists
invited to participate in the Competition for a Chopin
Poster organised in 2009 by the Mazovia Region
Centre of Culture and Arts, Warsaw Academy of Fine
Arts and the "Media Arts" Institute. The competition,
whose aim was to create a collection of posters
commemorating Chopin's art and work, was won by
Michał Łojewski (1st prize), Marcin Markowski (2nd
prize) and Marek Freudenreich (3rd prize), and the
honorable mentions were: Piotr Karczewski, Maciej
Buszewicz and Maciej Mytnik. The vernissage was
held on the day of Chopin's birth bicentenary - 1st
March 2010 - in Test Gallery in Warsaw as well as
more than a dozen other cities and towns. In July, this
exhibition will be presented in Wieliszew, Radom,
Brochów, Maciejowice, Raszyn, Podkowa Leśna,
Radłowo, Otwock, Warszawa, Ujście, Sochaczew, as
well as abroad – in Latvia.
Organizatorzy >
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
Biuro Obchodów Chopin 2010
Organisers >
Mazovia Region Centre of Culture and Arts,
Chopin 2010 Celebrations Office
www.chopinmazowiecki.pl
Kujawsko-pomorskie
Kuyavian-Pomeranian Province
16.04 –
– 5.09
WŁOCŁAWEK
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
|
Kuyavy and Dobrzyń District Museum
Wystawa „Kujawska muza Chopina
– opowieść o Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej (1819-1896)”
Exhibition "Chopin's Kuyavian Muse
– the tale of Maria Orpiszewska née Wodzińska (1819-1896)"
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
7
Polska > Kujawsko-pomorskie
Wystawa monograficzna Marii z Wodzińskich
Orpiszewskiej, pochodzącej z kujawskiego rodu
narzeczonej Fryderyka Chopina. Ekspozycja
przybliża jej sylwetkę, związki rodzinne, środowiska,
w których bywała, szczególnie akcentując
znajomość z kompozytorem. Wystawa prezentuje
także prace Marii z Wodzińskich, znanej wówczas
na Kujawach malarki, autorki jednego z najbardziej
rozpowszechnionych wizerunków Chopina (portretu
namalowanego w Marienbadzie w 1836 roku).
An exhibition dedicated to Maria Orpiszewska née
Wodzińska, Fryderyk Chopin's fiancée from
a Kuyavian family – her personality, family relations,
the environments she frequented, with particular
emphasis on her acquaintance with the composer.
The exhibition also presents the work of Maria née
Wodzińska, a painter well known in Kuyavy in that
period, the author of one of Chopin's most popular
portraits (painted in Marienbad in 1836).
Organizator >
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku
Organiser >
Kuyavy and Dobrzyń District Museum
in Włocławek
www.muzeum.wloclawek.pl
10.06 –
– 10.08
TORUŃ
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
|
Children's Creative Art Centre and Gallery
Wystawa prac Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Dla Dzieci i Młodzieży „Chopin – Inspirator Wyobraźni”
Exhibition of works submitted for the International Art Competition
for Children and Youth "Chopin - the Inspirer of Imagination"
Do udziału w konkursie, zorganizowanym z okazji
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, przystąpiły
dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat. Spośród zgłoszonych prac Jury wybrało zestaw wystawowy, będący
bogatym zbiorem prac malarskich, rysunkowych
i graficznych, opisujących sylwetkę, życie i twórczość
kompozytora. Otwarcie wystawy (10.06) poprzedzi
uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie
nagród laureatom.
The participants in this competition, organised to
commemorate the 200th anniversary of Fryderyk
Chopin's birth, are children and teenagers aged
5 to 18. From among the submitted works, the jury
has selected those to be presented at the exhibition:
a large collection of paintings, drawings and graphic
works dedicated to the figure, life and work of
the Polish composer. The exhibition, opening on
10th June, will be preceded by a competition gala,
during which prizes will be awarded to the winners.
Organizator >
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu
Organiser >
Children's Creative Art Centre and Gallery in Toruń
www.galeriadziecka-eduart.pl
8
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Kuyavian-Pomeranian Province
17.07
BYDGOSZCZ
Opera Nova
Interdyscyplinarne widowisko artystyczne
„Magiczny fortepian Chopina”
Interdisciplinary spectacle "Chopin's Magic Piano"
Widowisko lalkowe i multimedialne dla dorosłych
to pełna magii, romantyzmu, kolorów opowieść o
Chopinie i jego czasach. Tytułowy fortepian Chopina
(stojący, wzlatujący, trójwymiarowy, będący zarazem
bramą i ekranem) będzie głównym elementem
scenograficznym i niejako medium tego magicznego
spektaklu, w którym najnowocześniejsze techniki
multimedialne będą sprzężone z tradycyjnymi
technikami teatru lalek.
A puppet show and multimedia spectacle for adults,
full of magic, romantic moods and colours – a tale
of Chopin and his times. The Chopin piano from the
title, standing or flying, three-dimensional, serving
both as a gate and a screen – is the main element
of the theatrical set and, in a sense, the medium
of this magic spectacle, in which state-of-the-art
multimedia technology meets traditional puppet
theatre techniques.
Organizator >
SOS Music
Organiser >
SOS Music
www.sosmusic.pl
30.07
CHEŁMNO
Ratusz i Rynek
|
Town Hall and Town Square
Koncert „Chopin – jasna strona księżyca. Impresje jazzowe”
w ramach VIII Letniego Festiwalu „Muzyka w zabytkach Chełmna”
Concert "Chopin – Bright Side of the Moon. Jazz Impressions"
held as part of the 8th Summer Festival "Music in Historical Chełmno"
Filip Wojciechowski Trio w składzie:
Filip Wojciechowski – fortepian
Paweł Pańta – kontrabas
Cezary Konrad – perkusja
Filip Wojciechowski Trio:
Filip Wojciechowski – piano
Paweł Pańta – double-bass
Cezary Konrad – percussion
Kwartet Prima Vista
Prima Vista Quartet
Jazzowe aranżacje utworów Fryderyka Chopina
Jazz arrangements of works by Fryderyk Chopin
Organizator >
Urząd Miasta Chełmna
Organiser >
Chełmno Municipal Council
www.chelmno.pl
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
9
Polska > Lubelskie / Lubuskie
Lubelskie
Lublin Province
1.07 –
– 31.07
ZAMOŚĆ
Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska
|
Art Exhibitions Office – Zamojska Gallery
Wystawa „Fryderyk Chopin – muzyka i malarstwo
– romantyczna synteza sztuk”
Exhibition "Fryderyk Chopin – Music and Painting
– A Romantic Synthesis of Arts"
Wystawa 42 ilustracji powstałych podczas XIX
Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów w 2003 roku,
którego tematem była postać Fryderyka Chopina.
Autorami prac są: Janusz Stanny, Franciszek
Maśluszak, Elżbieta i Marian Murawscy, Zdzisław
Witwicki, Halina Zakrzewska-Zaleska, Jolanta
Marcolla, Leszek Ołdak, Aleksandra KucharskaCybuch, Zbigniew Kołaczek, Stanisław i Jacek
Pasieczny, Stanisław Ożóg, Marcin Kołpanowicz,
Gabriela Łyko, Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski,
Agnieszka Harczuk.
An exhibition of 42 illustrations on the topic of
Fryderyk Chopin created during the 19th National
Plein-Air Workshop for illustrators in 2003. The
authors are: Janusz Stanny, Franciszek Maśluszak,
Elżbieta and Marian Murawski, Zdzisław Witwicki,
Halina Zakrzewska-Zaleska, Jolanta Marcolla, Leszek
Ołdak, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Zbigniew
Kołaczek, Stanisław and Jacek Pasieczny, Stanisław
Ożóg, Marcin Kołpanowicz, Gabriela Łyko, Marek
Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski, and Agnieszka
Harczuk.
Organizator >
Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska
Organiser >
Art Exhibitions Office – Zamojska Gallery
www.bwagaleriazamojska.art.pl
4.07
LUBLIN
Trybunał Koronny
11.07
18.07
|
Crown Court
„Wieczory chopinowskie na lubelskiej Starówce”
"Chopin Evenings in Lublin's Old Town"
Cykl koncertów, organizowanych z okazji obchodów
Roku Chopinowskiego od 20 czerwca do 8 sierpnia,
ma na celu promocję muzyki Fryderyka Chopina ze
wskazaniem wielu zjawisk stylistycznych (romantyzm, polskość, indywidualizm, oryginalność języka),
formalnych i gatunkowych. Służy budowaniu kapitału
10
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
A cycle of concerts organised as part of the Chopin
Year 2010 celebrations between 20th June and
8th August, promoting Fryderyk Chopin's music
and highlighting its many formal aspects as well
as features of style (Romanticism, Polishness,
individualism, originality of discourse). The aim of
Poland > Lublin Province / Lubusz Province
społecznego wokół dzieła Artysty na poziomie
krajowym i światowym oraz szeroko rozumianej
edukacji poprzez Jego postać i dorobek twórczy.
Wykonawcami trzech lipcowych koncertów będą:
Alberto Nose (4.07), Kwartet Prima Vista i Elżbieta
Karaś-Krasztel (koncert „W drodze do Tytusa...”,
11.07) i Magdalena Lisak (18.07).
the series is to build up social capital drawing on
the work of the great artist on both the national and
the world levels, and to provide broadly conceived
education with a focus on Chopin's personality and
work. The three concerts in July will be played by:
Alberto Nose (4.07), Prima Vista Quartet and Elżbieta
Karaś-Krasztel (concert "On His Way to Tytus", 11.07)
and Magdalena Lisak (18.07).
Organizator >
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
Organiser >
Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin
www.filharmonialubelska.pl
Lubuskie
Lubusz Province
31.07 –
– 2.08
KOSTRZYN NAD ODRĄ
Koncerty Chopinowskie w ramach Festiwalu
„Przystanek Woodstock 2010”
Chopin concerts held as part of the Festival "Woodstock Stop 2010"
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
podczas XVI Przystanku Woodstock odbędzie
się szereg wydarzeń upamiętniających życie
i twórczość kompozytora. Półmilionowa publiczność
festiwalu będzie mogła wysłuchać legendarnych już
kompozycji zarówno na dużej scenie festiwalu, jak i w
kameralnej Akademii Sztuk Przepięknych w ramach
cyklu „Klasyka nocą”. Dnia 31 lipca zaprezentowany
zostanie projekt „Jazzowe interpretacje Chopina
– Leszek Możdżer i Tymon Tymański”, a w nocy
z soboty na niedzielę Leszek Możdżer wystąpi
z klasycznym, solowym recitalem chopinowskim
w Akademii Sztuk Przepięknych. Na tegorocznym
Przystanku prezentowana będzie także instalacja
przedstawiająca wielki fortepian, zaprojektowana
przez lubelskiego artystę-plastyka Jarosława Koziarę.
For the bicentenary of Chopin's birth, the 16th
"Woodstock Stop" has prepared many events
celebrating the life and work of the famous composer.
Half a million people assembled for the Festival will
have the opportunity to hear the already legendary
compositions both on the main Festival stage and
the chamber music stage in the Academy of Most
Beautiful Arts (in the cycle "Classics by Night"). On 31st
August, the project "Jazz Interpretations of Chopin
– Leszek Możdżer and Tymon Tymański” will be
presented, and on Saturday night Leszek Możdżer
will play a solo classical recital in the Academy
of Most Beautiful Arts. This year's "Woodstock Stop"
also includes an installation in the form of a huge
piano designed by the Lublin-based visual artist
Jarosław Koziara.
Organizatorzy >
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Złoty Melon Sp. z o.o.
Organisers >
The Great Orchestra of Christmas Charity,
Złoty Melon Sp. z o.o.
www.wosp.org.pl
www.chopin2010.pl
|
www.zlotymelon.pl
Chopin Year Events > July
11
Polska > Łódzkie / Małopolskie
Łódzkie
Łódź Province
1.05 –
– 31.08
ŁOWICZ
Muzeum w Łowiczu
|
Municipal Museum
Wystawa „Chopin w Łowiczu”
Exhibition "Chopin in Łowicz"
Wystawa pamiątek związanych z Fryderykiem
Chopinem prezentuje m.in. oryginalny akt chrztu
kompozytora i akt zawarcia małżeństwa jego
rodziców (ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego
w Łowiczu), modlitewnik z dedykacją dla Józefy
Wodzińskiej, kameę z profilem Chopina według
wizerunku Luigiego Islera.
