Oświadczenie dotyczące zatrudnienia Oświadczenie dotyczące

Transkrypt

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia Oświadczenie dotyczące
Oświadczenie
dotyczące zatrudnienia
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)
Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną.
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………………...
(data i podpis matki / opiekunki prawnej)
Oświadczenie
dotyczące zatrudnienia
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………………...
(data i podpis ojca/ opiekuna prawnego)

Podobne dokumenty