ślub cywilny

Transkrypt

ślub cywilny
Uzgodnienie odległości planowanej budowy ogrodzenia trwałego
od drogi gminnej
Miejsce
załatwienia
sprawy:
Godziny
urzędowania:
Podstawa
prawna:
Urząd Gminy w Gołczy
Referat Gospodarki Komunalnej
I piętro, pokój nr 14
Urszula Więcławek, Grzegorz Mucha
tel. 012 388-60-03 wew. 21
Poniedziałek:
8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wniosek o wydanie uzgodnienia odległości ogrodzenia od drogi gminnej.

Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu ogrodzenia (aktualna w




Wymagane
dokumenty:
RG-16
skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 do celów opiniodawczych).
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.
1635 z 2006 r.) opłaty nie pobiera się
Termin
załatwienia
sprawy:
Tryb
odwoławczy:
Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
Brak trybu odwoławczego.
Uwagi:
Uzgodnienie jest podstawą zgłoszenia budowy ogrodzenia w Starostwie Powiatowym
w Miechowie.

Podobne dokumenty