An exhibition of mementoes related to Fryderyk
Chopin, including the original certificates of the
composer's baptism and his parents' marriage (from
the collection of Łowicz Diocesan Archive), a prayer
book dedicated to Józefa Wodzińska, and a cameo
brooch with Chopin's profile after Luigi Isler's
original.
Organizator >
Urząd Miejski w Łowiczu
Organiser >
The Municipal Council of Łowicz
www.lowicz.eu
19.07 –
– 27.07
|
www.muzeumlowicz.pl
KUTNO
Kutnowski Dom Kultury
|
Community Centre
XV Letnie Spotkania Artystyczne
„C.H.O.P.I.N. improwizacje i wariacje”
15th Summer Art Meetings
"C.H.O.P.I.N. Improvisations and Variations"
Program Letnich Spotkań Artystycznych wypełnią
warsztaty teatralne, taneczne i wokalne dla młodzieży
z całej Polski, które tradycyjnie zakończy plenerowy
pokaz. Warsztaty poprowadzą: Dariusz Sikorski
i Krzysztof Ryzlak – teatr, Izabella Borkowska – taniec
oraz Edyta Błońska – śpiew.
The programme of the Summer Art Meetings
consists of theatre, dance and song workshops for
young people from all over Poland, culminating in an
open-air spectacle. The workshops will be conducted
by: Dariusz Sikorski and Krzysztof Ryzlak – theatre,
Izabella Borkowska – dance and Edyta Błońska
– vocal art.
Organizator >
Kutnowski Dom Kultury
Organiser >
Kutno Community Centre
www.lsakutno.weebly.com
12
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Łódź Province / Lesser Poland Province
Małopolskie
Lesser Poland Province
1.04 –
– 31.12
KRAKÓW
Program „Chopin w mieście”
Project "Chopin in Town"
Głównymi elementami programu są tzw. prysznice
akustyczne, czyli nośniki multimedialne umieszczone
w specjalnych kopułach i ustawione w przestrzeni
miejskiej, a także projekt „Fortepiany Chopina
w przestrzeni miejskiej" oraz plenerowa wystawa
prac Jerzego Dudy-Gracza – „Chopinowi”.
The main elements of the programme are: 1) the
so-called "acoustic showers", i.e. multimedia sound
carriers placed in special 'domes' and arranged in city
space; 2) the project "Chopin's pianos in City Space";
3) an outdoor exhibition of works by Jerzy DudaGracz entitled "To Chopin".
Organizator >
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Organiser >
Kraków Festival Office
www.biurofestiwalowe.pl
2.07 –
– 28.08
KRAKÓW
Zamek Królewski na Wawelu
|
Wawel Royal Castle
III Festiwal „Wawel o zmierzchu – Chopinowi”
3rd Festival "Wawel at Dusk – to Chopin"
Trzecia edycja festiwalu "Wawel o zmierzchu"
poświęcona będzie muzyce Fryderyka Chopina
z okazji obchodów 200. rocznicy jego urodzin. Cykl
letnich koncertów zainauguruje pianista Alexander
Gawryluk, który z towarzyszeniem Orkiestry
AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia wykona dwa
„Koncerty fortepianowe” Fryderyka Chopina – f-moll
i e-moll (2.07). Koncert odbędzie się na Dziedzińcu
Arkadowym. Gawryluk wystąpi również dwa dni
później w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na
Wawelu z nadzwyczajnym recitalem fortepianowym
z utworami Chopina, Skriabina, Rachmaninowa
i Liszta (4.07). Kolejne sześć lipcowych koncertów
na Dziedzińcu Batorego wypełni muzyka patrona
Festiwalu oraz kompozytorów szczególnie mu
bliskich. Utwory J.S. Bacha usłyszymy w interpretacji
klawesynistek Elżbiety Stefańskiej i Mariko Kato,
www.chopin2010.pl
The third "Wawel at Dusk" Festival, commemorating
the bicentenary of Fryderyk Chopin's birth, will be
dedicated to Chopin's music. The cycle of summer
concerts will be inaugurated by the pianist Alexander
Gawryluk and AUKSO Orchestra conducted by
Marek Moś, who will play Chopin's both piano
concertos – in F minor and in E minor – in the
Cloistered Court (2.07). Two days later, the same
pianist will also play a special piano recital in the
Senators' Hall of Wawel Castle, presenting works
by Chopin, Scriabin, Rachmaninov, and Liszt (4.07).
The following six concerts in July feature music by
Chopin and composers who were particularly close to
his heart. Music by J.S. Bach will be interpreted by the
harpsichordists Elżbieta Stefańska and Mariko Kato,
the violinist Anna Śliwa and a Baroque ensemble
(9.07, 10.07). Chopin's and Schumann's piano
Chopin Year Events > July
13
Polska > Małopolskie / Mazowieckie
skrzypaczki Anny Śliwy i zespołu barokowego
(9.07, 10.07), kompozycje fortepianowe Chopina
i Schumanna zagra Paweł Kubica (16.07, 17.07),
a z recitalem chopinowskim wystąpi Marcin Koziak
(23.07, 24.07).
compositions will be played by Paweł Kubica (16.07,
17.07), and Marcin Koziak will present a Chopin
recital (23.07, 24.07).
Organizatorzy >
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory
Sztuki, Grupa Twórcza „Castello”
Organisers >
Wawel Royal Castle – State Collection of Art,
"Castello" Art Group
www.wawel.krakow.pl
24.07 –
– 21.11
|
www.castellogt.pl
WIELICZKA
Muzeum Żup Krakowskich i Kopalnia Soli
|
Cracow Saltworks Museum in Wieliczka
„Solny Nokturn – Wieliczka 2010”
"Salt Nocturne – Wieliczka 2010"
Projekt „Solny Nokturn” powstał z myślą, aby
w roku jubileuszowym wpisać Kopalnię Soli w Wieliczce w mapę miejsc chopinowskich – 24 lipca
1829 roku Fryderyk Chopin zwiedzał Wieliczkę,
co zostało udokumentowane jego wpisem w księdze
pamiątkowej Kopalni. Na interdyscyplinarny projekt
złoży się szereg wydarzeń, organizowanych na
przestrzeni kilku miesięcy. Od lipca do października
będzie można oglądać „Wystawę Całunów Jerzego
Dudy-Gracza”,
namalowanych
do
utworów
kompozytora, która stanowi oprawę plastyczną cyklu
koncertów odbywających się w Komorze Warszawa.
Na część muzyczną projektu „Solny Nokturn” złoży
się cykl koncertowy „Chopin w czterech odsłonach”,
w którym wezmą udział znani artyści i zespoły: Kevin
Kenner i kwintet „Piazzoforte” (Chopin kameralnie
- 24.07), Trio Andrzeja Jagodzińskiego (Chopi jazzowo
- 14.08), Zespół Polski (Chopin ludowo – 4.09) oraz
Waldemar Malicki i zespół „New Tango Bridge”
(Chopin tangowo – 18.09). Ponadto odbędzie się
plener rzeźbiarski studentów krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, a powstałe w jego efekcie rzeźby
zostaną włączone w parkową infrastrukturę Parku
św. Kingi. Ekspozycja będzie dostępna od września
do października.
Osią projektu w warstwie plastycznej jest powstanie
(na zamówienie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka)
pomnika Fryderyka Chopina, zaprojektowanego
przez prof. Bronisława Chromego. Rzeźba, odlana z
brązu, zostanie umieszczona na solnym postumencie
14
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The "Salt Nocturne" project puts the Salt Mine in
Wieliczka back on the map of places associated with
Chopin - and indeed on 24th July 1829 Fryderyk Chopin
visited Wieliczka, which is borne out by his entry in
the mine's memorial book. The interdisciplinary
project consists of a number of events held over
a period of four months. From July to October,
visitors can see an exhibition of "Shrouds by DudaGracz", painted to Chopin's works as the stage set
for a cycle of concerts in the "Warsaw" Chamber of
the mine.. The musical component of the project
is a concert cycle entitled "Chopin in Four Scenes"
featuring such well known artists and ensembles as
Kevin Kenner and "Piazzoforte” Quintet ("Chamber
Chopin" – 24.07), Andrzej Jagodziński Trio ("Chopin
Goes Jazz" – 14.08), The Polish Band ("Chopin in
Folk Style" – 4.09) and Waldemar Malicki with "New
Tango Bridge" ensemble (Chopin Tangos – 18.09).
A sculptors' plein-air workshop will gather students
from Cracow's Art Academy, and the sculptures
created during the workshop will be exhibited in
St Kinga Park in September and October.
The visual culmination of the project is the Fryderyk
Chopin monument commissioned by the Salt Mine
and designed by Prof. Bronisław Chromy. This bronze
sculpture will stand on a salt pedestal in the "Maria
Teresa II" chamber in the mine. The unveiling of the
monument will take place during the vernissage of
the exhibition "Wieliczka Mine in Chopin's period"
and a gala concert held on 9th October 2010. During
Poland > Lesser Poland Province / Mazovian Province
w komorze Maria Teresa II. Jej odsłonięcie, połączone
z wernisażem wystawy „Kopalnia wielicka w epoce
Chopina” oraz koncertem galowym, odbędzie
się 9 października 2010 roku. Podczas koncertu
będzie miało miejsce prawykonanie trzech nowych
kompozycji inspirowanych muzyką Fryderyka
Chopina, napisanych specjalnie na tę okazję przez
kompozytorów: Adriana Williamsa z Wielkiej
Brytanii, Sylvię Filus z Francji i Jerzego Sobeńko
z Polski.
this concert, three new compositions inspired by
Chopin's music will be performed for the first time.
They were composed specially for this occasion by
Adrian Williams from Great Britain, Sylvia Filus from
France and Jerzy Sobeńko from Poland.
Organizatorzy >
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
Kopalnia Soli „Wieliczka – Trasa Turystyczna”,
Polskie Towarzystwo Straussowskie
Organisers >
Cracow Saltworks Museum Wieliczka,
Wieliczka Salt Mine Tourist Route,
Polish Strauss Society
www.muzeum.wieliczka.pl
25.07
TRZEBINIA
Dwór Zieleniewskich
|
Zieleniewski Manor
Koncert „Chopin w parku”
Concert "Chopin in the Park"
Agnieszka Tomaszewska – sopran
Paweł Skałuba – tenor
Orkiestra Kameralna „Camerata”
Wiesław Murzański – dyrygent
Agnieszka Tomaszewska – soprano
Paweł Skałuba – tenor
"Camerata" Chamber Orchestra
Wiesław Murzański – conductor
Organizator >
Dwór Zieleniewskich – instytucja kultury
Organiser >
Zieleniewski Manor – institution of culture
www.dwor.trzebinia.pl
Mazowieckie
Mazovian Province
25.02 –
– 20.11
WARSZAWA
Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
|
University of Warsaw, Old Library
Wystawa „Śladami Chopina po Uniwersytecie Warszawskim”
Exhibition "In Chopin's Footsteps Round the University of Warsaw"
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
15
Polska > Mazowieckie
Wystawa zorganizowana została z okazji obchodów
Roku Fryderyka Chopina na Uniwersytecie
Warszawskim, w miejscu szczególnie bliskim
Fryderykowi Chopinowi. Jako mały chłopiec
w latach 1817-1827 tu właśnie mieszkał i dorastał
w akademickiej atmosferze, zaś w 1829 roku, po
trzyletnich studiach muzycznych oraz wykładach
historii i literatury, został absolwentem Szkoły
Głównej Muzyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wystawa pokazuje uniwersyteckie gmachy, sale
audytoryjne i biblioteczne, budynki i ogrody z czasów
zamieszkiwania rodziny Chopinów w oficynie Pałacu
Kazimierzowskiego. Na ekspozycję złożyły się mało
znane, niejednokrotnie niepublikowane wcześniej,
rysunki, obrazy i ryciny.
The exhibition was organised to commemorate the
Chopin Year at the University of Warsaw, a place
particularly dear to the heart of Fryderyk Chopin.
It was here that he lived and grew up in 1817-27 in the
academic environment, and it was here that in 1829,
after three years of musical studies, lectures on history
and on literature, he graduated from the Central
Music School of the University of Warsaw. The
exhibition shows the university buildings, auditoria,
libraries and gardens at the time when the Chopin
family lived in the annexe of the Kazimierzowski
Palace – as presented on rare, frequently unpublished
drawings, paintings and prints.
Organizatorzy >
Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych
Instytutu Archeologii UW, Fundacja UW
i Biuro Promocji UW
Organisers >
Chair of Ancient Traditions in Visual Arts,
Institute of Archeology, University of Warsaw;
Warsaw University Foundation; University
of Warsaw – Promotion Office
www.chopin2010.uw.edu.pl
10.03 –
– 15.08
WARSZAWA
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
|
Historical Museum of Warsaw
Wystawa „Warszawa – miasto młodości Chopina”
Exhibition "Warsaw – the City of Chopin's Youth"
Głównym przesłaniem wystawy jest ukazanie
decydującej roli Warszawy, ważnego kulturalnego
centrum w dobie poprzedzającej wybuch powstania
listopadowego, w ukształtowaniu osobowości
Chopina. Wiodącymi tematami ekspozycji są:
„Warszawskie salony”, „Życie teatralno-muzyczne
Warszawy”, „Architektura Warszawy” i „Pożegnanie
z Warszawą”. Widzowie będą mogli obejrzeć obrazy
ówczesny stolicy, projekty architektoniczne, plany
miasta, portrety osobistości i osób z kręgu Chopina
wykonane w różnych technikach, wydawnictwa
z epoki, w tym druki muzyczne, autografy Józefa
Elsnera, Karola Kurpińskiego i wyroby rzemiosła
artystycznego.
The central aim of this exhibition is to demonstrate
the crucial role that Warsaw, an important cultural
centre in the period before the November 1830
uprising, played in the formation of Chopin's
personality. The main themes are: "Warsaw's salons",
"Musical and theatrical life in Warsaw", "Warsaw's
architecture", and "Farewell to Warsaw". Visitors
will be able to see what Warsaw looked like in that
period in architectural projects and urban plans,
study portraits of important personages and people
associated with Chopin, made by means of various
graphic techniques, as well as period publications,
including music prints, autograph copies of works by
Józef Elsner and Karol Kurpiński, and handicraft.
Organizator >
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Organiser >
Historical Museum of Warsaw
www.mhw.pl
16
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Mazovian Province
27.05 –
– 11.07
PŁOCK
Muzeum Mazowieckie
|
Mazovian Museum
Wystawa „Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu”
Exhibition "In the Footsteps of Chopin in Warsaw and Mazovia"
Wystawa
fotograficzna
autorstwa
Czesława
Czaplińskiego – artysty fotografa, dziennikarza
i dokumentalisty, prezentuje zdjęcia miejsc w Warszawie i na Mazowszu, gdzie Fryderyk Chopin spędzał
dzieciństwo, pobierał nauki, koncertował, m.in.
Żelazową Wolę, Brochów, Płock, Rościszewo, Sanniki,
a w Warszawie – Pałace Saski, Kazimierzowski
i Czapskich. Wśród sfotografowanych obiektów
znalazły się również kościoły: Wizytek, ewangelickoaugsburski pod wezwaniem Świętej Trójcy i Świętego
Krzyża, w którym znajduje się urna z sercem
Chopina. Czapliński pokazuje także miejsca
zabaw i spacerów Chopina: Park „Botanika” na
tyłach Pałacu Kazimierzowskiego, Ogród Saski,
Łazienki Królewskie, Trakt Królewski – Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat.
An exhibition of photographs by Czesław Czapliński
– artist photographer, journalist and documentalist,
presenting places in Warsaw and Mazovia where
Fryderyk Chopin spent his youth, received education
and gave concerts, e.g. Żelazowa Wola, Brochów,
Płock, Rościszewo, Sanniki, and in Warsaw
– The Saxon, Kazimierzowski and Czapski Palaces.
The photographs also show churches: of the Nuns
of the Visitation, the Holy Trinity Evangelical
Church of Augsburg Confession, and the Holy Cross
Church, which contains the urn with Chopin's
heart. Czapliński also presents places where Chopin
played and went for walks: The "Botanika" Park in
the backyard of Kazimierzowski Palace, The Saxon
Gardens, The Royal Łazienki Park, The Royal Route
– Krakowskie Przedmieście and Nowy Świat streets.
Organizator >
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Organiser >
Mazovian Museum in Płock
www.muzeumplock.art.pl
16.06 –
– 24.10
WARSZAWA
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
|
Eryk Lipiński Museum of Cartoon Art and Caricature
Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu
na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny „Uśmiech Chopina”
The post-competition exhibition accompanying
the International Cartoon Competition "Chopin's Smile"
Na międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny
i humorystyczny, ogłoszony z okazji Roku
Chopinowskiego, zostało nadesłanych 1413 prac
552 autorów z 52 krajów świata. W grudniu 2009
roku międzynarodowe Jury pod przewodnictwem
Zbigniewa Jujki zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 268 prac 186 autorów z 33 krajów
świata. Dnia 16 czerwca 2010 roku nastąpiło oficjalne
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom
oraz otwarcie wystawy.
www.chopin2010.pl
1413 works by 552 authors from 52 countries of
the world were submitted for this international
competition for a satirical or humorous drawing,
held as part of the Chopin Year celebrations. In
December 2009, an international jury chaired by
Zbigniew Jujka selected 268 entries by 186 authors
from 33 countries to be presented at the exhibition.
On 16th June 2010, the results of the competition
were officially announced, prizes - awarded, and the
exhibition - opened.
Chopin Year Events > July
17
Polska > Mazowieckie
Organizatorzy >
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
w Warszawie, Biuro Obchodów CHOPIN 2010
Organisers >
Eryk Lipiński Museum of Cartoon Art
and Caricature in Warsaw,
CHOPIN 2010 Celebrations Office
www.muzeumkarykatury.pl
1.07 –
– 31.07
WARSZAWA
Zamek Królewski – dziedziniec
|
Royal Castle – courtyard
10. Festiwal „Ogrody Muzyczne – Ogrody Chopina”
10th "Music Gardens" Festival – "Chopin's Gardens"
Tematem
przewodnim
tegorocznej
edycji
„Ogrodów Muzycznych” będzie Fryderyk Chopin,
z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin polskiego
romantyka. Elementy chopinowskie pojawią
się w programie filmowym oraz koncertach.
Zostaną zaprezentowane materiały dokumentalne
opowiadające o życiu Fryderyka Chopina (m.in.
„Serce Chopina” Piotra Szalszy), nagrania filmowe
i telewizyjne recitali wirtuozów fortepianu (m.in.
Artura Rubinsteina, Vladimira Horowitza i Krystiana
Zimermana) oraz odbędzie się premiera najnowszego
filmu „L'art de Chopin”. Podczas poniedziałkowego
cyklu koncertów „Fortepian 200 lat później” wystąpią
pianiści: Aki Takahashi, Alberto Rosado, Jay Gottlieb
i Ralph van Raat, którzy wykonają utwory współczesnych kompozytorów, kontynuujących tradycje
chopinowskie. Z kolei w trakcie niedzielnego cyklu
„Popołudnia z Chopinem” zaprezentują się polscy
uczestnicy XVI Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Podczas
Festiwalu organizatorzy zaplanowali także cztery
wydarzenia nadzwyczajne – „Plamy na słońcu.
El Derwid” czyli piosenki Witolda Lutosławskiego w
wykonaniu Agaty Zubel, Cezarego Duchnowskiego
i Andrzeja Bauera, recital brytyjskiej pianistki Joanny
MacGregor, koncert zespołu Camerata Silesia pod
dyrekcją Anny Szostak, który wykona aranżacje
wokalne utworów Fryderyka Chopina i dwa nowe
utwory: Zygmunta Krauzego i Régisa Campo oraz
recital rosyjskiego pianisty Sergey’a Kasprova.
The leitmotif of this year's "Music Gardens" Festival,
organised in the year of the great Polish Romantic's
birth bicentenary, is Fryderyk Chopin, and Chopin
topics will be present both in the films and in concert
programmes. The Festival will present documentaries
about Chopin's life (incl. "Chopin's Heart" by Piotr
Szalsza), radio and television recordings of recitals
by such piano virtuosos as Arthur Rubinstein,
Vladimir Horowitz and Krystian Zimerman, as well
as the premiere of the new film "L'art de Chopin". The
Monday concert cycle "The Piano - 200 Years Later"
will feature such pianists as Aki Takahashi, Alberto
Rosado, Jay Gottlieb and Ralph van Raat, performing
works by contemporary composers who continue
Chopin traditions. The Sunday series "Afternoons
with Chopin" features Polish participants of the 16th
International Fryderyk Chopin Piano Competition.
The Festival also includes four special events:
"Sunspots. El Derwid" (Witold Lutosławski's songs
performed by Agata Zubel, Cezary Duchnowski and
Andrzej Bauer), a recital by the British pianist Joanna
MacGregor, a concert by Camerata Silesia conducted
by Anna Szostak (programme: vocal arrangements of
works by Fryderyk Chopin and two new compositions
by Zygmunt Krauze and Régis Campo) and a recital
by the Russian pianist Sergey Kasprov.
Organizator >
Fundacja „Ogrody Muzyczne”
Organisers >
"Music Gardens" Foundation
www.ogrodymuz.pl
18
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Mazovian Province
3.07 –
– 11.07
ROŚCISZEWO
Dworek w Rościszewie
|
Manor House
„Rościszewski Plener z Chopinem”
"Plein-Air Workshops with Chopin"
4.07
Celem projektu jest promocja kultury w gminie
poprzez działania inspirowane osobą Fryderyka
Chopina i utrwalanie pamięci pobytu kompozytora w
Rościszewie w lipcu 1827 roku. W 9-dniowym plenerze
malarsko-rzeźbiarskim weźmie udział 20 artystów
z Polski i Rosji. Odbędą się warsztaty malarskie
i artystyczno-fotograficzne, których finałem będzie
wystawa na dziedzińcu dworu 11.07, połączona z
koncertem w wykonaniu uczniów szkół z terenu
Gminy Rościszewo, orkiestry dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz uczniów i pedagogów Państwowej
Szkoły Muzycznej z pobliskiego Sierpca. Ekspozycja
będzie prezentowana do końca 2010 roku.
The project aims at promoting culture in the
municipality through events inspired by the figure
of Chopin, and to commemorate the composer's
stay in Rościszewo in July 1827. Twenty artists from
Poland and Russia will take part in 9 days of pleinair painting and artistic photography workshops,
culminating in an exhibition in the manor courtyard
on 11th July 2010, during which pupils from schools in
Rościszewo municipality, voluntary fire brigade brass
band and students and teachers from the State Music
School in the nearby Sierpc will play a special concert.
The exhibition will be open till the end of 2010.
Organizator >
Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie
Organiser >
Municipal Public Library in Rościszewo.
SANNIKI
Pałac w Sannikach
|
Sanniki Palace
Koncert słowno-muzyczny „Chopin. Muzyka – Poezja”
Verbal-musical spectacle "Chopin. Music – Poetry"
Stanisław Drzewiecki – fortepian
Mateusz Damięcki – recytacja
Stanisław Drzewiecki – piano
Mateusz Damięcki – poetry recitation
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizatorzy >
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie, Urząd Gminy w Sannikach,
Koło TiFC w Sannikach, Pałac w Sannikach,
Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach
Organisers >
The Fryderyk Chopin Society, Museum
of the History of Polish Popular Movements,
Municipal Council in Sanniki, The Fryderyk
Chopin Society Branch in Sanniki, Sanniki Palace,
District Community Centre in Sanniki
www.tifc.chopin.pl
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
19
Polska > Mazowieckie
4.07
11.07
18.07
25.07
WARSZAWA
Łazienki Królewskie
|
Royal Łazienki Park
Koncerty „Pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich”
Concerts "Under the Chopin Monument in the Royal Łazienki"
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina wspólnie ze
Stołeczną estradą już od 50 lat organizują letnie
koncerty pod pomnikiem kompozytora w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. Koncerty odbywają
się od maja do września, w każdą niedzielę o godz.
12.00 i 16.00. Podczas ośmiu lipcowych koncertów
wystąpią: Roberto Metro, Paweł Giliłow, Tatiana
Shebanova, Magdalena Lisak, Joanna Ławrynowicz,
Maria Korecka, Bronisława Kawalla i Katarzyna
Kraszewska.
The Fryderyk Chopin Society and the Stołeczna
Estrada, cultural institution of the Capital City of
Warsaw, have organised summer concerts under
the Chopin Monument in the Royal Łazienki Park
for the last 50 years. The concerts are held from
May to September, each Sunday at 12 noon and
4 pm. The eight concerts in July will feature such
artists as: Roberto Metro, Pavel Gililov, Tatiana
Shebanova, Magdalena Lisak, Joanna Ławrynowicz,
Maria Korecka, Bronisława Kawalla and Katarzyna
Kraszewska.
Organizatorzy >
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina,
Stołeczna Estrada
Organisers >
The Fryderyk Chopin Society,
Stołeczna Estrada
www.tifc.chopin.pl
4.07
11.07
18.07
25.07
BROCHÓW
Bazylika św. Jana Chrzciciela
|
St John the Baptist Basilica
Letnie Koncerty w Brochowie
Summer Concerts in Brochów
Bazylika św. Jana Chrzciciela w Brochowie to
miejsce, gdzie 23 kwietnia 1810 roku ochrzczony
został Fryderyk Chopin. Tu właśnie, w przepięknie
odrestaurowanej świątyni Towarzystwo im. Fryderyka Chopina organizuje letnie koncerty. Odbywają
się one w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 13.15,
po głównej mszy św. Z recitalami chopinowskimi
wystąpią znakomici polscy pianiści oraz uczestnicy
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina. W kolejne niedziele lipca
zagrają: Kazimierz Gierżod, Gracjan Szymczak,
Konrad Skolarski i Bartłomiej Zajkowski.
St John the Baptist Basilica in Brochów is the place
of Chopin's baptism (on 23rd April 1810). In the now
beautifully renovated church, The Fryderyk Chopin
Society organises summer concerts held each Sunday
in July and August at 1.15 pm, after the High Mass.
Eminent Polish pianists and participants in the 16th
International Fryderyk Chopin Piano Competition
will play Chopin recitals. In July the performers
are: Kazimierz Gierżod, Gracjan Szymczak, Konrad
Skolarski and Bartłomiej Zajkowski.
Organizator >
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
Organiser >
The Fryderyk Chopin Society
www.tifc.pl
20
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Mazovian Province
4.07
11.07
18.07
25.07
POWSIN
Ogród Botaniczny PAN
The Botanical Gardens of the Polish Academy of Sciences
XV Międzynarodowy Festiwal „Floralia Muzyczne
– Muzyka w Kwiatach – Chopin i Jego Przyjaciele”
15th International Festival "Musical Floralia
– Music among Flowers – Chopin and His Friends"
Cykl letnich koncertów w Ogrodzie Botanicznym
PAN w Warszawie Powsinie z założenia jest imprezą
promującą młodych, utalentowanych pianistów.
To również okazja do wysłuchania, jak światowej
sławy artyści grają utwory Fryderyka Chopina
i innych romantycznych kompozytorów. Koncerty
festiwalowe odbywają się od maja do września
w każdą niedzielę o godz. 14.00 i 15.00 na tarasie
zabytkowego dworku Fangorów, pośród okalających
go krzewów ozdobnych, wiekowych dębów i lip.
W kolejne niedziele lipca wystąpią: Roberto Metro,
Grzegorz Skrobiński, Magdalena Brzozowska,
Katarzyna Kraszewska i Šviesė Čepliauskaitė.
The spring and summer cycle of concerts in the
PAS Botanical Gardens in Warsaw-Powsin aims
primarily at promoting young talented pianists, but
also provides the opportunity to hear world famous
artists playing the works of Fryderyk Chopin and
other Romantic composers. The festival concerts
are held every Sunday at 2 and 3 pm on the porch of
the historical Fangor House, among the decorative
bushes, age-old oaks and linden trees. In July the
performers are: Roberto Metro, Grzegorz Skrobiński,
Magdalena Brzozowska, Katarzyna Kraszewska and
Šviesė Čepliauskaitė.
Organizatorzy >
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Fundacja
Homo et Planta, Ogród Botaniczny – Centrum
Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej
Akademii Nauk w Powsinie
Organisers >
Fryderyk Chopin Society, Homo et Planta
Foundation, The Botanical Gardens – Centre
for the Preservation of Biological Diversity,
Polish Academy of Sciences in Powsin
www.tifc.chopin.pl
10.07 –
– 16.07
|
|
www.ogrod-powsin.pl
RADZIEJOWICE
Pałac w Radziejowicach
|
Radziejowice Palace
II Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa „Chopin w Radziejowicach”
2nd Jerzy Waldorff Summer Festival "Chopin in Radziejowice"
Program tegorocznego festiwalu zdominowany jest
przez tematykę Chopinowską, ale na radziejowickiej
estradzie motyw twórczości genialnego romantyka
można będzie zobaczyć w wielu odsłonach.
Imprezę zainauguruje i zakończy występ Polskiej
Orkiestry Sinfonia Iuventus pod batutą Tadeusza
Wojciechowskiego i Gabriela Chmury z udziałem
pianistów: Pawła Wakarecego (10.07) i Joanny
Różewskiej (16.07). Koncerty odbywać się będą
www.chopin2010.pl
The programme of this year's festival has been
dominated by Chopin's music. The work of this great
Romantic will be presented in Radziejowice in many
different forms. The Festival opens and closes with
concerts by the Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
conducted by Tadeusz Wojciechowski and Gabriel
Chmura and featuring pianists: Paweł Wakarecy
(10.07) and Joanna Różewska (16.07). Concerts will
be held each day at 9 pm, whereas from Sunday
Chopin Year Events > July
21
Polska > Mazowieckie / Podlaskie / Pomorskie
każdego dnia o godz. 21. Od niedzieli do czwartku
o godz. 17 będzie można wysłuchać także recitalu
fortepianowego w wykonaniu jednego z uczestników
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina. Ponadto z myślą o najmłodszych melomanach, w dniach 11-15 lipca o godz.
12 organizatorzy przygotowali specjalne wydarzenia
artystyczne: koncerty, spektakle i warsztaty.
till Thursday at 5 pm piano recitals will be played
by participants in the 16th International Fryderyk
Chopin Piano Competition. For the youngest musiclovers, the organisers have prepared special events:
concerts, spectacles and workshops, held at 12 noon
between 11th and 15th July.
Organizator >
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Organiser >
Artistic Work Centre in Radziejowice
www.palacradziejowice.pl
Podlaskie
Podlaskie Province
18.07 –
– 25.07
BIAŁYSTOK
Muzeum Podlaskie, dziedziniec Pałacu Branickich
AUGUSTÓW
Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej
|
|
Museum of Podlasie, Branicki Palace Courtyard
State Music School concert hall
Letni Festiwal „Chopin nad Nettą”
Summer Festiwal "Chopin on the Netta"
Tegoroczny Letni Festiwal „Chopin nad Nettą”
odbywać się będzie równolegle w Białymstoku
i Augustowie. Zainauguruje go występ zespołu
Sarakina, a zakończy koncert „Chopinowskie
inspiracje” w wykonaniu Michała Drewnowskiego
i Łódzkiej Orkiestry Radiowej „New Art”. Podczas
pozostałych pięciu koncertów festiwalowych
wystąpią: Hubert Salwarowski – fortepian (4.07),
Andrzej Piela – puzon, Przemysław Wojsław – saksofon i Antoni Czajkowski – fortepian (10.07), Wojciech
Świetoński – fortepian i Jerzy Zelnik – recytacja
(11.07), Marlena Borowska – sopran i Robert Marat
– fortepian (17.07) oraz Tadeusz Trojanowski
– fortepian, Dariusz Szada-Borzoszkowski – recytacja
i Trio Appassionato (24.07).
This year's Summer Festiwal "Chopin on the Netta"
will be held parallelly in Białystok and in Augustów.
It will be inaugurated by Sarakina ensemble and
come to its close with a concert entitled "Chopin
inspirations" played by Michał Drewnowski and "New
Art" Radio Orchestra from Łódź. The remaining five
concerts feature such artists as: Hubert Salwarowski
– piano (4.07), Andrzej Piela – trombone, Przemysław
Wojsław – saxophone and Antoni Czajkowski
– piano (10.07), Wojciech Świetoński – piano and
Jerzy Zelnik – poetry recitation (11.07), Marlena
Borowska – soprano and Robert Marat – piano (17.07)
as well as Tadeusz Trojanowski – piano, Dariusz
Szada-Borzoszkowski – poetry recitation and Trio
Appassionato (24.07).
Organizatorzy >
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra”
w Białymstoku, Impresariat Muzyczny „Pro Art”
Organisers >
Music Lovers' Association "Musica Sacra"
in Białystok, "Pro Art" Music Management Company
www.trojanowscy.pl
22
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Mazovian Province / Podlaskie Province / Pomeranian Province
Pomorskie
Pomeranian Province
3.07
10.07
17.07
24.07
31.07
JASTRZĘBIA GÓRA
Kościół pw. Św. Ignacego Loyoli
|
St Ignatius of Loyola Church
Cykl koncertów „Chopin nad morzem”
Concert series "Chopin on the Sea"
W każdą sobotę od 30 czerwca do końca sierpnia
w Kościele pw. Św. Ignacego Loyoli odbywać się
będą koncerty chopinowskie z udziałem uznanych
artystów z Polski i z zagranicy. W lipcu z recitalem
fortepianowym zatytułowanym „Mozart i Chopin”
wystąpi Stanisław Deja (3.07), tydzień później pieśni
Friedricha Kiela, Ignacego Jana Paderewskiego
i Fryderyka Chopina wykonają Anja Ganschow
i Sabina Chukurova. Jastrzębski kościół gościć
będzie także Kammerchor Munster pod dyrekcją
Hermana Kreutza, który wystąpi z programem
„Chopin i muzyka chóralna” (17.07). W przedostatnią
sobotę lipca (24.07) wystawiony zostanie spektakl
„Pożegnalny koncert” na motywach sztuki Stanisławy
Fleszarowej-Muskat „Chopin i Zuska” oraz „Ostatni
koncert”. Podczas piątego lipcowego koncertu,
zatytułowanego „Od Bacha do Chopina – na
jazzowo”, wystąpią: Tomasz Glanc – fortepian, organy
i Dagmara Bejgerowska-Zając – mezzosopran (31.07).
Each Saturday between 30th June and the end
of August, concerts by recognised artists from Poland
and abroad will be held in St Ignatius of Loyola
Church in Jastrzębia Góra. The programme for July,
focusing on Chopin's music, includes: a piano recital
"Mozart and Chopin" (3.07), songs by Friedrich
Kiel, Ignacy Jan Paderewski and Fryderyk Chopin
performed by Anja Ganschow and Sabina Chukurova
(10.07), a concert by Kammerchor Munster directed
by Herman Kreutz, entitled "Chopin and Choral
Music" (17.07), the spectacle "A Farewell Concert"
(24.07) based on a plays by Stanisława FleszarowaMuskat ("Chopin and Zuska" and "The Last Concert"),
and a concert entitled "From Bach to Chopin - Jazz
Style" performed by Tomasz Glanc – piano, organ
and Dagmara Bejgerowska-Zając – mezzo-soprano
(31.07).
Organizator >
Kościół pw. Św. Ignacego Loyoli
Organiser >
St Ignatius of Loyola Church
www.parafia-jastrzebiagora.pl
4.07
KAMIEŃ POMORSKI
Amfiteatr i Katedra
6.07
|
Amphitheatre and Cathedral
„Żagle Chopina - Kamień Pomorski 2010”
"Chopin's Sails - Kamień Pomorski 2010"
Na projekt muzyczny „Żagle Chopina”, realizowany
w ramach obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka
www.chopin2010.pl
The musical project "Chopin's Sails", prepared
for the bicentenary of Fryderyk Chopin's birth,
Chopin Year Events > July
23
Polska > Pomorskie
Chopina, złożą się dwa koncerty chopinowskie,
zorganizowane podczas odbywających się w dniach
2-10 lipca 2010 roku w Kamieniu Pomorskim
Mistrzostw Europy w żeglarskiej klasie Optimist.
Dnia 4 lipca na plenerowej scenie w amfiteatrze
nad Zalewem Kamieńskim wystąpi pianistka Beata
Bilińska i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda pod dyrekcją
Czesława
Grabowskiego.
Koncert
otworzy
zaproszony do udziału w tym wydarzeniu Krzysztof
Baranowski, pełniący funkcję kapitana żaglowca
„Fryderyk Chopin”. Drugi z koncertów odbędzie
się 6 lipca w Katedrze Kamieńskiej, w wykonaniu
znanych artystów: pianisty Krzysztofa Jabłońskiego,
skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki i wiolonczelisty
Tomasza Strahla.
consists of two Chopin concerts held during
a sailing competition: the IODA European Optimist
Championship in Kamień Pomorski (2nd - 10th July
2010). On 4th July, the pianist Beata Bilińska and
Tadeusz Baird Philharmonic Symphony Orchestra in
Zielona Góra conducted by Czesław Grabowski will
perform in the amphitheatre on Kamień Lake. The
concert will be introduced by Krzysztof Baranowski,
captain of the sailer "Fryderyk Chopin", the famous
Polish lone sailor. The other concert, held on 6th
July in Kamień Cathedral, features such well known
artists as the pianist Krzysztof Jabłoński, the violinist
Konstanty Andrzej Kulka and the cellist Tomasz
Strahl.
Organizatorzy >
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej,
Gmina Kamień Pomorski
Organisers >
Lovers of Kamień Region Society,
Kamień Pomorski Municipality
www.kamienpomorski.pl
18.07 –
– 14.08
GDAŃSK
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
|
Fryderyk Chopin Polish Baltic Philharmonic
„Chopin nad wodami Motławy”
"Chopin on the Motława"
Wieczorne recitale chopinowskie w blasku świec,
codziennie o godz. 21, w romantycznej scenerii
zabytkowego wnętrza Filharmonii Bałtyckiej, odbędą
się na tarasie z widokiem na panoramę gdańskiego
Starego Miasta. Muzykę Fryderyka Chopina zagrają
studenci, absolwenci i profesorowie Akademii
Muzycznej w Gdańsku: Waldemar Wojtal, Bogdan
Czapiewski, Bogdan Kułakowski, Sławomir Wilk,
Kirył Keduk, Maciej Gański, Dominika Glapiak,
Zuzanna Lisiecka, Karol Garwoliński, Tamara
Niekludow i Kordian Góra oraz zaproszeni goście,
m.in. Kammerchor Münster pod dyrekcją Hermanna
Kreutza (19.07).
Evening recitals of Chopin's music, held every night
at 9 pm in the Romantic candlelit scenery of the
historical Baltic Philharmonic Hall, on the terrace
overlooking Gdańsk Old Town. Fryderyk Chopin's
music will be played by students, graduates and
professors of the Academy of Music in Gdańsk:
Waldemar Wojtal, Bogdan Czapiewski, Bogdan
Kułakowski, Sławomir Wilk, Kirill Keduk, Maciej
Gański, Dominika Glapiak, Zuzanna Lisiecka, Karol
Garwoliński, Tamara Niekludow and Kordian Góra,
as well as invited guests, including Kammerchor
Münster directed by Hermann Kreutz (19.07).
Organizator >
Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Organiser >
Fryderyk Chopin Polish Baltic Philharmonic
in Gdańsk
www.filharmonia.gda.pl
24
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Pomeranian Province
22.07
SOPOT
Dom Zdrojowy
|
Spa House
Koncert w ramach 2. Letniej Akademii Śpiewu
z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Śląskiej”
Concert held as part of the 2nd Summer Academy of Song
from the series "Chopin Year 2010 in the Silesian Philharmonic"
solista – laureat kursu kameralistyki
w ramach 2. Letniej Akademii Śpiewu
Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi – dyrygent
soloist – best participant of the chamber music
course during the 2nd Summer Academy of Song
Silesian Chamber Orchestra
Massimiliano Caldi – conductor
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
Impressio Art Management Bożena Harasimowicz
Organiser >
Impressio Art Management Bożena Harasimowicz
www.impressioart.pl
30.07
GDAŃSK
Scena Plenerowa w Parku Oliwskim
|
Open-Air Stage in Oliwa Park
Koncerty chopinowskie w ramach 30. Festiwalu Muzyki
Inspirowanej Folklorem „Dźwięki Północy”
Chopin concerts held as part of the 30th Folk-Inspired Music Festival
"Sounds of the North"
Podczas Dnia Polskiego w ramach Festiwalu
„Dźwięki Północy”, w jubileuszowym Roku
Chopinowskim, zaprezentowane zostaną nowe
folkowe interpretacje i inspiracje muzyką polskiego
kompozytora. Zespół Sarakina, tworzący etnojazz, zaprezentuje kompozycje z płyty „Fryderykata
– Sarakina inspired by Chopin”. Z kolei kwartet
Kwadrofonik, występujący w składzie: Emilia Sitarz –
fortepian, Bartłomiej Wąsik – fortepian, Magdalena
Kordylasińska – perkusja i Miłosz Pękala – perkusja,
przedstawią
specjalny
program
poświęcony
Fryderykowi Chopinowi.
During the Polish Day at the "Sounds of the North"
Festival in the Chopin Year, new folk interpretations
of Chopin as well as music inspired by the work
of the great Polish composer will be presented.
The ethno-jazz ensemble Sarakina will present
compositions from the CD "Fryderykata – Sarakina
inspired by Chopin", and Kwadrofonik Quartet
(Emilia Sitarz – piano, Bartłomiej Wąsik – piano,
Magdalena Kordylasińska – percussion, Miłosz
Pękala – percussion) will play a special programme
dedicated to Fryderyk Chopin.
Organizator >
Nadbałtyckie Centrum Kultury i Sztuki
Organiser >
Baltic Centre of Culture and Art
www.dzwiekipolnocy.pl
www.chopin2010.pl
|
www.nck.org.pl
Chopin Year Events > July
25
Polska > Pomorskie / Świętokrzyskie
25.07 –
– 31.07
GDAŃSK
Kościół św. Jana
|
St John Church
Warsztaty „Polonezy i mazurki z Chopinowej półki”
Workshops "Polonaises and Mazurkas from Chopin's World"
Warsztaty poświęcone tańcom ludowym z regionu
Mazowsza, wśród których znajdą się przede
wszystkim te, którymi w swojej twórczości inspirował
się Fryderyk Chopin: kujawiak, oberek, polonez,
mazur. Warsztaty zakończą się „Nocą Tańca” (31.07).
The workshops will be dedicated to Mazovian
regional folk dances, particularly - those which
inspired Fryderyk Chopin: the kujawiak, the oberek,
the polonaise, the mazur. The workshops culminate
in a "Night of Dance" (31.07).
Organizator >
Nadbałtyckie Centrum Kultury i Sztuki
Organiser >
Baltic Centre of Culture and Art
www.nck.org.pl
Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Province
4.07
11.07
18.07
25.07
KUROZWĘKI
Zespól Pałacowy w Kurozwękach
|
Kurozwęki Palace Complex
Koncerty w ramach projektu „Świętokrzyskie czaruje Chopinem”
Concerts held as part of the project "Świętokrzyskie Province
Enchants with Chopin"
„Świętokrzyskie czaruje Chopinem” to projekt
partnerski, realizowany w ramach obchodów 200
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Działania
projektu będą realizowane w Zespole Pałacowym
w Kurozwękach, Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie i Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach.
W cztery niedziele lipca w Kurozwękach odbędą
się recitale fortepianowe w wykonaniu znanych
pianistów: Andrzeja Tatarskiego (4.07), Waldemara
Wojtala (11.07) i Józefa Stompla (18.07) oraz
koncert kameralny z udziałem pianisty Radosława
Sobczaka i klarnecisty Juliana Paprockiego oraz
kwartetu smyczkowego w składzie: Aleksandra
Kuls – I skrzypce, Katarzyna Sylla – II skrzypce,
Maciej Rogoziński – altówka i Zuzanna Stradowska
– wiolonczela (25.07).
26
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
"Świętokrzyskie Province Enchants with Chopin", is
a project prepared for the bicentenary of Chopin's
birth and presented in Kurozwęki Palace Complex,
European Fairy-Tale Centre in Pacanów and the
State Music School in Kielce. On four Sundays in July,
recitals will be played in Kurozwęki by well known
pianists: Andrzej Tatarski (4.07), Waldemar Wojtal
(11.07) and Józef Stompel (18.07), and a chamber
concert will be given by the pianist Radosław
Sobczak, the clarinettist Julian Paprocki and a string
quartet: Aleksandra Kuls – 1st violin, Katarzyna Sylla
– 2nd violin, Maciej Rogoziński – viola, and Zuzanna
Stradowska – cello (25.07).
Poland > Pomeranian Province / Świętokrzyskie Province
Organizatorzy >
Zespól Pałacowy w Kurozwękach, Europejskie
Centrum Bajki w Pacanowie, Państwowa Szkoła
Muzyczna w Kielcach
Organisers >
Kurozwęki Palace Complex, European Fairy-Tale
Centre in Pacanów, State Music School in Kielce
www.kurozweki.com
25.07 –
– 31.10
KUROZWĘKI
Zespól Pałacowy w Kurozwękach
|
Kurozwęki Palace Complex
„Chopinowski labirynt w kukurydzy”
"Chopin Labyrinth in Maize"
„Chopinowski labirynt w kukurydzy”, stworzony
na terenie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, to
największa na świecie grafika (40 000 m2), poświęcona
obchodom 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Szlaki w labiryncie wytyczy zarys profilu i dłoni
kompozytora. Aby ten „plakat” obejrzeć, trzeba by
wzbić się w powietrze. Spacerując po labiryncie będzie
można sprawdzić swą zdolność orientacji w terenie,
znajomość tematyki Chopinowskiej, poprawić
tężyznę fizyczną oraz spędzić czas na łonie natury. W
dniu otwarcia labiryntu organizatorzy zapraszają na
zabawę terenową z nagrodami. Połączenie pomysłu
labiryntu w kukurydzy z Fryderykiem Chopinem
to efekt wcześniejszych doświadczeń Zespołu
Pałacowego w Kurozwękach i realizacji projektu
„Świętokrzyskie czaruje Chopinem”.
The "Chopin Labyrinth in Maize" on the grounds
of Kurozwęki Palace Complex is the world's largest
art piece (40 000 square metres) created for the
bicentenary of Fryderyk Chopin's birth. The paths
in the labyrinth map out the composer's profile and
shape of his hand. To see this "poster", one needs to
soar high into the air. Visitors to the labyrinth may
check their knowledge about Chopin, have some
physical exercise and spend time in the bosom of
nature. On the opening day, the organisers invite
guests to a field game with prizes. The combination of
the maize labyrinth with Chopin themes derives from
Kurozwęki Palace Complex earlier experiences, now
applied to the bicentenary project "Świętokrzyskie
Province Enchants with Chopin".
Organizatorzy >
Zespól Pałacowy w Kurozwękach, Europejskie
Centrum Bajki w Pacanowie, Państwowa Szkoła
Muzyczna w Kielcach
Organisers >
Kurozwęki Palace Complex, European Fairy-Tale
Centre in Pacanów, State Music School in Kielce
www.kurozweki.com
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
27
Polska > Warmińsko-mazurskie / Wielkopolskie
Warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Province
8.07 –
– 11.07
WĘGORZEWO
Scena Parkowa
|
Stage in the Park
Konkurs „Chopin Alternative”
w ramach „Seven Festival Music & More”
Competition "Chopin Alternative"
held as part of "Seven Festival Music & More"
W trakcie „Seven Festival”, organizowanego
w dniach 8-11 lipca 2010 roku, odbędzie się
międzynarodowy konkurs dla młodych zespołów o
Grand Prix festiwalu, który z racji obchodów Roku
Chopinowskiego odbędzie się pod hasłem „Chopin
Alternative”. Warunkiem występu na festiwalu
będzie zaprezentowanie własnej twórczości w języku
narodowym, w tym jednego utworu, który będzie
autorską, rockową aranżacją kompozycji Fryderyka
Chopina. Zespoły, które zgłoszą się do występów w
ramach części konkursowej „Chopin Alternative”,
po dokonaniu weryfikacji na podstawie przesłuchań,
zostaną zakwalifikowane do konkursu głównego przez
Radę Artystyczną Festiwalu (wśród członków Rady
są m.in. Mateusz Pospieszalski, Mariusz Owczarek,
Michał Michalik, a na jej czele stoi Paweł Kostrzewa).
Koncertów konkursowych będzie można posłuchać
9 i 10 lipca na Scenie Parkowej. Laureat Grand Prix,
poza nagrodą pieniężną, otrzyma szansę występu
na Scenie Głównej ostatniego dnia „Seven Festival”.
Wśród zespołów wyłonionych przez festiwalowe jury
do udziału w konkursie są formacje z Polski, Słowacji,
Litwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi i Norwegii: Elephant
Stone, Hasiaci Pristroj, Microexpressions, MIA, Mjut,
Nurth, Rura, Schody, Skworcy Stiepanowa, Spital F,
The Evergreen, ToDOBRO i Tømmermenn.
The "Seven Festival", held in the Chopin Year
under the title "Chopin Alternative", includes an
international Grand Prix competition for young
groups, organised between 8th and 11th July 2010.
Bands participating in the Festival are obliged to
sing in their own national language and to present
one original rock arrangement of a composition by
Fryderyk Chopin. Bands entering the competition
will be auditioned and selected for the main round
by the Artistic Council of the Festival (Mateusz
Pospieszalski, Mariusz Owczarek, Michał Michalik,
chair – Paweł Kostrzewa). Participants will perform
on 9th and 10th July on the Stage in the Park. The
Grand Prix winner receives the prize money and is
given an opportunity to play on the Main Stage on
the last day of "Seven Festival". Among the bands
selected for the competition by the jury, there are
ensembles from Poland, Slovakia, Lithuania, Ukraine,
Russia, Belarus, and Norway: Elephant Stone, Hasiaci
Pristroj, Microexpressions, MIA, Mjut, Nurth, Rura,
Schody, Skvortsy Stepanova, Spital F, The Evergreen,
ToDOBRO and Tømmermenn.
Organizator >
Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej
Brygady Artylerii im. gen. J. Bema
Organiser >
Society of Friends of the 1st Mazurian
Gen. J. Bem Artillery Brigade
www.mba.wegorzewo.pl
28
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > Warmian-Masurian Province / Greater Poland Province
Wielkopolskie
Greater Poland Province
4.07
11.07
18.07
25.07
ANTONIN
Pałac Książąt Radziwiłłów
|
Duke Radziwiłł's Palace
„XXVII Konfrontacje Chopinowskie”
"27th Chopin Confrontations"
Konfrontacje Chopinowskie w Antoninie to cykl
koncertów w letnie niedzielne wieczory, podczas
których prezentowana jest muzyka różnych epok,
dzieła wielu kompozytorów, różne instrumenty, na
czele z twórczością Fryderyka Chopina. Promowani
są także młodzi artyści w ramach cyklu „Debiutów
antonińskich”.
Wystąpią:
Zofia
Mikołajczyk
– fortepian, Grażyna Busse – skrzypce i Marta
Murawska-Bednarska – waltornia (4.07), Dorota
Szczepaniak – fortepian i Joanna Bara – wiolonczela
(11.07), Izabela Frankowska-Grabarczyk – sopran
i Andrzej Henryk Bączyk – fortepian (18.07) oraz
Erato Trio (25.07).
A series of Sunday evening concerts presenting music
from various periods, works by many composers
and different instruments, with Fryderyk Chopin's
music in the centre of the programme. The Chopin
Confrontations also promote young artists,
performing in a cycle entitled "Antonin Debuts".
Performers: Zofia Mikołajczyk – piano, Grażyna
Busse – violin and Marta Murawska-Bednarska
– horn (4.07), Dorota Szczepaniak – piano and Joanna
Bara – cello (11.07), Izabela Frankowska-Grabarczyk
– soprano and Andrzej Henryk Bączyk – piano
(18.07), Erato Trio (25.07).
Organizator >
Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum
Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie
Wielkopolskim
Organiser >
"Greater Poland Chopin Centre in Antonin"
Society in Ostrów Wielkopolski
www.chopin-antonin.pl
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
29
Polska > Zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie
West Pomeranian Province
26.03 –
– 31.12
SZCZECIN
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
|
Stanisław Staszic Pomeranian Library
Wystawa „Portret Muzyka. Fryderykowi Chopinowi
w 200. rocznicę urodzin”
Exhibition "Portrait of a Musician. To Fryderyk Chopin
on the Bicentenary of His Birth"
Wystawa obejmuje piśmiennictwo na temat
Fryderyka Chopina z XIX wieku, wydania jego
utworów z XIX i XX wieku, archiwalne nagrania
wybitnych chopinistów i inne materiały, zgromadzone
w Książnicy Pomorskiej. Prezentuje również plansze
z wizerunkami kompozytora z różnych okresów jego
życia, utrwalone przez artystów.
The exhibition presents 19th-century writings
about Chopin, 19th- and 20th-century editions of
Chopin's scores, archive recordings of eminent
Chopin interpreters and other materials held in the
Pomeranian Library. There are also the composer's
portraits from various periods of his life, created by
artists.
Organizatorzy >
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
w Szczecinie, Szczeciński Oddział Narodowego
Banku Polskiego
Organisers >
Stanisław Staszic Pomeranian Library in Szczecin,
Szczecin Branch of the Polish National Bank NBP
www.ksiaznica.szczecin.pl
25.06 –
– 5.07
GOLENIÓW
Goleniowski Dom Kultury
|
Community Centre
Plener malarsko-rzeźbiarski „Nasz Fryderyk”
Plein-Air Sculpture and Painting Workshop "Our Fryderyk"
Tematem pleneru są rzeźby wielkoformatowe
i prace malarskie, związane z 200. rocznicą urodzin
Fryderyka Chopina. Obrazy zostaną wyeksponowane
w Galerii, a rzeźby będą stanowiły element przestrzeni
miejskiej.
The topic of this plein-air workshop is largescale sculpture and painting associated with the
bicentenary of Chopin's birth. The paintings will be
exhibited in a gallery, and the sculptures will become
part of the city landscape.
Organizator >
Goleniowski Dom Kultury
Organiser >
Community Centre in Goleniów
www.gdk.goleniow.pl
30
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Poland > West Pomeranian Province
10.07
SZCZECIN
Wrak betonowca „Urlich Finsterwalder” na Jeziorze Dąbie
Concrete shipwreck "Urlich Finsterwalder" on Dąbie Lake
Koncert „Chopin na betonowcu” w ramach projektu
„Poza czasem i przestrzenią – Rok Chopinowski w Szczecinie”
Concert "Chopin on Concrete Ship" held as part of the project
"Beyond Time and Space – Chopin Year in Szczecin"
Antoni Gralak – trąbka, tuba
Włodzimierz Kiniorski – saksofon
Alek Korecki – saksofon
Bronisław Duży – puzon
Darek Sprawka – puzon, bas
Klaudiusz Kłosek – trąbka
Ola Rzepka – perkusja
Tymon Tymański – kontrabas
Darek Makaruk – sampling
Piotr Pawlak – gitara
Jim Black – perkusja
Chris Speed – saksofon
Antoni Gralak – trumpet, tuba
Włodzimierz Kiniorski – saxophone
Alek Korecki – saxophone
Bronisław Duży – trombone
Darek Sprawka – trombone, bass
Klaudiusz Kłosek – trumpet
Ola Rzepka – percussion
Tymon Tymański – double-bass
Darek Makaruk – sampling
Piotr Pawlak – guitar
Jim Black – percussion
Chris Speed – saxophone
Jazzowe aranżacje utworów Fryderyka Chopina
Jazz arrangements of works by Fryderyk Chopin
Organizatorzy >
Szczecin 2016, Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Kulturalnych „Boogie Brain”
Organisers >
Szczecin 2016, "Boogie Brain" Association
for Social-Cultural Initiatives
www.szczecin2016.pl
www.chopin2010.pl
|
www.boogiebrainfestival.pl
Chopin Year Events > July
31
Świat
The World
34
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > maj
The World > Austria
Austria
Austria
19.07 –
– 28.08
SALZBURG
Fundacja Mozarteum – „Wiener Saal“
|
Mozarteum Foundation – "Wiener Saal"
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Letniej
Akademii Mozarteum w Salzburgu
Mozarteum Summer Academy International Chopin
Competition in Salzburg
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina w lipcu i sierpniu odbędzie się pierwszy
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Letniej
Akademii Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu
(Internationaler Chopin-Wettbewerb an der Sommerakademie Mozarteum). Skierowany on jest do
młodych pianistów – uczestników Internazionale
Sommerakademie Mozarteum. Jego laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Ministra Spraw
Zagranicznych RP. Przesłuchania, otwarte dla
publiczności, będą się odbywały w trzech terminach
(29 lipca, 12 i 26 sierpnia), a w jury zasiądą wykładowcy
Mozarteum oraz zaproszeni goście.
In the year of the bicentenary of Fryderyk Chopin's
birth, the first Mozarteum University Summer
Academy International Chopin Competition
(Internationaler Chopin-Wettbewerb an der
Sommerakademie Mozarteum) will be organised
in Salzburg in July and August. The competition
is addressed to young pianists – participants of
Internazionale Sommerakademie Mozarteum. The
winners will receive awards funded by the Polish
Minister of Foreign Affairs. Open auditions will
be held on 29th July, 12th and 26th August. The jury
consists of lecturers from the Mozarteum Academy
and invited guests.
Organizatorzy >
Universität Mozarteum Salzburg,
Ambasada RP w Wiedniu
Organisers >
Universität Mozarteum Salzburg,
Embassy of the Polish Republic in Vienna
www.moz.ac.at
20.07
|
www.chopin2010.at
OSSIACH
Stiftskirche
Recital chopinowski w ramach festiwalu „Carinthischer Sommer”
Chopin recital held as part of the "Carinthischer Sommer" festival
Rudolf Buchbinder – fortepian
Rudolf Buchbinder – piano
Fryderyk Chopin, Robert Schumann
Fryderyk Chopin, Robert Schumann
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
35
Świat > Austria / Brazylia / Chiny
Organiser >
Verein Carinthischer Sommer
Organizator >
Verein Carinthischer Sommer
www.carinthischersommer.at
25.07 –
– 30.08
|
www.chopin2010.at
SALZBURG
Chopin na „Salzburger Festspiele”
Chopin at "Salzburger Festspiele"
Jeden z centralnych punktów programu tegorocznego
Salzburger Festspiele będzie poświęcony rocznicom
urodzin Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna.
Utwory polskiego kompozytora będą wykonywane
przede wszystkim podczas solowych recitali, w
których wezmą udział znani pianiści: Krystian
Zimerman (18.08), Evgeny Kissin (30.07 i 2.08) oraz
Maurizio Pollini (22.08). Będzie można również
usłyszeć dwa Koncerty fortepianowe Fryderyka
Chopina w wyjątkowej interpretacji Ivo Pogorelicia
oraz Cameraty Salzburg pod batutą Philippe'a
Herreweghe, jednego z prekursorów wykonywania
muzyki klasycznej na instrumentach historycznych
(28.07 i 31.07).
One of the central themes of this year's Salzburger
Festspiele are the birth anniversaries of Fryderyk
Chopin and Robert Schumann. Chopin's music
will be played mainly at solo recitals by such well
known pianists as: Krystian Zimerman (18.08),
Evgeny Kissin (30.07 and 2.08), Maurizio Pollini
(22.08). Fryderyk Chopin's both Piano Concertos
will be presented in the unique interpretation of
Ivo Pogorelić and Camerata Salzburg conducted by
Philippe Herreweghe, a pioneer of classical music
interpretation on historical instruments (28.07
and 31.07).
Organizatorzy >
Salzburger Festspiele (Salzburger Festspielfonds)
Organiser >
Salzburger Festspiele (Salzburger Festspielfonds)
www.salzburgerfestspiele.at
Brazylia
Brazil
3.07 –
– 1.08
36
CAMPOS DO JORDÃO
Obchody Roku Chopinowskiego w ramach 41. Międzynarodowego
Festiwalu „Inverno de Campos do Jordão”
Chopin Year celebrations at the 41st International Festival
"Inverno de Campos do Jordão"
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The World > Austria / Brazil / China
„Muzyka i jej dialogi” to temat przewodni tegorocznej
edycji 41. Międzynarodowego Festiwalu „Inverno de
Campos do Jordão”. W jej programie znajdą się koncerty odzwierciedlające dialog pomiędzy epokami,
stylami, tradycjami i kulturami, a także muzyką oraz
innymi sztukami. Ponadto, aby uczcić 200. urodziny Fryderyka Chopina, organizatorzy zaplanowali
również specjalne wydarzenia chopinowskie – klasy
mistrzowskie Zbigniewa Raubo i Cristiny Ortiz,
a także wyjątkowe koncerty tych dwojga pianistów
(24.07 i 28.07).
The central theme of this year's "Inverno de
Campos do Jordão" is "Music and Its Dialogues". The
festival programme consists of concerts reflecting
the dialogue of periods, styles, traditions and
cultures, as well as between music and other arts. For
the bicentenary of Fryderyk Chopin's birth, special
Chopin events have been planned, including master
classes taught by Zbigniew Raubo and Cristina Ortiz,
as well as exceptional concerts given by these two
pianists (24.07 and 28.07).
Organizatorzy >
Governo de São Paulo,
Organização social Santa Marcelina Cultura
Organisers >
Governo de São Paulo,
Organização social Santa Marcelina Cultura
www.festivalcamposdojordao.org.br
Chiny
China
2.07
PEKIN
|
BEIJING
National Centre for the Performing Arts
Recital fortepianowy „In Memory of the 200th Anniversary
of Chopin's Birth”
Piano recital "In Memory of the 200th Anniversary of Chopin's Birth"
Yuja Wang – fortepian
Yuja Wang – piano
Franz Schubert, Robert Schumann,
Fryderyk Chopin, Sergiusz Prokofiew
Franz Schubert, Robert Schumann,
Fryderyk Chopin, Sergey Prokofiev
Organizator >
National Centre for the Performing Arts
Organiser >
National Centre for the Performing Arts
www.chncpa.org
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
37
Świat > Chiny / Francja
11.07
PEKIN
|
BEIJING
National Centre for the Performing Arts
Recital fortepianowy „In Memory of the 200th Anniversary
of Chopin's Birth”
Piano recital "In Memory of the 200th Anniversary of Chopin's Birth”
Garrick Ohlsson – fortepian
Garrick Ohlsson – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
National Centre for the Performing Arts
Organiser >
National Centre for the Performing Arts
www.chncpa.org
Francja
France
1.03 –
– 11.07
PARYŻ
|
PARIS
Musée de la vie romantique
Wystawa „La Note bleue”
Exhibition "La Note bleue"
W Musée de la vie romantique można odwiedzać
wyjątkową wystawę pt. „La Note bleue”. Na jej ekspozycję złożą się 24 obrazy, rzeźby i rysunki (m.in.
Chassériau, Clésinger, Corot, Courbet, Delacroix,
Scheffer), zebrane z największych francuskich oraz
światowych muzeów.
Musée de la vie romantique presents a unique
exhibition entitled "La Note bleue", consisting of
24 paintings, sculptures and drawings (by, among
others, Chassériau, Clésinger, Corot, Courbet,
Delacroix, Scheffer), brought together from the
largest museums of France and the world.
Organizator >
Musée de la vie romantique
Organiser >
Musée de la vie romantique
www.vie-romantique.paris.fr
38
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The World > China / France
3.03 –
– 15.12
PARYŻ
|
PARIS
Biblioteka Polska
|
The Polish Library
Wystawa „Chopin i jego współcześni”
Exhibition "Chopin and His Contemporaries"
Na ekspozycję wystawy składają się dokumenty
ikonograficzne,
muzyczne
i
korespondencja,
przenoszące odwiedzających w świat dziewiętnastowiecznego, paryskiego salonu muzycznego, w którym
gościła młoda generacja muzyków – Fryderyk
Chopin, Auguste Franchomme, Ferenc Liszt, Frédéric
Kalkbrenner, Hector Berlioz i inni. Istotne miejsce
wystawy poświęcone zostało także związkowi
polskiego kompozytora z George Sand. Ekspozycję
dopełniają trzy instrumenty historyczne m.in.
fortepian Pleyela z 1845 roku.
The exhibition consists of iconography, musical
documents and correspondence which transport
the visitors mentally into the world of 19th-century
Parisian musical salon, frequented by the young
generation of musicians: Fryderyk Chopin, Auguste
Franchomme, Franz Liszt, Frédéric Kalkbrenner,
Hector Berlioz, and others. An important section of
the exhibition has been dedicated to the relationship
between the Polish composer and George Sand. The
exhibition also presents three historical keyboard
instruments including a Pleyel piano from 1845.
Organizator >
Biblioteka Polska w Paryżu
Organiser >
The Polish Library in Paris
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr
5.06 –
– 1.08
NOHANT
Festiwal „Les Rencontres Internationales Frédéric Chopin”
Festival "Les Rencontres Internationales Frédéric Chopin"
Dom George Sand w Nohant, niedaleko La Châtre,
to ważne miejsce na muzycznej mapie Europy
– Fryderyk Chopin spędzał tam letnie miesiące
siedem razy w latach 1839-1846. Kompozytor stworzył
i ukończył tu niektóre ze swoich najważniejszych
utworów, m.in. Sonatę b-moll op. 35, Scherzo
E-dur, Fantazję f-moll. Z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina tegoroczna edycja
Międzynarodowych Spotkań Chopinowskich („Les
Rencontres Internationales Frédéric Chopin”)
nabierze szczególnego wymiaru – złoży się na nią
około 40 koncertów w wykonaniu tak znanych
pianistów, jak m.in. Aldo Ciccolini, Cyprien Katsaris,
Yves Henry, Ronald Brautigam, Marc Laforêt, Nelson
Goerner, Jean-Marc Luisada, Janusz Olejniczak i Rafał
Blechacz. Będą się one odbywały w sali koncertowej
odrestaurowanej specjalnie na tę okazję.
www.chopin2010.pl
George Sand's house in Nohant, near La Châtre,
is an important place on the musical map of Europe.
Fryderyk Chopin spent seven summers here
(in 1839-1846), and it was here that he composed
and completed some of his most important works:
Sonata in B flat minor op. 35, Scherzo in E major,
Fantasy in F minor, and others. In the year of the
Chopin bicentenary, the annual International
Chopin Encounters ("Les Rencontres Internationales
Frédéric Chopin") in Nohant will have a particularly
splendid character, featuring concerts by such well
known pianists as Aldo Ciccolini, Cyprien Katsaris,
Yves Henry, Ronald Brautigam, Marc Laforêt, Nelson
Goerner, Jean-Marc Luisada, Janusz Olejniczak, Rafał
Blechacz, and others, held in a concert hall specially
restored for the occasion.
Chopin Year Events > July
39
Świat > Francja
Ponadto, w dniach 9-11 lipca Festiwalowi towarzyszyć
będzie międzynarodowa konferencja „Présences de
Chopin a Nohant”, z udziałem ponad 20 muzykologów
– badaczy twórczości Fryderyka Chopina. Obradom
przewodniczyć będą prof. Irena Poniatowska oraz
Marie-Paule Rambeau.
The Festival will be accompanied by the international
conference "Présences de Chopin a Nohant" held
on 9th-11th July by more than twenty musicologists
– Chopin researchers, chaired by Prof. Irena Poniatowska and Marie-Paule Rambeau.
Organizator >
Pays de George Sand en Berry
Organiser >
Pays de George Sand en Berry
|
www.pays-george-sand.com
18.06 –
– 14.07
PARYŻ
|
www.festivalnohant.com
PARIS
Orangerie de Bagatelle
„27e Festival Chopin à Paris”
W dniu inauguracyjnym 27. Festiwalu Chopinowskiego w Paryżu w sali UNESCO, podczas
koncertu pt. „Młodzi artyści w hołdzie Chopinowi”
zagra Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod
batutą Jerzego Semkowa, a przy fortepianie
zasiądzie
François-René
Duchable.
Ponadto
w ramach festiwalu, poświęconego dwóm wielkim
romantykom, Fryderykowi Chopinowi i Robertowi
Schumannowi, odbędzie się 16 koncertów oraz
zostanie zorganizowane specjalne atelier dla dzieci
w wieku od 7 do 11 lat.
For the inauguration of the 27th Chopin Festival in the
UNESCO Hall in Paris, the Polish Sinfonia Iuventus
Orchestra (cond. Jerzy Semkow) and the pianist
François-René Duchable will play a concert entitled
"Young Artists' Homage to Chopin". The Festival,
dedicated to two great Romantics: Fryderyk Chopin
and Robert Schumann, will include 16 other concerts
as well as a special studio for children aged 7 to 11.
Organizatorzy >
Towarzystwo Fryderyka Chopina w Paryżu,
Międzynarodowa Federacja Towarzystw
Chopinowskich, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Organisers >
Fryderyk Chopin Society in Paris, International
Federation of Chopin Societies, Polish Sinfonia
Iuventus Orchestra
www.frederic-chopin.com
20.06 –
– 25.07
PARYŻ
|
PARIS
Ogrody Luksemburskie
|
|
www.ifcs.pl
|
www.sinfoniaiuventus.pl
Luxembourg Gardens
Wystawa towarzysząca koncertom z cyklu
„Chopin au Jardin du Luxembourg”
Exhibition accompanying the concerts from the cycle
"Chopin au Jardin du Luxembourg"
40
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The World > France
Ekspozycja pochodzi z Muzeum Plakatu w Wilanowie,
a składają się na nią dzieła znanych artystów
z „polskiej szkoły plakatu”, związane z Fryderykiem
Chopinem oraz jego muzyką, a także najlepsze prace
młodych, polskich twórców, którzy wzięli udział
w dwóch konkursach na temat Warszawy i Chopina,
zorganizowanych z okazji 200. rocznicy urodzin
polskiego kompozytora.
A collection from the Poster Museum in Wilanów
consisting of works related to Fryderyk Chopin
created by well known artists of the so-called
"Polish School of Poster Art", as well as the best
works by young Polish artists who took part in two
competitions about Warsaw and Chopin held as part
of the Chopin bicentenary celebrations.
Organizatorzy >
Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada,
Muzeum Plakatu w Wilanowie, Instytut Polski
w Paryżu, Senat Republiki Francji
Organisers >
The Capital City of Warsaw, Stołeczna Estrada,
Poster Museum in Wilanów, Polish Institute in Paris,
Senate of the Republic of France
www.estrada.com.pl
4.07
11.07
18.07
25.07
PARYŻ
|
|
PARIS
Ogrody Luksemburskie
www.postermuseum.pl
|
|
www.institutpolonais.fr
Luxembourg Gardens
Koncerty z cyklu „Chopin au Jardin du Luxembourg”
Concerts from the cycle "Chopin au Jardin du Luxembourg"
Cykl niedzielnych koncertów plenerowych w Ogrodach Luksemburskich organizowany jest z okazji
obchodów Roku Chopinowskiego. Podczas czterech
lipcowych utwory Fryderyka Chopina zagrają
pianiści: Joanna Ławrynowicz (4.07), Karolina
Marchlewska, Illya Rashkovskiy i Madoka Fukami
(11.07), Leszek Możdżer (18.07) i – na zakończenie
festiwalu – Piotr Paleczny z towarzyszeniem orkiestry
Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kaspszyka (25.07).
The cycle of open-air Sunday concerts in Luxembourg
Gardens has been organised to celebrate the Chopin
Year. In July, four concerts of Fryderyk Chopin's music
will be given by the pianists Joanna Ławrynowicz
(4.07), Karolina Marchlewska, Ilya Rashkovsky and
Madoka Fukami (11.07), Leszek Możdżer (18.07)
and – on the last day of the festival – Piotr Paleczny
with Sinfonia Varsovia orchestra conducted by Jacek
Kaspszyk (25.07).
Organizatorzy >
Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada,
Muzeum Plakatu w Wilanowie, Instytut Polski
w Paryżu, Senat Republiki Francji
Organisers >
The Capital City of Warsaw, Stołeczna Estrada,
Poster Museum in Wilanów, Polish Institute in Paris,
Senate of the Republic of France
www.estrada.com.pl
www.chopin2010.pl
|
www.postermuseum.pl
|
www.institutpolonais.fr
Chopin Year Events > July
41
Świat > Izrael / Liban / Litwa / Niemcy
Izrael
Israel
3.07
TEL AWIW
|
Centrum Einav
TEL AVIV
|
Einav Centre
Koncert „Sny” z cyklu „Dziedzictwo Chopina”
Concert "Dreams" from the cycle "Chopin Heritage"
Shlomi Shem-Tov – fortepian
Shlomi Shem-Tov – piano
Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeusz Mozart,
Aleksander Skriabin, Robert Schuman
Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart,
Alexander Scriabin, Robert Schumann
Organizatorzy >
Centrum Einav, Instytut Polski w Tel Awiwie
Organisers >
Einav Centre, Polish Institute in Tel Aviv
icm.org.il
|
www.polishinstitute.org.il
Liban
Lebanon
17.07
BAALBECK
Dziedziniec Dwóch Świątyń
|
Two Temples Courtyard
Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
w ramach „Baalbeck International Festival”
Concert for the bicentenary of Chopin's birth
held as part of "Baalbeck International Festival"
Rafał Kwiatkowski – wiolonczela
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Orkiestra Sinfonietta Cracovia
Krzysztof Penderecki – dyrygent
42
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Rafał Kwiatkowski – cello
Krzysztof Jabłoński – piano
Orkiestra Sinfonietta Cracovia
Krzysztof Penderecki – conductor
The World > Israel / Lebanon / Lithuania / Germany
Ludwig van Beethoven, Krzysztof Penderecki,
Fryderyk Chopin
Ludwig van Beethoven, Krzysztof Penderecki,
Fryderyk Chopin
Organizator >
Baalbeck International Festival
Organiser >
Baalbeck International Festival
www.baalbeck.org.lb
Litwa
Lithuania
15.07
WILNO
|
VILNIUS
Wileńska Galeria Obrazów
|
Vilnius Painting Gallery
„Salonik Chopinowski”
"Chopin Salon"
Dainius Puodžiukas – skrzypce
Rūta Tamutytėt – wiolonczela
Aidas Puodžiukas – fortepian
Dainius Puodžiukas – violin
Rūta Tamutytėt – cello
Aidas Puodžiukas – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizatorzy >
Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Sztuki Litwy
Organisers >
Polish Institute in Vilnius, Lithuanian Museum of Art
www.lenkukultura.lt
Niemcy
Germany
3.07
KOLONIA
|
COLOGNE
Kölner Philharmonie
Recital chopinowski
Chopin recital
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
43
Świat > Niemcy / Rosja / Stany Zjednoczone Ameryki
Daniel Barenboim – fortepian
Daniel Barenboim – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
Kölner Philharmonie
Organiser >
Kölner Philharmonie
www.koelner-philharmonie.de
10.07 –
– 29.08
SCHLESWIG-HOLSTEIN
„Schleswig-Holstein Musik Festival – Polen im Puls”
Jubileuszowa, 25. edycja „Schleswig-Holstein Musik
Festival” poświęcona została muzyce polskiej – główne
jej motto to „Polen im Puls”. Festiwal obejmuje różne
nurty muzyczne: muzykę klasyczną, klezmerską
oraz jazz. Podczas 136 koncertów w kilkudziesięciu
miejscach zostaną zaprezentowane dzieła polskich
kompozytorów w wykonaniu cenionych muzyków.
Z racji obchodzonego Roku Chopinowskiego
w programie znajdą się także utwory Fryderyka
Chopina, które zagrają m.in.: kwartet smyczkowy
Apollon Musagete (16.07, 17.07 i 18.07), Tzimon
Barto i Schleswig-Holstein Festival Orchester pod
dyrekcją Christopha Eschenbacha (16.07), Ewa
Kupiec i Sinfonia Varsovia pod kierownictwem
Krzysztofa Urbańskiego (17.07 i 18.07), Stradivari
Quartett (18.07), Yoko Kikuchi i Fabergé-Quintett
(18.07), Pavel Kašpar (21.07), Judith Ingolfsson
i Vladimir Stoupel (24.07 i 25.07), Leonie Rettig
(25.07), Hubert Rutkowski (25.07), Agata Wilewska i
Gérard Wyss (4.08), Waldemar Malicki (4.08), Rafał
Blechacz (koncerty „Auf den Spuren Chopins” – 5.08
i 6.08), Stockholm Chamber Brass (7.08, 8.08 i 9.08),
Bobby McFerrin i NDR Bigband pod kierownictwem
Gila Goldsteina (specjalny program „Bobby meets
Chopin” – 10.08 i 11.08), Elisabeth Leonskaja (11.08),
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”
pod batutą Agnieszki Duczmal (13.08), Marianna
Shirinyan (15.08), Makoto Ozone (koncert „Chopin
improvisiert” – 19.08), Nelson Goerner i Narodowa
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
pod dyrekcją Tadeusza Strugały (20.08) oraz JeanGuihen Queyras i Alexander Melnikov (27.08).
The 25th jubilee Schleswig-Holstein Music Festival
has been dedicated to Polish music - hence its title:
"Polen im Puls". The Festival presents many different
kinds of music: classical, klezmer, and jazz. During
136 concerts in several dozen venues, works by
Polish composers will be presented by recognised
musicians. In the Chopin Year, compositions by
Fryderyk Chopin will be performed by: Apollon
Musagete string quartet (16.07, 17.07 and 18.07),
Tzimon Barto and Schleswig-Holstein Festival
Orchester conducted by Christoph Eschenbach
(16.07), Ewa Kupiec and Sinfonia Varsovia conducted
by Krzysztof Urbański (17.07 and 18.07), Stradivari
Quartett (18.07), Yoko Kikuchi and Fabergé-Quintett
(18.07), Pavel Kašpar (21.07), Judith Ingolfsson and
Vladimir Stoupel (24.07 and 25.07), Leonie Rettig
(25.07), Hubert Rutkowski (25.07), Agata Wilewska
and Gérard Wyss (4.08), Waldemar Malicki (4.08),
Rafał Blechacz (concerts "Auf den Spuren Chopins"
– 5.08 and 6.08), Stockholm Chamber Brass (7.08,
8.08 and 9.08), Bobby McFerrin and NDR Bigband
conducted by Gil Goldstein (a special programme
entitled "Bobby meets Chopin" – 10.08 and 11.08),
Elisabeth Leonskaya (11.08), "Amadeus" Chamber
Orchestra of the Polish Radio conducted by Agnieszka
Duczmal (13.08), Marianna Shirinyan (15.08), Makoto
Ozone (with the concert "Chopin improvisiert"
– 19.08), Nelson Goerner and National Polish
Radio Symphony Orchestra in Katowice conducted
by Tadeusz Strugała (20.08), as well as Jean-Guihen
Queyras and Alexander Melnikov (27.08).
Organizator >
Fundacja Schleswig-Holstein Musik Festival
Organiser >
Schleswig-Holstein Musik Festival Foundation
www.shmf.de
44
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The World > Germany / Russia / The United States of America
Rosja
Russia
3.07 –
– 4.07
SANKT PETERSBURG
Teatr Mariinsky
|
|
SAINT PETERSBURG
Mariinsky Theatre
Balet „Chopin”
Ballet "Chopin"
Patrice Bart – choreografia
Luisa Spinatelli – scenografia
Tadeusz Kozłowski – dyrygent
Stanisław Leszczyński – koncepcja muzyczna
Patrice Bart – choreography
Luisa Spinatelli – sets
Tadeusz Kozłowski – conductor
Stanisław Leszczyński – musical concept
Hector Berlioz, Fryderyk Chopin, Manuel de Falla,
Sergei Lyapunov, Ferenc Liszt, Franz Schubert,
Robert Schumann
Hector Berlioz, Fryderyk Chopin, Manuel de Falla,
Sergei Lyapunov, Franz Liszt, Franz Schubert,
Robert Schumann
Organizator >
Teatr Mariinsky
Organiser >
Mariinsky Theatre
www.mariinsky.ru
Stany Zjednoczone Ameryki
The United States of America
25.07
CHICAGO
Millenium Park, Jay Pritzker Pavilion
Koncert „Chopin 200: Grażyna Auguścik’s World Sound”
Concert "Chopin 200: Grażyna Auguścik’s World Sound"
Grażyna Auguścik – wokal
Jarek Bester – akordeon
Matt Ulery – bas
Howard Levy – harmonijka, fortepian
www.chopin2010.pl
Grażyna Auguścik – vocals
Jarek Bester – accordion
Matt Ulery – bass
Howard Levy – harmonica, piano
Chopin Year Events > July
45
Świat > Stany Zjednoczone Ameryki / Szwajcaria / Wielka Brytania
Paulinho Garcia – gitara, wokal
Issa Boulos – ude
Ian Maksin – wiolonczela
Chicago International Trombone Ensemble
Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Paulinho Garcia – guitar, vocals
Issa Boulos – ude
Ian Maksin – cello
Chicago International Trombone Ensemble
Andrzej Jagodziński Trio
Organizatorzy >
Millenium Park, Konsulat Generalny RP w Chicago
Organiser >
Millenium Park, Consulate General
of the Polish Republic in Chicago
www.millenniumpark.org
|
www.polishconsulatechicago.org
Szwajcaria
Switzerland
10.07
MONTREUX
Chateau de Chillon
Koncert „Jazz meets Classic: Carte Blanche autour de Chopin”
w ramach „Montreux Jazz Festival”
Concert "Jazz Meets Classic: Carte Blanche autour de Chopin"
held as part of "Montreux Jazz Festival"
Leszek Możdżer – fortepian
Leszek Możdżer – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
Montreux Jazz Festival
Organiser >
Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com/2010
46
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
The World > The United States of America / Switzerland / Great Britain
Wielka Brytania
Great Britain
7.07
LONDYN
|
LONDON
The Naval and Military Club
Recital chopinowski
Chopin recital
Peter Donohoe – fortepian
Peter Donohoe – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
The Chopin Society UK
Organiser >
The Chopin Society UK
www.chopin-society.org.uk
21.07
LONDYN
|
LONDON
Royal Albert Hall
Recital chopinowski w ramach „BBC Proms”
Chopin recital held as part of "BBC Proms"
Maria João Pires – fortepian
Maria João Pires – piano
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Organizator >
BBC
Organiser >
BBC
www.bbc.co.uk/proms/2010
www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > July
47
CHOPiN
MECENAS ROKU CHOPINOWSKIEGO
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
z a p r a s z a
i JE GO
E20
UROPA
10
> 6. m i ´ d z y n a r o d o w y
festiwal muzyczny
1-31.08
[warszawa]
www.chopin.nifc.pl
s p r z e d a ˝ b i le t ó w :
od 1 lipca
> www.bileteria.pl
oraz od 26 lipca w kasach
Filharmonii Narodowej
Wspó∏organizatorzy:
Partnerzy:
Festiwal realizowany w ramach
mecenatu Miasta St. Warszawy
nad sto∏ecznà kulturà
Patroni:
Oficjalny hotel:
Sponsorzy i Partnerzy / Sponsors and Partners
Sponsor Główny CHOPIN 2010
Main Sponsor of CHOPIN 2010
Mecenas CHOPIN 2010
Patron of CHOPIN 2010
Partnerzy
Partners
Patroni medialni
Media patrons
56
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > lipiec
Partner Strategiczny CHOPIN 2010
Strategic Partner of CHOPIN 2010

Podobne dokumenty